مراد جعفرزاده اسلامی

مراد جعفرزاده اسلامی

کد ملی 2590360444
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 611779
آگهی تصمیمات شرکت تالاب سازانسهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۴۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۸۷۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ بسمت بازرس اصلی و مراد جعفرزاده اسلامی به کدملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فریده خسروی اصل به کدملی ۰۴۵۱۱۷۴۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدصادق جعفری به کدملی ۰۵۷۹۹۰۴۴۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رجبعلی رازگردانی به کدملی ۶۱۷۹۶۷۳۷۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محبوبه ارشدی به کدملی ۱۲۸۶۹۶۲۴۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار و عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۴۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657489
آگهی تصمیمات شرکت ایران پاتسلسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۶۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به ش. م ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به سمت بازرس اصلی و مراد جعفرزاده اسلامی به ک. م ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۹۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722166
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تک بام شمال سهامی خاصشماره ثبت ۲۷۱۰ مورخ ۲۶/۹/۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۷۱۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت فوق، که به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی فراگیر اصول شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاد اسلامی با کد ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ۴ آقای حمید تحویلداری اله بخش محله با کد ملی ۵۷۰۹۵۶۵۳۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم رباب ملاح فرقانی با کد ملی ۲۶۴۹۹۴۳۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ملاح فرقانی با کد ملی ۲۶۴۹۱۵۴۲۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۳۳۲۸۹۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749766
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان گیلانسهامی خاصشماره ثبت ۴۵۲۱ مورخ ۳۰/۱۱/۷۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۵۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی فراگیر اصول شناسه ملی ۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده اسلامی کد ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای حجت شعبانپور کد ملی ۲۶۵۹۴۰۴۵۵۰ باستناد حکم شماره ۱۹۸۶/ص/۹۱ مورخ ۱۸/۴/۹۱ و بنمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید نوروزی کد ملی ۲۵۹۴۱۹۹۴۳۵ باستناد حکم شماره ب/۹۱۴۷۶۹/ص مورخ ۱۹/۴/۹۱ و بنمایندگی از شهرداری رشت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صالح نقی پور کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ و باستناد حکم شماره ۳۰۹۳ مورخ ۱۹/۴/۹۱ و بنمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران و میراسداله موسوی سادات کد ملی ۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸ و باستناد حکم شماره ۴۷۵۲/ص/۱/۱۳۹۱ مورخ ۲۰/۴/۹۱ و بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و هادی الماسی کد ملی ۵۹۴۹۵۰۴۳۵۶ باستناد حکم ۳۳۹۶ مورخ ۲۰/۴/۹۱ و بنمایندگی از شرکت مشاوره و اجرای سازه‌های مقاوم میهن بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمدرضا میرزائی ویشکائی کد ملی ۲۵۹۵۶۰۹۲۰۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۹۰۹۹۹۷۱۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085546
آگهی تصمیمات شرکت پخش جمشید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به سمت بازرس اصلی و مراد جعفرزاده اسلامی به ش ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه صنعتی بلا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵ و شرکت کارخانجات لاستیک و کفش سازی جم سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۸۲۶ و شرکت تولیدی و صنعتی کفش فدک سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۸۰. پ۱۶۶۰۱۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176185
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان گیلان سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ شرکت فوق شماره ثبت ۴۵۲۱ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۵۵۱ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفت: ۱ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ موسسه حسابرسی فراگیر اصول بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفر زاده اسلامی بشماره ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین گردیدند. ۳ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۰۱۷۰۱۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182478
آگهی تغییرات موسسه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به شماره ثبت۹۲۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۷۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت امنا مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده اسلامی به شماره ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. پ۱۷۰۶۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197973
آگهی تغییرات شرکت کارتن کار سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۲۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵ و شرکت پخش جمشید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۲۵۹ و موسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید قم به شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۲۴۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده اسلامی به شماره ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۵۰۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228350
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۳۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۸۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده اسلامی به کد ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید. پ۱۷۲۸۸۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340221
آگهی تغییرات شرکت بانیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۱۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول (ش. ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵) و آقای مراد جعفرزاده اسلامی (کدملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴) بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۶۹۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384220
آگهی تغییرات شرکت مولد گشتاور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابگری فراگیر اصول به عنوان بازرس اصلی، آقای مراد جعفررزاده اسلامی به شماره ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۷۹۰۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405964
آگهی تغییرات شرکت طراحی و تولید قطعات مهندسی شهاب شمس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۸۹۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۷۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراگیر اصول شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۱۱۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده اسلامی کد ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای سید سعید گوهری ک م ۰۳۸۳۵۵۶۵۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شاملو فرهمند ک م ۳۸۷۳۲۴۷۹۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره داود حاجی لو ک م ۰۰۵۰۳۵۹۴۴۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. قراردادهای عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۴۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408771
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تلاش سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۲۲۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۹۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۱ تصویب شد. و حسابرسی فراگیر اصول (ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵) بسمت بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده اسلامی (کدملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴) بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۲۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578494
آگهی تغییرات شرکت سفیرصنعت اسپید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه فراگیر اصول ش م ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مراد جعفر زاده اسلامی ک م ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند پ۹۳۰۵۲۸۱۶۶۶۵۱۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694343
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر کرانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراگیر اصول ثبت شده به شماره ۷۰۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفرزاده اسلامی دارنده به شماره ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گریدند. ش۹۳۰۸۲۱۷۴۲۴۱۳۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720464
آگهی تغییرات شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۶۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی چنگی کد ملی ۰۰۳۴۹۸۳۴۶۵ و اعظم شبانی کد ملی ۰۰۵۲۹۰۹۴۴۱ و مریم چنگی کد ملی ۰۰۱۱۵۳۲۷۷۷ بسمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فرا گیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مراد جعفر زاده اسلامی کد ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۹۱۲۱۳۵۶۴۰۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557458
آگهی تغییرات در شرکت توسعه گردشگری استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۳۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۹۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان اسفندیار حیدری پور بنمایندگی شرکت توسعه گردشگری ایران بشماره ملی ۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱ و کدپستی ۸۸۱۵۸۵۸۱۱۹ و احمد رضا مولائی ردانی بشماره ملی ۱۲۸۴۱۵۸۱۱۱ و کدپستی ۸۱۶۸۱۷۴۱۸۷ و بهزاد صبری بشماره ملی ۱۲۸۴۵۷۶۰۲۷ و کدپستی ۸۱۷۵۸۳۳۷۴۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی فراگیر اصول بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ و آقای مراد جعفر زاده اسلامی بشماره ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ و کدپستی ۱۹۹۷۶۶۴۵۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای اسفندیار حیدری پور را بسمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد رضا مولائی ردانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد صبری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. موضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: ایجاد توسعه بازسازی و اداره کلیه مراکز توریستی تاریخی صنعتی طبیعتی صنایع دستی و سایر مناطق گردشگری و ایجاد بستر لازم به منظور توسعه امر گردشگری و انجام کلیه فعالیتهای اجرایی و امور تصدی‌گری از قبیل خدمات مسافرتهای زمینی اقتصادی آموزشی گردشگری عمرانی فنی و مهندسی و برگزاری هرگونه همایش‌ها و نمایشگاههای مختلف در جهت توسعه گردشگری و بهره برداری از مراکز فوق الذکر انجام امور مشاوره‌ای ایجاد فرصتهای لازم مطالعاتی جهت موضوع فعالیت شرکت و مشارکت با شخصیت‌های حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذرای و توسعه صنعت گردشگری و اخذ نمایندگی از مراکز گردشگری خارجی و همچنین اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انعقاد هرگونه قرارداد در زمینه فعالیت شرکت و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکهای و مراکز مالی داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ضمنا ماده ۳۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905094
آگهی تغییراتصندوق قرض الحسنه بانک توسعه تعاون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۰۰۲۱۹/۹۵مورخ ۱/۴/۱۳۹۵بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراگیر اصول (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۹۵۱ به سمت بازرس اصلی و مراد جعفرزاده اسلامی به شماره ملی۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۴۲۱۴۳۲۴۰۲۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213392
آگهی تغییرات حسابرسی فراگیراصول موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره ۱۶۱۳۲۰/۹۵ مورخ ۲۲/۹/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مراد جعفر زاده اسلامی (کد ملی ۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای مسعود جعفر زاد اسلامی (کد ملی ۲۵۹۲۹۸۱۱۸۷) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی صدر پناه (کد ملی ۰۰۴۳۵۲۷۹۲۲) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و هر گونه سندی که برای موسسه ایجاد تعهد نماید با امضاء دو نفر از مدیران متفقا" و همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ۹۵۱۰۰۴۷۲۴۲۴۷۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352667
آگهی تغییرات خیریه متوسلین به امام رضا ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۹۷۹۷۳۲۹/۵۸۳۳/۵۱۶/۰۲/۰۳/۰۲/۱۷۱۴ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مراد جعفر زاده اسلامی به شماره ملی۲۵۹۰۳۶۰۴۴۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۱۹۲۷۴۲۶۱۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک