سید شجاع راستاد کوچصفهانی

سید شجاع راستاد کوچصفهانی

کد ملی 2591448541
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581597
آگهی تصمیمات شرکت استیل مجیدی جهان گسترسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۷۶۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۲۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. سید شجاع راستاد کوچصفهانی به کدملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به سمت بازرس اصلی و عباس قدرت به کدملی۰۰۴۳۱۶۳۶۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۷۳۷۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588944
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شایان کالای شهرزاد (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۵۳۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۰۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: سید شجاع راستاد کوچصفهانی به کدملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به سمت بازرس اصلی و حسن علی پور به کدملی۲۶۴۸۶۷۳۷۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: اردوان نیکخواه به کدملی۲۶۳۰۶۹۱۳۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمود رهبرنژاد چماچائی به کدملی۰۰۸۲۴۳۳۱۶۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی رهبرنژاد چماچائی به کدملی۵۶۹۹۲۸۸۴۴۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۹۴۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657300
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد پیسهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۶۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۶ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. حسن طاهری پورهمدانی به کدملی ۲۷۲۱۳۸۵۵۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر خوینی‌ها به کدملی ۲۴۷۰۲۲۸۲۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین وحدانی به کدملی ۰۰۷۲۷۶۱۰۶۷ به سمت عضو و مدیرعامل و علیرضا جوفروش مقدم به کدملی ۰۰۷۲۷۶۱۰۶۷ و رقیه محسنی سیگارودی به کدملی ۲۲۱۹۶۶۷۴۵ و فاطمه سبحانی به کدملی ۲۰۶۳۲۹۵۱۰۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. فخراله جهاندار به کدملی ۲۲۱۸۸۵۳۸۹۲ و سیدشجاع راستادکوچصفهانی به کدملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۶۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666048
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی جاوید بنای ماندگار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۹۷۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۷۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مهدی فاطمی نسب به شماره ملی۰۰۷۴۲۹۰۵۵۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهری تنعیمی به شماره ملی۰۰۴۳۲۷۷۲۵۱ و خانم مریم جاویدکیا به شماره ملی۰۰۷۷۶۴۲۸۸۰ و آقای عباس جاویدکیا به شماره ملی۰۰۶۱۷۰۵۷۳۱ تا تاریخ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهری تنعیمی به شماره ملی۰۰۴۳۲۷۷۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جاویدکیا به شماره ملی۰۰۷۷۶۴۲۸۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس جاویدکیا به شماره ملی۰۰۶۱۷۰۵۷۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس جاویدکیا به شماره ملی۰۰۶۱۷۰۵۷۳۱ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۰۵۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681115
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی رهیاب بهینهسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۴۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۸۳۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: بابک تدین به کدملی۲۰۹۱۹۳۷۴۱۱ به سمت بازرس اصلی و سید شجاع راستادکوچصفهانی به کدملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیزاده به کدملی۰۸۷۲۲۱۴۱۵۱ و ایرج جعفری به کدملی۱۹۳۰۸۹۵۵۷۷ و حمید صاحب الزمانی به کدملی۲۹۹۲۳۴۵۳۳۴ و کلیه سهام بانام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر و در نتیجه ماده اساسنامه اصلاح گردید و سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ریال منقسم به۱۰۰ سهم۱۲۵۰۰ ریالی بی نام صادر شد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۴/۹۱ ایرج جعفری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علیزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید صاحب الزمان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۷۹۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894778
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هرمس توران باستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۵۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه خاقانی به شماره ملی۰۰۴۵۴۶۶۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید شجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد اکبری فراهانی به شماره ملی۵۴۴۹۸۳۶۵۲۱ و خانم زهره شیخ الاسلامی فراهانی به شماره ملی۰۰۳۶۶۴۶۳۶۹ و آقای مجید امانی به شماره ملی۰۰۷۷۹۹۰۴۶۳ تا تاریخ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۱۴۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963079
آگهی تغییرات شرکت نیکان پخش ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۴۷۹۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۹۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی رضا فرهی قراگزلو به شماره ملی ۳۹۹۰۱۸۶۰۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدشجاع راستادکوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ماندانا خلیلی پوردارستانی به شماره ملی ۲۵۹۴۲۲۸۵۸۳ و خانم طیبه فرحزادی به شماره ملی ۰۰۷۴۴۱۱۹۹۳ و خانم فاطمه فرح زادی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۶۹۱۲۵ تا تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۳ در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۳۶۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046091
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهداشتی سه برگ خاوران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۷۲۴۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۹۲ آقایان عباسعلی احمدی راد به شماره ملی ۱۰۶۳۲۶۲۸۶۰ و سید شجاع راستادکوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۱۱۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071012
آگهی تغییرات شرکت نسبی بازرگانی افشین نمازی و شرکاء به شماره ثبت ۳۹۲۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سمیرا خلیل مقدم به شماره ملی ۰۰۶۴۶۵۹۲۰۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. آقای احمد نمازی محمدآبادی به شماره ملی ۳۰۷۰۹۰۲۳۴۰ به شماره شناسنامه ۲۶۶ تاریخ تولد ۱۵/۹/۱۳۲۴ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای افشین نمازی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۷۴۳۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۷/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای آریو نمازی به شماره ملی ۰۲۰۰۶۵۲۵۸۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نام شرکت به 'توان پویای کاسپین البرز' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از نسبی به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد نمازی محمدآبادی به شماره ملی ۳۰۷۰۹۰۲۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا خلیل مقدم به شماره ملی ۰۰۶۴۶۵۹۲۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد نمازی محمدآبادی به شماره ملی ۳۰۷۰۹۰۲۳۴۰ به سمت مدیرعامل، ۴۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. ۵۳ آقای سید شجاع راستادکوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن علیپور به شماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۰۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۴۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093059
آگهی تغییرات شرکت مهندسین نقش آرک مهرازان پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۳۱۲۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید شجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا توکلی به شماره ملی۴۱۷۲۰۹۹۴۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۳۴۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149057
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازه نیوساد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه رضوی اکمل به شماره ملی ۳۸۷۱۴۵۸۱۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید شجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۱۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155626
آگهی تغییرات شرکت جاده ابریشم کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۶۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۴۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید شجاع راستادگوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حیدری ظهیری به شماره ملی ۰۰۵۷۲۲۷۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۳۸۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165574
آگهی تغییرات شرکت تک نگین البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۲۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا دائمی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۰۲۹۱۵ بسمت بازرس اصلی و سید شجاع راستادکوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۹۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254096
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سعید گستر آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۶۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید قائمی به شماره ملی ۰۰۸۱۴۷۰۴۴، خانم مریم وظایفی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۲۸۷۷، خانم المیرا مشیری به شماره ملی ۰۴۸۰۱۳۷۶۳۳ آقای سید شجاع راستادکوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اسدی به شماره ملی ۰۰۵۳۶۱۶۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۱۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462073
آگهی تغییرات شرکت میلاد تجارت پارسا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۶۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای سید شجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی آقای علیرضا اکبرپور مقدم به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۹۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم مریم وظایفی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۲۸۷۷ خانم المیرا مشیری به شماره ملی ۰۴۸۰۱۳۷۶۳۳ پ۱۸۲۷۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی تجارت خوبان کاوه سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۳۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدشجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن علیپور به شماره ملی ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اردوان نیکخواه به شماره ملی ۲۶۳۰۶۹۱۳۹۱ و آقای علی رهبرنژادچماچائی به شماره ملی ۵۶۹۹۲۸۸۴۴۹ و آقای داریوش لک تا تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اردوان نیکخواه به شماره ملی ۲۶۳۰۶۹۱۳۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رهبرنژادچماچائی به شماره ملی ۵۶۹۹۲۸۸۴۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داریوش لک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داریوش لک به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10236812
آگهی تغییرات شرکت تک نگین البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید شجاع راستادکوچصفهانی به شماره ملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی رضا فرهی قراگزلو به شماره ملی ۳۹۹۰۱۸۶۰۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ۲۸/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851032
آگهی تغییرات شرکت پارس پاد سازه برسام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۹۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۰۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید احمد جعفری به شماره ملی۰۹۴۰۳۴۷۴۲۳ و آقای علیرضا رحمانی یگانه به شماره ملی۰۴۵۲۶۰۶۷۱۳ و آقای مصطفی محمدی خواسکوه به شماره ملی۰۰۶۳۰۱۶۰۷۹ و آقای آرش جیحون به شماره ملی۰۰۵۶۸۷۷۱۳۷ و خانم میشانا جمشیدی به شماره ملی۰۰۶۰۴۰۸۰۰۶ و آقای کامبیز عبدالرحیم زاده کلو به شماره ملی۰۰۵۷۵۳۹۶۲۶ و آقای سید شجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ و آقای حمیدرضا محملی ابیانه به شماره ملی۰۰۷۰۷۶۰۸۹۶ و آقای مانی خلیلی پوردارستانی به شماره ملی۲۶۵۹۵۶۸۷۷۴ و آقای ماکان خلیلی پوردارستانی به شماره ملی۲۶۵۹۵۴۲۷۴۰ و آقای مهرداد ترابی به شماره ملی۰۴۵۲۵۵۹۴۵۶. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید احمد جعفری به شماره ملی۰۹۴۰۳۴۷۴۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رحمانی یگانه به شماره ملی۰۴۵۲۶۰۶۷۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی محمدی خواسکوه به شماره ملی۰۰۶۳۰۱۶۰۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش جیحون به شماره ملی۰۰۵۶۸۷۷۱۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم میشانا جمشیدی به شماره ملی۰۰۶۰۴۰۸۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز عبدالرحیم زاده کلو به شماره ملی۰۰۵۷۵۳۹۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید شجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا محملی ابیانه به شماره ملی۰۰۷۰۷۶۰۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مانی خلیلی پوردارستانی به شماره ملی۲۶۵۹۵۶۸۷۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ماکان خلیلی پوردارستانی به شماره ملی۲۶۵۹۵۴۲۷۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ترابی به شماره ملی۰۴۵۲۵۵۹۴۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مانی خلیلی پوردارستانی به شماره ملی۲۶۵۹۵۶۸۷۷۴ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940729
آگهی تغییرات شرکت ستاره عصر گیل با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۸۱۰۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۳۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ هفت تیر کوچه بهارمستیان پلاک ۴۷ واحد ۴ کدپستی ۱۵۷۴۱۱۸۹۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ خانم اعظم رحمانی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۳۲۴۲۷ به شماره شناسنامه ۹۶۰ تاریخ تولد ۱۴/۸/۱۳۳۱ فرزند ابوالقاسم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حمیدرضا عسکری علیزاده به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۳۳۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۵/۴ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مایار بیوک به شماره ملی ۰۰۴۵۱۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم اعظم رحمانی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۳۲۴۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا عسکری علیزاده به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۳۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا عسکری علیزاده به شماره ملی ۰۰۵۵۱۱۶۳۳۷ به سمت مدیرعامل ۴۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵۳ آقای عباسعلی احمدی راد به شماره ملی ۱۶۳۲۶۲۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدشجاع راستادکوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018820
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر آلتون تاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای سید شحاع راستاد کوچصفهانی شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ بسمت بازرس اصلی و خانم حبیبه پشاآبادی شماره ملی ۳۸۳۸۵۰۲۲۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۳۴۷۲۳۶۳۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425113
آگهی تغییرات شرکت سروش زندگی سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۹۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۱۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدشجاع راستاد کوچصفهانی به ش م ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ و آقای عرفان دهقانی دلچه به ش م ۲۵۸۰۹۱۴۷۲۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۶۰۲۲۰۱۳۱۴۱۹۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531939
آگهی تغییرات شرکت راویان صنعت جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عادل نگهبان به شماره ملی ۱۷۳۹۵۴۱۶۴۲، ناصر نگهبان به شماره ملی ۱۷۳۸۲۹۵۵۸۳، زهرا نگهبان به شماره ملی ۱۷۳۸۲۹۵۵۷۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - علیرضا هادی لو به شماره ملی ۰۰۶۳۵۲۳۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی و سید شجاع راستاد کوچصفهانی به شماره ملی ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۴۴۵۳۹۹۶۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877697
آگهی تغییرات شرکت کلبه فرش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن علی پور ش م ۲۶۴۸۶۷۲۷۹۶ بسمت بازرس اصلی و آقای شجاع راستادکوچصفهانی ش م ۲۵۹۱۴۴۸۵۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای محمد پهلوانها ۰۰۳۸۷۰۴۶۹۲ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای علیرضا کولوبندی ۰۰۴۴۳۱۷۰۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود کولوبند ۰۰۳۸۹۰۵۲۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرو نافذ می‌باشد پ۹۶۱۱۲۸۷۹۹۷۸۵۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک