شعبان حبیب پور کوچکی

آقای شعبان حبیب پور کوچکی

کد ملی 2594054534
60
شرکت‌ها
60
آگهی‌ها

شرکت های شعبان حبیب پور کوچکی

خدماتی امید ارتباط آسان
خدماتی امید ارتباط آسان
1
قیران پخش ستاره ایرانیان
قیران پخش ستاره ایرانیان
1
جسیم تجارت
جسیم تجارت
1
نساج رنگ تهران
نساج رنگ تهران
1
سامان دژپارس
سامان دژپارس
1
نیارش سازه های فولادی
نیارش سازه های فولادی
1
ساختمانی و عمرانی عامری
ساختمانی و عمرانی عامری
1
دارو پوش
دارو پوش
1
کارزان پویا
کارزان پویا
1
داوران حساب
داوران حساب
1
پرتو صنعت جنوب
پرتو صنعت جنوب
1
مهندسی کشاورزی گنجینه سبز سیمرغ
مهندسی کشاورزی گنجینه سبز سیمرغ
1
تولیدی صنعتی ریخته های نسوز مهر
تولیدی صنعتی ریخته های نسوز مهر
1
صنایع الکتریک ایران ساینا
صنایع الکتریک ایران ساینا
1
مسینان
مسینان
1
زیرو پارس
زیرو پارس
1
صنایع دان و طیور خوروین
صنایع دان و طیور خوروین
1
گروه طراحان ایده ایرانیان
گروه طراحان ایده ایرانیان
1
صنایع آلومینیوم خاتم اراک
صنایع آلومینیوم خاتم اراک
1
صنعتی بازرگانی نساک جنوب
صنعتی بازرگانی نساک جنوب
1
هیراد انرژی پارس
هیراد انرژی پارس
1
آرنیکا تجارت ماندگار
آرنیکا تجارت ماندگار
1
مهندسی نانو ساختمان پردیس
مهندسی نانو ساختمان پردیس
1
رمز آسا
رمز آسا
1
توسعه فناوری نخبگان
توسعه فناوری نخبگان
1
تولیدی و صنعتی پاک شوما
تولیدی و صنعتی پاک شوما
1
صنایع تخم مرغ تلاونگ
صنایع تخم مرغ تلاونگ
1
تولیدی صنعتی کابل افشان اردستان
تولیدی صنعتی کابل افشان اردستان
1
ویستا گستر تندیس
ویستا گستر تندیس
1
مهندسی توزین توان سنجش
مهندسی توزین توان سنجش
1
صنایع بسپارتحریر آسیا
صنایع بسپارتحریر آسیا
1
ایمن سیستم ایرانیان
ایمن سیستم ایرانیان
1
فن آوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
فن آوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
1
مهندسی گلپا نیرو
مهندسی گلپا نیرو
1
لوح فشرده پرتو آبی
لوح فشرده پرتو آبی
1
آتین دژ پارس
آتین دژ پارس
1
1
1
1
بهگام فرآیند نوین
بهگام فرآیند نوین
1
پامیس بتن جم
پامیس بتن جم
1
سامانه الکترونیک ایرانیان
سامانه الکترونیک ایرانیان
1
سردریزان
سردریزان
1
خودرو سازی توسعه بین الملل لوتوس
خودرو سازی توسعه بین الملل لوتوس
1
آدیش الکترونیک
آدیش الکترونیک
1
تولیدی و صنعتی نام آوران جلوه پارس
تولیدی و صنعتی نام آوران جلوه پارس
1
تلادم
تلادم
1
ایلیا سازه پارت
ایلیا سازه پارت
1
خدمات فنی ومهندسی سپهربهساز صنعت
خدمات فنی ومهندسی سپهربهساز صنعت
1
سکمی مولدز اند دایز پارس
سکمی مولدز اند دایز پارس
1
مهندسین مشاورتدبیرگران صنعت تهران
مهندسین مشاورتدبیرگران صنعت تهران
1
عمران آلانک
عمران آلانک
1
تولیدات کاغذی حریر
تولیدات کاغذی حریر
1
خدماتی گلهای البرز دماوند
خدماتی گلهای البرز دماوند
1
مهندسی سامان نیرو ایرانیان
مهندسی سامان نیرو ایرانیان
1
سامانه الکترونیک انصار
سامانه الکترونیک انصار
1
آوا تجارت زرین
آوا تجارت زرین
1
خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت
خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت
1
تولیدی صنعتی مخزن فولاد رافع
تولیدی صنعتی مخزن فولاد رافع
1
صنایع نساجی ماد بافت
صنایع نساجی ماد بافت
1
اساس سازه جاوید
اساس سازه جاوید
1
ریسندگی نخ میامی
ریسندگی نخ میامی
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555180
آگهی تصمیمات شرکت امید ارتباط آسانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۹۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۹۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۱۰۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562078
آگهی تغییرات شرکت قیران پخش ستاره ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۰۴۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563419
آگهی تصمیمات شرکت جسیم تجارتسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۳۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۷۶۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۴۶۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586322
آگهی تصمیمات شرکت نساج رنگ تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۵۲۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران بسمت بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پورکوچکی به ش ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۶۵۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651967
آگهی تصمیمات شرکت سامان دژ پارسسهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به ش ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به ش ملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر حقانی به ک م۲۳۷۰۳۳۲۲۳۹ و سید علی نبوی به ک م۰۰۷۲۹۴۱۶۳۴ و حامد محمدیوسف به ک م۰۰۵۷۹۱۷۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۴/۹۱ اکبر حقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی نبوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد محمدیوسف به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۱۰۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691039
آگهی تغییرات شرکت نیارش سازه‌های فولادیسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۴۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۹۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۴۸۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720473
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و عمرانی عامری سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان حبیبپورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۴۶۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727817
آگهی تصمیمات شرکت دارو پوشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۶۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۸۴۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757717
آگهی تغییرات شرکت کارزان پویاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۵۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۶۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۴/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۸۵۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003001
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۰/۹۱ و ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شعبان حبیب پورکوچکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین شریفی یزدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و ابراهیم مرادی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. محمد سلیمانی به کدملی۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۴۹ ریال به مبلغ۰۰۰/۹۰۰/۴۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بنابراین اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به قرار ذیل میباشد محمد ابراهیم بصیرت دارای مبلغ۰۰۰/۱۰۰/۱۴ ریال سهم الشرکه و شعبان حبیب پور کوچکی به کدملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ دارای مبلغ۰۰۰/۱۰۰/۱۴ ریال و حسین شریفی یزدی به کدملی۰۳۸۱۱۶۷۴۶۱ دارای مبلغ۰۰۰/۱۰/۱۴ ریال و ابراهیم مرادی به کدملی۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ دارای مبلغ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال. پ۱۶۲۱۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094831
آگهی تصمیمات شرکت پرتو صنعت جنوب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۳۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۰۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پور به ک م ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۴۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1101518
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کشاورزی گنجینه سبز سیمرغ سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۴۹۱۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه داوران حساب بشماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پور کوچکی کد ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۳۶۶۶۵۰۵ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151547
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی ریخته‌های نسور مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۳۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. محمدتقی عابدی به شماره ملی ۰۶۸۱۶۹۷۰۰۸ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و بهزاد رضاییان به شماره ملی ۵۲۴۹۸۲۵۱۷۶ به سمت عضو و رییس هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۲۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187889
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریک ایران ساینا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۲۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۰۸۷۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187899
آگهی تغییرات شرکت مسینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۷۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داروان حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۰۸۷۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190471
آگهی تغییرات شرکت زیرو پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۳۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. اکبر ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۳۷۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عبدالرحیم خان به شماره ملی ۰۰۴۲۲۴۹۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۵۴۹۰۹۹۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۰۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198086
آگهی تغییرات شرکت تلاونگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۶۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۵۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200452
آگهی تغییرات شرکت گروه طراحان ایده ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ تصویب گردید. آقای نوید سجادی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۳۰۱۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هیوا افسر به شماره ملی ۳۸۷۰۲۴۸۷۷۶ به سمت مدیرعامل و آقای شهریار پیرانی به شماره ملی ۲۸۷۱۸۳۹۸۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پویان نصیری به شماره ملی ۰۴۵۳۶۱۴۳۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای دانیال نصیری به شماره ملی ۰۴۴۰۱۵۰۶۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضا ثابت هیوا افسر مدیرعامل یا شهریار پیرانی با امضا ثابت نوید سجادی یا پویان نصیری نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۷۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238405
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم خاتم اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسدالله ملتجی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۸۸۱۴۳ و اقای علیرضا مزلقانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۷۳۱۵۸ و خانم مریم ملتجی بشماره ملی ۰۰۷۱۳۴۶۵۲۱ پ۱۷۳۱۶۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408847
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی نساک جنوب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۸۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل حسنی دارای کدملی۰۳۲۳۸۳۶۵۰۱ و آقای مهدی افشار دارای کدملی۰۰۴۶۸۴۲۱۴۴ و آقای آرمین مرعشی دارای کدملی۰۰۵۵۰۰۷۴۳۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داوران حساب بشماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای شعبان حبیب پور کوچکی با کدملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۷۰۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425730
آگهی تغییرات شرکت هیراد انرژی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۷۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۲۶۷۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا چوپانی‎شیرزی به شماره ملی: ۲۶۴۹۵۳۲۲۹۷ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و آقای مهدی رنجبران نائب رئیس هیئت‎مدیره بشماره ملی: ۰۰۵۳۴۱۴۲۹۲ و خانم رفیعه غفوری بشماره ملی: ۰۷۹۳۱۰۹۶۵۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علیرضا مقدسی‎ریسه بشماره ملی: ۰۰۶۲۳۴۲۴۱۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی داوران حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ و آقای شعبان حبیب‎پورکوچکی بشماره ملی: ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۳۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473309
آگهی تغییرات شرکت آرنیکا تجارت ماندگار سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۹۹۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسان داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به نمایندگی آقای شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شریفی یزدی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۶۷۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۳۴۱۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531726
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نانو ساختمان پردیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۷۷۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محمد حسن زرگر شوشتر ی به شماره ملی ۱۷۵۲۵۱۰۹۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید ایرج حسینی به شماره ملی ۴۹۱۱۴۲۱۴۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاهین عشر تی به شماره ملی ۲۸۰۲۶۸۳۱۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۵۰۹۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535635
آگهی تغییرات شرکت رمز آسا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه داوران حساب به شناسه ملی ۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پورکوچکی کد ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۳۰۷۹۲۳۷۷۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1583134
آگهی تغییرات موسسه توسعه فناوری نخبگان غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت اجرایی و آقایان رضا زرنوخی ش م ۴۵۰۴۹۸۶۴۶، سید حسین دباغیان به شماره ملی ۰۰۴۵۰۴۲۰۴۷، مهراب روح بخش به شماره ملی ۰۰۵۴۱۷۱۵۷۱ و روح الله ابوجعفری دلسم به شماره ملی ۴۸۳۹۷۵۴۷۴۸ به عنوان اعضاء هیئت اجرایی و آقای مهراب روح بخش به سمت رئیس موسسه برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، عقد هر گونه قرارداد و اسناد تعهدآور، افتتاح حساب در بانک‌های کشور و بستن آنها و اخذ اعتبار از بانک‌ها و سایر مراجع به هر عقدی از عقود و حق سپردن تضمین‌های لازم با امضاء رئیس موسسه و یکی از اعضاء هیئت اجرایی متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است و در صورت عدم حضور رئیس موسسه، با امضاء مشترک رئیس هیئت اجرایی و یکی از اعضاء هیئت اجرایی معتبر است. احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس موسسه به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۰۱۱۱۹۶۷۱۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606107
آگهی تغییرات شرکت پاک شوما سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۰۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای محمود ابراهیمی شماره ملی۰۰۵۴۹۰۹۹۳۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای اکبر ابراهیمی. شماره ملی۰۰۳۹۵۳۷۳۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰به عنوان بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۵۱۱۵۹۷۴۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634125
آگهی تغییرات شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مهدی معصومی اصفهانی به کد ملی ۰۰۳۴۵۵۹۶۰۴ و آقای محمد حسین درفکی به کد ملی ۰۷۹۱۳۳۲۲۹۲ موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی وآقای شعبان حبیب پور کوچکی به کد ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۰۵۱۲۶۷۴۸۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636365
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان اردستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۴۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پور کوچکی با کد ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آکهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۶۸۱۷۳۴۶۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672223
آگهی تغییرات شرکت ویستا گستر تندیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پور کوچکی با کد ملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۳۰۶۷۸۹۳۰۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708574
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توزین توان سنجش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۱۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبازتند از:: آقای علی رحیمی به شماره ملی ۰۰۴۱۹۱۱۴۷۴: آقای حسن بهزاد به شماره ملی ۰۰۳۶۶۶۲۲۴۰ آقای مرتضی رسولی به شماره ملی ۰۰۵۵۴۱۶۴۶۲ که برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰با نمایندگی آقای شعبان حبیب پور کوچکی با کد ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس اصل و آقای حسین شریفی یزدی با کد ملی ۰۳۸۱۱۶۷۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۰۳۲۷۴۴۴۵۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720769
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسپار تحریر آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۲۹۰
بااستناد به صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۸/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب بشماره ثبت ۱۳۸۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پور کوچکی بشماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۸۹۱۴۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9582882
آگهی تصمیمات شرکت ایمن سیستم ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۵۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به ش ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: حامد اربابیون به ش ملی ۰۴۵۲۵۳۳۳۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اربابیون به ش ملی ۰۳۸۰۷۴۸۲۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین امینی به ش ملی ۰۰۸۱۶۳۷۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و کامبیز کریمی به ش ملی ۱۷۵۵۱۶۶۹۶۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589275
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات کاریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۱۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601975
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گلپا نیرو با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۴۰۴۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۴۵۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. حجت اله تکبیری به کدملی ۰۴۹۲۹۶۶۸۲۶ و منصوره پهلوانی به کدملی ۱۲۱۹۸۷۰۶۸۴ و عزت اله تکبیری به کدملی ۱۲۱۹۵۴۶۵۷۷ و خدیجه پهلوانی به کدملی ۱۲۱۹۸۱۴۷۷۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. منصوره پهلوانی به سمت رئیس هیئت مدیره و عزت اله تکبیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حجت اله تکبیری به سمت مدیرعامل انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۳۰/۸/۹۰ تکمیل امضا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618519
آگهی تصمیمات شرکت لوح فشرده پرتو آبی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۰۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9714739
آگهی تغییرات شرکت آتین دژ پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۹۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن آمالی به شماره ملی ۲۸۰۲۳۴۴۹۰۰ و آقای سیامک آمالی به شماره ملی ۱۲۸۲۷۱۶۲۸۱ و آقای علیرضا کلهری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۸۳۶۶۲ و آقای ناصر کلهری به شماره ملی ۳۷۳۱۷۹۴۶۸۳ تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱. ۴ تعداد ۱۰۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۲۰ ریالی که تعداد یکصد سهم آن بی نام می‌باشد. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن آمالی به شماره ملی ۲۸۰۲۳۴۴۹۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک آمالی به شماره ملی ۱۲۸۲۷۱۶۲۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کلهری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۸۳۶۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر کلهری به شماره ملی ۳۷۳۱۷۹۴۶۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کلهری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۸۳۶۶۲ بسمت مدیرعامل. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان هفت تیر خیابان کریمخان زند مجتمع تجاری اداری کریمخان بلوک بی طبقه ۷ واحد ۷۱ کدپستی ۱۵۸۴۸۵۴۶۹۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767700
آگهی تغییرات شرکت گنجینه سبز سیمرغ (سهامی خاص) بشماره ثبت: ۶۶۱۸
باستناد صورتجلسه مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه داوران حساب بشماره ثبت ۱۳۸۱۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شعبان حبیب پور کوچکی بشماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775467
آگهی تصمیمات شرکت بهگام فرآیند نوین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۴۶۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به ش ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834480
آگهی تغییرات شرکت پامیس بتن جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده و عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018466
آگهی تصمیمات شرکت سامانه الکترونیک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۷۲۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۴۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به کدملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025786
آگهی تصمیمات شرکت سردریزان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۸۵۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109141
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بین الملل لوتوس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابداری داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازری علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291303
آگهی تصمیمات شرکت آدیش الکترونیک سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۸۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۴۹۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان پورکوچکی به کد ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ضمنا مرکز اصلی شرکت به تهران شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان خ پیروزان جنوبی ک شانزدهم پ۲ کد پستی ۱۴۶۶۶۷۸۳۴۱۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334035
آگهی تصمیمات شرکت نام آوران جلوه پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۴۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۱۱۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب (حسابداران رسمی) به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به ک م ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482183
آگهی تصمیمات شرکت تلادم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رادران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین درفکی به کد ملی ۰۷۹۱۳۳۲۲۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس حقگو به کد ملی ۴۶۰۹۲۹۴۱۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا حقگو به کد ملی ۴۶۰۹۷۴۰۴۱۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10540587
آگهی تصمیمات شرکت ایلیا ساره پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق‎العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان حبیب‎پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آدرس شرکت به تهران‎ خ میرداماد م محسنی (مادر) خ شاه‎نظری‎ برج ناهید ط ۸ واحد یک‎ کدپستی ۱۵۴۷۹۱۶۱۷۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554162
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی مهندسی سپهر بهساز صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حمیدرضا دردشتی به کدملی ۰۰۵۳۹۳۸۵۶۹ و مرجانه نظرپاک به کدملی ۴۸۳۹۶۸۵۹۰۸ و مسعود همتی به کدملی ۰۰۶۱۳۰۴۳۴۴ حمیدرضا دردشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو و مرجانه نظرپاک بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو و مسعود همتی بسمت مدیرعامل و عضو تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمل چک و سفته و برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10641477
آگهی تغییرات شرکت سکمی مولدز اند دایز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644729
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور تدبیرگران صنعت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۱۸۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان حبیب‎پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811685
آگهی تصمیمات شرکت عمران آلانک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۷۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845964
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات کاغذی حریر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906369
آگهی تصمیمات شرکت گلهای البرز دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۸۶۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۰۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابداری داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به ش ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925210
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سامان نیرو ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۷۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۱۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10969524
آگهی تغییرات شرکت سامانه الکترونیک انصار سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۲۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۴/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977786
آگهی تغییرات شرکت آوا تجارت زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰ و خانم ناهید زرکوب منش به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۸۰۱ و آقای حسام میرمرتضوی تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید زرکوب منش به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۸۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسام میرمرتضوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و غیره و سایر مکاتبات عادی فقط با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997432
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی بهسامان ملت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۸۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان حبیب پورکوچکی به ش ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهسازان ملت به ش م ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به نمایندگی حجت اله حقی به ش م ۱۲۲۹۶۵۳۰۸۲ چاپ بانک ملت به ش م ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به نمایندگی میراحمد قوام به ش م ۲۶۱۹۷۸۰۴۹۷ کارگزاری بانک ملت به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ به نمایندگی حسین اسماعیلی بیدهندی به ش م ۱۲۳۹۷۹۷۴۲۷ ساختمانی بانک ملت به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به نمایندگی نقی کاظمی به ش م ۰۰۴۹۰۴۹۳۰۵ بهساز مشارکتهای ملت به ش م ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به نمایندگی سید حسن جلالی به ش م ۲۶۹۱۳۳۶۶۱۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ حجت اله حقی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن جلالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میراحمد قوام بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779791
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی مخزن فولاد رافع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۲۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به نمایندگی آقای شعبان حبیب پور کوچکی شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ و آقای ولی اله واحدی مقدم شماره ملی ۲۱۴۱۴۵۸۴۸۱ به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۱۵۸۲۹۳۲۸۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941918
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی ماد بافت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۸۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت شش ماه به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد برزین به شماره ملی ۳۸۷۳۱۴۵۸۱۲ آقای حبیب اله طرازی به شماره ملی ۴۴۳۱۹۴۰۶۲۶ آقای پرویز مجردی به شماره ملی ۰۹۳۱۸۴۸۶۶۰ آقای محمد رضا برزین به شماره ملی ۳۸۷۳۳۳۵۳۱۱ آقای مهدی برزین به شماره ملی ۰۰۶۳۲۳۹۶۳۹ ۲ موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به نمایندگی آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴عضو جامعه حسابداران بعنوان بازرس قانونی در سال مالی ۹۴ انتخاب شدند ۳ ترازنامه وصورتهای سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۱۱۸۰۹۷۸۲۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948304
آگهی تغییرات شرکت اساس سازه جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۰۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به نمایندگی آقای شعبان حبیب پورکوچکی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد ملاییان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۲۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۱۴۱۶۹۴۱۲۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638502
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخ میامی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۵۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی عملکرد پایان سال مالی ۱۳۹۴ توسط هیات مدیره قرائت ومورد تایید اعضای محترم مجمع عمومی قرارگرفت. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ آقای شعبان حبیب پور کوچکی به کدملی ۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ بعنوان بازرس اصلی وخانم عفت طاهوی به کدملی ۰۰۴۳۸۴۰۱۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند (۱۳۹۵) ش۹۶۰۷۱۲۲۳۶۹۱۹۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میامی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک