هرمز لاهوتی اشکوری

هرمز لاهوتی اشکوری

کد ملی 2690473607
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 910046
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت اطلس داران به ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی فیروزه علوی به ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نوذری گلسفید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۱۲۳۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918017
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، نقی بهره ور به کدملی ۲۷۰۹۵۹۸۱۹۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با امضاء مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۲۶۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274319
آگهی تغییرات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اطلس داران به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی کد ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به ش ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی کد ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به ش ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۲۳۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358055
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سیب زمینی شادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت پرژیران ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی آقای احمد نصیری پور ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ و شرکت آسان موتور ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ به نمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ و شرکت کشت و صنعت گلداران ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم نازنین شکوری بشماره ملی ۰۰۷۸۳۸۶۲۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۰۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400309
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: معصومه کوچک یزدی کد ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بنمایندگی از شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بنمایندگی از شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره فیروزه علوی کد ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا فتوحی بشماره ملی ۰۰۶۲۶۶۸۰۲۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۰۲۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400318
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی بعنوان رئیس هیئت مدیره ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. پ۱۸۰۲۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400370
آگهی تغییرات شرکت محور ماشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۹۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۶۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۷۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فتاح بشماره ملی ۰۰۵۵۳۰۰۵۱۰ بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرجات صورت جلسه به مدیر عامل تفویض شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۱۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400472
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی شماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی شماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری شماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین گنجوی شماره ملی ۰۹۴۱۸۳۸۳۶۶ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سلامت گلستان درتاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۴۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۲۸۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت بیمارستانها و فضاهای درمانی و بهداشتی و داروخانه ای و پیمانکاری و اجرای این فضاها، واردات تجهیزات پزشکی و مکانیکی و الکتریکی ساختمان و دارو و لوازم بهداشتی درمانی و همکاری با شرکتهای فعال داخلی و بین المللی در رابطه با این امور، قبول نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی فعال در امر بهداشت و درمان، تاسیس شرکتهای مرتبط با تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمانی و مصالح ساختمانی بطور کلی و سرمایه گذاری و مشارکت در بهره برداری از بیمارستانها و فضاهای بهداشتی درمانی بصورت خصوصی و در چارچوب مشارکت عمومی و خصوصی در کشور.انجام هر یک از موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح صورت می پذیرد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر نبش کوچه سایه مجتمع اداری و تجاری سایه پ ۲۶۰۹ کد پ ۱۹۶۷۷۱۳۷۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۶/۹۳/۱۰۰۱ مورخ ۳۰/۷/۹۳ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص)بشماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت اطلس داران(سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای محسن طلائی بشماره ملی ۰۰۳۴۹۰۴۰۶۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد احمدوند به شماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ به عنوان بازرس اصلی و جمیلا راعی غر آبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۵۶۸۹۸۷۵۴۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564171
آگهی تصمیمات شرکت الماس داران سهامی خاص به شماره ثبت۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمد نصیر ی پور به کدملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و جمیلا راعی عزآبادی به کدملی۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فیروزه علوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916667
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همایون لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۱۹۸۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱۹ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112865
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز یارمحمد توسکی به شماره ملی۳۹۳۳۷۰۶۶۰۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۹/۱۳۹۳. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364594
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ و به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نجاتیان پور خارج از اعضا به کدملی ۰۷۰۰۲۸۶۰۰۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687246
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006250
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گاز ساز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ شرکت آسان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷ شرکت محور ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی ۶۱۸۹۷۰۷۱۳۰ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین نژاد به کدملی ۰۰۴۴۱۱۷۶۲۰ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی ۰۰۵۵۰۴۷۹۰۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی اشکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد دبیری به کدملی ۶۱۸۹۷۰۷۱۳۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084418
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: احمد نصیری پور بشماره ملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بسمت بازرس اصلی و ۲ جمیلا راعی عزآبادی به شماره ملی۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ با نمایندگی معصومه کوچک یزدی به شماره ملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ ۲ شرکت گلستان شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ با نمایندگی فیروزه علوی کدملی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ ۳ شرکت آسان موتور شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری کدملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدعلی جلالی به کدملی۴۵۹۱۰۰۱۶۷۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حوالجات قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098288
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حسین فتاح کدم ۰۰۵۵۳۰۰۵۱۰ و شرکت گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای مهدی بختیاری کدم ۰۰۵۶۹۴۷۵۱۸ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری کدم ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۸۸۱۴۷۰۴۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203301
آگهی تغییرات غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۸۸۹۶۳ مورخه ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سید احمد گرامی به کدملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ ۲. خانم اشرف السادات گرامی به کدملی ۰۰۳۰۶۸۲۳۳۹ ۳. خانم معصومه کوچک یزدی به کدملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ ۴. آقای هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ ۵. آقای محسن طلائی به کدملی ۰۰۳۴۹۰۴۰۶۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند ۶. آقای عباس اسکندری با کدملی ۳۹۳۴۰۷۸۱۹۲ ۷. خانم فاطمه طلائی به کدملی ۰۰۷۵۲۴۲۳۴۶ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای کیهان مهام به کدملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب و آقای علی اکبر نوذری گلسفید به کدملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۱۴۱۰۴۴۶۳۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک