حمید بخشی پور پور مقدم

آقای حمید بخشی پور پور مقدم

کد ملی 2595511939
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های حمید بخشی پور پور مقدم

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13069953
آگهی تغییرات شرکت البرز مسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. آقای انتظام امینی کد ملی ۲۶۳۱۳۶۲۰۹۸ آقای مسعود آریافر کد ملی۱۸۱۷۸۹۳۶۷۱ خانم المیرا امینی کد ملی ۴۳۲۴۱۹۱۰۵۰ و آقای محمد ساعد امینی کد ملی ۲۶۳۹۳۴۳۸۸۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای حمید بخشی پور پور مقدم کد ملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن ابراهیمی زادگان کد ملی ۰۰۵۰۲۶۶۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۲۲۲۷۰۱۸۰۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336506
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا خاتمی با کد ملی ۰۰۶۶۶۲۶۶۷۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد برادران نصیری با کدملی ۲۶۷۷۵۷۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ بعنوان عضو هیات مدیره آقای حمید بخشی پور پورمقدم با کد ملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حسین مرشدزاده با کد ملی ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت قندنیشابور شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای دانیال فرخ نیا با کد ملی ۴۵۶۹۵۷۷۲۵۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و همچنین اخذ تسهیلات از بانک‌ها به جز موارد ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف: تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ب: تصویب ساختارسازمانی. ج: تصویب بودجه سالانه شرکت. د: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ﻫ: ظهرنویسی اوراق تجارتی و: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ز: تصویب صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره ط: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها ل: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده م: به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار. تمامی اوراق بهادار تعهدآورمالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی معتبر است. پ۹۵۱۲۱۴۴۵۴۵۱۲۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک