مصطفی پروین

آقای مصطفی پروین

کد ملی 2679773640
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13340688
آگهی تغییرات شرکت آرشا صنعت رامان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب ش. م ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمید رضا یگانه فر ش. م ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ دارای مبلغ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشدو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۲۱۷۶۹۳۵۷۴۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449076
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت گستر سبلان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. - آقای حمید رضا یگانه فر با کد ملی ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. - سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مصطفی پروین بشماره ملی۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال آقای محرم بخشی بشماره ملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ریال پ۹۶۰۳۰۷۷۹۰۱۳۳۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513331
آگهی تغییرات شرکت نیکان مهر اقتصاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود حیدری کدملی ۰۰۶۶۱۹۳۸۵۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال وآقای حامد حیدری کدملی ۰۰۷۴۳۵۱۵۰۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند۰درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید۰ اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای محرم بخشی کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال سهم الشرکه وآقای مصطفی پروین کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۴۲۴۴۹۰۵۲۹۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562395
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی بشماره ملی: ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق بشماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی پروین بشماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضاءآقای ابراهیم علی خانی (بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۵۱۳۵۳۳۰۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581622
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نمایشگاهی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۶۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور، راه اندازی وتاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل وخارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، حضور در نمایشگاههای داخلی وخارجی، برپائی فروشگاه واخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی واعطای نمایندگی ویا عقد تفاهم نامه وقرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی، انجام خدمات نمایشگاهی اعم از بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه ای و واگذاری غرفه ها، طراحی، تامین مواد اولیه، ساخت و نصب غرفه و دکوراسیون و برگزاری جشنواره، همایش، سمینار، نمایشگاههای تخصصی ملی و بین المللی، دریافت تسهیلات مالی واعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی وریالی در بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارج از کشور، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ الوند ـ کوچه برمک ـ خیابان الوند ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۴۶۴/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی نادر اثناعشری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۶۵۸۹۳۹۶۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تاکسیرانی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۷۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور مربوط به ایاب ذهاب درون شهری. سرویس دهی به وزارت خانه ها و ادارات, موسسات, شرکت ها و مدارس و کلیه اماکن خصوصی و عمومی دولتی. ایجاد تعمیرگاه و اتوسرویس به صورت ثابت و سیار و ایجاد تاسیسات خدماتی رفاهی جهت تاکسی داران، ارائه و بکارگیری تکنولوژیهای نوین و جی پی اس. ایجاد شعب، شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد و برگزاری و شرکت درکلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و خرید سهام شرکتها، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی تامین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ الوند ـ کوچه برمک ـ خیابان الوند ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۸/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۱۲۰۵۰۲۲۲۴   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13605777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر بیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابراهیم علی خانی به کدملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه:: خانم فاطمه اوحدی سهل آباد بشماره ملی۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا یگانه فر بشماره ملی۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین بشماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی بشماره ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۶۲۱۶۵۱۳۳۲۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696741
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت اختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۱۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی پروین کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۱۵۶۵۰۷۱۴۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774314
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد حق شنو گیگاسری کدملی ۲۶۶۸۴۶۶۳۱۸ و آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و آقای مصطفی پروین به کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۰۰۲۶۲۸۱۵۲۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808052
آگهی تغییرات شرکت رایا معین تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۴۱۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۵۱۲۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زعفر یوسف زاده کشاور با کد ملی ۰۳۲۱۹۰۱۵۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مصطفی پروین با کد ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۹۳۳۲۱۸۵۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828487
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت پیشه گان رادمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کد ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای نادر اثنا عشری به کد ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ با پرداخت مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم فاطمه اوحدی سهل آباد ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ دارای۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۰۱۴۷۴۱۹۲۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894715
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی ماهان صنعت وزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ به جای آقای سید علی آقامیری به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید و نشانی محل تصفیه تهران محله شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان دهم پلاک ۸ طبقه ۵ واحد شمالی کدپستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۳۱ می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۶۲۱۷۲۹۲۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902046
آگهی تغییرات شرکت توسعه زاگرس مایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۹۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی پروین به کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد و آقای میر صادق موسوی کدملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید۰ اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مصطفی پروین کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میر صادق موسوی کدملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۰۸۳۱۶۸۷۱۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080562
آگهی تغییرات شرکت نیکان دشت پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۵۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۶۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود حیدری کدملی ۰۰۶۶۱۹۳۸۵۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج شد خانم فرنوش طارانی کدملی ۰۰۱۷۲۵۳۴۷۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج شد درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید۰ اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: شرکت زینت تجارت آسیا شناسه ملی۱۴۰۰۶۰۸۳۰۰۵ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۳۲۸۹۷۰۳۰۳۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082660
آگهی تغییرات شرکت بارمان سازه ساز عمران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۶۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۷۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت پیشگامان تجارت گستر ملک بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۰۶۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای زعفر یوسف زاده کشاور کدملی۰۳۲۱۹۰۱۵۴۱ - شرکت سرمایه گستر بیتا بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۳۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای مصطفی پروین کدملی۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ - آقای حامد محمدیان نصر کدملی ۰۰۸۳۹۷۳۷۶۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) - حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قرارداد‌ها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد۰ پ۹۷۰۳۲۹۹۱۰۳۹۲۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247830
آگهی تغییرات شرکت پژواک پرتو بازار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۰۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۸۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰به نمایندگی علی مریخ نژاد اصل به شماره ملی ۰۰۱۰۰۹۰۶۱۴ شرکت پیشگامان سازه تجارت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ به نمایندگی جمشید اثنا عشری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۷۹۲۲۹ شرکت پیشگامان سرمایه تجارت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ به نمایندگی کامبیز حیدر زاده هنزائی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۱۱۱۵۹ شرکت گسترش تجارت سرمایه پارس به شناسه ملی۱۴۰۰۷۰۲۶۰۳۰ به نمایندگی آقای شاهین منصوری به شماره ملی ۰۰۷۹۸۴۲۴۲۹ شرکت پویا توسعه نمایشگاهی پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۶۲۴ به نمایندگی خانم هما تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۴۹۳۹۳۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای میر صادق موسوی به کدملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی پروین به کدملی۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۱۵۲۸۶۱۳۷۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک