هوشنگ خستوئی

هوشنگ خستوئی

کد ملی 2648961852
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

شرکت های هوشنگ خستوئی

سرمایه گذاری ساختمانی سپه
سرمایه گذاری ساختمانی سپه
1
خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان
خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان
1
تولیدی و صنعتی بتون سازه کرمان
تولیدی و صنعتی بتون سازه کرمان
1
کارگزاری بانک دی
کارگزاری بانک دی
1
گروه صنعتی بلا
گروه صنعتی بلا
1
صنعتی و معدنی توسعه ملی
صنعتی و معدنی توسعه ملی
1
پتروشیمی کیان
پتروشیمی کیان
1
داده ورزی سداد
داده ورزی سداد
1
همیاری کوثر
همیاری کوثر
1
سرمایه گذاری آتیه پار سیس پارس
سرمایه گذاری آتیه پار سیس پارس
1
ملی مسکن و صنایع ساختمانی
ملی مسکن و صنایع ساختمانی
1
توسعه بین الملل تجارت ملی
توسعه بین الملل تجارت ملی
1
توسعه سرمایه گذاری سامان
توسعه سرمایه گذاری سامان
1
تولیدی ساریه شمال
تولیدی ساریه شمال
1
مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر
مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر
1
خدمات بیمه ای امین پارسیان
خدمات بیمه ای امین پارسیان
1
لیزینگ دی
لیزینگ دی
1
توسعه و مدیریت سرمایه صبا
توسعه و مدیریت سرمایه صبا
1
پارس تامین مجد
پارس تامین مجد
1
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین
1
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان
1
خدمات مدیریت هامون سپاهان
خدمات مدیریت هامون سپاهان
1
خدمات فنی رنا
خدمات فنی رنا
1
سرمایه گذاری دستاورد دی
سرمایه گذاری دستاورد دی
1
یاری رسان پارسیان
یاری رسان پارسیان
1
سرمایه گذاری هامون سپاهان
سرمایه گذاری هامون سپاهان
1
کارگزاری برهان سهند
کارگزاری برهان سهند
1
مدیریت طرح و توسعه آینده پویا
مدیریت طرح و توسعه آینده پویا
1
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
1
بیمه پارسیان
بیمه پارسیان
1
سرمایه گذاری شفادارو
سرمایه گذاری شفادارو
1
صرافی سامان
صرافی سامان
1
سرمایه گذاری سیمان کرمان
سرمایه گذاری سیمان کرمان
1
بانک دی
بانک دی
1
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
1
توسعه ساختمانی سامان
توسعه ساختمانی سامان
1
انجمن حسابداران خبره ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592248
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپهسهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۸۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ و ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی حامد هیئت داودیان به کدملی ۱۳۷۸۹۳۱۹۳۹ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به نمایندگی علی محمدی فلاح به کدملی ۲۷۵۳۴۲۷۲۰۸ و شرکت صرافی امید سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۹۴۳ به نمایندگی حمید جلایر به کدملی ۲۸۵۱۵۱۸۲۱۶ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی احمد نظری مراشی به کدملی ۴۲۸۱۵۹۹۶۵۷ و شرکت رایانه خدمات امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۹۵۰ به نمایندگی سید علی اصغر تقوی به کدملی ۰۴۵۲۰۹۷۰۴۵ انتخاب گردیدند بنابراین حامد هیئت داودیان به سمت رئیس هیئت مدیره، حمید جلایرسرنقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، احمد نظری مراشی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۹۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595011
آگهی تغییرات شرکت خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۸۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات سخن حق به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ خستوئی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۷۴۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670693
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی بتون سازه سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۰۰۲۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱/۹۱. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ و آقای هوشنگ خستویی با کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اشخاص حقوقی ذیل بمدت دو سال بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند: گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) شناسه ملی ۰۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶، سرمایه گذاری سیمان کرمان (سهامی خاص) شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۶۱۰۶۷۵، شرکت یاران سلیم (سهامی خاص) شناسه ملی ۰۱۰۶۳۰۱۱۲۱۰۲ ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۸۵۸۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880989
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک دی سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۴۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به ش م۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به ک م۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۴۰۰۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972506
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بلا سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به ک م ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۹۰۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978197
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۱۶۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ خستوئی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۰۲۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998530
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۸۷۳۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۷۳۸۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999294
آگهی تصمیمات شرکت داده ورزی سداد سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۱۴۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۸۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۹۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033578
آگهی تصمیمات موسسه همیاری کوثر به شماره ثبت ۸۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت امناء مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. پ۱۶۳۴۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078541
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۰۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094843
آگهی تصمیمات شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۶۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات سخن حق شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۴۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149079
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی با کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) ش ملی ۱۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) ش ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و موسسه همیاری کوثر ش ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰ پ۱۶۹۱۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152445
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۲۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182874
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساریه شمال (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۷۵۳۸ ساری به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۳۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بشماره ثبت ۱۴۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی به کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ و کدپستی ۱۹۷۶۹۱۷۷۱۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای داخلی شرکت انتخاب گردید. ج) ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۱۷۰۶۷۵۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423929
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۲۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی بشماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۳۶۸۸۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450884
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای امین پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۱۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۴۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بشماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستوئی بشماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۳۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492162
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ دی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های سود و زیان شرکت به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ را به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای هوشنگ خستویی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمود روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۰۲۶۸۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492318
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صباسهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورتهای مالی شرکت تا پایان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی با شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۰۲۷۵۳۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494590
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پارس تامین مجد در تاریخ ۲۱/۳/۹۳ شماره ثبت ۴۵۵۶۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۰۸۴ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نو سازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پترو شیمیایی، فرآورده های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پائین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور. مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات داخلی و خارجی. انجام عملیات خدماتی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد. سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع منفرداً و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خرمشهر، ساختمان ۱۳۲ کدپستی ۱۵۳۳۷۷۵۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۰/۱۶۸/۹۳ مورخ ۲۸/۲/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت پدیده هونامیک به ش ش م ۱۰۳۲۰۶۰۷۸۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای رضا عباد زاده سمنانی عضو اصلی شرکت، تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به ش ش م ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای رضا علائی کلجاهی عضو اصلی، شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس به ش ش م ۱۰۱۰۳۱۱۳۳۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای سعید محبی فرد عضو اصلی، شرکت پتروشیمی پارس به ش ش م ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای بهرام کلانتری عضو اصلی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ش ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی به نمایندگی آقای خسرو رحمتی، آقای سید حمید خوش قلب طوسی بشماره ملی ۰۸۴۸۴۸۱۳۹۹ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیر عامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای ثابت مدیر عامل به همراه امضای ثابت مدیر امور مالی و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بعنوان بازرس اصلی آقای هوشنگ خستویی بشماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۴۱۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629775
آگهی تغییرات شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۳۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سوو زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰به عنوان بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۱۷۷۴۱۷۵۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715363
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰بعنوان بازرس اصلی و اقای هوشنگ خستویی با کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۹۳۸۲۱۶۲۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715378
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت برای سال مال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی با کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شماره ثبت ۳۰۲۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت پتروشیمی پردیس شماره ثبت۲۳۱۳۴۹ شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شماره ثبت۲۴۸۰۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ پ۹۳۰۹۰۹۷۸۵۹۶۲۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715532
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سخن حق به سمت بازرس اصلی و آقای هوشنک خستوئی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۹۲۳۶۷۳۹۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۵۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۰بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به کدملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۵۳۴۹۱۳۴۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576593
آگهی تصمیمات شرکت یاری رسان پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۴۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۵۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بیمه پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸ و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ حسین کریم خان زند به کدملی ۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳ به نمایندگی از شرکت بیمه پارسیان به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحسین ملک پور به کدملی ۲۸۰۱۰۴۷۱۲۰ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آرام رشیدی به کدملی ۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9692262
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788046
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری برهان سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۶۰۹ شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۴۱۹۷۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۴/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد و موسسه حسابرسی سخن حق بشماره ثبت ۱۴۸۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ کدپستی ۱۵۱۴۹۴۶۶۱۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی به کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ کدپستی ۱۹۷۶۹۱۷۷۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814830
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۸۵۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به نمایندگی عبدالرضا سیف به کدملی۰۰۴۱۷۸۶۸۶۶، شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵ به نمایندگی محمد بیگدلی به کدملی۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به نمایندگی سید جواد میرزاده طباطبایی به کدملی۱۲۳۹۷۱۳۴۱۱، شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به نمایندگی فرخ کوچکی گل افزانی به کدملی۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱، شرکت صرافی ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۵۳۹۷ به نمایندگی محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱، به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۶/۹۰ سید جواد میرزاده طباطبایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید نخستین به کدملی۰۵۳۰۷۴۷۵۹۶ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوران توسن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376974
آگهی تصمیمات شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۰۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (سخت حق) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۹۵۱ بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710989
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۶/۹۰ و تنفس‌های مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787565
آگهی تصمیمات شرکت صرافی سامان سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۳۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۱۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869433
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۰۶۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به ش ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و شرکت یاران سلیم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۵۷۰ و شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ و شرکت تولیدی و صنعتی بتن سازه کرمان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۰۰۲۰ و شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۶۳۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10969391
آگهی تغییرات شرکت بانک دی سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121171
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کد ملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683788
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران و غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ با نمایندگی محمود عبدالهی نمین به شماره ملی به شماره۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ - علی انصاری به شماره ملی به شماره۴۳۲۰۷۰۵۷۱۸ - سید علی مشعلی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۱۴۰۳۶ به سمت اعضاء هیات مدیره و حبیب اله ثانی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۳۰۶۷۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی - هوشنگ خستویی به شماره ملی به شماره۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۰۹۸۱۴۲۷۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760440
آگهی تغییراتانجمن حسابداران خبره ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۸۳۵۲
به استناد صورتجلسه شورای عالی مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳مجوز شماره ۹۶۶۶۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هوشنگ خستویی با کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت رئیس شورای عالی، رحمت‎اله صادقیان با کدملی ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱ به سمت نایب رئیس شورای عالی، منصور شمس‎احمدی با کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به عنوان خزانه‎دار، و محسن قاسمی با کدملی۰۰۷۱۴۸۶۱۶۱ به عنوان دبیر جلسات شورای عالی (با حفظ سمت به عنوان دبیرکل انجمن) انتخاب شدند. چک‎ها و هر گونه برداشت از حساب‎های انجمن با امضای دو نفر از چهار نفر فوق با مهر انجمن معتبر است. اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها از هر نوع با امضای رئیس شورای عالی و در غیاب ایشان نایب رئیس شورای عالی به اتفاق یکی دیگر از اعضای اصلی شورای عالی و با مهر انجمن معتبر است. پ۹۵۰۲۰۴۸۴۰۶۱۵۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک