سیدعباس موسوی رهپیما

آقای سیدعباس موسوی رهپیما

کد ملی 2669149901
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 854302
آگهی تغییرات شرکت فومن شیمی سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۷۶ مورخ ۱۵/۱۰/۷۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۱۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ خانم زهرا مطلب زاده کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و خانم آذر میدخت بهمنی کد ملی ۰۰۴۴۳۱۵۳۵۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان سید عباس موسوی رهپیما کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سپهر موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید قاسم نژاد کد ملی ۲۴۷۱۱۶۷۹۹۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره و آقایان مجتبی یزدانشناس کد ملی ۰۰۳۱۷۴۰۶۹۳ و سپند کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ و سهیل کد ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ شهرت جملگی موسوی رهپیما بسمت اعضای هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۴ حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۹۲۰۸۲۱۸۴ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987855
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی فومن سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۳۶۶۱۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفته است. ۲ خانم زهرا مطلب زاده کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و خانم آذر میدخت بهمنی کد ملی ۰۰۴۴۳۱۵۳۵۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان سید عباس موسوی رهپیما کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سپهر موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی یزدان شناس کد ملی ۰۰۷۰۶۶۳۸۱۵ بسمت مدیرعامل خارج از شرکا و آقایان سپند موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ و سهیل موسوی رهپیما کد ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ بسمت اعضا هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۳۳۶۴۸ رئیس ثبت اسناد و املاک رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141406
آگهی تغییرات شرکت فومن پارت سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۹۹۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان سید عباس موسوی رهپیما کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سپهر موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و تورج خصوصی خارج از اعضای هیئت مدیره کد ملی ۰۰۵۹۸۸۰۳۲۵ بسمت مدیرعامل و آقایان سپند موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ و سهیل موسوی رهپیما کد ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ بسمت اعضای هیئت مدیره و برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۷/۴/۹۴ تعیین گردیدند. ۵ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و پیمان‌های بانکی بر مبنای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۷۰۹۵۸۱۴ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143944
آگهی تغییرات شرکت فومن شیمی گستر سهامی خاص
شماره ثبت ۷۲۹۰ مورخ ۱۵/۴/۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۶۱۸۸ طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ مذکور شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان سید عباس موسوی رهپیما کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یوسف تفضلی کد ملی ۰۰۵۳۲۲۳۲۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی یزدان شناس کد ملی ۰۰۳۱۷۴۰۹۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا و یا هر دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۷۳۰۷۲۶۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397975
آگهی تغییرات شرکت نت لوب ایران سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۴۸۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ آقایان سید عباس موسوی رهپیما بشماره ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره سپهر موسوی رهپیما بشماره ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رامین اخوان آملی بشماره ملی ۰۰۴۳۷۷۹۸۸۳ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) سهیل موسوی رهپیما بشماره ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ سپند موسوی رهپیما بشماره ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ خانم مریم موسوی ره پیما بشماره ملی ۰۴۵۲۵۷۲۳۹۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه مکاتبات چک‌ها سفته‌ها بروات و سایر اوراق بهادار و قراردادها که برای شرکت تعهدآور می‌باشد یا حقی از شرکت سلب کنند باید ممهور به مهر شرکت بوده و به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره برسند. کلیه مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۹۸۶۳۹ سرپرست مدیریت مرکز ثبت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722186
آگهی تغییرات موسسه انجمن مهندسی شیمی ایران به شماره ثبت ۷۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۵۴۷۰۷۷/ ۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس موسوی رهپیما ش م ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر سید جلال الدین شایگان سالک ش م ۴۳۲۳۱۵۸۷۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله بابایی حبیب آباد ش م ۲۲۰۰۳۹۲۳۰۳ به سمت خزانه دار و وحید تقی خانی ش م ۰۰۴۶۹۸۳۱۵۵ به سمت دبیر انجمن انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره (سید عباس موسوی رهپیما) یا نائب رئیس هیئت مدیره (سید جلال الدین شایگان سالک) و خزانه دار (حجت اله بابایی حبیب آباد) همراه با مهر انجمن و نامه‌های اداری با امضاء رئیس هیات مدیره (سید عباس موسوی رهپیما) یا دبیر انجمن (وحید تقی خانی) و مهر انجمن معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۹۱۵۶۹۷۱۶۹۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595746
آگهی تصمیمات شرکت پخش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۷۶۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۹۴۵۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعباس موسوی رهپیما کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ و سپند موسوی رهپیما کدملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ و سپهر موسوی کدملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ و سهیل موسوی کدملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ در نتیجه تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ سیدعباس موسوی رهپیما به سمت رئیس هیئت مدیره و سهیل موسوی رهپیما به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمداسماعیل ابوالحسنی هنده خاله (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682622
آگهی تصمیمات شرکت رنگ دوپلی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۹۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی بزرگزاد به کدملی ۱۲۸۶۴۱۰۶۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: سید عباس موسوی به کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ و یورگ کورت فوگل زانگ به نمایندگی از شرکت خارجی دوپلی کالر هولدینگ آگ و تیم لطیف به کدملی ۴۷۲۲۶۳۳۲۵۸ و سپند موسوی رهپیما به کدملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۲/۸۹ سید عباس موسوی رهپیما بسمت رئیس هیئت مدیره و یورگ کورت فوگل زانگ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تیم لطیف بسمت مدیرعامل و سپند موسوی رهپیما بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء (متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مدارک یا با امضای متفق سپند موسوی رهپیما و مدیرعامل همراه با مهر شرکت یا با امضای متفق نائب رئیس هیئت مدیره و سپند موسوی رهپیما همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939233
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران گریس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید عباس موسوی رهپیما به کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ و سپهر موسوی رهپیما به کدملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ و سهیل موسوی رهپیما به کدملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۰ سید عباس موسوی رهپیما به سمت رئیس هیئت مدیره و سپهر موسوی رهپیما به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین صدیق به کدملی ۰۰۴۴۹۷۱۴۱۹ خارج از شرکاء و خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به اتفاق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684764
آگهی تغییرات شرکت نفت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس موسوی رهپیما کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ و آقای سپهر موسوی رهپیما کدملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده با کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۴۱۲۱۱۸۲۶۱۵۷۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686766
آگهی تغییرات شرکت فومن شیمی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای سید عباس موسوی رهپیما به کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی یزدان شناس به کدملی ۰۰۳۱۷۴۰۶۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سهیل موسوی رهپیما ۴۷۲۲۵۴۲۲۹۹ به سمت مدیرعامل وعضو هئیت مدیره ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد ریاست هئیت مدیره آقای عباس موسوی رهپیما با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. واوراق و اسناد عادی به امضای مدیرعامل ویاهریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۴۱۲۱۲۵۹۷۸۱۳۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929118
آگهی تغییرات شرکت ایران کانون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۰۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدعباس موسی رهپیما به شماره ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ رئیس هیئت مدیره آقای سپهر موسوی رهپیما به شماره ملی۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ نائیب رئیس هیئت مدیره آقای سپند موسی رهپیما به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ عصو هیئت مدیره آقای سهیل موسوی رهپیما به شماره ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ عضو هیئت مدیره آقای میر ابوالحسن خیرخواه به شماره ملی ۲۵۹۳۹۷۷۱۸۳ مدیرعامل (خارج ازعضو هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتیر بوده و انجام گیرد. پ۹۵۰۵۰۳۷۶۴۲۰۳۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165616
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پادینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۹۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۳۰/۷/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای سیدعباس موسوی رهپیما کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ وآقای سپهرموسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ وآقای سهیل موسوی رهپیما کد ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ وآقای سپند موسوی ر هپیما کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ انتخاب گردیدند. - ۲ - ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. - ۳ - خانم زهرا مطلب زاده با کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علی یاری با کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. - ۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۱۳۵۲۹۵۴۲۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276667
آگهی تغییرات شرکت دقیق شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید عباس موسوی رهپیما به کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ و آقای سپند موسوی رهپیما به کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ وآقای سپهر موسوی رهپیما به کدملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ و آقای سهیل موسوی رهپیما به کد ملی۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ ش۹۵۱۱۰۶۲۶۲۱۶۹۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290251
آگهی تغییرات کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۱۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای شورای عالی کانون به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقایان و خانم‌ها: مهندس بیژن نامدار زنگنه به شماره ملی ۳۲۵۰۷۱۵۱۶۶ مهندس محمد عطاردیان به شماره ملی ۰۰۳۴۶۸۱۶۱۲ دکتر اورنگ فرزانه به شماره ملی ۲۹۳۸۲۳۴۱۲۰ دکتر عباس احمد آخوندی به شماره ملی ۴۷۲۲۸۸۰۹۴۸ مهندس حبیب اله بیطرف به شماره ملی ۴۴۳۲۱۳۳۲۹۵ مهندس محمد رضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ مهندس محمد رضا محمد آبادی کمرئی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۸۲۴۲ مهندس علی اکبر معین فر به شماره ملی ۰۰۳۸۰۸۹۵۶۴ مهندس میر علیرضا مهنا به شماره ملی ۰۰۴۰۱۷۷۵۲۱ مهندس عباس موسوی رهپیما به شماره ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ دکتر محمود کمره به شماره ملی ۰۵۳۲۰۷۷۴۴۱ دکتر پرویز جبه دار مارالانی به شماره ملی۱۳۷۶۱۷۵۰۰۲ مهندس هرمز ناصرنیا به شماره ملی ۰۰۴۱۴۳۸۶۲۰ دکتر محمد شکرچی زاده به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۲۹۶۷ مهندس محمد حسین فتا پور به شماره ملی ۰۰۴۲۴۵۲۱۵۵ مهندس اسمعیل مسگر پور طوسی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۴۴۰۲۷ مهندس افسانه صدر به شماره ملی ۲۱۲۱۲۴۴۲۲۰ دکتر بهروز گتمیری به شماره ملی ۰۴۲۰۳۹۷۵۶۶ محمد حسین طالب پور به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۰۵۲۸ امیراسماعیل حسن پور اصطهباناتی به شماره ملی ۰۳۲۳۹۹۱۵۷۲ مهندس روزبه صالح آبادی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۴۶۸۰۸ مهندس امیر حسین نیکخواه به شماره ملی ۰۰۶۲۲۳۲۷۰۳ مهندس حسین شهابی شهمیری به شماره ملی ۲۰۶۳۴۱۱۱۱۵ مهندس عباس غفاری به شماره ملی ۴۵۹۰۹۵۱۶۰۶ خانم مهسا برنده به شماره ملی ۰۰۷۰۷۸۳۸۱۰ بعنوان اعضای اصلی شورای عالی کانون و آقای سید محسن حائری به شماره ملی ۰۰۵۰۱۸۶۱۸۳ علیرضا عالم زاده به شماره ملی ۰۰۵۲۳۰۰۸۰۳ محمد رضا قزل عاشقی به شماره ملی ۰۵۳۴۸۵۵۹۶۲ علی امام به شماره ملی ۰۰۵۷۱۰۳۸۲۸ محمد حامد امام جمعه زاده به شماره ملی ۰۷۰۲۲۹۴۷۲۱ بعنوان اعضا علی البدل شورای عالی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای امید قناعی میاندوآب به شماره ملی ۰۰۴۳۹۳۸۰۳۵ خانم بهنوش فرزان به شماره ملی ۰۴۵۳۷۳۱۷۴۰ فرزان رفیعا به شماره ملی ۰۰۳۰۰۶۳۱۹۱ بعنوان بازرسان اصلی و آقای سید علی میر پور به شماره ملی ۰۰۳۵۲۰۱۲۱۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. پ۹۵۱۱۱۳۴۳۶۳۶۷۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393002
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۴۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال ۱۰/۱۲/۱۳۹۷به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس موسوی رهپیما به شماره ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ و آقای سپندموسوی رهپیمابه شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ و آقای سپهر موسوی رهپیما به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ و آقای سهیل موسوی رهپیما به شماره ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ ش۹۶۰۱۳۰۵۱۷۵۰۹۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614277
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ ۱۲/۵/۹۸به قرار ذیل انتخاب گردیدند: • آقای سیدعباس موسوی رهپیما (کد ملی: ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱) • آقای سپند موسوی ر هپیما (کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴) • خانم مریم موسوی رهپیما (کد ملی ۰۴۵۲۵۷۲۳۹۸) ش۹۶۰۶۲۷۷۱۵۲۰۸۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671799
آگهی تغییرات بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۵۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا فرجی دانا به کدملی ۰۳۸۳۵۶۳۷۲۰و محمود نیلی احمد آبادی به کدملی۱۲۸۲۲۲۶۶۴۹ و حبیب الله بیطرف به کدملی۴۴۳۲۱۳۳۲۹۵ و محمد عطاردیان به کدملی۰۰۳۴۶۸۱۶۱۲ و سیدعباس موسوی رهپیما به کدملی۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ (به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره) و عقیل یوسفی کماء به کدملی۲۶۶۹۲۰۶۹۷۲ و میر علیرضا مهنا به کدملی۰۰۴۰۱۷۷۵۲۱ (به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم) برای یک دوره سه ساله انتخاب گردیدند. هرمز ناصرنیا به کدملی۰۰۴۱۴۳۸۶۲۰ (به عنوان بازرس اصلی) و علی اصغر جلال زاده فرد به کدملی۲۲۹۴۹۷۴۸۵۹ (به عنوان بازرس علی البدل) برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۳۰۳۶۸۱۹۶۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216035
آگهی تغییرات آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۱۶/۷۴۱۳/۱۳۰۲/۵۳/۱۴ مورخه۳۰/۰۵/۹۷ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی حکاک کدملی ۰۰۳۳۷۱۱۸۱۱ آقای محمد طاهباز کدملی ۰۰۴۱۱۷۳۲۲۸ آقای محسن آسایش کدملی ۰۴۳۹۰۴۶۹۳۹ خانم دکتر شفیقه رهیده کدملی ۴۵۹۰۹۴۷۶۴۱ آقای علی حاجی سید سلیمان کدملی ۰۰۳۸۷۲۲۲۷۵ آقای ابراهیم عسکریان دماوندی کدملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ آقای جواد آسیم کدملی ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ آقای دکتر حسن احمدی کدملی۴۵۷۹۱۶۶۱۴۰ خانم نهاله نراقی کدملی ۰۰۴۷۵۸۶۳۵۴ آقای مجید قمی کدملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ آقای سیدمحمد حکاک کدملی ۰۰۴۳۷۲۱۵۷۵ آقای محمدرضا صوفی نژاد کدملی ۵۱۷۹۵۰۹۷۲۶ آقای عبدالرضا مانیان کدملی ۰۰۳۸۹۹۹۴۰۴ آقای امیرحسین بروجردیان کدملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ آقای امید احمدی کدملی ۰۰۵۵۱۱۲۷۴۹ آقای محمود عسکریان دماوندی کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ آقای سید عباس موسوی رهپیما کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ آقای علیرضا عزیزی کدملی ۰۰۴۱۶۱۳۷۳۲ آقای مهدی شیخ زاده کدملی ۰۰۴۳۹۲۲۸۳۱ به عنوان اعضاء هیئت امناء انتخاب گردیدند. آقای محمد طاهباز به کدملی ۰۰۴۱۱۷۳۲۲۸ و آقای افشین وجدانی روشن به کدملی ۲۷۲۱۴۸۷۵۸۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای جواد آسیم به کدملی ۰۰۳۳۸۴۲۹۲۲ و آقای مجید قمی به کدملی ۰۳۸۱۹۵۶۲۶۱ و خانم شفیقه رهیده به کدملی ۴۵۹۰۹۴۷۶۴۱ و آقای محمدرضا صوفی نژاد به کدملی ۵۱۷۹۵۰۹۷۲۶ و آقای ابراهیم عسکریان به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای امیرحسین بروجردیان به کدملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ و آقای حسن احمدی به کدملی ۴۵۷۹۱۶۶۱۴۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی نصر نراقی به کدملی ۰۰۳۱۱۸۲۶۵۸ و آقای عبدالرضا مانیان به کدملی ۰۰۳۸۹۹۹۴۰۴ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۴۹۹۴۶۰۸۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375777
آگهی تغییرات شرکت بوزال فومن پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۸۸۱۲
آگهی تغییرات شرکت بوزال فومن پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۸۸۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مطلب زاده و همکاران بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۵۹۹۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. اشخاص زیر برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند: شرکت بوزال هلدینگ فرانس با نمایندگی آقای درک دیشخایور به کد فراگیر اتباع خارجی ۱۰۹۶۱۰۰۹۷ اقای سیدعباس موسوی رهپیما به کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ آقای سهیل موسوی رهپیما به کد ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ و آقای سپهر موسوی رهپیما به کد ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک