علی اکبر همتایی

آقای علی اکبر همتایی

کد ملی 2559463466
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1093787
آگهی تاسیس شرکت صبا بهپر ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تحت شماره ۴۴۰۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۵۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، استخراج و فراوری معادن، خرد کردن، شستشو و دانه بندی و تولید انواع پودرهای میکرونیزه و تغلیظ و تصفیه و ذوب و انجام هرگونه تغییرات فیزیکی و شیمیائی بر روی مواد معدنی و بهره برداری از کارخانجات مربوطه و صدور محصولات تولیدی و مشاوره و ورود لوازم یدکی و مواد اولیه و تجهیزات و صنایع وابسته و سایر عملیات مربوط به فعالیت شرکت و مشارکت در شرکتها و موسسات نظیر و قبول و پذیرش سرمایه گذار جدید و انجام آزمایشات مختلف و انجام هرگونه پیمانی مربوط به فعالیت شرکت و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاهای مربوط و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور و سایر مربوط به فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان حقوقی ـ پلاک ۶۰ـ ط پنجم ـ کدپستی ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۸ مورخ ۲۹/۲/۹۲ نزد بانک سپه شعبه دکتر شریعتی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی اکبر همتائی بشماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای مختار علی بخشی بشماره ملی ۴۱۷۰۰۶۷۵۹۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمدرضا بهرامن بشماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمدرضا بهرامن بشماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدمهدی ملکی آشتیانی بشماره ملی ۰۰۶۷۰۴۵۰۲۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مسعود یارمحمدی بشماره ملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۶۳۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108302
آگهی تغییرات شرکت آرام تاک سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/۹۲ در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید. ۲ آقایان ایرج مسروری علی اکبر همتایی و محمدرضا بهرامن بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی سنجه حساب به شماره ثبت۱۳۹۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز نوبهاری شبستری به شماره ملی۱ ۸۱۰۱۴۵ ۱۷۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ هفته نامه عصر نی ریز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۰۳/۹۲ آقای علی اکبر همتایی به شماره ملی۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ایرج مسروری به شماره ملی۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا امیری به شماره ملی۲۵۵۹۵۰۱۹۸۸ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۶ امضاء کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ۷ ممنوعیت‌های مندرج در اصل۱۴۱ قانون اساسی و مواد۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسین نمی‌باشد. اعضای هیات مدیره عدم سوء پیشینه خود را تائید می‌نمایند. ش۱۶۷۲۴۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120515
آگهی تغییرات شرکت فیروز فام دهشیر سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۴ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۱۴۱
الف پیرو آگهی شماره ۱۷۲۱۶/۴۵/۳ مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ و براساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تغییراتی بشرح زیر صورت پذیرفت. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی سنجه حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای پرویز نوبهاری شبستری کد ملی ۱۷۲۸۱۰۱۴۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ۳ آقایان مسعود زارعی کد ملی ۲۵۵۹۲۱۱۲۱۱ و علی اکبر همتائی کد ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ و محمدرضا بهرامن کد ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه عصر نی ریز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ب براساس صورت جلسه هیئت مدیره مسعود زارعی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر همتائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا بهرامن بسمت عضو هیئت مدیره و حسین زارعی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۴۰۰۷۴۹۱۱۱۰۹۴۴۶۳۵۰ رئیس ثبت اسناد و املاک تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149696
آگهی تغییرات شرکت معدنی یشم خارا (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۱۷۳۶
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۲ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به نمایندگی از شرکت معدنی پیرتاک، محمدمهدی ملکی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۴۵۰۲۲ به نمایندگی شرکت آرام تاک و آقای علیرضا افضلی به شماره ملی ۴۵۹۱۱۱۳۷۵۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقایان محمد ناظری به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۸۱۱۴ و محسن عبدل زاده به شماره ملی ۰۰۸۳۹۷۶۷۲۸ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای سال منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ۴ مرکز اصلی شرکت از محلات روستای امیرآباد معدن یشم خارا، به شهرستان الیگودرز، روستای عسکران، معدن شماره یک عسکران تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۱۳۹۲: آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به نمایندگی از شرکت پیرتاک به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا افضلی به شماره ملی۴۵۹۱۱۱۳۷۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی ملکی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۴۵۰۲۲ به نمایندگی از شرکت آرام تاک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه چکها اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره در هر دو صورت ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۹۱۱۷۷ ثبت اسناد شهرستان محلات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191513
آگهی تصمیمات موسسه مجتمع فرهنگی هنری کوثر نور نی ریز به شماره ثبت۱۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۸۶۶۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۶/۹۲ و هیات امناء مورخ۳۰/۱۲/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل در موسسه فوق اتخاذ گردید: ۱ اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر۲۳ ماده به تصویب رسید. ۲ آقایان علی اکبر همتایی به شماره ملی۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ و احمد خاکساری به شماره ملی۲۵۵۸۹۹۸۶۶۸ و حبیب اله ابراهیم پور به شماره ملی۲۵۵۹۵۲۸۷۴۶ و محمد هائم به شماره ملی۲۵۵۹۴۹۰۲۰۱ و غلامرضا شعبانپور به شماره ملی۲۵۵۹۰۴۰۱۱۵ و مسعود زارعی به شماره ملی۲۵۵۹۲۱۱۲۱۱ و حسین همتایی به شماره ملی۲۵۵۹۶۰۵۳۸۴ بعنوان اعضاء هیات امناء موسسه انتخاب شدند. ۳ ترازمالی حساب سود و زیان سال۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ هفته نامه عصر نی ریز جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ۵ آقای حبیب اله ابراهیم پور به سمت مدیرموسسه انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق و مکاتبات با امضاء آقای حبیب اله ابراهیم پور و مهر موسسه و تمامی چک‌ها و اسناد مالی با امضاء ثابت آقای حبیب اله ابراهیم پور و امضاء متغیر یکی از آقایان محمد هائم یا غلامرضا شعبانپور و مهر موسسه دارای اعتبار خواهد بود. ش۱۷۱۰۶۰۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469151
آگهی تصمیمات موسسه خیریه الزهرا (س) نی ریز شماره ثبت ۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۸۸۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه خیریه الزهرا مورخ ۰۲/۰۲/۹۳ و نامه شماره ۳/۵۱۶/۲۵۶۴ مورخ ۳۱/۰۲/۹۳ فرماندهی انتظامی نی ریز پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان نی ریز تائید گردید، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ عملکرد مالی و صورتهای سود و زیان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ آقای حسین نصرتی به شماره ملی ۲۵۵۹۵۰۴۶۷۷ و کد پستی ۱۹۵۱۷۸۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین همتایی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ و کد پستی ۱۶۱۱۹۶۳۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ۳ هفته نامه عصر نی ریز جهت درج آگهی موسسه تعیین گردید. ش۱۸۲۹۸۲۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085996
آگهی تغییرات موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر آزادی نی ریز به شماره ثبت ۲۵۲۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محسن هائم به شماره ملی ۲۲۹۱۸۲۵۲۷۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۹ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب اله ابراهیم پور به شماره ملی ۲۵۵۹۵۲۸۷۴۶ و آقای محمد هائم به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۰۲۰۱ و آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ و آقای محمدرضا اعیان منش به شماره ملی ۲۵۵۹۵۵۷۴۸۷ و آقای علی تاج بخش به شماره ملی ۲۵۵۹۵۲۴۰۶۶ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حبیب اله ابراهیم پور به شماره ملی ۲۵۵۹۵۲۸۷۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هائم به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۰۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا اعیان منش به شماره ملی ۲۵۵۹۵۵۷۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تاج بخش به شماره ملی ۲۵۵۹۵۲۴۰۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر شفیعی به شماره ملی ۲۵۵۹۵۵۱۴۹۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۵ نشانی موسسه از استان تهران واحد تهران به استان فارس واحد نی ریز به نشانی جدید استان فارس شهر نی ریز خ طالقانی مجتمع فرهنگی هنری کوثر نور کدپستی ۵۴۵۴۴۵۴۵۴۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461450
آگهی تغییرات شرکت نگین سنگ محلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲و ایرج مسروری به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مسعود یارمحمدی به شماره ملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵بعنوان بازرس اصلی وحسن نظری نیا به شماره ملی ۰۷۳۰۹۸۹۵۱۸به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. / ش۹۶۰۳۱۷۸۳۳۸۹۱۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محلات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549929
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیر تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶، ایرج مسروری به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ موسسه حسابرسی سنجه حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن نظری نیا به شماره ملی ۰۷۳۰۹۸۹۵۱۸ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵بتصویب رسید پ۹۶۰۵۱۷۳۵۰۵۷۷۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610756
آگهی تصمیمات شرکت راد پی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۶۶۹
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰به تصویب رسید. ۲. آقای محمد مهدی ملکی آشتیانی با کدملی ۰۰۶۷۰۴۵۰۲۲ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت معدنی پیر تاک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی اکبر همتائی با کدملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن همتائی با کدملی ۲۵۵۹۵۹۰۵۴۹ به نمایندگی از مؤسسه خیریه الزهرا (س) نی ریز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۸۸۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای مسعود یار محمدی با کدملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن عبدل زاده با کدملی ۰۰۸۳۹۷۶۷۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۲۵۷۹۴۳۴۸۳۹۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614710
آگهی تصمیمات شرکت سازه پی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۲۹۶۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید.۲. آقای ولی ا … قوهستانی با کدملی ۲۵۷۲۶۰۲۴۴۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای علی اکبر همتائی با کدملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین همتائی با کدملی ۲۵۵۹۶۰۵۳۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی ملکی آشتیانی با کدملی ۰۰۶۷۰۴۵۰۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۳. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.۴. آقای مسعود یارمحمدی با کدملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن نظری نیا با کدملی ۰۷۳۰۹۸۹۵۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۲۷۴۴۱۷۹۳۵۴۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626826
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معدنکاری تجارت و فرآوری روزبان شرقی در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۵۸۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۸۷۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: واردات و صادرات مواد و تجهیزات معدنی بجز نفت و گازاکتشاف واستخراج وفراوری مواد معدنی بجز نفت وگاز و خرید، فروش، صادرات و واردات مواد معدنی بجز نفت وگاز به داخل و خارج کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ خیابان دکترعلی شریعتی ـ خیابان حقوقی ـ پلاک ۶۰ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۴۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۲۴/۲۰۹۱/۱/۷۱ مورخ ۳/۵/۹۶ از بانک صادرات ایران شعبه دکتر شریعتی به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای محمد مهدی نصرتی به شماره ملی ۰۰۱۲۶۰۵۹۱۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۶۰۵۳۸۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در هر حال به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی هراتیان به شماره ملی ۱۲۸۸۷۸۵۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسین نصرتی به شماره ملی ۲۵۵۹۵۰۴۶۷۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۳۱۹۵۶۱۴۷۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627099
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پودرهای میکرونیزه وسنگ‌های دانه بندی سپید تاک الیگودرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: شرکت معدنی پیرتاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴به نمایندگی آقای علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مختار علی بخشی به شماره ملی ۴۱۷۰۰۶۷۵۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره ویا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۷۰۳۹۵۰۲۱۹۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637100
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشاورزی سبز فرج آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۳۳۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ و به موجب نامه تائیدیه شماره ۳۴۲۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. - ۲ علی اکبر همتایی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ و محمدمهدی ملکی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۴۵۰۲۲ و حسین همتایی به شماره ملی ۲۵۵۹۶۰۵۳۸۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و موسسه خیریه الزهراء (س) نی ریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۸۸۰۱ و حسن نظری نیا به شماره ملی ۰۷۳۰۹۸۹۵۱۸ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - ۳ مسعودیارمحمدی به شماره ملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا عبدل زاده به شماره ملی ۰۰۱۴۴۷۱۱۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش۹۶۰۷۱۱۸۷۰۶۳۷۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656413
آگهی تغییرات شرکت فرا سنگ نیریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۸۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت۰ مجمع آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶، ایرج مسروری به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ را برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود، ۰ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود یارمحمدی به کدملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردید ش۹۶۰۷۲۲۷۳۴۲۶۵۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786044
آگهی تغییرات شرکت فیروزه فام دهشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶، محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ و مسعود زارعی به شماره ملی ۲۵۵۹۲۱۱۲۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ۲ آقای میثم نقیبی به شماره ملی ۲۵۵۹۷۵۲۶۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی قره چاهی با شماره ملی ۲۵۵۹۹۳۸۴۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۱۰۰۶۷۱۲۱۹۶۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک