محمد قلی زاده

آقای محمد قلی زاده

کد ملی 2630799093
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710737
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۴۶۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمد قلی زاده به کد ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ بنمایندگی مهدی عسگری به کد ملی ۰۰۵۰۶۶۷۴۳۲ شرکت لیزینگ ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵ بنمایندگی محمد مجیدی فرد به کد ملی ۰۰۴۵۷۳۷۹۳۲ شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آهوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۱۷۰ بنمایندگی حسین برات به کد ملی ۴۵۶۸۸۶۶۱۷۰ شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۸۹۲ بنمایندگی سید حمید موسوی به کد ملی ۳۰۵۱۱۲۱۳۶۳ بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بنمایندگی حسین زیاری به کد ملی ۴۵۶۸۸۶۶۱۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ حسین برات بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین زیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حمید موسوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۹۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723947
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندانسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ با نمایندگی آقای علی رحمانی و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۹ با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه تا تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۹۷۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004723
آگهی تاسیس شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۵۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی برق از طریق ایجاد و راه اندازی نیروگاه ۲ـ تامین مالی، احداث، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه ۳ـ سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها، موسسات، بنگاهها و ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور به تنهایی و یا مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ۴ـ انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات واردات کالا و خدمات برای نیروگاه ۵ـ استفاده از خدمات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از جمله پیمانکاران مشاوران شرکتها، کارخانه جات سازنده و واردکننده گان تجهیزات و ماشین آلات داخلی و خارجی جهت نیروگاه ۶ـ استفاده از تسهیلات و شرکتهای بیمه و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت ۷ـ انجام کلیه عملیات مجاز که برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه طالقانی پلاک ۳ ـ کدپستی ۱۹۹۳۶۶۳۷۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۲۲۰۰۱۹۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک تجارت شعبه میدان شیخ بهایی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن مقیمی اسفندآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت پتگین سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالحمید امامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی ریاضی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمدعلی ریاضی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته و بروات و عقود اسلامی با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۲۱۴۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040185
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های اسپرلوس ماسال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نیره عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۶۶۹۷۱۸۷۱ و آقای میثم عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۹۵۰ و خانم سحر اسماعیلی سرشکی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۵۷۴۳۰ و آقای مصطفی عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۸۴۶۳۳ و خانم نرگس عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۴۴۰۶ تا تاریخ ۲۴/۱/۹۴. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نیره عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۶۶۹۷۱۸۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۰۹۵۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سحر اسماعیلی سرشکی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۵۷۴۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۸۴۶۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم نرگس عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۴۴۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی عباس زاده منتظری به شماره ملی ۰۰۷۴۷۸۴۶۳۳ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. در تاریخ ۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۸۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045764
آگهی تغییرات شرکت ماژین استیل سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۴۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ازمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700016
آگهی تغییرات شرکت ماژین استیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۲۸۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای سودوزیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۲موردتصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹بعنوان بازرس اصلی و محمدقلی زاده به کدملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۶۸۱۹۶۸۹۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728475
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۱ و مجوزهای سازمان حج و زیارت بشماره ۸۳۸۶/۱۷/۹۳ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ و سازمان هواپیمایی بشماره ۶۳۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران بشماره ۵۴۰ , ۹۳۲ مورخ ۲۶/۰۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام ش م ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد قلی زاده ک م ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۹۶۰۸۸۲۹۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767031
آگهی تغییرات شرکت روغن کشی دانه طبیعت البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۰۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموت تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10481165
آگهی تصمیمات شرکت تهران ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه آزمون تراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمد قلی زاده به ش ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586604
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۹۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۵۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی زاده به شماره ملی۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۰۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853427
آگهی تصمیمات شرکت ساپکار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۶۶۹۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ این اداره واصل گردیده: به جای آقای ناصر نقوی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به شماره ثبت ۲۱۶۰۸ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹ و کدپستی ۱۹۱۳۷۸۴۶۱۱ و آقای محمد قلی زاده به کدملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ و کدپستی ۱۹۵۶۸۶۷۵۱۳ به عنوان بازرس اصلی و به جای آقای حمیدرضا عبدی رحمانی آقای محمد فراقی قراملکی به کدملی ۱۳۷۹۹۴۱۸۲۲ و کدپستی ۵۱۹۳۷۷۸۳۵۶ به عنوان علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب گردیدند و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946521
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713791
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساخت تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۲۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند پ۹۴۱۲۲۵۲۰۰۶۹۷۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854046
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۹۶۵۰/۹۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق ش. م ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان حسابرس برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی آزاده با کدملی ۰۰۴۳۴۰۸۰۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد قلی زاده با کدملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ستاری با کدملی ۱۳۷۰۶۵۴۸۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. محل موسسه به آدرس تهران نارمک خیابان آیت شمالی پلاک ۹۳۲ طبقه اول کدپستی ۱۶۸۱۷۷۸۷۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۲۵۱۲۲۵۹۹۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921199
آگهی تغییرات شرکت برج میلاد تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد قلی زاده به کدملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ به سمت بازس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۳۰۵۴۲۹۴۰۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701426
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت صدر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۰۲۸۱/۹۶ مورخه ۶/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قلی زاده با کد ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ با دریافت سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء موسسه خارج گردیدند. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۷ اساسنامه موسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و سهم الشرکه هر یک از آنان پس از خروح آقای محمد قلی زاده بشرح زیر می‌باشد:. آقای مرتضی آزاده با کد ملی ۰۰۴۳۴۰۸۰۲۸ دارنده سهم الشرکه به مبلغ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال. آقای هادی باباپور با کد ملی ۱۳۸۶۳۷۲۷۹ دارای سهم الشرکه به مبلغ ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال. آقای محمود صدر با کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ دارای سهم الشرکه به مبلغ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال پ۹۶۰۸۱۷۹۹۰۷۱۷۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768113
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه‌گر تراز حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۹۲۲۴۶/۹۶ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مهرداد قنبری فرزند محمدرضا به ش ش ۲۱۹۵ صادره از تهران به شماره ملی۰۰۵۱۰۰۳۲۰۱ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس ازافزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد: آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدتقی لک کمری به کدملی ۴۸۴۹۷۴۰۶۴۲ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد قلی زاده به کدملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای غلامرضا ایروانیان به کدملی ۰۰۴۲۷۷۶۷۷۵ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مهرداد قنبری به کدملی ۰۰۵۱۰۰۳۲۰۱ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۹۲۷۵۱۸۱۸۴۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک