اکبر صیام

اکبر صیام

کد ملی 2559025035
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 699802
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کابل کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۳۱۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و علی جاویدان پور به کدملی ۰۶۰۳۲۲۷۴۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خداقلی حاجی حسینلو به کدملی ۲۸۰۲۹۴۹۲۶۸ و حسین حاجی حسینلو به کدملی ۲۸۰۲۹۵۱۴۰۸ و علیقلی فرداد به کدملی ۲۸۰۲۹۴۱۲۹۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا فرداد به کدملی ۰۴۵۰۴۷۹۷۷۳ و الهام فرداد به کدملی ۰۴۵۲۴۱۶۵۲۳ بعنوان اعضای علی البدل خداقلی حاجی حسینلو به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین حاجی حسینلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیقلی فرداد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاءدو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۱۲۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914067
آگهی تغییرات شرکت دوران الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر صیام به شماره ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه باغی شادآباد به شماره ملی ۱۳۷۰۷۲۵۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۷۸۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154321
آگهی تغییرات شرکت نیاکو گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بصیر راهبر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۲۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کد ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۳۹۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157656
آگهی تغییرات شرکت صنایع کابل کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره شرکت که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند به شرح زیر می‌باشند: آقایان حسین حاجی حسینلو مدیرعامل، علیقلی فرداد به عنوان رئیس هیئت مدیره و خداقلی حاجی حسینلو به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای یاشار حاجی حسینلو و خانم سولماز حاجی حسینلو به عنوان اعضای علی البدل، که کلیه اسناد تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مؤسسه حسابرسی خدمات بصیر راهبر ۱۰۱۰۰۳۵۶۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابدار رسمی و آقای اکبر صیام ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۹۵۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402009
آگهی تغییرات شرکت خدماتی درسان کار غرب سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۶۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۳۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیر راهبر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۲۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام بشماره ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۴۱۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531686
آگهی تغییرات شرکت صنایع پویه الکترونیک تولید سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۲۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۸۲۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کدملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۵۱۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624428
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۳۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید آقای اکبر صیام با شماره ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای کامبیز انتصاری با شماره ملی ۰۴۵۲۵۷۷۱۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج و انتشار آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۹۹۶۷۲۲۶۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661871
آگهی تغییرات شرکت دوران الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر راهبر شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۲۹۹ و آقای اکبر صیام به شماره ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۲۲۲۲۹۱۳۷۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672854
آگهی تغییرات شرکت گروه پات روشان نیکتا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۶۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت بصیر راهبر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر صیام به کد ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ۹۳۰۷۳۰۹۴۳۵۰۵۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003935
آگهی تغییرات شرکت آرام تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۵۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاور کاربردی بهینه ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۸/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310077
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829342
آگهی تصمیمات شرکت ریخته‌گری آلیاژ مرغوب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۰۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک امیرسرهنگ پور به کدملی ۰۰۳۹۳۶۱۹۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021793
آگهی تغییرات شرکت آریس خودروسازان دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11163488
آگهی تصمیمات شرکت لیا کا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. اکبر صیام به کدملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و داود خجندی به کدملی ۰۰۵۱۴۳۲۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیقلی فرداد به کدملی ۲۸۰۲۹۴۱۲۹۱ و حسین حاجی حسینلو ۲۸۰۲۹۵۱۴۰۸ و خداقلی حاجی حسینلو به کدملی ۲۸۰۲۹۴۹۲۶۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ساسان حاجی حسینلو به کدملی ۰۰۵۹۲۳۲۱۶۱ و ساناز حاجی حسینلو به کدملی ۰۰۷۰۸۹۱۵۰۸ بعنوان اعضای علی البدل علیقلی فرداد به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین حاجی حسینلو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خداقلی حاجی حسینلو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983111
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولیدی آرد ساحل قو مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۳۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بصیرراهبر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۲۹۹ و آقای اکبر صیام کد ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای ان علینقی جعفری گواسرائی کد ملی ۲۶۹۰۹۵۰۷۰ و کامران تاج بخش کد ملی ۰۰۴۷۴۸۵۷۱۱ و رضا خانی کد ملی ۱۶۷۱۴۷۰۹۷۴ به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۰۳۱۳۳۱۹۸۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010206
آگهی تغییرات شرکت کاهنربا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرقت. آقای اکبر صیام به شماره ملی ۲۵۵۹۰۲۵۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای آرش امام بخش به شماره ملی۰۰۷۲۷۱۹۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۱۷۱۲۵۱۳۱۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک