علی امینی

علی امینی

کد ملی 2709206250
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690474
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه گسترهلال خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۳۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس فواز و خلیل حمدان و علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ عباس فواز به سمت رئیس هیئت مدیره، خلیل حمدان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین نجاتی فهیمی به کدملی ۰۹۳۰۶۲۵۰۴۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها قراردادها و اسناد تعهدآور تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال توسط مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت و مازاد بر ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط مدیرعامل به اتفاق صلاح فحص با مهر شرکت و مازاد بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا توسط رئیس و نایب رئیس متفقا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۱۹۶۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714939
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۱/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقایان علی نجفی کد ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تیزهوش کد ملی ۰۷۹۱۱۲۸۴۲۳ بسمت نایب رئیس و آقایان احمد بداغ آبادی کد ملی ۰۷۹۰۳۲۰۵۳۳، سید هادی سادات پور کد ملی ۰۷۹۳۲۶۶۰۲۵، مجید غایبی کد ملی ۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷ و شرکت‌های مجتمع آهک اسپندار شماره ثبت ۴۶۷۶۶ به نمایندگی آقای علی امینی کد ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و سرمایه گذاری سیمان اسپندار شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ به نمایندگی آقای پییر فرانسوا هسلر بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و رضا چاوشی شاندیز کد ملی ۰۹۳۰۸۰۲۴۰۳ و فریبرز مقیمی کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ آقای محمد باقری سبزوار کد ملی ۰۷۹۳۲۸۲۲۱۷ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چک‌ها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه امضاء یکی از آقایان احمد بداغ آبادی یا سید هادی سادات پور و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ موسسه ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ بسمت بازرس حسابرس اصلی و موسسه دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۵ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۶ صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت بتصویب مجمع رسید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۷۷۳۲۴۹۶ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030953
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان کیاسر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ و موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ و شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ و شرکت سیمان آرتا اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶ و شرکت سیمان کویر کاشان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ پییر فرانسواهسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی به ش ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا حجازی راد به ش ملی ۲۱۶۱۳۹۴۷۶۲ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل و ولی اله لطفیان به ش ملی ۰۹۱۹۴۴۹۳۵۲ و علی نجفی به ش م ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ و علی امینی به ش ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۳۲۶۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311576
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سیمان کویر کاشان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ هیئت مدیره شرکت: ۱ آقای پییراف هسلر فرزند فرانس وا بشماره گذرنامه بین المللی ۹۷۸۲۸۶۲ عضو و بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای رضا فرزانه فرزند محمد کد ملی ۱۲۶۱۴۵۶۹۸۱ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی امینی فرزند غلامرضا کد ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص شماره ثبتی ۵۸۱۲۲ آقایان علی شکرریز فرزند رحمت اله کد ملی ۱۲۶۱۵۱۰۵۸۵ فریبرز مقیمی فرزند فتح اله کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ بسمت اعضای اصلی، آقای امین شجاعی فرزند گت آقا کد ملی ۰۴۹۲۹۵۳۳۰۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. آقای فرهنگ ثابتی فرزند مرتضی کد ملی ۰۰۵۵۲۱۷۸۰۱ بسمت مدیرعامل شرکت منصوب گردید. کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت متفقا همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۰۶۶۱۴۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340297
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۷۶۸۷۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389834
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۸۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۷۸۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای انوشیروان باقری به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ به جای آقای اسدالله نیکفر برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای اکبر دهنوی فرد بشماره ملی ۰۴۹۰۵۶۸۵۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالرضا شیخان بشماره ملی ۰۰۴۷۳۸۹۰۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای انوشیروان باقری بشماره ملی ۲۲۵۹۶۱۹۱۲۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. آقای علی امینی شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین آربیع شماره ملی ۱۲۸۶۵۶۰۳۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ۱۸۰۱۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534821
آگهی تغییرات شرکت مجتمع آهک اسپندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقایان پییر فرانسوا هسلر به شماره گذرنامه f۲۳۱۸۷۰۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و فریبرز مقیمی به شماره ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و علی امینی به شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ بعنوان عضو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ش م ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳خانمها مریم حاجی شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۵۲۱۹۸۰ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سیمان اکباتان ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ و نرگس شیرازی به شماره ملی۰۴۹۱۴۸۵۳۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی ازشرکت صنایع بسته بندی اسپندار ش م ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۷۵ و مهدی نژاد نصراله خارج ازهیات مدیره بعنوان مدیر عامل انتخاب گردید. کلیه اوراق مالی و بانکی و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات وقراردادهای تعهدآور به امضاء مدیر عامل ویکی ازاعضاءهیات مدیره به اتفاق مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری و اوراق اداری با امضاء هر یک از مدیران معتبر است. پ۹۳۰۴۲۹۳۴۱۵۷۷۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666708
آگهی تغییرات شرکت فرآورده بتن اسپندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۹۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع آهک اسپندار به شماره ثبت ۴۶۷۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ با نمایندگی آقای علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ با نمایندگی آقای مهرداد افخمی با کدملی ۰۴۵۱۰۷۰۵۸۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان فراز فیروزکوه به شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹ با نمایندگی آقای حمید یوسفی با کدملی ۲۰۹۱۵۲۸۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی زاهدی با کدملی ۲۱۶۱۶۲۸۸۳۶ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای بقیه مدت دوره انتخاب گردیدند. همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و نامه‌های عادی و اداری و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۱۲۹۶۱۶۳۰۶۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714314
آگهی تغییرات شرکت هلال خاورمیانه ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۵۲۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جهانبخش گنجه به شماره ملی ۴۲۳۰۵۱۳۸۸۷ خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران به سمت مدیرعامل و آقای علی امینی به شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صلاح فحص به شماره ملی فراگیر ۰۰۰۹۰۹۳۰۰۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نجاتی فهیمی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۲۵۰۴۸ به نمایندگی از شرکت شرکت بین المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه به شماره ثبت ۲۶۸۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۶۵۳ و آقای عباس فواز به شماره ملی فراگیر ۰۰۰۸۸۶۰۸۷۴۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی امینی (رئیس هیئت مدیره) و آقای علی جهانبخش گنجه (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار استاوراق عادی و نامه‌ها با امضای علی امینی (رئیس هیئت مدیره) و علی جهانبخش گنجه (مدیرعامل) منفردا و یا دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۲۵۴۸۴۱۳۴۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764981
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی اسپندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ به نمایندگی آقای پیرفرانسواهسلربه کدفراگیر۹۱۵۷۸۲۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) شرکت مجتمع آهک اسپندار ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ به نمایندگی آقای علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) شرکت سیمان اکباتان ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ به نمایندگی آقای حسین کریمی به کدملی ۰۵۳۲۶۷۵۴۷۹به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف). آقای مجید معینی جزنی به کدملی ۰۰۶۴۲۹۴۰۰۵ خارج ازاعضاءبه سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهاداروبانکی با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره به اتفاق مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضا دونفرازاعضاء هیئت مدیره متفقا بامهرشرکت معتبر خواهدبودسایرنامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل ویایکی ازاعضاءهیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۲۰۶۴۴۸۲۰۲۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904828
آگهی تغییرات شرکت پاکت سازان اسپندار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان اکباتان بشماره ثبت ۵۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ تهران به نمایندگی خانم نرجس علی اکبر شیرازی به شماره ملی۰۴۹۱۴۸۵۳۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع آهک اسپندار به شماره ثبت ۴۶۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ تهران به نمایندگی آقای علی امینی به شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا وبا مهر شرکت می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت می‌باشد. ش۹۵۰۴۲۱۹۴۰۴۱۸۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112660
آگهی تغییرات شرکت سیمان اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای پیرفرانسواهسلر شماره فراگیر۹۱۵۷۸۲۲۹ رئیس هیات مدیره و والترگات فردویتور شماره فراگیر۹۹۷۰۲۰۱۱ عضوهیات مدیره و علی امینی کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و فرزام زمانی کدملی ۴۰۷۲۲۲۵۸۸۶ به نمایندگی ازشرکت فرآورده‌های بتن اسپندار ۱۰۷۶۰۰۵۹۱۱۸ بسمت عضوهیات مدیره و حسین کریمی کدملی ۰۵۳۲۶۷۵۴۷۹ به نمایندگی ازشرکت مجتمع آهک ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ بسمت عضوهیات مدیره و سیدعلی عظیمی به کدملی ۰۰۷۱۲۴۱۱۶۷ (خارج ازاعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند - کلیه اوراق واسنادتعهدآورومالی وقراردادهاوچک وسفته باامضاءمدیرعامل ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل بادوامضاءاعضاءهیات مدیره و مهرشرکت واوراق عادی واداری باامضاءمدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبراست. - حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید. الف - اجرای مصوبات هیات مدیره ب - اختیارات مندرج دربندهای ۱و۳و۶و۹و۱۲اساسنامه به استثناءنصب وعزل مدیران ارشد. پ۹۵۰۸۱۶۲۶۲۴۲۳۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518283
آگهی تغییرات شرکت سیمان نیزار قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیرفرانسواهسلربا کد فراگیر ۹۱۵۷۸۲۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مرتضی دستجانی فراهانی با کدملی ۵۴۴۹۲۸۴۸۵۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی امینی با کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت مجتمع آهک اسپندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ به سمت عضوهیات مدیره. آقای فرهنگ ثابتی باکدملی ۰۰۵۵۲۱۷۸۰۱ (خارج ازاعضاء) به سمت مدیرعامل. انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور، بانکی ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۲۶۷۲۶۶۲۴۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585574
آگهی تغییرات شرکت سیمان فراز فیروزکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیر فرانسیس هسلربه شماره کد فراگیر ملی ۹۱۵۷۸۲۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی نجاری به شماره ملی ۰۵۵۹۸۱۵۱۶۶به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نیکلاس ماتیس به شماره کدفراگیر ملی ۵۱۸۰۹۲۱۸به نمایندگی شرکت مجتمع آهک اسپندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره علی امینی به شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره محسن کلانتری به شماره ملی ۰۴۵۱۷۲۱۹۹۳ به نمایندگی شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره حمید یوسفی به شماره ملی ۲۰۹۱۵۲۸۱۴۵ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق مالی تعهدآورواسنادازقبیل چک وسفته وبرات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایراوراق عادی با مضا هریک ازمدیران ومهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۶۰۶۰۸۳۴۷۵۵۸۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807595
آگهی تغییرات شرکت امن ترابر الماس ساوالان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۴۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سامان دریا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای اسفند حسین نژادی که دارای ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۶ ریال سهم الشرکه می‌باشد ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال (یک میلیون ریال) از سهم الشرکه خود را به شرکت سیمان نیزار قم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۶۵۰۱ به نمایندگی آقایان علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و محمد جعفر صفویان به کدملی ۱۴۶۵۸۳۳۱۷۵ منتقل نمودند شرکت سامان دریا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای اسفند حسین نژادی که دارای ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۶ ریال سهم الشرکه می‌باشد ۰۰۰/ ۵۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) از سهم الشرکه خود را به شرکت سیمان اکباتان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ به نمایندگی آقایان علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و سیدعلی عظیمی به کدملی ۰۰۷۱۲۴۱۱۶۷ منتقل نمودند شرکت سامان دریا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای اسفند حسین نژادی که دارای ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۶ ریال سهم الشرکه می‌باشد۰۰۰/ ۵۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) از سهم الشرکه خود را به شرکت مجتمع آهک اسپندار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷ به نمایندگی آقایان علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و مهرداد افخمی به کدملی ۰۴۵۱۰۷۰۵۸۵ منتقل نمودند شرکت سیمان آرتا اردبیل به نمایندگی آقایان علی امینی و عادل روحی که دارای ۰۰۰/ ۴۰۰/ ۳ ریال سهم الشرکه می‌باشد۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال (یک میلیون ریال) از سهم الشرکه خود را به شرکت سیمان فراز فیروز کوه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹ به نمایندگی آقایان علی امینی کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و عباس صفائی زاده به کدملی ۰۰۵۶۶۳۴۶۳۳ منتقل نمودند. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه بعد از نقل و انتقال: شرکت سامان دریا (سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۰۷۳۰۰ به نمایندگی آقای اسفند حسین نژادی دارای ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۴ ریال سهم الشرکه شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶ به نمایندگی آقایان علی امینی و عادل روحی دارای ۰۰۰/ ۴۰۰/ ۲ ریال سهم الشرکه شرکت سیمان فراز فیروز کوه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹ به نمایندگی آقایان علی امینی و عباس صفائی زاده دارای ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال سهم الشرکه شرکت سیمان نیزار قم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۶۵۰۱ به نمایندگی آقایان علی امینی و محمد جعفر صفویان دارای ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال سهم الشرکه شرکت سیمان اکباتان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ به نمایندگی آقایان علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و سیدعلی عظیمی دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت مجتمع آهک اسپندار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۶۵۰۱ به نمایندگی آقایان علی امینی و مهرداد افخمی دارای ۵۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه کلیه سهم الشرکه انتقال یافته طبق مصالحه نامه شماره‌های ۱۴۹۴۶۲ ۱۴۹۴۶۱ مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۹۶ دفترخانه ۱۲۷ تهران انتقال یافته است. ش۹۶۱۰۱۹۲۲۷۹۷۳۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957772
آگهی تغییرات شرکت سیمان آرتا اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای پیر فرانسوا هسلر رئیس هیئت مدیره شماره گذرنامه X۱۷۴۷۹۸۱ ب آقای سام بیرانوند نائب رئیس هیئت مدیره کدملی ۴۰۷۲۲۳۰۱۴۶ ج آقای علی امینی عضو هیئت مدیره کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ د آقای نیکلاس آندره ماتیس عضو هیئت مدیره X۴۰۰۵۵۷۹ ه آقای میثم مجیری عضو هیئت مدیره ۱۲۹۲۴۵۳۳۲۱ و آقای عادل روحی کدملی ۱۴۶۲۷۲۷۹۰۵ مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. همچنین هیئت مدیره اختیارات مشروحه مصرح در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در بندهای ۱ ۳۷ به جز نمایندگی در برابر صاحبان سهام؛ ۴ ۳۷ به جز تصویب ساختار سازمانی ۷ ۳۷، ۱۴ ۳۷ به عنوان اختیارات مالی مدیرعامل به آقای عادل روحی تفویض نمودند. ضمنأ با عنایت به ماده ۴۴ اساسنامه شرکت، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۲۸۸۶۱۴۹۰۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221877
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود لیان یکپارچه نوین درتاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۵۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۴۶۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات اینترنت و اینترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، ارائه خدمات تجهیزات ماهواره ای و سیستم های ارتباطی و مخابراتی و سوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مربوطه، طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای غیرفرهنگی و غیرهنری فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر و کلیه سیستم های کنترلی طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای غیرفرهنگی و غیرهنری سفارش مشتری تولید و ارائه دستگاههای جانبی و قطعات و ملزومات رایانه تهیه و تولید و ارائه سیستم های رایانه ای شخصی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی شبکه های کابلی و غیرکابلی کامپیوتری ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب و ارائه دستگاههای جانبی رایانه وعقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی شرکت اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی وریالی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خریدو فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای رایانه ای امکان سنجی و امکان یابی مرتبط با موضوع. طراحی و راه اندازی و مشاوره سیستم های کنترل و اتوماسیون، تامین تجهیزات کنترلی، ابزار دقیق و کلیه تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله دولت-کوچه یاس-خیابان شهید مطلبی نژاد-پلاک -۲۱-طبقه پنجم-واحد ۱۹ کدپستی ۱۹۳۹۷۸۷۴۷۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید ارفن رسول بوخری به شماره فراگیر ۱۱۶۲۴۲۴۰۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی امینی به شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید ارفن رسول بوخری به شماره فراگیر ۱۱۶۲۴۲۴۰۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی امینی به شماره ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً و یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۶۴۷۰۲۱۱۲۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک