مرتضی شعبانی

مرتضی شعبانی

کد ملی 2690308029
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575288
آگهی تغییرات شرکت خوش نوش ساری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۳۰ و بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۲۹۶۷ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب مجمع رسید. ب موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای مرتضی شعبانی بشماره کد ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ و کدپستی ۴۴۹۱۸۳۵۷۴۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۶۴۹۳۳۹۱۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609995
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگسهامی عام به شماره ثبت ۶۶۶۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۲۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667239
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آبمیس پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۴۷۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۴۳۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عبدالرضا محتشمی به کدملی۲۰۹۱۸۷۶۶۲۳ دارنده حق امضای تعهدآور به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، صغری محتشمی به کدملی۲۰۹۱۷۴۸۱۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید مستعان به کدملی۰۰۴۰۹۱۱۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و نام شرکت به آب میس پارس تغییریافت. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۹۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671375
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸۰ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۴۰۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727828
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی جهان نوین آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش. م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک. م ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابر ار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۰۳۵۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746479
آگهی تصمیمات شرکت کار تک سیستمسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۴۳۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۲۵۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893573
آگهی تصمیمات شرکت فرنام بسپار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۳۳۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کد ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۴۰۹۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970591
آگهی تصمیمات شرکت آریا کیان سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۳۹۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۹۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ک م۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۴۰۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026756
آگهی تغییرات شرکت فولاد و نورد دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۹۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۱۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062185
آگهی تغییرات شرکت کاوش گستر دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۸۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093125
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات آریا به روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۲۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملی۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۴۴۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093834
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۳/۹۲ مرتضی شعبانی به ک م ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ و بهزاد یزدانی به ک م ۲۶۱۹۴۰۲۳۳۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۷ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم. الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: فتحعلی ولایی دارای ک م ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ دارنده مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۵ ریال و محمد صالح به ک م ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ دارنده مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال. پ۱۶۶۴۷۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183738
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی جهادین پرند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۳۰/۱۲/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. ش۱۷۰۷۲۶۱ ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199228
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جهانگیر اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه مالی و حسابرسی اریا بهروش … به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۵۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203384
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۷۱۶۰۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228403
آگهی تغییرات شرکت پخش بین المللی پیشتازان فرا کوهرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات آریا بهروش (حسابدار رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به کدملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسین شفقی به کدملی ۱۲۱۹۶۸۳۰۰۰ و فرشید معینی شبستری به کدملی ۰۰۵۲۸۲۷۴۴۵ و شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۵۹۵۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی صورتحساب عملکرد و سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۹۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267012
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه پلیمر هما سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون حساب تدبیر به کد شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۵۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282975
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شمس جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۵۲۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512026
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تاسیساتی کوشک گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیده: آقای امیر مسعود فخاری به شماره ملی ۲۱۴۲۰۲۸۹۵۰ آقای ولی فخاری به شماره ملی ۲۲۲۹۷۴۲۶۳۹ خانم فاطمه فخاری به شماره ملی ۲۲۰۰۴۶۳۶۸۵ آقای محمد رضا رضائی به شماره ملی ۲۱۴۳۳۳۴۰۰۱ خانم زهرا ملا آقایی به شماره ملی ۵۵۷۹۲۰۷۵۱۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۰۲۹۷۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611915
آگهی تغییرات شرکت مژده وصل شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون حساب تدبیر به شماره شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۶۸۶۵۹۲۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636967
آگهی تغییرات شرکت شگرف ابزار فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۶۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۷۶۵۵۳۲۷۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058251
آگهی تصمیمات شرکت سنا دام پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۵۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۹۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405650
آگهی تغییرات شرکت یسنا مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۶۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۱۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۱/۰۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736321
آگهی تغییرات شرکت پیمان بخش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی شعبانی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007544
آگهی تصمیمات شرکت کاریزان خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۰۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. مرتضی شعبانی به ش ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796541
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نرگس نوروزی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱۲ یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ امیررضا کلانتری به شماره ملی ۱۵۰۲۱۹۳۶۴۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به شماره ثبتی ۳۲۷۲۲ به سمت بازرس اصلی مرتضی شعبانی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب شد. ش۹۵۰۲۲۶۶۲۶۶۱۴۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12961743
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی لالجین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۲۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای سید مجتبی طباطبائی به کد ملی ۴۰۵۱۷۴۰۲۵۰ - آقای حاج احمد فخار به کد ملی ۴۰۵۱۷۴۹۱۸۵ - آقای هاشم نجفیان به کد ملی ۴۰۵۰۹۹۰۱۴۸ - آقای محمدرضا یگانه به کد ملی ۴۰۵۰۹۶۲۳۲۲ - آقای محمد کامرانی سرو به کد ملی ۴۰۳۱۷۷۲۸۱۵ ۲ - موسسه غیر تجاری آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به نمایندگی آقای مرتضی شعبانی به کد ملی ۲۶۹۰۳۰۸۰۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای آقای عباس قنادسبزواری به کد ملی ۳۸۷۱۳۸۵۸۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۲۱۳۵۵۵۳۲۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک