حمید رحمتیان

حمید رحمتیان

کد ملی 2677731347
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622849
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخسهامی عام به شماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۳/۹۰ عبداله زارع تاج آبادی به کدملی۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ به جای حسین خضری به نمایندگی شرکت بهمن موتور بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند. حمید رحمتیان به کدملی۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ بسمت رئیس هیات مدیره و امیر خرمی شاد به کدملی۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و عبداله زارع تاج آبادی به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سعید عینکیان به کدملی۱۵۵۰۳۵۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و جعفر صالح به کدملی۳۲۵۶۶۱۲۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره با اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۸۱۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717149
آگهی تصمیمات شرکت جام جهان نماسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: جوادآقا علیخان بزاز به کدملی ۰۶۸۱۷۳۵۲۷۹ به نمایندگی گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام مصدق به کدملی ۰۶۸۱۷۳۵۲۷۹ به نمایندگی شرکت هادکو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۰۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی حاج محمودعطار به کدملی ۰۰۶۲۴۷۷۳۹۰ به نمایندگی صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی شریفی به کدملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی شرکت بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۳۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018745
آگهی تصمیمات شرکت تک آوران شرق سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ک. م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی سعید موحدی به ک. م ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ و شرکت عصر بهمن به ک. م ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به ک. م ۰۷۷۸۵۳۳۷۷۸ و شرکت بهمن لیزینگ به ک. م ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ به نمایندگی حمید رحمتیان به ک. م ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ و شرکت بهمن سرویس به ک. م ۱۰۱۰۲۴۹۹۹۴۵ بنمایندگی ولی حاتم وند به ک. م ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ و شرکت شاسی ساز ایران به ک. م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی محمد فلاح به ک. م ۲۶۷۸۳۴۰۲۴۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۹۱ سعید موحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد صارمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فلاح بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. باستناد مجمع فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ نوع حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۲۸۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046101
آگهی تصمیمات شرکت گروه فن آوا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۹۹۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود مظلوم پور به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۱۹۴ به نمایندگی مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا موتمنی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۰۹۳۱ بنمایندگی سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و علی اصغر طراوتی به کدملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ و کاظم نراقیان به کدملی ۰۰۳۲۹۳۰۶۲۳ بنمایندگی سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین دامغانی به کدملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند و هیات مدیره اختبارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۱۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079801
آگهی تصمیمات شرکت ارتباطات کوه نور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۶۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۴۴۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ علی اصغر طراوتی به کدملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به جای سید میثم بهشتیان به نمایندگی از شرکت فن آوا موج به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ و حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به جای سید صادق شفیعی به نمایندگی از شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ و ابراهیم حامدی به کدملی ۴۵۶۹۲۲۸۸۲۸ به جای مجتبی گریزی نسب به نمایندگی شرکت تعاونی فرا استانی پیام فاوا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حسین دامغانی به کدملی ۴۵۹۱۹۵۷۶۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا شیبانی به کدملی ۰۴۲۱۷۵۱۵۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر ظهوری فر به کدملی ۱۷۵۴۶۶۶۰۰۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل رضا شیبانی و یا ابراهیم حامدی و در غیاب رئیس هیئت مدیره حمید رحمتیان و یا علی اصغر طراوتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۷۳۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200067
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. آقای حمید رحمتیان کد ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ طبق حکم شماره ۹۱۰۶۷۶ مورخ ۱۲/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید قاسمی کد ملی ۰۴۵۱۰۱۸۶۶۴ طبق حکم شماره ۳۷۲۱/د/۱/۹۲ مورخ ۷/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید رضا داود زاده کد ملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱ طبق حکم شماره ۲۰۰۳ مورخ ۹/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی استاد رحیمی کد ملی ۱۲۲۹۶۳۲۴۹۲ طبق حکم شماره ۳۱۰/م مورخ ۹/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن و آقای اصغر عامری کد ملی ۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶ طبق حکم شماره ۶۵۲/۹۲/۲ مورخ ۱۰/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت ایران دوچرخ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۸/۷/۹۲ تکمیل و امضاء گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۰۴۲۴۳۲۷ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220877
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسیا ۲۰۰۰ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رحمتیان با کد ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین حسینی با کد ملی ۰۰۵۰۵۹۵۱۵۶ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل با استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ ل. ا. ق. ت اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۶۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428178
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش با کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رحمتیان با کد ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ بنمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید موحدی با کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بنمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی اخوان به کد ملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با دو امضا رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۴۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693542
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی آقای محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا رامبد به کدملی ۰۰۵۲۰۸۴۰۹۴به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به نمایندگی آقای حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضا رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه در ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها براساس ضوابط و مقررات مصوب شرکت. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقرارت ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه با مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۳۰۸۲۰۵۳۲۳۰۰۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769908
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۸۹۶۹۸ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هاشم بت شکن به شماره ملی۴ ۱۰۲۵۱۵ ۱۲۹به نمایندگی از بانک مسکن ش م ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر ش م ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بلگوری به شماره ملی۲۵۹۴۲۱۱۸۲۶به نمایندگی از ازتامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن ش م ۱۰۱۰۲۷۳۸۹۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی ۱ ۴۱۶۷۹۸ ۰۰۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ش م۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره اصغر عارفی به شماره ملی ۸ ۰۷۴۶۳۵ ۴۵۰ به نمایندگی از شرکت آجر ماشینی فیروز آباد ش م ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومصطفی ازگلی به شماره ملی ۹ ۲۳۱۰۶۷ ۰۴۵ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل بتصویب رسید: «نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هرنقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقدهرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود» پ۹۳۱۰۲۰۲۷۶۹۳۱۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10784936
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۰۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حمید رحمتیان به ش ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی شرکت گروه بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و اردشیر مردانپور به ش ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی آقاصادقی به ش ملی ۰۰۷۲۶۵۱۲۷۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسن غلامی به ش ملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن و میرحکیم حسینی خشه حیران به ش ملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی شرکت ساشی سازی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747700
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمد رضا کائینی به شماره کدملی ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای مجید نادری به شماره کدملی ۱۲۴۹۹۰۴۶۳۳ به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ بعنوان عضوء نائب رئیس هیأت مدیره آقای سید ابراهیم عنایت به شماره کدملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ بعنوان عضوء هیأت مدیره آقای حمید رحمتیان به شماره کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷، به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰ بعنوان عضوء هیأت مدیره آقای علی ابراهیمی به شماره کدملی ۱۴۶۵۳۵۸۹۲۷ به نمایندگی از شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰ بعنوان عضوء هیأت مدیره آقای غلامعباس درفشی با شماره کدملی ۴۱۳۱۹۴۸۸۵۰ خارج از هیأت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضوء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را محدود به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیشنهاد پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن با اطلاع هیأت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با اطلاع هیأت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس و بازرس. در سایر موارد به جز موارد فوق الذکر، اختیار با هیأت مدیره خواهد بود. پ۹۵۰۱۲۸۸۵۴۹۰۷۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429594
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷، علیرضا فتحی نیا به شماره ملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶، مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳، کامران پاکیزه به شماره ملی ۴۰۵۰۷۷۱۰۷۱ و رسول حیدری به شماره ملی ۶۱۸۰۱۲۵۸۳۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. ش۹۶۰۲۲۴۵۶۴۱۳۹۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446566
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ منصوره گلچین به شماره ملی ۱۲۸۶۸۷۳۰۲۹ مهدی سنایی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ اعظم کرباسی زاده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدعلی مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۸۳۷۳۳ محمد جواد مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۵۲۵۸۳ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۰۶۹۲۳۶۱۵۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666315
آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار کسب و کار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوطالب گرامی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۴۱۰۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین رحمتیان به شماره ملی ۰۰۸۰۳۰۷۴۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۶۲۰۱۷۶۱۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807523
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اعتماد پایدار ایرانیان در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۳۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۶۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع:. انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری مجاز داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آنها احداث و مشارکت در پروژه های عمرانی و ساختمانی. ایجاد، توسعه و خرید سهام شرکت های بورسی و غیربورسی. خرید اوراق مشارکت. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات قانونی. انجام کلیه امور و فعالیتهای مجازی که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مجیدیه شمالی ـ کوچه شهید عباس متقی ـ خیابان شهید حسین امیرنیا ـ پلاک ۱۵ ـ ساختمان پزشکان شقایق ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۶۶۵۸۹۴۹۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۴۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۷۰۵۵/۱۱۱۱ مورخ ۲۴/۸/۹۶ نزد بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای مهدی آقاصادقی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۵۱۲۷۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسین رحمتیان به شماره ملی ۰۰۸۰۳۰۷۴۵۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مهدی آقاصادقی به سمت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با امضا مهدی آقاصی بعنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یحیی میرزائی پری به شماره ملی ۳۹۳۴۳۵۰۷۲۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی میرزائی پری به شماره ملی ۳۹۳۴۸۰۲۱۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۹۴۴۹۲۲۰۲۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964681
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه صدرا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۷۸۱۵۷/۹۶ مورخ ۲۳/۱۳۹۶۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره صندوق برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای مسعود حجاریان کاشانی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای مهرداد غلامزاده به شماره ملی۰۴۵۲۸۰۳۳۹۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای نیما نوراللهی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۰۲۲۵۷به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای ایمان فرجام نیا به شماره ملی ۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای محمدعلی مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۸۳۷۳۳به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره خانم ژیلا ابوطالبی به شماره ملی ۰۰۴۹۵۹۰۲۱۹ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. افراد ذیل را به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به عنوان بازرس اصلی انتخاب شد. خانم منیر شریعتی نجف آبادی به شماره ملی۰۰۷۰۰۶۱۲۴۶ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ واسفندماه۱۳۹۵صندوق مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۱۱۸۳۷۳۹۳۶۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112812
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای حامی تجارت پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۹۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۶۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۳۲۰۵۹ ۹۷ مورخه ۲۳/۳/۱۳۹۷ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رحمتیان با شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ حسن حسینی راد با شماره ملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ حسن سروش با شماره ملی ۰۵۶۹۷۶۲۷۹۰ سید رضا میرغیاثی با شماره ملی ۰۰۶۳۸۴۴۸۴۲ علی سروش با شماره ملی ۰۰۱۵۰۰۸۲۰۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید ناصر فاطمی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۹۱۳۶۸ به سمت بازرس اصلی و کاوه رستم زاد به شماره ملی ۰۰۷۴۰۷۱۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۱۷۶۱۱۳۹۳۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک