حسن علی پور

آقای حسن علی پور

کد ملی 2648672796
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1071012
آگهی تغییرات شرکت نسبی بازرگانی افشین نمازی و شرکاء به شماره ثبت ۳۹۲۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سمیرا خلیل مقدم به شماره ملی ۰۰۶۴۶۵۹۲۰۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. آقای احمد نمازی محمدآبادی به شماره ملی ۳۰۷۰۹۰۲۳۴۰ به شماره شناسنامه ۲۶۶ تاریخ تولد ۱۵/۹/۱۳۲۴ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای افشین نمازی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۷۴۳۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۷/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای آریو نمازی به شماره ملی ۰۲۰۰۶۵۲۵۸۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نام شرکت به 'توان پویای کاسپین البرز' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از نسبی به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد نمازی محمدآبادی به شماره ملی ۳۰۷۰۹۰۲۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا خلیل مقدم به شماره ملی ۰۰۶۴۶۵۹۲۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد نمازی محمدآبادی به شماره ملی ۳۰۷۰۹۰۲۳۴۰ به سمت مدیرعامل، ۴۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. ۵۳ آقای سید شجاع راستادکوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن علیپور به شماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۰۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۴۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086661
آگهی تصمیمات شرکت ادیم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۵۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۸۱۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محل شرکت به تهران خ آیت اله کاشانی زیر پل شهید باکری جنب بانک ملت پلاک ۶۱۲ کدپستی ۱۴۸۳۹۴۵۵۶۳ منتقل گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: ساماندهی واحدهای فنی مهندسی مشاوره تولیدی بازرگانی در عرصه فعالیتهای طراحی اجرا تولید و تجهیز ادوات و ابزار و تهیه راهکارهای مناسب جهت بهسازی و بهینه سازی ساختمانهای کشور. مشارکت و اقدام به پروژه‌های بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی مشارکت و اجرای پروژه‌های انبوه سازی و سایر پروژه‌های شهرک سازی و انجام فعالیتهای عمرانی مرتبط اخذ تسهیلات و وام از بانکها و موسسات اعتباری ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط اهداف و وظایف بهسازی و بهینه سازی فعالیتهای صادراتی شرکتها و ارگانهای فعال در عرصه عمران و ساختمان کشور و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر خارجی در جهت توسعه فرهنگ بهسازی و بهینه سازی صنعت ساختمان و ارائه و انتقال دانش فنی به داخل کشور تلاش برای توسعه صادرات کالاها خدمات و فعالیتهای مرتبط با صنعت ساختمان واردات و صادرات انواع محصولات مجاز احراز نمایندگی انواع محصولات مجاز داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی) شرکت در مزایده و مناقصات داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاه و مشارکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی. منیژه محبی راد فرزند رجبعلی به ش ش ۸۳۱ صادره از شیراز با کدملی ۲۲۹۷۶۴۳۱۵۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت. محمدعلی باقرزاده فرزند منصور به ش ش اختصاصی صادره از تهران با کدملی۰۰۱۱۰۶۲۵۱۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. محمدصدرا باقرزاده فرزند منصور به ش ش اختصاصی صادره از تهران با کدملی ۰۴۴۱۴۷۸۶۷۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت. حسین علی پور فرزند گل محمد به ش ش ۱۵۱۸ صادره از بندرانزلی با کدملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت. منصور باقرزاده به ش ملی ۰۰۵۶۴۴۶۵۸۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۷۹۹/۳ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۳ ریال افزایش داد. حمید مختاری به ش ملی ۱۵۳۲۵۹۶۷۳۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۹۹ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. سید احمد کربلایی سیدجوادی به ش ملی ۰۰۵۵۵۰۹۱۲۶ بسمت بازرس اصلی و حمید مختاری به ش ملی ۱۵۳۲۵۹۶۷۳۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. منیژه محبی راد به ش ملی ۲۲۹۷۶۴۳۱۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن علی پور به ش ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۲۴۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313043
آگهی تغییرات شرکت مرکز بازرسی مهندسی جوش بین المللی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پریسا بیداقداری بشماره ملی ۱۵۳۰۳۴۷۰۳۳ و اعظم روحانی بشماره ملی ۱۵۳۲۴۳۷۰۶۴ و علی کاظمی بشماره ملی ۱۵۳۳۳۲۳۴۲۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. حسن علیپور بشماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ و عباس مسلمی بشماره ملی ۱۵۳۰۲۲۹۴۱۳ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۶۵۳۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348784
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات شیشه ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۴۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال بشرح زیر تعیین و انتخاب شدند. آقایان اصغر جامبرصادقی به کدملی۱۳۸۰۶۲۱۹۴۱ و علیرضا جامبرصادقی به کدملی۰۰۳۳۳۴۸۰۷۳ و خانم سوزان صادقی به کدملی۰۰۶۰۲۵۲۱۱۴۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم ذکیه نقی زاده به کدملی۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره موسسه حسابرسی داوران حساب بشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عزیز تقی لو ش م۲۸۰۲۲۵۸۵۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۶۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613351
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شایان کالای شهرزاد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۵۳۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۰۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید شجاع راستاد کوچصفهانی به کدملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به سمت بازرس اصلی و حسن علی پور به کدملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: روزبه اورنگ خدیوی به کدملی ۱۳۷۹۲۵۷۰۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود رهبرنژاد چماچائی به کدملی ۰۰۸۲۴۳۳۱۶۴۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی رهبر نژادچماچائی به کدملی ۵۶۹۹۲۸۸۴۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10907344
آگهی تاسیس شرکت مهندسی ساختمان درفش بابک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ تحت شماره ۳۹۴۹۷۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۶۶۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام عرضه خدمات فنی و مشاوره‌ای در زمینه کلیه پروژه‌های ساختمانی مطالعات در مراحل شناسائی توجیه فنی و اقتصادی طرح و تهیه نقشه محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین راه باند سدسازی پل‌سازی نقشه‌کشی نقشه‌برداری و تامین قطعات و ماشین‌آلات و تهیه و تولید خرید و فروش مصالح ساختمانی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه‌سازی تهیه و تولید خرید و فروش بطور کلی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ساختمانی و صنعتی اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری خدمات و پشتیبانی نظارت فنی بر اجرای کلیه طرحهای مرتبط با موضوع شرکت انجام امور ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شرکت در مزایده‌ و مناقصات داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجازی که به نحوی به روند سوددهی شرکت موثر باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهائی پلاک ۴۳ طبقه دوم واحد ۲۴ ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۴۳۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد و پنجاه سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یکصد و پنجاه سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷/۶۳/۱۲۸۲۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ نزد بانک ملی شعبه بازار پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای اصغر جامبرصادقی به شماره ملی ۱۳۸۰۶۲۱۹۴۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای علیرضا جامبرصادقی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۴۸۰۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم سوزان جامبرصادقی به شماره ملی ۰۰۶۰۲۵۴۱۴۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ آقای اسماعیل فرمند به شماره ملی ۲۷۵۳۳۷۲۷۹۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای حامد فرج‌پورمقدم به شماره ملی ۲۲۱۹۱۴۰۵۸۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای حسن علیپور به شماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723838
آگهی تغییرات شرکت نورد وفولاد نوید زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای مجتبی فیض اربابی ش م ۳۲۵۵۱۶۸۷۱۶ و آقای نویدفیض اربابی ش م ۰۰۱۰۲۰۵۸۲۹ و آقای امیدفیض اربابی ش م ۰۰۷۸۰۶۳۹۳۰ خانم رویا سیف الهی ش م ۰۰۵۱۰۹۲۴۴۱: خانم ناهید اکبری بشماره ملی ۰۰۶۹۷۳۲۷۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن علی پور بشماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال بشرح زیر انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۱۴۶۶۵۸۱۵۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734076
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی تجارت خوبان کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدشجاع راستادکوچصفهانی به کدملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن علی پور به کدملی۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ بسمت علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رهبرنژادچماچائی به کدملی ۵۶۹۹۲۸۸۴۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای روزبه اورنگ خدیوی به کدملی ۱۳۷۹۲۵۷۰۸۵بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۱۸۹۷۴۶۸۳۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13748024
آگهی تغییرات شرکت کوثر چرم ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی فیض اربابی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۶۸۷۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره امید فیض اربابی به شماره ملی ۰۰۷۸۰۶۳۹۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نوید فیض اربابی به شماره ملی ۰۰۱۰۲۰۵۸۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی به همراه مهر شرکت. ناهید اکبری به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۲۷۱۱ به عنوان بازرس اصلی و حسن علی پور به شماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۱۸۹۳۹۹۰۵۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877697
آگهی تغییرات شرکت کلبه فرش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن علی پور ش م ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ بسمت بازرس اصلی و آقای شجاع راستادکوچصفهانی ش م ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای محمد پهلوانها ۰۰۳۸۷۰۴۶۹۲ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای علیرضا کولوبندی ۰۰۴۴۳۱۷۰۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود کولوبند ۰۰۳۸۹۰۵۲۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرو نافذ می‌باشد پ۹۶۱۱۲۸۷۹۹۷۸۵۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016250
آگهی تغییرات شرکت امید سوله تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۸۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی فیض اربابی ۳۲۵۵۱۶۸۷۱۶به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نوید فیض اربابی ۰۰۱۰۲۰۵۸۲۹به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امید فیض اربابی ۰۰۷۸۰۶۳۹۳۰به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره خانم رویا سیف اللهی۰۰۵۱۰۹۲۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و کلیه قراردادها و تعهدات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ میباشد. خانم ناهید اکبری به شماره ۰۰۶۹۷۳۲۷۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن علیپور به شماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۱۷۳۸۹۹۳۲۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028076
آگهی تغییرات شرکت آریاتک سان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن علیپور ش. م ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به عنوان بازرس اصلی و مرجان علی نژاد ماچیانی ش. م ۴۸۳۹۸۵۷۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۲۴۸۱۸۷۸۵۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057955
آگهی تغییرات شرکت تجارت و فن آوری جهان جویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۸۷۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن علی پور ش م ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و خانم ندا قلی پور ش م ۲۰۶۲۹۰۹۴۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات وعقوداسلامی وقراردادهاباامضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"همراه بامهرشرکت معتبرونافذمی باشد. پ۹۷۰۳۰۹۱۱۹۷۶۴۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092942
آگهی تغییرات شرکت پارس فیلتران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۵۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی۹۶ به تصویب رسید. آقای داودامیدوارتجریشی ش م ۰۰۳۹۰۹۴۰۱۴ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن علی پور ش م ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید آقای علیرضا کولوبندی ش م ۰۰۴۴۳۱۷۰۳۴ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمود کولوبندی به ش م ۰۰۳۸۹۰۵۲۱۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیف اله گواهی کرمانشاهی به ش م ۳۷۳۰۴۱۱۵۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۴۴۴۹۵۸۰۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308470
آگهی تغییرات شرکت پایکاربنیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال بشرح زیر تعیین گردیدند: خانم مرجان علی نژادماچیانی ش م ۴۸۳۹۸۵۷۸۵۷ و آقای حسن علی پورش م ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مصطفی محمودی ش م ۱۲۱۸۷۵۹۷۷۱، آقای محمودرضامحمودی ش م ۰۰۵۸۲۱۴۵۱۸ و خانم مژگان محمودی ش م ۰۰۳۹۴۶۳۶۵۶ بدین ترتیب آقای مصطفی محمودی ش م ۱۲۱۸۷۵۹۷۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمودرضامحمودی ش م ۰۰۵۸۲۱۴۵۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان محمودی۰۰۳۹۴۶۳۶۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و کلیه عقود اسلامی و قراردادها بعهده آقای مصطفی محمودی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان بعهده خانم مژگان محمودی رئیس هیئت مدیره و یا آقای محمودرضا محمودی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۱۳۳۷۸۳۶۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313537
آگهی تغییرات شرکت خانه تک آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۰۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرجان علی نژاد ماچیانی به شماره ملی ۴۸۳۹۸۵۷۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و حسن علی پور به شماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - مصطفی محمودی به شماره ملی ۱۲۱۸۷۵۹۷۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا محمودی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۱۴۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مژگان محمودی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۶۳۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و اسکندر حاجی زاده به شماره ملی ۴۷۲۲۹۷۰۹۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منفردا به امضای مصطفی محمودی و در غیاب ایشان به امضا مژگان محمودی عضو هیئت مدیره یا آقای محمودرضا محمودی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۸۲۳۵۰۲۹۲۷۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313545
آگهی تغییرات شرکت پایکار بنیان پانل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۱۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرجان علی نژاد ماچیانی کدملی ۴۸۳۹۸۵۷۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن علیپور کدملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای مصطفی محمودی کدملی ۱۲۱۸۷۵۹۷۷۱ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای محمودرضا محمودی کدملی۰۰۵۸۲۱۴۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان محمودی کدملی ۰۰۳۹۴۶۳۶۵۶ به نمایندگی از شرکت پایکار بنیان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۲۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منفردا به امضای مصطفی محمودی و در غیاب ایشان به امضا مژگان محمودی یا آقای محمودرضا محمودی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۸۲۳۷۶۹۲۵۱۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313553
آگهی تغییرات شرکت پایکار بنیان طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یک سال بشرح زیر تعیین گردیدند: خانم مرجان علی نژادماچیانی ش م ۴۸۳۹۸۵۷۸۵۷ و حسن علی پور ش م ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مصطفی محمودی ش م ۱۲۱۸۷۵۹۷۷۱ آقای محمودرضا محمودی ش م ۰۰۵۸۲۱۴۵۱۸ و خانم مژگان محمودی ش م ۰۰۳۹۴۶۳۶۵۶مصطفی محمودی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا محمودی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ومژگان محمودی بسمت عصو هیئت مدیره و خانم رباب نمازی ش م ۲۲۹۴۹۹۱۰۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و کلیه عقود اسلامی و قراردادها بعهده آقای مصطفی محمودی رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان بعهده خانم مژگان محمودی عضو هیئت مدیره و یا آقای محمودرضا محمودی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۸۲۳۱۰۵۴۷۵۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359040
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی و اجرائی پایکار بنیان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۳۲۸۱
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی و اجرائی پایکار بنیان صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۳۲۸۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرجان علی نژاد ماچیانی به شماره ملی۴۸۳۹۸۵۷۸۵۷به سمت بازرس اصلی و آقای حسن علی پور به شماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمودرضا محمودی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۱۴۵۱۸ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم مژگان محمودی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۶۳۶۵۶بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم وندا حاجی زاده به شماره ملی ۰۰۱۷۵۶۳۲۰۸بسمت عضو هیئت مدیره خانم رباب نمازی به شماره ملی۲۲۹۴۹۹۱۰۵۲بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات وعقود اسلامی با امضارئیس هیئت مدیره منفردا ودرغیاب ایشان بانایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر ونافذ میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک