محمدنقی مهربابک

آقای محمدنقی مهربابک

کد ملی 2595593862
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 743622
آگهی تصمیمات شرکت رایان گستر کامن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۶/۹۱ واصل گردید: محمدنقی مهربابک به کدملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فرهانی به کدملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی تابناک به کدملی ۰۰۴۳۱۰۲۶۶۲ پژمان تابناک به کدملی ۰۰۷۲۶۴۲۵۷۲ آتوسا تابناک به کدملی ۰۰۷۸۲۴۶۸۹۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی تابناک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پژمان تابناک بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۸۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086713
آگهی تصمیمات شرکت تهران پترو صنعت تیوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید: تعداد مدیران به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. محمدنقی مهربابک به ک م ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به ک م ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسن یحیی زاده واقفی به ک. م ۱۲۸۹۰۴۳۷۸۷ و توفیق کلخورانی به ک. م ۰۰۴۰۵۶۹۱۵۲ و ساناز کلخورانی به ک. م ۰۰۷۰۰۳۸۹۱۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ توفیق کلخورانی به سمت رئیس هیئت مدیره و ساناز کلخورانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسن یحیی زاده واقفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی و تعهدآور شرکت با ۲ امضاء از ۳ امضاء اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۲۲۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381562
آگهی تغییرات شرکت پردازشگران اوج سگال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین فردمنش ۰۰۴۰۰۱۰۸۱۳ و سید علیرضا مدنی ۰۰۴۳۴۷۶۶۱۹ و سید حمیدرضا مدنی ۰۰۷۲۶۸۸۸۲۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدنقی مهربابک دارای کد ملی شماره ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی دارای کد ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۱۷۹۱۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450717
آگهی تغییرات شرکت فرم ایده آل پلاست آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۸۵۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۳۶۶۰
به استناد صورت مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا افتخاری طرقی بشماره ملی ۰۰۳۷۰۵۹۹۱۲، علیرضا افتخاری طرقی بشماره ملی ۰۰۵۵۹۲۸۴۵۵، حمید افتخاری طرقی بشماره ملی ۰۰۵۳۷۱۴۵۸۱، بهروز افتخاری طرقی بشماره ملی ۰۰۶۴۲۶۴۶۴۵، آرش افتخاری بشماره ملی ۴۷۲۳۶۰۱۸۹۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد نقی مهر بابک بشماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی بشماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۳۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9821058
آگهی تغییرات شرکت تجهیز تجارت مهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۷۳۴۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۶۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۷/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا امین به شماره ملی ۰۰۵۴۶۱۳۶۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایمان امین به شماره ملی۰۰۶۴۴۰۳۶۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد امین به شماره ملی ۰۴۴۱۰۰۴۸۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ایمان امین به شماره ملی ۰۰۶۴۴۰۳۶۵۳ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد کارگشا به شماره ملی ۶۱۷۹۵۷۷۷۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215251
آگهی تصمیمات شرکت بهینه پایه سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۳۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۸۶۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱/۹۰ واصل گردید: محمدنقی مهربابک به ش ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و احمد کارگشا به ش ملی ۶۱۷۹۵۷۷۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا امین به ش ملی ۰۰۵۴۶۱۳۶۸۱ و غلامحسین توتونچی به ش ملی ۱۳۷۷۲۹۱۳۷۵ و زهره طاهری فسخودی به ش ملی ۰۴۵۲۸۰۲۹۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ غلامحسین توتونچی قربانی به سمت رئیس هیئت مدیره و زهره طاهری فسخودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا امین به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مکاتبات عادی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705701
آگهی تصمیمات شرکت ایمن پایه آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۴۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۴۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبا تراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۴۲۵۲ بسمت بازرس اصلی و محمدنقی مهربابک به ش ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064948
آگهی تغییرات شرکت تجهیز پایانه‌های انرژی افق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا مسعودی به شماره ملی ۴۶۰۹۲۳۲۶۱۸ و آقای امیرعلی لاجوردی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۰۰۷۹۳ و آقای مظفر جهان به شماره ملی ۴۶۰۹۳۳۵۰۰۱ تا تاریخ ۴/۶/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081298
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت دیرند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدتقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید اخلاقی راد و آقای شهرام سلیمی تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772716
آگهی تغییرات شرکت مهندسین کاوشگران ارتباطات شایگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان مالی سال ۱۳۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر تراز نگار به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ به سمت بازرس اصلی وآقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۱۱۶۹۴۹۷۷۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960244
آگهی تغییرات شرکت هونام ارتباط نیروی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۳۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهروز ضیائی با کدملی ۵۸۴۹۸۸۱۸۵۹، ابراهیم خوب بخت با کدملی ۱۲۲۹۹۱۷۰۱۲ و خانم زهره عزیزی با کدملی ۰۰۶۱۶۳۳۸۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. آقایان محمد نقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۹۸۵۵۸۸۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158648
آگهی تغییرات شرکت تهران شینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حیدر داودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۳۴۷۲ و سعید محققی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۶۱۷۹ و هوتن ایروانی مقدم به شماره ملی ۰۰۵۰۹۷۵۵۴۴ و رضا میرزایی به شماره ملی ۶۱۷۸۸۵۳۳۹۳ و محمدرضا رجالی به شماره ملی ۰۰۶۰۴۴۳۰۰۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدنقی مهربابک بشماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۰۷۵۹۱۸۱۴۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220816
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار تجارت معتمد درتاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۷۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره، طراحی، اجراء، نگهداری و پشتیبانی اعلان و اطفاء حریق، هوشمند سازی ساختمان، کالاهای دیجیتال، امنیت شبکه، انجام طراحی، محاسبه فنی، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های معماری، عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، خاکبرداری و خاکریزی، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، اخذ تسهیلات صنعتی بانکی، ارائه خدمات فضای سبز و ایمن سازی، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، انجام پروژههای شبکه های کامپیوتری، اینترنت و اینترانت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، سیستم های ارتباطی وسوئیچینگ و کابلهای ارتباطی مربوطه، طراحی نرم افزار های کاربردی رایانه ای سفارش مشتری(غیر فرهنگی و غیر هنری) فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و اسمبل و تعمیر و نگهداری فنی کامپیوتر طراحی تولید و پشتیبانی فنی نرم افزارهای رایانه ای سفارش مشتری(غیر فرهنگی و غیر هنری)، انجام کلیه خدمات فنی ومشاوره فنی مالی، مدیریت فنی، انجام رسیدگی وبررسی حسابها و اسنادوگزارشات مالی، خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات شبکه، تجهیزات کامپیوتری و دوربین مداربسته، واردات و صادرات خودرو، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، خیابان ۲۴ شرقی، پلاک ۳۹، واحد۶ کدپستی ۱۹۹۷۸۴۴۳۶۹ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۵۳۱مورخ ۲۳/۹/۹۵ بانک ملت شعبه علامه طباطبایی پرداخت وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: علی علیمردانی با شماره ملی ۰۰۷۸۲۰۹۸۰۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منا معارف با شماره ملی ۰۰۷۹۵۲۲۶۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حامد پیداوسی با شماره ملی ۰۰۱۲۰۲۲۵۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سجاد اقدم به شماره ملی ۰۰۷۶۶۶۷۷۹۰ به سمت بازرس علی البدل آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۰۷۳۹۹۶۵۸۵۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266001
آگهی تغییرات شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مظفر جهان ش م ۴۶۰۹۳۳۵۰۰۱ و پیمان جهان ش م ۰۰۷۲۷۱۳۰۷۰و خانم زهرا مسعودی ش م ۴۶۰۹۲۳۲۶۱۸بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان محمدنقی مهر بابک ش م ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ و حمیدرضا فراهانی ش م ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۲۴۶۷۷۸۲۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497767
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی به چرب فرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۱۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نقی مهربابک ک. م ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا فراهانی ک. م ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید فتاحی امین ک. م ۰۰۵۰۸۸۹۶۲۱ و فریدون جوادی نژاد ک. م ۴۷۲۲۰۶۵۸۷۱ و وحید فتاحی امین ک. م ۰۰۵۰۹۷۸۵۶۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای فرید فتاحی امین ک. م ۰۰۳۹۴۳۲۸۱۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۹۶۰۴۱۳۴۳۶۲۹۶۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558767
آگهی تغییرات شرکت مهندسی دقیق گستر صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان کمال زهتاب صالحی به کد ملی: ۰۰۴۷۳۵۶۵۵۳ و سامان زهتاب صالحی به کد ملی: ۰۴۵۳۷۴۵۰۰۸و خانم مهناز حسن زاده به کد ملی: ۰۰۴۹۵۹۱۲۵۸بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۳۸۳۵۵۳۹۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600654
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آریا فرناد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۶۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدنقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای اساعیل خدیر به شماره ملی ۰۰۳۷۸۴۵۷۵۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۱۹۱۰۷۶۰۰۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668266
آگهی تغییرات شرکت فرینه رایان سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد پارسائی به شماره ملی۳۲۵۵۷۵۴۹۸۴ و آرش منوچهری نائینی به شماره ملی۰۰۵۵۸۸۵۱۶۰ و خانم نوش آفرین کاظمی خو به شماره ملی۰۰۵۸۲۲۵۸۱۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد نقی مهربابک به شماره ملی۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا فراهانی بشماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۲۹۳۴۱۸۱۴۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043437
آگهی تغییرات شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: کامران جهان به شماره ملی ۰۰۷۲۶۶۸۹۳۸ و پیمان جهان به شماره ملی ۰۰۷۲۷۱۳۰۷۰ و خانم زهرا مسعودی به شماره ملی ۴۶۰۹۲۳۲۶۱۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان: محمدنقی مهر بابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۲۰۹۸۴۹۷۱۲۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک