حبیب جامعی

حبیب جامعی

کد ملی 2593178906
35
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 597584
آگهی تصمیمات شرکت گسترش خدمات ماتریس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۰۱۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۶۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۸۵۴۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597586
آگهی تصمیمات شرکت گسترش دنیای راتا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۷۹۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۵۶۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۸۵۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650144
آگهی تغییرات شرکت آتیه فروز سبحان سهامی خاصبه شماره ثبت ۳۸۱۹۱۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. درتاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۴۰۵۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698042
آگهی تغییرات شرکت نانو طب نوین آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مجتبی معظمی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۰۱۹۲۱ و آقای حسین مصباحیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۳۳۱۳۷ و آقای سید محمدصادق میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۳۰۳۰۶ و آقای رضا سیف علیان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۴۱۲۱ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مجتبی معظمی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۰۱۹۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مصباحیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۳۳۱۳۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدصادق میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۳۰۳۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا سیف علیان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۴۱۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدصادق میرمحمدصادقی به شماره ملی ۱۲۸۸۷۳۰۳۰۶ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضاء مشترک یکی از ۲ نفر سید محمد صادقی مدیرعامل یا سید مجتبی معظمی (رئیس هیئت مدیره) و یکی از ۲ نفر حسین مصباحیان (نائب رئیس هیئت مدیره) یا رضا سیف علیان (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۱۵۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698046
آگهی تغییرات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۱۵۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700523
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آهن پیشگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۷۳۷۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ که در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل تصمیمگیری شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا روش به عنوان بازرس اصلیو آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علیالدبل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه همشهری جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۱۴۱۱۳۲۷ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706240
آگهی تصمیمات شرکت سپهر نوید آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۳۹۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین ابوترابیان به کدملی ۴۳۲۳۵۳۳۶۸۳ و نوید ابوترابیان به کدملی ۴۳۱۰۵۸۷۶۲۳ و سید امیرحسین جوزی به کدملی ۰۴۵۳۶۳۱۶۱۴ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۸/۳/۹۱ نوید ابوترابیان به سمت رئیس هیئتمدیره، سید امیرحسین جوزی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره، امیرحسین ابوترابیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامههای اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۱۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708361
آگهی تصمیمات شرکت کیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۱۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۵۴۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726432
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۳۸۰۵و شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۹۷۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل: اکبر محسنی به کدملی۴۶۰۹۵۴۰۷۶۲ و احمد صدیق پور به کدملی۲۷۳۹۷۲۹۷۰۷ و تورج محسنی به کدملی۴۶۰۹۵۸۲۷۱۶ و سید احمد حسنی زاده به کدملی۲۲۹۶۴۲۸۶۴۹ و بهروز کتیراچی به کدملی۳۸۷۴۳۰۰۷۳۰ بسمت اعضاء اصلی و پیام محسنی به کدملی۰۰۷۴۹۶۵۴۹۲ بسمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ احمد صدیق به سمت رئیس هیئت مدیره و تورج محسنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر محسنی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرشرکت و درغیاب رئیس با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۲۵۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940527
آگهی تصمیمات شرکت مرتع سبز دشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۴۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۸۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی با کد ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۹۳۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001238
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۰۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018852
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی نوش آوران گیتی پسند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۸۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به ش ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۸۰۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022657
آگهی تغییرات شرکت پلاست نیک ساری (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۴۷۱۸ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۲۳۲۲۰ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۸۱۷۸۹۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۱ از لحاظ امضای ذیل دفاتر ثبت شرکتها تکمیل امضاء گردید؛ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی آریا روش به شماره ثبت ۱۴۲۳۶ و شماره شناسه‌ی ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ ثبت تهران بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ و کدپستی ۱۹۶۸۸۵۳۳۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. ش۱۶۳۰۲۰۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161044
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی و خدمات فنی گام الکترنیک (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۴۲۷۴ و شماره شناسه ملی۱۰۷۶۰۳۱۴۵۷۰ ثبت ساری
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۶/۴/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۴/۵/۱۳۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) آقای مصطفی نوروزیان به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۰۴۵۵ کدپستی ۴۸۱۶۹۷۶۵۹۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محمد خسروی اردبیلی به شماره ملی ۲۱۶۱۳۵۷۲۲۰ و کدپستی ۱۴۳۹۷۱۵۳۴۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای مجتبی نوروزیان به شماره ملی ۰۵۵۸۹۲۲۳۰۹ کدپستی ۱۴۶۹۷۷۳۳۷۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) آقای محمد حجازی به شماره ملی ۰۰۳۶۹۴۶۲۱۴ کدپستی ۱۶۴۶۶۵۸۴۶۳ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ج) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. د) موسسه حسابرسی آریا روش (حسابدار رسمی) بازرس اصلی و آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ و کدپستی ۹۵۵۴۹۱۷۴۱۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردید. ه) صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. و) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین شد. ش۱۶۹۶۶۵۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569772
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۴۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریاروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب جامعی با کد ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۱۳۳۷۵۳۱۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637221
آگهی تغییرات شرکت گام الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۹۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی نوروزیان به شماره ملی ۰۵۵۸۹۲۲۳۰۹ و آقای مصطفی نوروزیان به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۰۴۵۵ و آقای محمد خسروی اردبیلی به شماره ملی ۲۱۶۱۳۵۷۲۲۰ تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴. ۲ موسسه حسابرسی آریا روش به شماره ثبت ۱۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۷۰۷۲۸۵۲۶۵۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672704
آگهی تغییرات شرکت پارس طب مبین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810570
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی آتی گستر کیمیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۵۵۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۲۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: حسین نوروزیان به کدملی۵۴۱۹۰۷۶۳۲۲ و تورج نوروزیان به کدملی۰۰۶۸۸۴۰۲۱۷ و امیر نوروزیان به کدملی۰۰۶۴۳۳۰۶۷۲ و افشین نوروزیان به کدملی۰۰۷۸۶۴۷۳۶۳ و ناهید اسعدی به کدملی۰۰۴۰۰۱۳۶۷۷. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۵/۹۱ حسین نوروزیان به سمت رئیس هیئت مدیره، ناهید اسعدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، تورج نوروزیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10000821
آگهی تصمیمات شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074328
آگهی تغییرات شرکت گیتی سلامت آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۵۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین مصباحیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۳۳۱۳۷ و خانم سیمین فصیحی به شماره ملی ۰۷۹۳۲۹۵۶۶۱ و آقای عزیز فرخی به شماره ملی ۵۰۶۹۳۱۸۷۳۱ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321556
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و تجارت ماتریس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۰۸۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۱۶۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10469466
آگهی تغییرات شرکت کیان فام نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۷۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی آریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباسعلی فیاض به شماره ملی ۴۴۳۰۷۲۲۹۱۹ و آقای ویشتا فیاض به شماره ملی ۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ تا تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباسعلی فیاض به شماره ملی ۴۴۳۰۷۲۲۹۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ویشتا فیاض به شماره ملی ۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ویشتا فیاض به شماره ملی ۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ به سمت مدیر عامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر روبروی مسجد بلال نبش ک گلستان ساختمان گلستان ورودی دی ط ۱ واحد بی ۲ کدپستی ۱۹۶۶۷۱۳۱۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10590741
آگهی تصمیمات شرکت امین سرمایه گذاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۴۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب اله جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسن موسوی حقیقی به کدملی ۰۰۴۱۶۱۲۷۲۸ و محمداسماعیل فدایی نژاد به کدملی ۰۰۴۴۲۵۵۹۹ و عبداله مقدم به کدملی ۴۳۲۲۵۰۹۳۹۸ و عباسعلی حاجی کریمی ساری به کدملی ۱۲۶۰۶۳۱۱۱۷ و کامران امین به کدملی به کدملی ۰۰۴۱۱۴۹۶۵۳ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و امین مقدم به کدملی ۰۰۵۶۵۶۶۰۵۰ و شرکت کارگزاری امید سهم به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۸۴۹۵ به ست اعضا علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668529
آگهی تصمیمات شرکت ایران فارمیس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۴۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۱۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کد ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10706969
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی و مهندسی طرحهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۶۵۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۶۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل عبدی به کدملی ۲۲۱۸۹۷۲۸۳۲ میرفرید مصطفوی به کدملی ۱۲۶۶۵۲۸۵۹۲ قدرت اله عباسی به کدملی ۲۴۱۰۸۳۸۹۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10731123
آگهی تصمیمات شرکت نوش آوران گیتی پسند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۰۷۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757293
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پوشش فام بسپار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۵۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین نوروزیان به کدملی ۵۴۱۹۰۷۶۳۲۲ و تورج نوروزیان به کدملی ۰۰۶۸۸۴۰۲۱۷ و ناهید اسعدی به کدملی ۰۰۴۰۰۱۳۶۷۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ ناهید اسعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و تورج نوروزیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین نوروزیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762349
آگهی تغییرات شرکت کیهان نگر ملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۰۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۷۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی آریا روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ویشتا فیاض به شماره ملی ۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ و آقای عباسعلی فیاض به شماره ملی ۴۴۳۰۷۲۲۹۱۹ تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ویشتا فیاض به شماره ملی ۴۴۳۱۷۴۵۲۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی فیاض به شماره ملی ۴۴۳۰۷۲۲۹۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی فیاض به شماره ملی ۴۴۳۰۷۲۲۹۱۹ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر روبروی مسجد بلال نبش ک گلستان ساختمان گلستان ورودی دی ط ۱ واحد ۲ بی کدپستی ۱۹۶۶۷۱۳۱۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779063
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آباده سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076479
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع جوش و برش آسیا جوشا سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۲ ثبت ساری و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۵۱۸۴ ثبت ساری
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف آقایان مصطفی نوروزیان به کد ملی ۰۵۵۸۹۴۰۴۵۵ و کدپستی ۴۸۱۶۹۷۶۵۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی نوروزیان به کد ملی ۰۵۵۸۹۲۲۳۰۹ و کدپستی ۱۴۶۹۷۷۳۳۷۴ بمست نایب رئیس هیئت مدیره و محمد خسروی اردبیلی به کد ملی ۲۱۶۱۳۵۷۲۲۰ و کدپستی ۱۴۳۹۷۱۵۳۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار متفقا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد و مکاتبات عادی باامضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج موسسه حسابرسی آریا روش بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حبیب جامعی به کد ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ و کدپستی ۹۵۵۴۹۱۷۴۱۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ه ترازنامه و صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086757
آگهی تصمیمات شرکت نیک اختر آریا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۳۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892391
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان صد و چهل و دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۷۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریاروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ با نمایندگی آقای حبیب جامعی به کدملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی اله یار به کدملی ۰۰۴۳۱۳۳۹۹۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای سیدمحسن تفرشی به کدملی ۰۰۴۱۱۳۲۹۹۸ آقای هوشنگ رسته به کدملی ۰۰۳۶۲۷۷۱۴۲ آقای علی قنبری به کدملی ۲۱۴۰۱۴۸۱۷۷ آقای محمدرضا نجاتی به کدملی ۰۰۴۵۰۱۵۴۲۲ آقای حامد جوادی به کدملی ۰۰۴۰۷۴۵۳۴۱ آقای حمید ورزنده به کدملی ۰۰۵۱۹۹۷۰۷۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۱۴۵۸۱۱۶۹۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233963
آگهی تغییرات حسابرسی اریا روش حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اریا روش حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۴۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۱۳۷۸/ ۹۵ مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب جامعی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۶۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سیدمحمد بزرگ زاده با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۶۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. محمد کاظم ملایک صفت با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۶۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. اسمعیل جانثاری شماره ملی ۰۰۳۴۸۹۹۴۰۵ با پرداخت ۲۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از ۱۲۰۰۰۰۰ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه و میزان سهم الشرکه به شرح ذیل میباشد: اسمعیل جانثاری با شماره ملی ۰۰۳۴۸۹۹۴۰۵ دارای ۲۰۰۰۰۰ریال حبیب جامعی با شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ دارای ۶۰۰۰۰۰ریال سیدمحمد بزرگ زاده با شماره ملی ۲۰۶۲۷۱۴۰۷۶ دارای ۶۰۰۰۰۰ریال و محمد کاظم ملایک صفت با شماره ملی ۲۵۹۳۱۲۸۲۳۲ دارای ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280207
آگهی تغییرات شرکت مها تجارت مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۷۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی قهرمان کد ملی ۰۰۷۳۳۵۷۴۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی پهلوانی کد ملی۱۲۶۲۰۹۰۴۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد میرآفتاب کد ملی ۰۰۷۰۲۵۲۳۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آریا روش به شماره ثبت:۱۴۲۳۶ وشناسه ملی به شماره:۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به مدیریت آقای حبیب جامعی به شماره ملی: ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید صفابخش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیر الانتشار ابرار تعیین گردید. کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک - سفته - بروات - قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و آوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۹۹۵۳۶۱۵۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674905
آگهی تغییرات شرکت سیویل آسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۶۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد شاه حسینی (دارای کدملی ۲۷۵۴۲۱۷۶۰۶) بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای کاوه میلادی راد (دارای کدملی ۳۲۵۵۲۵۲۸۰۶) بسمت رئیس هیات مدیره آقای کمال منافی (دارای کدملی ۱۶۳۹۰۸۴۸۳۵) بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آریا روش بشماره ثبتی ۱۴۲۳۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ بنمایندگی آقای حبیب جامعی به شماره ملی ۲۵۹۳۱۷۸۹۰۶ فرزند حسن ش ش ۵۶۲ ت ت ۳۰/۰۷/۱۳۲۹ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم موسوی به شماره ملی ۰۰۷۵۷۰۳۳۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدار آور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوارق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۲۶۲۳۸۳۴۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک