افشین ایزدی

افشین ایزدی

کد ملی 2594696404
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577123
آگهی تغییرات شرکت موج خرد اشتاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرشاد عیوق به شماره ملی۰۰۵۳۵۲۹۰۹۱ و خانم شبنم مستوفی به شماره ملی۱۷۵۳۵۷۴۷۷۳ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملی۰۰۵۹۹۸۶۶۶۲ تا تاریخ۳/۲/۹۳. در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۰۸۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596177
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوببا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۵۳۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهرک صیفی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۱۴۲۷۸ و خانم راحله صابری راد به شماره ملی ۰۰۷۰۸۶۳۳۵۰ و آقای محمدحسین محامی آهنگران به شماره ملی ۰۰۷۳۹۵۲۸۸۵ و آقای رضا نیک زاد به شماره ملی ۴۶۰۹۴۱۷۹۹۵ و آقای فرامرز طوبی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۱۵۶۰۰ و آقای محمد قربانی به شماره ملی ۰۰۶۷۸۷۵۷۹۳ و آقای مهدی محمدپور به شماره ملی ۰۰۶۷۵۸۶۴۳۰ و آقای داود وفائی به شماره ملی ۰۹۳۷۹۰۴۱۷۱ و آقای محمدرضا پورجعفری به شماره ملی ۰۰۵۳۲۳۷۰۱۳ و آقای بهاءالدین صدیقیانی به شماره ملی ۳۷۶۱۹۰۳۱۰۳ و آقای بهزاد فتاحی به شماره ملی ۱۳۷۶۴۶۷۰۲۱ و آقای کورش رحیمی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۷۷۸۲۴ و آقای کورش صالحی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۶۸۷۰۵ و آقای سید کسری گل محمدی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۱۲۰۱۸ و خانم فاطمه ساریخانی قلعه باباخانی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۰۶۳۲۶ و آقای ناصر عصاره به شماره ملی ۱۷۵۳۹۵۲۳۰۱ و آقای امیرمحمد درخشانفر به شماره ملی ۱۳۷۵۷۲۹۰۹۸ و آقای مرتضی محبی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۴۲۱۵۰ و آقای نوید علی اکبری به شماره ملی ۰۰۷۰۸۶۰۱۴۹ و خانم شراره حریری به شماره ملی ۰۰۶۲۹۰۳۵۰۰ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۰۹۶۵ و آقای فرزاد عابدین زاده به شماره ملی ۱۳۷۹۷۸۵۹۶۰ و آقای محمدجواد پوراکرمی ابرقوئی به شماره ملی ۵۰۳۹۷۵۷۶۷۰ و آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ و آقای مجید دقیق به شماره ملی ۱۳۸۰۰۱۴۰۷۷ و آقای ناصر رسولی گاوگانی به شماره ملی ۱۶۹۹۴۱۷۷۶۸. در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۶۴۹۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007680
آگهی تصمیمات شرکت سازه سازان عرش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. اکبر امینی امام به کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بسمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۲۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592772
آگهی تغییرات شرکت ایوار سان تارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرشاد عیوق به شماره ملی ۰۰۵۳۵۲۹۰۹۱ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملی ۰۰۵۹۹۸۶۶۶۲ و آقای بیژن عیوق به شماره ملی ۰۰۴۷۱۹۹۸۱۴ و آقای فرهاد عیوق به شماره ملی ۰۰۵۳۵۲۹۰۸۱ تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9609749
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه پاسارگاد طارم (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۱۱۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۰/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی کیانی به شماره ملی۵۰۱۰۹۷۹۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم شریفی به شماره ملی۵۳۹۹۹۷۹۱۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای هادی کیانی به شماره ملی۵۰۱۰۹۷۹۹۵۰ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا هریک از مدیران به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. ۵۱ آقای مسعود نامور جانکبر به شماره ملی۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۵/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676189
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی افق لحظه نما (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۷۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۱۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی امام به کدملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرشاد عیوق به کدملی۰۰۵۳۵۲۹۰۹۱ و سینا ایدلخانی به کدملی۲۶۴۹۲۷۹۵۵۹ و هاله تقوی به کدملی۰۹۳۴۴۹۳۱۶۲ و ایدا منوری به کدملی۰۰۶۳۱۷۶۶۲۹. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۲/۹۱ سینا ایدلخانی به سمت رئیس هیئت مدیره، هاله تقوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرشاد عیوق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9907788
آگهی تغییرات شرکت عدالت پارسیان برین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۴۰۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۳۰۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام، تعداد چهل هزار سهم ممتاز می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی کیانی به شماره ملی ۵۰۱۰۹۷۹۹۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد جمشیدی به شماره ملی ۲۵۵۸۹۵۷۱۵۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای هادی کیانی به شماره ملی ۵۰۱۰۹۷۹۹۵۰ بسمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10089028
آگهی تغییرات شرکت پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۹۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی بشماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل براییک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مسیح شفیعی بشماره ملی ۱۹۷۱۸۵۲۷۰۸ و آقای بهزاد محمدی یزنی بشماره ملی ۰۰۱۳۲۰۶۹۷۴ تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳ در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148889
آگهی تغییرات شرکت بلبرینگ افق پارس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۴۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۷۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی وکیلی به شماره ملی ۰۰۵۶۲۴۲۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهزاد محمدی یزنی به شماره ملی ۰۰۱۳۲۰۶۹۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی وکیلی به شماره ملی ۰۰۵۶۲۴۲۷۸۶ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10217013
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه روغن کوثر ایرانیان قم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی فعال نظری به شماره ملی ۰۳۷۰۸۲۶۱۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهزاد محمدی یزنی به شماره ملی ۰۰۱۳۲۰۶۹۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید علی فعال نظری به شماره ملی ۰۳۷۰۸۲۶۱۷۵ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307151
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی جام جم هرمزگان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اخباریه به شماره ملی ۰۰۷۸۴۰۳۸۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی امین مقدسی به شماره ملی ۰۰۷۸۵۲۱۲۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اخباریه به شماره ملی ۰۰۷۸۴۰۳۸۶۳ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۰۱/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309556
آگهی تغییرات شرکت یکتا بلبرینگ البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۰۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید موسی شفیعی به شماره ملی ۵۳۹۹۸۸۳۴۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حمزه شفیعی به شماره ملی ۵۳۹۹۹۱۷۶۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید موسی شفیعی به شماره ملی ۵۳۹۹۸۸۳۴۸۱ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۰۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366641
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آریا برق ویستا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر طالبی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۵۹۱۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک ملک محمدی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۵۰۹۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر طالبی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۵۹۱۸۱ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518165
آگهی تاسیس شرکت خدماتی آرمان کار شریف با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ تحت شماره ۴۰۰۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۸۷۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طرح مشاوره نظارت فنی و اجرای کلیه پروژهها در زمینه خدماتی از قبیل نظافت اماکن عمومی و خصوصی، جمع‌آوری و تخلیه زباله‌ پاکسازی معابر عمومی ایجاد و نگهداری فضای سبز محوطه‌سازی و نگهداری گل و گیاه و چمن‌کاری و کاشت و نگهداری درخت ایجاد فضای ورزشی و تفریحی آذین‌بندی خیابانها جهت جشنها و اعیاد مذهبی رنگ‌آمیزی جداول خیابانها و ایزوگام خدمات برگزاری مراسم و سمینارها برگزاری همایشها و کنفرانسها فضاآرایی و دکوربندی و کلیه پروژه‌ها در زمینه پیمانکاری تاسیسات صنعتی و اداری و مسکونی از قبیل پروژه‌های آبرسانی لوله‌کشی لوله‌گذاری احداث لوله آب و فاضلاب نصب سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع و ساخت مخازن فلزی و بتنی و تاسیسات برق تعمیرات و نگهداری تاسیسات تعمیر و نگهداری و راه‌اندازی آسانسور شوفاژ و موتورخانه و چیلر و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کارگر جنوبی پائین‌تر از جمهوری بن‌بست گلکار پ۵ ط اول ـ کد پستی۱۳۱۶۶۸۵۶۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای کیوان دادخواه به شماره ملی ۰۰۵۹۹۳۵۱۶۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای کیوان دادخواه به شماره ملی ۰۰۵۹۹۳۵۱۶۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10540478
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ظهور آفتاب قرن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۷۷۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۶۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی کیانی به شماره ملی ۵۰۱۰۹۷۹۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید نصراله مینونشان به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۵۷۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید نصراله مینونشان به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۵۷۹۹ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759322
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ایل آیلار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۲۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041040
آگهی تصمیمات شرکت عمران صنعت پتواز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی امام به کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال منقسم به ۱۰۱ سهم بی نام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ مربوطه طی گواهی بانکی شماره ۹۱۶۸۲/۱۰۴ مورخ ۱۷/۳/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و ذیل دفاتر از حیث امضا در مورخ ۲۸/۳/۹۰ تکمیل امضا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096232
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه روغن یاس طارم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سلمان رضائی فرد به شماره ملی ۰۴۵۱۵۲۹۸۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم معصومه فرخی هنزکی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۵۱۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سلمان رضائی فرد به شماره ملی ۰۴۵۱۵۲۹۸۰۴ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۰۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک