مهدی داوری

آقای مهدی داوری

کد ملی 2679127803
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1382202
آگهی تغییرات شرکت پیشرو کار کوهرنگ سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان معین الرضا حجتی با کد ملی ۲۱۸۱۰۴۹۱۴۹، محمد باورساد کریمی با کد ملی ۱۷۵۳۵۷۵۵۰۸، رهام صالحی با کد ملی ۲۳۹۰۱۲۶۸۷۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اطهر بشماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ را بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای وحید خردور بشماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران بعنوان درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۳۱۱۱۹۸۶۷۷۸۲۹ مسئول ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394166
آگهی تغییرات شرکت بهک پی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۷۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394167
آگهی تغییرات شرکت راه ساختمان فرا ساز عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۷۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678593
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور دارای کدملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ بعنوان بارزس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۵۳۲۷۶۰۰۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685416
آگهی تصمیمات شرکت پخش و توزیع جیکاونگ بهاری سهامی خاص شماره ثبت ۴۳
۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کد ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی تعیین گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخابشد. ۴ آقایان مهرداد طباطباییان بیدگلی بشماره ملی ۰۰۶۱۳۳۹۵۱۲ و مهدی طباطباییان بیدگلی به کد ملی ۰۰۴۴۴۳۵۶۴۹ و مجید طباطباییان بیدگلی به کد ملی ۰۰۴۴۴۸۶۳۵۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۱۲/۹۲ آقایان مجید طباطباییان بیدگلی بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی طباطباییان بیدگلی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد طباطباییان بیدگلی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم مسلمی به کد ملی ۲۲۱۹۳۶۲۵۵۸ (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، همچنین مکاتبات اداری و جاری با امضاء منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۵/۵/۹۳ تکمیل و امضاء گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۰۵۸۸۲۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409875
آگهی تغییرات شرکت رویان صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کدملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای فرزاد صدیقی تنکابنی به کدملی ۲۲۱۹۰۸۲۳۶۹ و آقای اسماعیل نژاد حسن کماچالی به کدملی ۳۵۰۰۸۲۴۱۴۵ و آقای محمد صادق آریا به کدملی ۲۶۹۱۰۸۹۴۹۵ و آقای بهزاد صدیقی تنکابنی به کدملی ۲۲۱۹۵۱۴۲۶۹ به نمایندگی از شرکت آریا ماروس جم شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۶۷۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۳۱۱۰۶۲۳۹۲۹۱۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717823
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی نور قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی داوری کدملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۶۳۷۵۷۹۷۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728043
آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و و آقای وحید خردور به شماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۱۱۶۹۲۶۱۷۸۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791803
آگهی تغییرات شرکت توسعه داده‌های ارتباطی پرشیا سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱بعنوان بازرس اصلی و وحید خردور به کدملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۲۸۷۴۵۸۷۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826767
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۱۰۲۸۰۶۲۰۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876082
آگهی تغییرات شرکت آتیه پردازش آریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و وحید خردور به شماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۰۵۹۱۱۳۶۸۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876108
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ بهداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: منوچهر پورمحمدی به ش ملی ۰۰۴۰۴۸۳۸۳۵ رسول شوبیری به ش ملی ۳۹۳۲۵۵۷۰۲۶ پریسا پورمحمدی به ش ملی ۰۰۶۳۷۲۹۰۲۴ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی وحید خردور به شماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۰۵۸۱۴۹۶۹۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153955
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه تسکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به کدملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۹۰۶۸۰۲۳۰۸۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193712
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی ستاره آمونیاک آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷. آقای بهزاد پورقناد به شماره ملی ۰۰۴۷۰۸۴۷۲۳ آقای روزبه زاهدی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۹۶۲۲۳ موسسه حسابرسی اطهر ثبت شده به شماره ۲۱۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور دارای کد ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ بعنوان بارزس علی البدل تعیین گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۲۴۹۱۳۷۲۰۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302436
آگهی تغییرات شرکت صنعت ورق آرین پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۶۵۴۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت۲۱۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و آقای وحید خردور به شماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - شرکت سرمایه گذاری صنعت فولاد آرین پاژ (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۳۵۸۱۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۴۹۵، شرکت نیک کوشان امرداد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۸۸۰۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵ وشرکت ژرف اندیشان امرداد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۹۹۴۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۹۰۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیام قم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۲۱۸۸۳۹۴۲۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396099
آگهی تغییرات شرکت اسو شید تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴به تصویب رسید. شرکت ژرف اندیشان امرداد به ش ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۹۰۰ به نمایندگی خانم فیروزه فتیق به ش ملی ۰۰۳۹۴۴۵۱۷۸، شرکت نیک کوشان امرداد به ش ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵ به نمایندگی آقای فرامرز بختیاری به ش ملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ و شرکت پترو نگین خاورمیانه به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳ به نمایندگی آقای محسن مزینانی به ش ملی ۰۰۴۳۳۵۴۶۸۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۰۲۱۰۷۳۷۶۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985620
آگهی تغییرات حسابرسی کار برگ سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۴۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۸۰۶۳/۹۶مورخه۲۶/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی زینلی مؤخر (ش م ۰۰۷۰۰۶۹۰۷۷) با پرداخت مبلغ۳۶۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. بهرام حشمتی (ش م ۰۵۵۹۳۵۳۳۱) با پرداخت مبلغ۴۴۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه، میزان سهم الشرکه خود را به ۸۴۰٫۰۰۰ ریال افزایش دادند. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای حمید محمدنژاد به ش م۰۳۸۱۷۱۰۲۰۳ دارای ۴۰۰٫۰۰۰ ریال - آقای بهرام حشمتی به ش م ۰۵۵۹۳۵۳۳۱دارای ۸۴۰٫۰۰۰ ریال - آقای وحید خردور به ش م۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ دارای ۴۰۰٫۰۰۰ ریال - آقای مهدی زینلی مؤخر به ش م ۰۰۷۰۰۶۹۰۷۷دارای ۳۶۰٫۰۰۰ ریال در نتیجه سرمایه موسسه از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای بهرام حشمتی (ش م ۰۵۵۹۳۵۳۳۱) ۲ - آقای مهدی زینلی مؤخر (ش م ۰۰۷۰۰۶۹۰۷۷) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۹۸۷۰۶۰۴۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006681
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۹۹۳۰۵/۹۷مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حمید محمدنژاد فرزند اباذر به شماره ملی ۰۳۸۱۷۱۰۲۰۳، وحید خردور فرزند سیاوش به شماره ملی ۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ و رشید بابایی فرزند قاسم به شماره ملی ۲۶۷۹۱۹۹۰۴۹ هر یک با پرداخت مبلغ ۳۸۴۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، به عنوان شریک جدید وارد مؤسسه گردیدند. آقای عبدالامیر میرآب به شماره ملی۱۷۵۵۶۳۰۸۵۹ با پرداخت مبلغ ۲۶۴۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۴۶۴۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای فریبرز اطمینان به شماره ملی با دریافت مبلغ ۵۱۶۰۰۰ ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۸۴۰۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش و ورود شرکاء جدید به شرح زیر است: عبدالامیر میرآب به شماره ملی۱۷۵۵۶۳۰۸۵۹ دارای ۱۴۶۴۰۰۰ ریال فریبرز اطمینان به شماره ملی۲۲۹۵۷۴۸۱۶۱ دارای ۳۸۴۰۰۰ ریال حمید محمدنژاد به شماره ۰۳۸۱۷۱۰۲۰۳ملی دارای ۳۸۴۰۰۰ ریال وحید خردور به شماره ملی۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳ دارای ۳۸۴۰۰۰ ریال رشید بابایی به شماره ملی ۲۶۷۹۱۹۹۰۴۹دارای ۳۸۴۰۰۰ ریال آقایان وحید خردو به شماره ملی۲۶۷۹۱۲۷۸۰۳، حمید محمدنژاد به شماره ۰۳۸۱۷۱۰۲۰۳ و عبدالامیر میرآب به شماره ملی۱۷۵۵۶۳۰۸۵۹به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. به استثنای گزارش‌های موضوع ماده ۱۷، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در مورد قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر مؤسسه معتبر است. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۲۱۰۲۱۹۵۰۶۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک