رحیم حجت شمامی

آقای رحیم حجت شمامی

کد ملی 2659102473
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 579637
آگهی تغییرات شرکت شکوفه موتور گیلان سهامی خاصبشماره ثبت ۴۴۱۵ ۲۴/۸/۷۵و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۸۵۰۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲/۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۲/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ موسسه اندیشان نیکان حساب بسمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی به کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان مجید پور رستگار به کد ملی ۲۵۹۳۶۸۹۴۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود پور رستگار به کد ملی ۲۵۹۳۶۹۶۳۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا پور رستگار به کد ملی ۲۵۹۰۷۵۷۸۰۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضا دو نفر از سه نفر مدیران فوق همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری منحصرا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۸۱۳۵۳۴۸۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853160
آگهی تغییرات شرکت کاسانه گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۶۲ ۲۴/۳/۱۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۸۲۲۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳۱/۵/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقایان پرویز جوادی بازرس اصلی و مهدی ارغوانی بازرس علی البدل شرکت از سمت‌های خود عزل گردیدند که در نتیجه موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ بسمت بازرس اصلی و قانونی و آقای رحیم حجت شمامی به کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۹۵۷۶۴۱۰۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890755
آگهی تغییرات شرکت فار سیسان آسیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۴۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۷/۶/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۱۱۵ با نمایندگی آقای سعید ایزدیان و شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی جهاندیده و شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۲۷۷ با نمایندگی آقای نادر عزیزی تا تاریخ۷/۶/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی جهاندیده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید ایزدیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه ترابر پیشرانان راه ابریشم سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر عزیزی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید ایزدیان به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۱۱۵ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۰۴۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890766
آگهی تغییرات شرکت گیاه پرنیان اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۸۴۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۷۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم طاهره حسین نژاد به شماره ملی۰۰۵۳۹۱۶۸۱۶ و خانم لیلا گرناوی به شماره ملی۱۸۲۹۱۱۶۶۴۹ و آقای علیرضا ایزدیاری به شماره ملی۰۰۵۱۷۴۸۱۵۰ تا تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۶۸۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894829
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر پیش رانان راه ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیش نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجتشمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۸۶۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914053
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۹۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022695
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازیابان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۳۲۱/۵/۶۶ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۹۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۰/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به کدملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی به کدملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۲۸۴۰۲ ثبت شرکتها ی ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078553
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ و آقای علی جهاندیده به شماره ملی ۵۰۷۹۷۹۰۱۷۲ و آقای حسین منصوری به شماره ملی ۰۶۰۲۷۷۲۶۱۳ و آقای محمدرضا گرامی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۹۶۴۱۰ و آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۲۱۵۶۸۷ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137477
آگهی تغییرات شرکت راد پارس کاسپین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۴۳۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۹۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۳۵۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187945
آگهی تغییرات شرکت سبلان خودرو مایوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۱۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت کارآفرینان مایوان سهامی خاص بشماره ثبت۳۲۴۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۳۷۶۰ با نمایندگی آقای نادر نجفی چکوسری بشماره ملی۲۶۶۹۴۷۰۹۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد خرقانیان بشماره ملی۰۴۹۰۶۵۳۷۰۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خادمی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۸۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. موسسه خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب ثبت شده به شماره۲۲۷۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ با نمایندگی آقای محمد عطائی جعفری بشماره ملی۰۰۴۲۰۱۲۸۵۶ بسمت بازرس اصلی و اقای رحیم حجت شمامی بشماره ملی۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به سال۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۹۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204012
آگهی تغییرات شرکت خانه خودرو شمال سهامی شماره ثبت ۱۴۰۷۷ مورخه ۳۰/۱۰/۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۱۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۶/۹۲ صورت جلسه هیئت مدیره مورخه مذکور شرکت فوق که به این دایره واصل گردید. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب شماره ثبت ۲۲۷۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ بعنوان بازرس اصلی آقای رحیم حجت شمامی به کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ برای یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت شعبه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی مجتمع تجاری اداری ونوس طبقه اول واحد ۴۳۳ کدپستی ۴۳۱۳۱۴۶۷۸۳ ایجاد و آقای محمد مهدی عمل صالح بسمت مدیر شعبه تعیین گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۰۴۴۵۱ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261461
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی زیتون دان زه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ بسمت بازرس اصلی و رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۳۶۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276511
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنایع فلزی و میخ سازی پویان شمال سهامی خاص شماره ثبت ۷۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۷۰۴۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۶/۷/۹۲ صورت جلسه هیئت مدیره مورخه مذکور شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده تغییرات زیر انجام گرفته است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حساب مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی به کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۴ آقای کریمعلی عیسی زاده سراوانی به کد ملی ۶۵۳۹۵۴۶۲۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم خدیجه عزیزی زاده سراوانی به کد ملی ۶۵۳۹۵۴۸۰۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم عاطفه عیسی زاده سراوانی به کد ملی ۲۵۹۴۳۵۸۷۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تا تاریخ ۶/۷/۹۴ تعیین گردیدند. ۵ کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چکها سفته‌ها بروات و قراردادها پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری منحصرا با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای کریمعلی عیسی زاده سراوانی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۴۱۳۶۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292594
آگهی تغییرات شرکت استدلر خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۷۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت اشتدلر نوریس گزلشافت ام به‌ها به نمایندگی آقای اکسل مارکس به شماره ملی ۹۰۴۳۱۶۳۲۹۳ و آقای علیرضا عظیم زاده به کد ملی ۰۰۵۵۸۶۳۵۰۷ که برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه اندیشه نیکان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۵۶۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298867
آگهی تغییرات شرکت مهراس گیل پاک سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۶۲۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهای به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب شماره ثبت ۳۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۸۸۳۱۱ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313799
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی کامپوره خزر سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۷۱۶۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۹/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۳۵۰۰۹ سمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۰۰۲۳۶ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313802
آگهی تغییرات شرکت لاتوم سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۷۶۷۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۹/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۳۵۰۰۹ سمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۹۷۲۳ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1352194
آگهی تغییرات شرکت بالار نصب رشت سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۹۲ شرکت فوق شماره ثبت ۴۷۰۱ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۱۳۰۱ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است: ۱ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب شناسه ملی ۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ بسمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی به کد ملی شماره ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ تعیین گردیدند. ۳ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۸ نفر به ۹ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید که آقایان علی مهر پور دارستانی به کد ملی ۲۶۵۹۵۰۳۰۳۶ سعدان مهرپور دارستانی به کد ملی شماره ۲۶۵۸۸۴۵۶۹۳ سلمان مهر پور دارستانی به کد ملی ۲۶۵۸۸۴۵۷۰۷ نبی اله صبحی آسیابر به کد ملی ۵۱۷۹۳۳۵۳۷۱ پیروز تیموری به کد ملی شماره ۰۰۳۹۹۰۶۱۸۳ امیر ودادی مقدم به کد ملی شماره ۲۶۱۹۶۸۲۷۳۸ خانمها مهسا مهر پور دارستانی به کد ملی ۰۰۶۷۴۲۶۴۵۱ تیبا تیموری به کد ملی ۰۰۵۰۸۷۱۳۸۲ سهیلا میر پور دارستانی به کد ملی ۰۰۷۷۸۳۰۰۹۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند در نتیجه علی مهر پور دارستانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سعدان مهر پور دارستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سلمان مهر پور دارستانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای بقیه اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری باامضای هر یک از مدیران به همراه مهر شرکت معتبر است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۴۵۶۸۳ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355721
آگهی تغییرات شرکت ماهان دیزل گیل سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۸۹۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده، تغییرات زیر انجام گرفته است. ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب شماره ثبت (۲۲۷۰۰) و شناسه ملی (۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹) بسمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳. روزنامه محلی نقش قلم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۵۸۱۷۷ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366522
آگهی تغییرات شرکت تجاری و تولیدی برزگر برجسته سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۰۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ و رحیم حجت شمامی با کد ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۸۵۶۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383766
آگهی تغییرات شرکت آبفران شمال (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۲۰۲ مورخ ۲۰/۷/۷۷ و به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۶۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده تغییرات زیر انجام گرفته است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به سمت بازرس اصلی و آقای رحیم حجت شمامی به کدملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۹۲۰۶۰ ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592307
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی نوردیدگان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. آقایان سیدمحمدعلی خورشید به شماره ملی ۴۴۳۱۹۵۲۴۴۶ دکتر منصور تیموری به شماره ملی ۰۰۳۵۱۵۹۰۴۹ دکتر حمید کرامتی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۸۲۲۵۱ دکتر حسین علیمردانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۸۱۴۹۰ دکتر اصغر هدایتی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۰۲۳۲۷ به عنوان اعضای اصلی و آقای دکتر بهرام علیائی به شماره ملی ۱۳۷۹۸۵۸۱۲۷ و آقای دکتر حسین متولی میدانشاه به شماره ملی ۲۲۹۶۵۲۷۷۹۵ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سا ل انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و آقای رحیم حجت شمامی به کدملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ش۵۳۴۲۹۰۰۰۰۱۱۱۰۰۶۲۵۷۶۲ مسئول ثبت شرکت‌های استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623466
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ترموون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشه نیکان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ به سمت بازرس اصلی و رحیم حجت شمامی به ش ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. حق امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء محمد احمدی و حسن بیت الهی سفیدی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9710040
آگهی تغییرات شرکت سکوت بید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۸۶۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجتشمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم طاهره حسیننژاد به شماره ملی ۰۰۵۳۹۱۶۸۱۶ و خانم شهربانو حبیبی به شماره ملی ۰۹۱۸۷۱۷۴۷۷ و خانم لیلا گرناوی به شماره ملی ۱۸۲۹۱۱۶۶۴۹ تا تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960362
آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۰۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۹/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10006432
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120260
آگهی تغییرات شرکت خورشید ناودان طلائی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود عبدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ و آقای محمود محسنی راد به شماره ملی ۰۴۳۹۸۵۷۶۴۳ تا تاریخ ۲/۲/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10380699
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سراشیم (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۸۵۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۴۰۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشه نیکان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ به سمت بازرس اصلی و رحیم حجت شمامی به کدملی۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10576792
آگهی تصمیمات موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن ثبت شده به شماره۱۴۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت امناء مورخ۲۶/۱۱/۸۹ موسسه مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اندیشه نیکان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹ به سمت بازرس اصلی و رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789189
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۵۰۰۲/۹۵ مورخه ۸/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پروین علی نژادی نبائی کدملی ۰۰۴۳۲۰۵۲۰۸ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و آقای محمد عطائی جعفری کدملی ۰۰۴۲۰۱۲۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم حجت شمامی کدملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهد موسسه (به استثنای گزارشهای حسابرسی) ازقبیل قراردادها چک سفته بروات و سایر اوراق تجاری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرموسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۱۲۱۸۹۹۲۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057721
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۴۴۱۹ / ۹۶ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم حجت شمامی به شماره ملی۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ با پرداخت مبلغ۱۵۲۰۰۰۰۰ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء درآمد، محمد اسمعیل پورالله وردی به شماره ملی۲۹۹۰۳۵۱۱۶۷ با پرداخت مبلغ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء درآمد. فرامرز میرزایی صلحی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد؛ در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: فتحعلی ولائی به شماره ملی۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ دارای مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فرامرز میرزایی صلحی به شماره ملی ۱۵۸۰۴۲۷۲۴۳ دارای مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صالح به شماره ملی ۳۹۶۱۶۹۷۱۶۷ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمداسمعیل پورالله وردی به شماره ملی ۲۹۹۰۳۵۱۱۶۷ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه رحیم حجت شمامی به شماره ملی ۲۶۵۹۱۰۲۴۷۳ دارای مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰۰ سهم الشرکه پ۹۷۰۳۰۹۵۵۹۱۹۵۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک