فرهمند امیری جوبنی

آقای فرهمند امیری جوبنی

کد ملی 2659052077
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 601695
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینوشرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۲ موسسه حسابرسی پارس کدملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ کدپستی ۳۱۳۳۷۱۶۱۸۴ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۸۱۱۱۶۷۱۵۳۰۱۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659847
آگهی تغییرات شرکت پارس گستر مینوسهامی خاص به شماره ثبت۳۴۹۰۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۹۴۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691133
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پیوندسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۹۸۸۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۱۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714141
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی پارس ثبت شده بشماره ۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۴/۵/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید داود (منوچهر) علوی به کد ملی ۰۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ و فرهمند امیری جوبنی به کد ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ و محمدمهدی جمشیدی فر به کد ملی ۲۱۲۱۷۸۹۰۱۴ سید داود علوی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فرهمند امیری جوبنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی جمشیدی فر بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق بهادار و عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۳۳۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856692
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۰۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۴۰۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041692
آگهی تصمیمات شرکت رهاورد سازندگی آزادگان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷ بسمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوبی به ش ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۸۵۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072881
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۱۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی و مالی ۱۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به ش. م ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوینی به ک. م ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۶۵۴۸۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100843
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ایران' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۸۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233527
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طوبی شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۸۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۱۲۷۵ به نمایندگی محمدحسین مددی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۵۵۰۳۴ و شرکت کشت و صنعت ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۲۶۸۲ به نمایندگی بهمن بهمنی به شماره ملی ۳۹۷۹۱۶۳۹۰۳ و شرکت کشت و صنعت جماران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۰۹۶۶ به نمایندگی رمضانعلی رادکریمی به شماره ملی ۲۲۷۹۴۹۹۵۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۳۰۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوینی با کدملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۵۱۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243352
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی پارس (حسابدران رسمی) بشماره ثبت ۸۱۱ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی با کدملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۳۵۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340888
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس ایرانگردی و جهانگردی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به ش ملی۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴ بنمایندگی خانم حوریوش عسکری کدملی۰۰۷۰۶۸۳۹۷۲ و شرکت صفا و زمزم به ش ملی۱۰۱۰۲۶۰۷۷۳۶ بنمایندگی آقای سید سعید کریمی کدملی۴۲۶۸۸۰۳۶۱۰ و شرکت امدادگران خودرو به ش ملی۱۰۱۰۲۰۶۱۳۴۵ بنمایندگی آقای مصطفی عباس سروی کدملی۰۰۷۴۲۰۱۸۵۹ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی با کدملی۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۷۵۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984656
آگهی تصمیمات شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷ به سمت بازرس اصلی و فرهند امیری جوبنی به کدملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10643551
آگهی تغییرات شرکت طوس موتور سیکلت سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۲۲۱۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۰۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علی اکبر ایزدی به کدملی ۴۹۴۸۸۶۲۱۰۱ به مدت دو سال به عنوان مدیرتصفیه از تاریخ ۳۰/۴/۸۸ خود ابقا گردید. فرهمند امیری جوینی به کدملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان ناظر تصفیه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118059
آگهی تغییرات موسسه اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه به شماره ثبت ۲۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۳۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ایران» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947118
آگهی تغییرات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰و آقای فرهمند امیری جوینی به کد ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ را بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۳۴۴۸۹۹۰۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657331
آگهی تغییرات غیر انتفاعی عمران شهرک صنعتی اشتهارد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۱۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه منحل اعلام گردید آقای فرزاد وزیری فر با کدملی ۰۰۴۱۸۱۹۴۳۸ به آدرس اشتهارد شهرک صنعتی ساختمان فن آوری به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد شرکت پارس حساب به شماره ثبت ۸۱۱ به نمایندگی فرهمند امیری جوینی به شماره ملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردیدند محل تصفیه اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد به کدپستی ۳۱۸۸۱۱۳۳۶۶ تعیین گردید ش۹۶۰۷۲۳۳۳۴۴۵۹۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851105
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی بهوزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش کشتکار با کدملی۲۴۷۰۵۹۴۳۵۹ و آقای سید محمود شاه رکنی با کدملی ۲۰۰۱۸۷۹۹۷۰ و آقای سید جمال سعید واقفی با کدملی۰۰۳۹۰۶۰۵۵۱ و آقای هوتن کشتکار با کدملی۰۰۷۰۷۸۸۲۱۹ و آقای آرمین تقی پور با کدملی۰۰۵۷۳۶۰۴۷۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای میر پرشا سعید واقفی با کدملی۰۰۷۰۶۰۹۵۷۸ و خانم حوروش فره وشی با کدملی۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی:۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهمند امیری جوبنی کدملی:۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۱۱۴۸۹۱۰۶۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180650
آگهی تغییرات شرکت بام سازان ساوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی پارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۵۵۱شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ و مدیرعاملی آقای فرهمند امیری جوبنی به شماره ملی۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷به عنوان بازرس اصلی و خانم سوسن نوری بقل دوزی به شماره ملی:۳۲۳۰۷۰۴۱۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی سود و زیان ۹۶ - ۱۳۹۵به تصویب رسید. - روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۳۰۹۶۱۳۸۷۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک