ابراهیم نورانی لیسار

آقای ابراهیم نورانی لیسار

کد ملی 2631754808
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586034
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۳۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655794
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاهاسهامی خاص به شماره ثبت۴۰۵۷۱۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۰۱۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081952
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمجتبی پرپینچی به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۰۱۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ و آقای عبدلحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۴۴۴۳۸ تا تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۹۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142193
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی انصار زرندیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۳۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مالی و حسابرسی آریا به روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار کد ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۸۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186649
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کومه گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ تصویب گردید. آقای ابراهیم نورانی لیسار به کدملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ آقای جواد حمیدی جم کدملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۹۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192236
آگهی تغییرات شرکت خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تائید و تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۳۳۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303551
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیساردارای کدملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محرم بخشی دارای کدملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد حمیدی جم دارای کدملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۲۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700280
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری تات انصار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علی اکبر انصاری دارای کدملی ۴۳۹۰۴۷۹۴۵۸ و علی انصاری دارای کدملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۱۸ و ابوالفضل انصاری دارای کدملی ۰۰۵۹۰۷۴۸۳۳ و محمد انصاری دارای کدملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۲۶ و حسین انصاری دارای کدملی ۰۰۵۹۰۷۴۸۴۱ و مهدی انصاری دارای کدملی ۰۰۵۷۹۵۳۱۵۵ و مصطفی انصاری دارای کدملی ۰۰۶۳۲۴۰۸۰۷ سیدعلی آقامیری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۶۸۴۱۴۱۹۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766701
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر گستر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای مهرداد رستمی کدملی ۰۰۷۲۳۴۱۸۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن سابقی کدملی ۱۷۵۵۰۳۴۸۵۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۱۰۱۶۵۵۱۹۲۱۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411922
آگهی تغییرات شرکت بینش نوین هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۴۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا علی گلی بشماره ملی ۳۸۷۵۶۰۹۴۵۱ مهرداد رستمی بشماره ملی ۰۰۷۲۳۴۱۸۱۵ ومحسن مرادی بشماره ملی ۰۰۷۲۳۶۰۰۱۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای سید علی آقامیری ش م ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و آقای ابراهیم نورانی لیسار ش م ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۸۸۰۰۲۳۰۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415500
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی ۴۲۱۹۴۰۲۲۰۹ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای هادی صدری کدملی ۰۰۷۲۷۴۹۴۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۱۱۱۱۹۷۵۴۴۸۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669888
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۷۱۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۴۴۴۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی۰۰۵۹۰۷۴۸۳۳ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی۱۵۳۱۱۲۷۶۹۱ تا تاریخ۲/۳/۹۲. در تاریخ۲۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071597
آگهی تصمیمات شرکت سبز سازان متین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم نورانی لیسار به کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ عبدالحسین محبت فرد به کدملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ سید مجتبی پرپینچی به کدملی ۰۰۱۲۳۳۰۱۲۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ ابراهیم نورانی لیسار به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین محبت فرد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی پرپینچی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102700
آگهی تغییرات شرکت تولیدی افق تابان فرتاک بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی ۶۵۸۹۹۰۹۱۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۴۴۴۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی ۶۵۸۹۹۰۹۱۰۵ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104650
آگهی تاسیس شرکت به آفرینان صنعت انصار بامسئولیت‎محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ارائه طرح مشاوره فنی انجام کلیه امور فنی مهندسی مربوط به ساختمان و تاسیسات از قبیل ساخت انواع خانه و آپارتمان و شهر و شهرک‎سازی مشارکت در ساخت انواع خانه و آپارتمان خاکبرداری و خاکریزی تعمیر و بازسازی و مرمت انواع ساختمانهای قدیمی راه‎سازی سدسازی پل‎سازی انجام کلیه امور مربوط به تأسیسات از قبیل لوله‎کشی آب سرد و گرم تهویه مطبوع نصب و نگهداری شوفاژ تهیه و توزیع انواع مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیساتی انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور حق‎العمل‎کاری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش‎های خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند نبش کوچه کامبیز پ ۳۷ ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می‎باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی ۰۰۵۹۰۷۴۸۳۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ ـ آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی ۱۵۳۱۱۲۷۶۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ ـ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره ۴ـ ۵ ـ آقای ابوالفضل انصاری به شماره ملی ۰۰۵۹۰۷۴۸۳۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115133
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی ام دی اف تات پرند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۵۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی ۰۰۶۰۵۷۶۴۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659520
آگهی تغییرات شرکت جهان آسانبر امیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۹۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت اصلی و آقای جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی رضا کوروش فر کدملی۰۴۵۱۵۴۷۰۵۵ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای محسن دهقانی کدملی ۰۵۳۲۲۴۵۵۸۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محسن درویش ورچه زاد کدملی ۰۰۴۹۵۹۵۹۳۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۶۶۵۵۹۵۶۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765462
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس اصلی و آقای جواد حمیدی جم شماره ملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۰۲۰۶۵۵۷۳۳۷۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820724
آگهی تغییرات شرکت ایمن فراز سپند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۳۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی آقامیری کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۰۳۰۸۹۱۳۸۹۷۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835487
آگهی تصمیمات شرکت آروین پویان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۵۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای محمد انصاری با کد ملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۲۶ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای جواد حمیدی جم با کد ملی ۰۰۳۶۰۲۳۸۲۲ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۱۶۵۵۸۶۲۴۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893029
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و نادر اثنا عشری بشماره ملی: ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی: ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی: ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸و آقای سیدعلی آقامیری کدملی: ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۱۴۷۷۸۴۶۲۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921683
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار ش ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ – غلامرضا محبی باروق ش ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و محرم بخشی ش ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت اعضائ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ و سید علی آقامیری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار آرمان مردم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۳۰۹۳۲۲۳۳۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104829
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: ابراهیم نورانی لیساربه کد ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸و مرتضی چمنی به کد ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۱۶۱۷۹۷۳۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169654
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صفاهانی کدملی ۶۱۷۸۸۷۴۲۲۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد پ۹۵۰۹۱۵۶۳۹۵۶۴۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424019
آگهی تغییرات شرکت ارغوان تجارت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس اصلی و جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷، امیر مهدی عاصمی کدملی ۰۰۷۰۵۵۸۸۱۷، نادر اثنا عشری کدملی۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ پ۹۶۰۲۲۰۷۲۲۶۰۸۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562386
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷، مصطفی پروین بشماره ملی: ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سیدعلی آقا میری به کدملی: ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۵۵۳۹۵۰۵۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763943
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق کالای هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۹۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن دهقانی کدملی ۰۵۳۲۲۴۵۵۸۱ و آقای محسن درویش ورچه زاد به کدملی ۰۰۴۹۵۹۵۹۳۸و آقای علی رضا کوروش فر به کدملی ۰۴۵۱۵۴۷۰۵۵وآقای ابراهیم نورانی لیسار به کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۲۶۱۷۷۵۶۳۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک