محبوب مهدی پوربهمبری

محبوب مهدی پوربهمبری

کد ملی 2678415570
49
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

شرکت های محبوب مهدی پوربهمبری

مدیریت سیستم های کارامد
مدیریت سیستم های کارامد
1
پارس نورد
پارس نورد
1
حسابرسی آبتین روش آریا
حسابرسی آبتین روش آریا
1
آب و فاضلاب استان قزوین
آب و فاضلاب استان قزوین
1
اخوان تجارت آریا
اخوان تجارت آریا
1
تولیدی صنعتی امیر دژ
تولیدی صنعتی امیر دژ
1
مهندسی ترموون
مهندسی ترموون
1
آوا بتن آپادانا ایرانیان
آوا بتن آپادانا ایرانیان
1
جهاد نصر حمزه
جهاد نصر حمزه
1
بازرگانی امین فولاد شرق
بازرگانی امین فولاد شرق
1
تولیدی خوشخواب
تولیدی خوشخواب
1
مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک
مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک
1
روگا گستر گیلان
روگا گستر گیلان
1
خدمات بیمه ای امید کوثر پارس تامین
خدمات بیمه ای امید کوثر پارس تامین
1
مدیریت سیستم های هوشمند راهبر کار آمد
مدیریت سیستم های هوشمند راهبر کار آمد
1
غدیر کانی آرا
غدیر کانی آرا
1
مهد امین کیان
مهد امین کیان
1
طراحی مهندسی تروند تدبیر
طراحی مهندسی تروند تدبیر
1
آذر شهد
آذر شهد
1
توسعه سامانه بهنگام غدیر
توسعه سامانه بهنگام غدیر
1
آریا تجارت شهیر زنجان
آریا تجارت شهیر زنجان
1
راه و ساختمانی سیپورت
راه و ساختمانی سیپورت
1
مدیریت منابع راهبر رایانه
مدیریت منابع راهبر رایانه
1
همکاران سیستم مازندران
همکاران سیستم مازندران
1
به نیرو شمال
به نیرو شمال
1
شاهین کالای گیل
شاهین کالای گیل
1
تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام
تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام
1
خدمات انفورماتیک راهبر
خدمات انفورماتیک راهبر
1
به آیین خزر سپید
به آیین خزر سپید
1
سرمایه گذاری دی
سرمایه گذاری دی
1
راهبرد سازه
راهبرد سازه
1
خدر رایانه
خدر رایانه
1
نورد یاوران زنجان
نورد یاوران زنجان
1
آرشین حساب حسابداران رسمی
آرشین حساب حسابداران رسمی
1
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
1
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
1
مهندسی برسو
مهندسی برسو
1
شرکت اب وفاضلاب زابل
شرکت اب وفاضلاب زابل
1
آکتای رود
آکتای رود
1
فن آوران اعتماد راهبر
فن آوران اعتماد راهبر
1
در سایه ایثار
در سایه ایثار
1
اشراق بنا
اشراق بنا
1
ماد کوش
ماد کوش
1
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور
1
مشاور حامی سرمایه دانا
مشاور حامی سرمایه دانا
1
تلاشگران نصر سازه پایدار
تلاشگران نصر سازه پایدار
1
آیین حسابان یکتا
آیین حسابان یکتا
1
تولیدی اروم آدا
تولیدی اروم آدا
1
پارس کارن کار
پارس کارن کار
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668569
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سیستمهای کارآمد (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۸۹۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۵۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750968
آگهی تصمیمات شرکت پارس نوردسهامی خاص به شماره ثبت۵۷۰۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۱۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محبوب مهدی پوربهمیری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد شریفی به کدملی ۴۶۰۹۶۳۳۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا روغنی زاده به کدملی ۱۲۸۶۲۳۸۸۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا شریفی به کدملی ۰۰۵۲۰۹۸۷۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و لیلا روغنی زاده به کدملی ۰۴۵۲۵۶۶۱۶۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد و مدارک عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۱۵۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896462
آگهی تغییرات موسسه حسابداری آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به شماره شناسنامه ۱۶۹۵ تاریخ تولد ۵/۶/۳۹ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای موسی حسینی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۹۸۱ به شماره شناسنامه ۳۹ تاریخ تولد ۱/۶/۵۲ فرزند نعمت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین تکاپوی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۵۶۱۱ به شماره شناسنامه ۱۱۸۴ تاریخ تولد ۳۰/۷/۳۵ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی، نظارت بر امور تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی، خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قانونی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود، سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی اعلام و تایید می‌شود. ۳ نام شرکت به حسابرسی آبتین روش آریا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۰۵۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934983
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۰ شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان به تصویب رسید. ۲ مؤسسه آرشین حساب حسابداران رسمی شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۳۵۳۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985964
آگهی تغییرات شرکت اخوان تجارت آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۷۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۴۴۹۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045472
آگهی تغییرات شرکت امیر دژ سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۱ مورخه ۲۱/۸/۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۵۲۶۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۶/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای سید امیر حسین علوی امندانی به کد ملی ۴۳۲۲۲۱۳۵۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم السادات علوی امندانی به کد ملی ۲۵۹۵۲۸۵۶۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علی علوی امندانی به کد ملی ۲۵۹۵۲۹۷۷۱۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مونا علوی امندانی به کد ملی ۴۳۲۳۶۰۹۶۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و پیمانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۳۳۲۵۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049289
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ترموون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابداران آبتین روش آریا به ک م ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به ک م ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۴۲۹۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067375
آگهی تغییرات شرکت آوا بتن آپادانا ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۹۱۵ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۲۲۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه آبتین روش آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای صمد حنیفی به شماره ملی۴۲۸۴۱۹۱۹۵۰ و خانم مریم حسین زاده پسندیده به شماره ملی۲۱۶۱۶۷۳۹۵۵ و خانم فرحناز حسین زاده پسندیده به شماره ملی۲۱۶۰۰۶۴۴۵۹ تا تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای صمد حنیفی به شماره ملی۴۲۸۴۱۹۱۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم حسین زاده پسندیده به شماره ملی۲۱۶۱۶۷۳۹۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرحناز حسین زاده پسندیده به شماره ملی۲۱۶۰۰۶۴۴۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فرحناز حسین زاده پسندیده به شماره ملی۲۱۶۰۰۶۴۴۵۹ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل با مهرشرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. ش۱۶۵۱۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092245
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر حمزه سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۵۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۴۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به ک م ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به ک م ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا علی آبادیان به ش م ۴۵۷۸۵۵۱۲۳۷ به جای سیف اله صمدخواه برای باقیمانده دوره دو ساله هیئت مدیره انتخاب و به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۶۶۳۱۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118252
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی امین فولاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۷۶۹۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155014
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی خوشخواب (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۳۳۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۹/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت۲۸۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کدملی۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه۱۰/۶/۹۲ تکمیل امضاء گردید. ش۱۶۹۴۴۶۴ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178843
آگهی تغییرات شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۵۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمیری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۰۶۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232885
آگهی تغییرات شرکت روگاگستر گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۳۶۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۰۵/۱۳۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۹۰۹۶ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250385
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
خدمات بیمه ای امید کوثر پارس تامین در تاریخ ۶/۹/۹۲ بشماره ثبت ۴۴۵۸۵۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۱۰۸۰ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت سهامی بیمه کوثر و عرضه خدمات بیمه های بازرگانی با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه قرارداد نمایندگی بخشنامه ها و دستورالعمل های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه مفاد طرف قرارداد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید صابونچی کوچه پنجم پلاک ۵ کدپستی ۱۵۳۳۶۹۶۷۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲ ـ ۸۳۲ ـ ۷۶۴ مورخ ۳/۷/۹۲ نزد بانک سامان شعبه خیابان دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: قدرت اله رنجبر به شماره ملی ۰۰۴۸۱۷۰۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره داود امیری زاده به شماره ملی ۰۴۵۱۳۳۴۴۷۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی وحیدی منفرد به شماره ملی ۳۸۷۴۵۰۳۴۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای قدرت اله رنجبر و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها با امضای قدرت اله رنجبر و مهدی وحیدی و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مهدی وحیدی منفرد و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بسمت بازرس اصلی محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب نامه شماره ۳۳۴۳۲/۴۰۳/۹۲ مورخ ۱/۸/۹۲ اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ایران آگهی گردید. پ۱۷۳۷۱۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282982
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سیستم‌های هوشمند راهبر کارآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پوربهمبری با کدملی۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۵۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389601
آگهی تغییرات شرکت غدیر کانی آرا سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۸۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۶۴۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روشن آریا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بسمت بازرس اصلی آقای محبوب مهدی پور بهمبری بشماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۱۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405663
آگهی تغییرات شرکت مهد امین کیان شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۹۳۹۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره آقای حسن امین بشماره ملی ۱۱۹۸۸۳۲۹۴۰ و آقای فرمین امین بشماره ملی ۰۰۷۱۲۱۱۲۰۹ و خانم فریده دانش کجوری بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۴۴۷۰ و خانم روژین امین بشماره ملی ۰۴۵۰۱۷۵۵۱۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمیری بشماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۴۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412349
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی تروند تدبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۸۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۱۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای بهمن دادخواه به ک م۲۲۱۷۹۲۵۳۹۳ سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای هامان بریری ک م۰۰۵۱۷۸۵۸۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود صفاری ک م۰۰۳۳۳۳۸۷۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی دادخواه ک م۲۲۱۸۰۳۸۳۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا ش م۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهری پور بهمبری ک م۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۰۷۴۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426179
آگهی تغییرات شرکت آذر شهد سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۰۲۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۹/۰۲/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۳۸۶۰۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544475
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۰۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات انفورماتیک راهبر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵ شرکت ایلا نرم افزار با شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۲۰۵۶ شرکت پ‍‍ژوهش و توسعه ناجی با شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۱۳۶۶ پارس مدیا تجهیز رسانه با شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۴۴۴۵ شرکت فن آوران اعتماد راهبر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۱۲۰ موسسه آبتین روش آریا با شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۰۵۹۸۶۴۷۷۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615236
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک شهیر زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۱۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا حسنی به شماره ملی ۴۲۸۰۷۲۸۱۱۹ آقای حمیدرضا حسنی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۶۹۵۵۸ آقای ناصر حسنی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۷۳۳۹۵ موسسه حسابداری آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی با نمایدگی آقای محبوب مهدی پوربهمبری دارای کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ و آقای قادر عباسی به شماره ملی ۴۲۷۱۴۷۶۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۶۲۳۵۲۵۷۳۴۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671437
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی سیپورت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۹۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۲۹۸۸۷۳۴۲۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675316
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت منابع راهبر رایانه در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۳۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۸۱۹۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی،تولید،ارائه و پشتیبانی نرم افزار های رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزار های رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستمهای ویژه رایانه ای نظیر اتو ماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند و مشاوره،نظارت بر اجرای پروژه های انفور ماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفور ماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و طرح های توجیه اقتصادی بمنظور سرمایه گذاری، تهیه وپیاده سازی و اجرای طرح سیستمهای جامع مدیریت سازمانی،انجام مشاوره و تحقیق در زمینه سیستمهای اداری و مالی و تو لیدی منابع انسانی،کالا و خدمات و به ویژه سیستم هزینه و بهاء تمام شده،ارائه مشاور در خصوص مسائل مالی و اقتصادی وفنی،راه اندازی و نگهداری پشتیبانی فنی و انجام عملیات بهره برداری در بخشهای مختلف نرم افزار و سخت افزار،ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی و ساماندهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه موسسات و شرکتها و سازمانها ی دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی،قبول نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی در هر زمینه مربوط به فعالیت شرکتهای داخلی و خارجی تاسیس مراکزی در رابطه با موضوع شرکت در سراسر ایران و خارج از کشور،سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی،ترهین اموال منقول شرکت نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ترخیص کالا از گمرکات کشور و توزیع آن در سراسر کشور تحقیق و پژوهش در امر برنامه ریزی سازمانی انجام پروژه های شبیه سازی و کنترل کیفیت مراکز صنعتی،برگزاری دوره های مختلف آموزشی کنفرانس سمینار و همایشها و شرکت در آنها و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر خ سرو پلاک ۶ ط ۴ کدپستی ۱۹۶۸۹۴۵۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰,۱۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۶مورخ ۲۹/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه پارک لاله پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مهرداد ذوالفقاریان به شماره ملی ۰۰۴۳۸۱۴۶۴۶به سمت مدیر عامل ۲. شرکت خدمات انفور ماتیک راهبر به به نمایندگی حسین دامغانی به شماره ملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۳. بهروز رجبی خامنه به شماره ملی ۱۷۲۹۷۳۹۷۱۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت: ابرار پ۹۳۰۸۰۳۱۰۴۳۶۲۳۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683791
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۲۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت مورد تصویب قرارگرفت.۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا ثبت شده به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴به سمت حسابرس قانونی وبازرس اصلی آقای محبوب مهدی پور به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۱۰۳۱۵۴۰۹۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768082
آگهی تغییرات شرکت به نیرو شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن امین با ک. م ۱۱۹۸۸۳۲۹۴۰ و فرمین امین با ک. م ۰۰۷۱۲۱۱۲۰۹و خانم فریده دانش کجوری با ک. م ۶۲۶۹۶۶۴۴۷۰ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و ایشان با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۳ انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورت جلسه قبول سمت خود را اعلام نمودند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۱۷۴۱۱۸۰۳۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661521
آگهی تغییرات شرکت شاهین کالای گیل سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۱۱ مورخ ۲۸/۶/۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۴۲۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. مسئول ثبت شرکت‌های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829182
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته‌های نسوز گهر سرام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۱۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عبدالرضا حمیدی به کدملی ۴۲۱۹۳۴۹۷۸۲و اکرم علیاری به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ و تیام حمیدی به کدملی ۰۰۷۸۵۶۱۳۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ اکرم علیاری به سمت رئیس هیئت مدیره و تیام حمیدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا حمیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838504
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک راهبر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۸۹۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پور به کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997907
آگهی تغییرات شرکت به آیین خزر سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۰۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهری پور بهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168400
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی مهدی پوربهمبری با کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به نمایندگی ژیلا سماواتی با کدملی ۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱ شرکت سیمان شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ بنمایندگی محسن رستمی با کدملی ۴۱۳۰۸۷۴۸۴۵ و شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بنمایندگی غلامرضا غفرانی با کدملی ۰۰۵۴۶۴۸۰۴۱ شرکت اعتضاد غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ بنمایندگی مجید وفاپور با کدملی ۱۰۹۱۱۰۴۸۲۴ و شرکت دریابان جنوب ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ بنمایندگی پیمان امینی با کدملی ۳۲۳۰۷۱۸۹۹۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ مجید وفاپور بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن رستمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ژیلا سماواتی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۱ ماده ۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352944
آگهی تصمیمات شرکت راهبرد سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بنمایندگی مهدی رضاقاسمیان به کدملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پوربهمبری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368212
آگهی تصمیمات شرکت خدر رایانه سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۹۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: فرهاد چوداریان به کد ملی۰۰۴۲۸۹۴۷۰۰ به سمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمبری به کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557435
آگهی تصمیمات شرکت نورد یاوران زنجان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۹۰۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۵۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه مالی و حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی پوربهمیزی به ش ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862494
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت۲۰۶۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۸ از اساسنامه حذف گردید. مواد ۲۷، ۲۶ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده ۱۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس ابراهیمی و آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ تا تاریخ۲۰/۶/۹۳. ۳ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895020
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10912946
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و محبوب مهدی‎پوربهمبری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992937
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برسو (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۰۰۸۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۸۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744807
آگهی تغییرات شرکت شرکت اب وفاضلاب زابل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شناسه ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۲۵۹۹۷۳۲۱۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769047
آگهی تغییرات شرکت آکتای رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۶۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عطاءاله فرمانی به کدملی (۱۵۵۲۴۶۸۷۷۱) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۰۸۵۷۲۳۷۳۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942359
آگهی تغییرات شرکت فن آوران اعتماد راهبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی و محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۱۷۷۲۴۱۳۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12998077
آگهی تغییرات شرکت در سایه ایثار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۳۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ تصویب گردید. شرکت ایثارگران دزفول به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰ به نمایندگی مجید عطائی نژاد به شماره ملی ۲۰۰۲۱۲۲۰۲۴ و فرخ سهرابی به شماره ملی ۱۷۵۴۰۷۳۴۷۶و عبدالرحمن بید مال به شماره ملی ۲۰۰۲۱۴۸۶۱۹ و سید امین عالمشاه به شماره ملی ۲۰۰۲۷۷۳۳۶۱ و حسن رضا معتمدی فرد به شماره ملی ۲۰۰۲۵۰۲۴۷۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به نمایندگی محبوب مهدی پور به شماره ملی۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید هفت تنانیان به شماره ملی ۲۰۰۰۷۵۵۰۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۱۰۷۲۸۶۸۷۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189679
آگهی تغییرات شرکت اشراق بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا فرهومند با کدملی ۴۲۸۴۷۶۳۹۵۴ آقای سیدعلیرضا حساس ایرانی با کدملی ۴۲۸۴۷۵۲۷۶۶ آقای جمال جعفری با کدملی ۴۲۸۴۹۶۲۹۲۲ * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور با کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جوادی با کدملی ۴۲۸۲۰۰۲۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار تفاهم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۲۳۲۵۰۱۴۱۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346860
آگهی تغییرات شرکت ماد کوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به نمایندگی آقای محبوب محمدی پور بهمبری بشماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین پناهی تیل به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۲۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۱۸۳۹۹۶۰۸۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568768
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت طیورکشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۶۶۲ به نمایندگی آقای محمد علی کمالی سروستانی کدملی ۲۲۹۷۳۲۶۹۹۸ وموسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرسان اصلی و شرکت تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخمگذار استان اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۶۲۳۴ به نمایندگی آقای سید شهاب الدین افضل کدملی ۱۲۸۸۰۹۱۳۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۲۹۷۱۲۴۶۱۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاور حامی سرمایه دانا درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۵۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۴۵۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی خدمات اینترنت (ISP)، توزیع اینترنت (ISDP)، خدمات انتقال داده ها (PAP) دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-ولیعصر-خیابان شهید مهندس سعید ناصری-خیابان ولیعصر-پلاک ۲۵۵۱-طبقه ۱۰-واحد ۲- کدپستی ۱۹۶۸۶۴۳۱۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد اولین مدیران: آقای امیر دانایی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۴۷۱۴۶ به سمت مدیرعامل آقای سید عباس یعقوبی به شماره ملی ۰۰۴۵۱۰۸۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نسرین داوطلب به شماره ملی ۰۰۶۱۵۸۸۹۸۹ به سمت عضو ونایب رئیس هیئت مدیره برای دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۲۸۳۷۱۹۲۶۸۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840428
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۰۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴و شماره ثبت ۲۸۷۸۷ با نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری با کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به نمایندگی آقای حسین شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۰۷۴۲۰۲۰۳۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877516
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیین حسابان یکتا درتاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۸۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۷۱۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه خدمات مشاوره ای و حسابداری و تنظیم دفاتر قانونی، ارائه خدمات مشاوره ای و پیاده سازی سیستم های مالی و اداری و اصلاح حساب ها و تدوین نظام های اداری تهیه صورت حساب های مالی و توجیه فنی و اقتصادی طر ح ها و سایر امور مرتبط به مسائل فوق و حسابداری اعم از بازرگانی و صنعتی و دولتی و خصوصی و واحد های اقتصادی بخش دولتی خصوصی و تعاونی و انجام کلیه خدمات اداری از قبیل تایپ و تکثیر و فتوکپی و انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری و نصب و ارتقاء تجهیزات و سیستم های کامپیوتری اخذ و اعطاء نمایندگی، اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و برگزاری سمینار و همایش، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ فردوس ـ خیابان حسن آباد ـ بن بست دوم ـ پلاک ـ ۱۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۴۸۱۸۴۳۹۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریتل بموجب گواهی بانکی شماره۱۵۷/۳۳۴۵/۵/۷۲ مورخه۰۴/۱۱/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه کوی دانشگاه پرداخت گردیده و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم مریم پور حبیب یکتا شارمی به شماره ملی ۰۰۱۳۹۴۲۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غفار تهمتن داودی به شماره ملی ۲۰۶۴۳۶۳۶۰۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود پورحبیب یکتا شارمی به شماره ملی ۲۶۷۸۰۷۳۰۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید حامد دلخوش اباتری به شماره ملی ۲۵۸۰۳۹۵۳۰۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای محبوب مهدی پور بهمبری به شماره ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۲۸۹۴۰۱۷۶۳۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237257
آگهی تغییرات شرکت تولیدی اروم آدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۰۵۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. - ۲ خانم عزیزه انتظار به شماره ملی ۱۷۲۹۳۲۹۲۴۱ و خانم پوراندخت ابراهیمی دیزجی به شماره ملی ۱۷۲۹۶۴۱۶۹۵ و آقای حسن انتظار به شماره ملی ۱۷۲۹۶۴۹۲۹۷ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۳ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ با نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری به کدملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای ولی اله استادی به شماره ملی ۲۷۵۰۵۴۱۱۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۷۰۸۷۱۱۵۰۷۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347350
آگهی تغییرات شرکت پارس کارن کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۷۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۴۹۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری بشماره ملی۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی نجف پور به شماره ملی ۰۰۷۵۵۶۲۵۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۹۱۷۱۴۲۳۵۸۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک