مصطفی خادم الحسینی

آقای مصطفی خادم الحسینی

کد ملی 2649189371
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671460
آگهی تصمیمات شرکت پایاب کوثر سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۳۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی۱۰۶۲۷۰۱۵۱۸ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خادم الحسینی به کدملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۰۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680998
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی تیوان تجارت البرزسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۴/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خادم الحسنی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسمعیل ستاری به شماره ملی ۳۹۳۲۶۳۴۸۸۸ و خانم اکرم عالی زاد و آقای سید محمد علیزاده طباطبایی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۳۵۳۲۹ تا تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اسمعیل ستاری به شماره ملی ۳۹۳۲۶۳۴۸۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم عالی زاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد علیزاده طباطبایی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۳۵۳۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد علیزاده طباطبایی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۳۵۳۲۹ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان ولی عصر تقاطع طالقانی مجتمع تجاری اداری نور تهران ط ۱۷ (پنجم اداری) واحد ۱۷۰۸ کدپستی ۱۴۱۶۷۹۴۳۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اسناد مالی و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۷۴۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738163
آگهی تغییرات شرکت مهتاب سیر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خادمالحسینی بشماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۸۰۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880828
آگهی تغییرات شرکت بازار پدیده کسری (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۷۳۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۷۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد روشن‌گر به شماره ملی۵۸۰۹۴۴۰۱۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۷/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین تاجیک به شماره ملی۰۴۲۰۵۵۴۳۲۷ و شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی اداری بندر دریای افق با نمایندگی آقای علیرضا ساطعی و شرکت اسپادانا شیمی تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید دهقان پور محمودآبادی تا تاریخ۳/۷/۱۳۹۳. در تاریخ۲۸/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۹۴۷۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890764
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۴۰۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۰۳۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969974
آگهی تغییرات شرکت سیم راد سما (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۲۹۵۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده، عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۴/۱۱/۱۳۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه به شماره ثبت ۲۰۸۷۱ و آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ آقایان مصطفی شیشه‌گر به شماره ملی ۴۳۲۲۶۴۰۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی محسنی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۱۳۵۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی شیشه‌گر به شماره ملی ۰۰۶۲۷۴۸۴۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و میثم شیشه‌گر به شماره ملی ۰۰۸۲۱۳۳۴۹۲ و محسن شیشه‌گر به شماره ملی ۰۰۷۵۵۰۰۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق و نامه‌های اداری و عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی معتبر خواهدبود. ش۱۶۱۴۶۶۵ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139221
آگهی تغییرات شرکت سازه پردازی ساز بن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۰۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه (حسابداران رسمی) ش. م ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خادم الحسینی ک. م ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340869
آگهی تغییرات شرکت پیوند ارتباط مبنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۵۸۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402255
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۷۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۴۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه شماره ثبت ۲۰۷۸۱ بنمایندگی آقای مصطفی خادم الحسینی بشماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی صفائیان پور بشماره ملی ۱۰۶۲۷۰۱۵۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید. شرکت ارتباطات زیر ساخت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۹۱۶۰ شرکت فناوران توسعه ارتباطات پایوران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۲۷۶۹ شرکت گسترش الکترونیک سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۱۶۹۲ شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ پ۱۸۰۵۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569638
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیروژ تجارت تسلا در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۸۳۸۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال و تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گودبرداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها، سندبلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی و نوسازی ابنیه و بافت های فرسوده، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمانها، همچنین قبول پیمانکاری و پیمان مدیریت در کلیه پروژه های عمرانی، انتقال نیرو و تاسیسات و تجهیزات مخابرات، دکل های مخابراتی و سایر ملزومات وابسته، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و قطعات و تجهیزات مخابراتی و انتقال نیرو، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، شرکت در نمایشگاههای عمومی و تخصصی داخلی، خارجی و بین المللی، ثبت شعبه در داخل و خارج کشور، ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ملاصدرا خیابان شیراز جنوبی خیابان اتحاد پلاک ۴ طبقه ۴ واحد۷ کدپستی ۱۴۳۵۸۴۳۸۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹۴ مورخ ۳۰/۴/۹۳ نزد بانک ملت شعبه شیراز جنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: الهام قنبری به کد ملی ۳۲۵۶۳۶۲۵۷۵ به سمت مدیرعامل احسان علی بخشی به کد ملی ۰۶۲۱۲۵۴۲۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیرحسین نیازی به کد ملی ۱۲۹۰۵۳۴۴۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به عنوان بازرس اصلی. ۸ ـ آقای/خانم مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۱۶۳۱۸۶۵۳۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570827
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایمن سروی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ شماره ثبت ۲۰۸۷۱ و مصطفی خادم کد ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: سید حسین علی شهدائی کد ملی ۲۰۶۲۷۹۲۴۸۴ و حسن تاج گردان کد ملی ۳۰۳۱۶۳۵۱۰۸ و ناهید شهشهانی کد ملی ۰۰۴۰۰۰۹۸۲۳ پ۹۳۰۵۲۲۳۶۹۲۵۸۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593831
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ساروج پی زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیراندیشه ش م ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی خادم الحسینی ک م ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۸۷۷۱۹۷۴۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624296
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پایاب زمزم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۰۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۹۶۵۸۲۱۹۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592565
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9896660
آگهی تصمیمات شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۳۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۳۹۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خادم الحسینی به کد ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به نشانی تهران قیطریه خ کتابی خ قاسمی پ ۳۴ ط ۲ واحد ۶ کدپستی ۱۹۳۸۶۸۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10060005
آگهی تصمیمات شرکت ام. و. ام ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خادم الحسینی کد ملی۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ادولف آ. وینتر هارالد مارگرایتر شرکت وادواینترنشنال بنمایندگی اواکولر زبرگر. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۸۹ آدولف آ. وینتر به سمت رئیس هیئت مدیره و هارال مارگرایتر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم حکیمی پور کد ملی ۱۸۱۷۲۱۸۶۱۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل مریم حکیمی پور همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214084
آگهی تصمیمات شرکت مهر کاواک سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۵۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۷۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خادم الحسینی به کدملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی زرین به کدملی ۰۵۳۳۳۶۰۲۷۷ و ماریا ناصر به کدملی ۲۵۹۵۵۲۱۸۶۱ و حدیث زرین به کدملی ۰۰۷۴۷۲۷۹۹۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمدمهدی زرین به سمت رئیس هیئت مدیره، ماریا ناصر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ماندانا ناصر به کدملی ۰۰۷۰۶۸۱۸۵۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239776
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی هنگام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۹۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۲۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067978
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۹۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا بصیر اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۳۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11091642
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه به شماره ثبت۲۰۸۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهناز پرافکنده حقیقی به شماره ملی ۱۳۷۳۷۴۲۴۲۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۸۰/۱ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۸۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای عباسعلی صفائیان پور به شماره ملی ۱۰۶۲۷۰۱۵۱۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۴۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش داد. در تاریخ۷/۴/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12808452
آگهی تغییراتآریا بصیر خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۷۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۴۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد سند صلح به شماره ۱۶۱۸۳ مورخ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۴۱ تهران آقای حسین اوسطی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۶۶۲۱۴ کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال را به خانم سحر قلی زاده عسگرآباد به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۸۹۷۹ واگذار نمود و از موسسه خارج گردید ودرسرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید و نام شرکا و میزان سهم الشرکه آنان بعد از نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشد آقای مصطفی خادم الحسینی با کدملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال خانم سحر قلی زاده عسگرآباد با کدملی۰۰۱۲۱۰۸۹۷۹ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ و خانم سحر قلی زاده عسگرآباد به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۸۹۷۹ به عنوان اعضای هیأت مدیره موسسه برای مدت ۲سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۳۰۱۶۱۲۸۴۳۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946339
آگهی تغییرات شرکت بهروزان گستر روزبه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۵۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ را بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی خادم الحسینی به کدملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۱۳۶۸۴۳۹۸۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520796
آگهی تغییرات شرکت کتوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار، ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۴۲۷۸۹۵۸۵۲۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550905
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی زراعی خوشه نشاء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون احمدی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۷۳۸۵۱ - روجا احمدی شیروانی به شماره ملی ۲۰۶۴۸۲۳۰۸۵ - جمیله رحیمی درازکلا به شماره ملی ۲۰۶۱۲۱۸۳۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آریا بصیر اندیشه به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به عنوان بازرس اصلی و مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۷۳۴۶۴۵۹۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602162
آگهی تغییرات شرکت سوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۱۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای محمد مهدی زرین به شماره ملی ۰۵۳۳۳۶۰۲۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم ماریا ناصر به شماره ملی ۲۵۹۵۵۲۱۸۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ماندانا ناصر به شماره ملی ۰۰۷۰۶۸۱۸۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل: چک، سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بصیر اندیشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۲۰۴۷۵۴۱۴۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724944
آگهی تغییرات شرکت نسوز ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۸۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تموجین کیخسرو شاهرخ به شماره ملی: ۰۰۳۰۰۵۲۵۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی خادم الحسینی به شماره ملی: ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - آقای کارن آل بویه به شماره ملی: ۰۰۴۴۰۴۳۷۴۰ - خانم عزت میرمحمدصادقی به شماره ملی: ۱۲۸۵۲۸۵۵۹۱ - آقای محمد ملازم حق دوست به شماره ملی: ۰۹۳۰۴۸۳۳۵۹ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۸۳۰۸۴۷۴۵۵۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251490
آگهی تغییرات شرکت همگام تجارت پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ و مصطفی خادم الحسینی به کدملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۷۱۷۱۷۳۱۹۲۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300699
آگهی تغییرات شرکت توسعه بندری و دریایی افق شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۴۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷و مجوز شماره ۱۵۳۶۰۴/ ۱۵/ ۹۶۲ مورخ ۰۲/ ۰۷/ ۱۳۹۷ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۹۶ به تصویب رسید - سرمایه شرکت به ۱۷۵۲۵۰۸۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت موسسه حسابرسی آمارگاران بشناسه ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی کدملی ۴۲۱۹۴۹۵۴۵۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ۱۰۱۰۳۲۹۵۰۴۹ به نمایندگی آقای مصطفی خادم الحسینی کدملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های تعاونی انتخاب شد. پ۹۷۰۸۱۴۲۸۱۳۱۷۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326989
آگهی تغییرات شرکت تولیدی جوجه یکروزه گیل مرغانه شمال شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۵۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ و برابر تاییدیه شماره ۲۵۴۰۳ مورخ ۲۴/۷/۹۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی رشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی افزایش یافت. آقای مصطفی خادم الحسینی به کدملی ۲۶۴۹۱۸۹۳۷۱ سمت بازرس اصلی و خانم ماندانا ناصر به کدملی ۰۰۷۰۶۸۱۸۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۷۰۹۰۳۵۲۳۶۸۸۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک