کیهان آزاد هیر

آقای کیهان آزاد هیر

کد ملی 2631145267
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 559893
آگهی تغییرات شرکت افتخار گستر مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۲۰۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان آزادی‎هیر به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۵۶۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754578
آگهی تغییرات شرکت گیلبان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۶۷۲۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۶/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه مذکور شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۸/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای کیهان آزادی هیر به کد ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان میر صالح شعاعی معافی به کد ملی ۶ ۹۵۴۵۰۳ ۲۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و فردین حمزه لو به کد ملی ۵ ۸۹۴۰۴۷ ۰۰۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید یوسف اسماعیلی طاهر گورابی به کد ملی ۲ ۸۵۰۲۰۸ ۲۶۷ بسمت نایب مدیر عامل و آقای محمد تقی نافه مشکین به کد ملی ۳ ۳۱۵۱۲۹ ۲۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۹۱۴۴۱۳۷۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754579
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۹۲۳۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۵/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۵/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای کیهان آزادی هیر به کد ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان حمیدرضا علی عسگری به کد ملی ۰۴۳۹۰۲۱۹۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و امید علی عسگری به کد ملی ۰۴۳۰۰۰۴۸۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رحیمی زاده اصلی به کد ملی ۲۷۳۸۳۵۸۱۳۶ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور قراردادها چک‌ها سفته‌ها و بروات به امضا آقایان حمیدرضا علی عسگری (رئیس هیئت مدیره) و حمید رحیمی زاده اصلی (مدیر عامل) به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای آقای حمید رحیمی زاده اصلی (مدیر عامل) با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۹۱۲۱۵۷۸۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034917
آگهی تصمیمات شرکت جرثقیل الوند پویان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۰۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و کیهان آزادی به ک. م ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۳۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242819
آگهی تغییرات شرکت تولید خوراک دام اتحاد گیلان سهامی خاص
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۲ شرکت فوق شماره ثبت ۶۹۸۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۳۵۲۷ تغییرات بشرح ذیل صورت گرفته است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیهان آزاد هیر به کد ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۳۵۶۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298399
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پینک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جواد راستگارقربانزاده به شماره ملی ۰۰۴۳۶۷۳۲۹۵ محمدعلی راستگارقربانزاده به شماره ملی ۲۷۵۳۳۸۱۷۰۴ و امیر راستگارقربانزاده به شماره ملی ۰۰۳۴۹۵۱۳۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و آقای کیهان آزادی هیر به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۱۲۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344492
آگهی تغییرات شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند علیرضا شمس زاده خطیر با کدملی ۰۰۴۲۴۳۸۶۰۸ , سیدمحمدرضا علایی طالقانی با کدملی ۰۰۳۰۷۰۴۴۶۴ , موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای کیهان آزادی هیر با ش. م ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ , به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۳۲۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397194
آگهی تغییرات شرکت کانی فرآوران سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۸۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیهان آزادی به شماره ملی۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۲۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520181
آگهی تغییرات شرکت مرتع سبزدشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۸۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیهان آزادی به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۱۱۷۱۱۸۴۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537160
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات مخابرات برنامه نگار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احمد روضاتی با کد ملی ۱۲۸۴۴۷۰۵۲۰ و آقای سید محمد روضاتی با کد ملی ۰۰۵۹۲۱۹۹۷۱ و خانم صدیقه سعادت صانعی با کد ملی ۲۵۹۱۰۶۵۸۱۰ و خانم فاطمه روضاتی با کد ملی ۰۰۷۱۶۳۲۴۶۸ و آقای حمیدرضا گیتی فروز با کد ملی ۲۲۹۶۸۱۹۶۸۰ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به سمت حسابرس و بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و آقای کیهان آزادی هیر به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و ضمن تأیید این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. روزنامه ابرار و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۴۳۱۵۵۷۷۲۸۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579661
آگهی تغییرات شرکت ساراب سازان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۴۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ به عنوان بازرس اصلی آقای کیهان آزادی هیر به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۶۰۹۱۱ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682070
آگهی تغییرات شرکت خدماتی صباح دریای شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۵/۱۲/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم شهناز حسن زاده بزایه به شماره ملی ۴۸۳۹۴۲۸۴۴۱ و آقای رحیم حسن زاده بزایه به شماره ملی ۴۸۳۹۶۸۸۷۹۶ و آقای محمود محمودی به شماره ملی ۲۶۶۸۷۶۵۹۳۵ ۲ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و شماره ثبت ۲۱۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کیهان آزادی هیر به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۰۷۴۲۶۸۸۶۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396018
آگهی تغییرات شرکت تولیدخوراک دام اتحاد گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۳۵۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب واقع گردید. ۲ موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و شرکت تعاونی کشاورزی دامداران رشت با شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۵۱۴۶۲ بعنوان بازرسان اصلی و آقای کیهان آزادی هیر با کدملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال شمسی انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۳۰۲۱۷۳۶۶۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537801
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی طلیعه داران آتیه شمس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۸۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان آزادی هیر به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9574702
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی بازرگانی طلیعه داران فاتک سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۹۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۰۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای کیهان آزادی هیر به شماره ملی۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799286
آگهی تصمیمات شرکت فلار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۷۲۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و کیهان آزادی هیر به کدملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید جمال الدین هوشمند به کدملی ۵۰۳۹۴۴۶۴۸۹ محمدرضا کوچک زاده به کدملی ۱۲۸۲۲۱۶۹۱۰ سید محمد سلیمانی ضیابری به کدملی ۲۵۹۴۲۱۸۹۰۱ سید رضا هوشمند به کدملی ۱۲۷۰۶۳۹۴۷۱ سیده فرناز هوشمند به کدملی ۲۱۶۱۷۹۹۶۹۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۰ سیده فرناز هوشمند به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رضا هوشمند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید جمال الدین هوشمند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396681
آگهی تغییرات امین حسابرسی افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۱۷۴۶۷۴/۹۶ مورخه ۲۳/۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ با دریافت ۵۴۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه کلیه سهم الشرکه خود را دریافت و از جمع شرکا موسسه خارج گردیددر نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۷۸۱۵۸۰ ریال به مبلغ ۲۴۱۵۸۰ ریال کاهش یافت و مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد. کیهان آزادی هیر به شماره ملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ دارای مبلغ ۲۰۲۵۰۰ ریال سهم الشرکه مهدی غلامی به شماره ملی ۱۱۹۹۲۰۷۸۸۸ دارای مبلغ ۳۹۰۸۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۲۰۲۱۴۴۹۰۱۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690756
آگهی تغییرات شرکت کاشی سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ تصویب گردید. آقایان ایرج اوصیاء به کدملی ۲۰۶۲۵۳۴۶۳۹ و کارن اوصیاء به کدملی ۱۳۷۰۶۵۳۷۶۱ و خانم ریتا گریم به کدملی ۰۰۳۱۱۳۳۵۸۴، به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای مهدی حمزه ء به کدملی ۳۲۵۵۰۶۸۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه امین حسابرسی افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ بنمایندگی آقای کیهان آزادی هیر به کدملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ به سمت حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۱۲۶۶۲۰۹۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14034404
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۶۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت تعاونی تولید و پرورش ماهی شماره دوازده رشت ثبت شده به شماره ۷۲۳ و به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۳۱۲۶ به نمایندگی آقای محمد عابدراد باکدملی ۲۶۷۸۸۶۵۱۹۳ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی امین حسابرس افق ثبت شده به شماره ۱۷۲۸۳و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به نمایندگی آقای کیهان آزادی هیر باکدملی ۲۶۳۱۱۴۵۲۶۷ بعنوان بازرس اصلی واتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان گیلان ثبت شده به شماره ۵۹۷۵ وبه شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۳۵۹۳ به نمایندگی آقای مهدی رئیسی چماچائی با کدملی ۲۵۹۳۸۳۸۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۲۲۷۳۲۴۴۳۸۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک