علیرضا دژکامه

علیرضا دژکامه

کد ملی 2709261170
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589738
آگهی تصمیمات شرکت میلاد پرتو محمدسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۳۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۶۹۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629820
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و توسعه ساخت لادیز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۷۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۷۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نجفتومرایی به کدملی ۰۰۵۹۶۶۴۲۳۱ و علیرضا فارسی به کدملی ۰۰۶۷۲۸۵۶۳۵ و جبرئیل نجفتومرایی به کدملی ۱۵۸۲۸۲۱۱۲۷ و حمیدرضا فارسی به کدملی ۰۰۶۱۴۸۴۱۰۵ علی نجفتومرایی به سمت رئیس هیئتمدیره، علیرضا فارسی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره، حمیدرضا فارسی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۰۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746462
آگهی تغییرات شرکت سپید یاس فرازسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۰۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا کریمی اشکاوندی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۷۱۹۴۴ و خانم فاطمه یاسری به شماره ملی ۰۰۵۶۲۲۸۸۳۱ و آقای محمد کریمی اشکاوندی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۹۵۷۷۱ تا تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا کریمی اشکاوندی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۷۱۹۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه یاسری به شماره ملی ۰۰۵۶۲۲۸۸۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کریمی اشکاوندی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۹۵۷۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کریمی اشکاوندی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۹۵۷۷۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۱۸۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056015
آگهی تصمیمات شرکت افزودنیهای ایتوک فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۱۱۳۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۵۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128368
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی متین تام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه دارای کدملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین محمودزاده پورناکی به شماره ملی ۴۹۲۹۸۳۶۷۲۷ و آقای علی اکبر زحمتکش به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۹۰۳۱ و آقای مصطفی محمودزاده پورناکی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۵۳۵۷۵. پ۱۶۸۰۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160537
آگهی تغییرات شرکت سنگان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۶۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۶۸۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181343
آگهی تغییرات شرکت لوله فولادین کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۱۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره کد ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۰۸۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205059
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع صنعتی لوله زرد کوه شهرکرد سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۱۵۴۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ محمدرضا شیرازی به کد ملی ۰۰۴۱۵۳۸۹۷۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فریدون سلیمانی شیویاری به کد ملی ۰۰۴۸۶۱۷۷۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آرش بهرامی به کد ملی ۳۸۰۱۰۷۹۴۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ضمنا آقای رضا داد مرزی به کد ملی ۰۰۴۶۰۷۳۱۳۲ بسمت معاون مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه چک‌های قراردادهای عادی استخدامی وکالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل یا معاون مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای سایر اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته‌ها بروات کلیه قراردادهای بانکی و عقود اسلامی صرفا در ارتباط با اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ۲ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل علیرضا دژکامه به کد ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۴ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۲۷۴۲۷۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297619
آگهی تصمیمات شرکت پیگیر سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۳۱۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ (حسابدار رسمی) بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه کد ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۳۱۸۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348966
آگهی تغییرات شرکت سپهر کابل ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به شماره ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۷۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450352
آگهی تصمیمات شرکت نخ الوند سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخه ۱/۱۱/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۹۱ تصویب گردید. ۲ آقایان قدرت عزتی کد ملی ۵۰۸۲۹۸۶۰۹۲۹ و محمد هاشم تدین کد ملی ۰۰۴۶۰۶۰۴۱۳ و محمد کریمی اشکاوندی کد ملی ۰۰۶۳۱۹۵۷۷۱ و محمدرضا کریمی اشکاوندی کد ملی ۰۰۷۵۶۹۴۵۷۳ و غلامرضا کریمی اشکاوندی کد ملی ۰۰۴۲۵۷۱۹۴۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی رئوف اندیشان امین بشماره ثبت ۲۶۵۷۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه کد ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۸/۲/۹۳ تکمیل و امضاء گردید. ش۱۸۲۳۴۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527587
آگهی تغییرات شرکت سلولزی حریر پارسیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰۹۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۲۳۵۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۵۰۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606296
آگهی تغییرات شرکت پارس گستره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا دژکامه به شماره ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۱۵۸۸۷۵۶۶۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983586
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نماد توسعه انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و علی دژکامه به کدملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455734
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا) سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۶۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه رئوف اندیش امین به ش م۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به ک م۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587260
آگهی تصمیمات شرکت مه فخر اسانکار (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۵۶۷۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۴۶۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کدملی۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724261
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع سردخانه و انبارهای میلاد فلاحت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۲۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۵۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: اردشیر شهبندیان به کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به کد ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181369
آگهی تغییرات شرکت شرکت مرغ واروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۳۱۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین بشماره ثبت ۲۶۵۷۶ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی رضا دژکامه به شماره ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. ش۹۵۰۹۲۰۸۸۷۲۲۴۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339369
آگهی تغییرات حسابرسی رئوف اندیش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۶۸۵۵۷/۹۵ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا دژکامه به شماره ملی ۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره بهروز فریدی راد به شماره ملی ۲۱۴۰۲۸۶۲۹۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۷۲۵۱۵۴۱۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک