محمود رمضانی گشت رودخانی

آقای محمود رمضانی گشت رودخانی

کد ملی 2668952883
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

شرکت های محمود رمضانی گشت رودخانی

عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی
عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی
1
سازه پایدار امور زیر بنائی و بهره برداری باغ آسمان
سازه پایدار امور زیر بنائی و بهره برداری باغ آسمان
1
عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه
عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه
1
عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان
عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان
1
عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان
عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان
1
عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان
عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان
1
عمران مسکن سازه پایدار الماس استان قزوین
عمران مسکن سازه پایدار الماس استان قزوین
1
انبوه سازان سبز اندیشان
انبوه سازان سبز اندیشان
1
عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل
عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل
1
عمران و مسکن سازه پایدار ژئو آزما
عمران و مسکن سازه پایدار ژئو آزما
1
مهندسی عمران وتولیدی نیرو
مهندسی عمران وتولیدی نیرو
1
عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه
عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه
1
عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی
عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی
1
عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان
عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان
1
مهر پویا تمدن
مهر پویا تمدن
1
عمران و مسکن سازه پایدار تاسیسات نگین قرن
عمران و مسکن سازه پایدار تاسیسات نگین قرن
1
1
1
1
عمران و مسکن سازه پایدار امین البرز
عمران و مسکن سازه پایدار امین البرز
1
عمران و مسکن سازه پایدار نخل استان هرمزگان
عمران و مسکن سازه پایدار نخل استان هرمزگان
1
عمران و مسکن سازه پایدارگنجینه استان همدان
عمران و مسکن سازه پایدارگنجینه استان همدان
1
عمران و مسکن سازه پایدار فاخر استان گلستان
عمران و مسکن سازه پایدار فاخر استان گلستان
1
عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان
عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان
1
ناجی سازان امین
ناجی سازان امین
1
عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن
عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن
1
عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام
عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام
1
عمران و مسکن سازه پایدار استان گیلان
عمران و مسکن سازه پایدار استان گیلان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 723847
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۵۲۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۹۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۸۴۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726163
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار باغ آسمانسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۶۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۱۴۳۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726164
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۰۲۹۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۰۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۱۴۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735803
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار مهر درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابدارسی و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانیگشترودخانی بشماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۲۱۶۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735805
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانیگشترودخانی بشماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۲۲۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743564
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۲۹۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933733
آگهی تصمیمات شرکت عمران مسکن سازه پایدار الماس استان قزوین سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۶۵ شناسه ملی ۱۰۵۷۰۰۱۵۷۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ مؤسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن شماره ثبت ۲۶۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۶۰۹۶ و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کد ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۲۰۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181244
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۷۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181974
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اردبیل سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۲۲۶۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۶/۹۲ که طی درخواست واصله شماره ۴۷۳۲۳ ۱۸/۰۶/۹۲ به این واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسیده است. ۲ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن بشماره ثبت۲۶۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۶۹۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ش۰۶۷۶۷۰۱۰۱۳۱۱۲۲۰۷۰۴۸۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196872
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار ژئو آزما سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن ش. م ۱۰۳۲۰۳۸۴۶۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۱۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196874
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ج با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه آروین پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۱۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204566
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شماره ثبت ۲۶۴۰۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۹۷۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208579
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۹۹ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۷۱۵۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه خدمات حسابرسی و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن بعنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱/۸/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۶۴۴۰۶ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210625
آگهی تغییرات شرکت عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۳۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا پورحسن هاوستین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد مظاهری به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۷۱۶۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224421
آگهی تغییرات شرکت مهر پویا تمدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۴۶۹۶ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۷۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225666
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار تاسیسات نگین قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۷۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۴۶۹۶ به سمت بازرس اصلی و محمود رمضانی گشت رودخانی به کدملی۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۷۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507668
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار شقایق استان آذربایجانغربی سهامی خاص
به شماره ثبت ۱۲۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۷۱۵۲۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱_ با استعفای موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن از سمت بازرس اصلی موافقت گردید. ۲_ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبت ۱۳۹۱۱ و شناسه ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کدملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علیالبدل برای باقی مدت بازرسی انتخاب گردیدند. ۳_ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۳۰/۰۱/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۶۳۰۷۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532406
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار امین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۲۴۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آورین پیام به شماره ثبت ۱۳۹۱۱ و شناسه ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی با کد ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۵۳۴۲۹۰۰۰۰۱۱۱۹۸۰۹۰۱۹۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592045
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نخل استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۶۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبت ۱۳۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۳۶۳۹۵۷۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621747
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدارگنجینه استان همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۹۳۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی دارای شماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۶۲۶۵۵۳۴۹۳۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634851
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فاخر استان گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند. رودخانه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۸۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707013
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۵۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه اندیشگران پویا به شماره ثبت ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود رمضانی گشت رودخانی کد ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۰۲۹۴۲۵۶۸۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611423
آگهی تصمیمات موسسه ناجی سازان امین به شماره ثبت۱۷۷۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مولابیگی به ک م۳۹۹۲۱۶۵۳۴۵ به نمایندگی از شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن به ش م۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ رحیم شاکی باهر به ک م۱۳۸۰۷۷۷۰۲۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو به ش م۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲ محمود رمضانی گشت رودخانی به ک م۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان به ش م۱۰۳۲۰۴۱۰۱۸۶ امیررضا پوراسدی اورتاکند به ک م۰۰۵۲۰۰۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبزاندیشان به ش م۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸ ناصر یزدآبادی ورنو سفادرانی به ک م۰۰۵۲۸۷۴۹۹۲ به نمایندگی از شرکت ماشین آلات همیار نیروگستر یگانه به ش م۱۰۳۲۰۳۲۸۱۹۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۰/۹۱ محمد مولابیگی به سمت رئیس هیئت مدیره , محمود رمضانی گشت رودخانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از جمله چک , سفته , برات با امضاء معاون مالی (مهدی رفیقی) ک م۱۲۸۹۰۱۷۱۰۷ و مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9624776
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به شماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136774
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۹۸۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت امین محاسب قرن به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود رمضانی گشت رودخانی بشماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «کیهان» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645043
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۷۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و حساب سود و ریان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/ ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ : موسسه حسابرسی و خدمات مدیرت آئین محاسبان امین به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی وآقای محمود رمضانی گشت به شماره ملی ۲۶۶۸۹۵۲۸۸۳ کدپستی ۱۴۶۴۶۸۳۵۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۱۱۷۶۲۹۱۰۰۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک