حجت اله انصاری

حجت اله انصاری

کد ملی 2491462702
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 992264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به ک م ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و علیرضا سیری به ک م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و احمد نبی زاده به ک م ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به ترتیب به نمایندگی از شرکتهای داد و ستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و گروه صنعتی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و حامد صدری به ک م ۶۱۵۹۷۳۵۴۷۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992269
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عرفانه مومنی نسب به کدملی ۰۰۶۳۲۵۳۹۸۴ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بعنوان نماینده شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996893
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۷۰۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196917
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردیدند: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ رئیس هیئت مدیره حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ نائب رئیس هیئت مدیره حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت دادو ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ عضو هیئت مدیره علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ عضو هیئت مدیره احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ عضو هیئت مدیره محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۱۵۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱۲۷۱۷۹۹ مورخ ۲۶/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری با کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ ۱۸۴۷۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۹۰۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت اعتبارآفرین ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بنمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بنمایندگی آقای حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری به کدملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۰۹۵۹۸۶۴۴۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ و پیرو مجوز به شماره ۲۶۵۶۳۵/۱۲۱مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایدگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کلانتری بنجار به شماره ملی ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱ بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۱۲۴۴۴۱۴۵۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621281
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۸۰۵۷۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به نمایندگی محسن هاشمی به شماره ملی ۰۴۹۱۰۰۶۰۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به نمایندگی مسعود حجاریان کاشانی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به نمایندگی امیر خرمی شاد به شماره ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به نمایندگی امیر محمد رحیمی به شماره ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره‌های دولتی و موسسه‌های خصوصی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه‌های مصوب پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه در قالب آئین نامه‌های مصوب تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۳ این اساسنامه. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد رهن گذاشتن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از این قبیل تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۳۰۶۲۵۷۵۶۴۸۷۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629615
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آن ها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام، در امیدنامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران،، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک۵۱ کدپستی: ۱۹۶۸۹۱۷۱۷۳ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است که در هنگام تاسیس ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ریال میباشد ارکان صندوق: ـ شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت مدیر و مدیر ثبت صندوق ـ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به نمایندگی حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به سمت ضامن نقدشوندگی صندوق ـ دانشگاه الزهرا (س)به نمایندگی مهناز ملانظری به کدملی۰۰۴۲۸۶۱۷۹۹به سمت مدیر اجرا صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ به نمایندگی بهاره عزآبادی به کدملی ۰۰۱۰۰۱۳۶۴۴ به سمت متولی صندوق ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت حسابرس صندوق برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ اسامی دارندگان حق امضا و نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات به امضای مشترک دو نفر از آقایان علی سنگینیان، علیرضا سیری، حاجعلی صلاحی نژاد و خانم فرشته سعیدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه ابرار اقتصادی برای درج آگهی های صندوق تعیین گردید. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۹۳۰۷۰۱۲۵۳۴۱۶۳۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631050
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی محمد مرادی به شماره ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دادوستدآریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی هانی بابازاده شیروان به شماره ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی قلی خانی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۷۴۳۳۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۲۹۸۱۴۷۱۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661454
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۴۸۸۴ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بجای آقای محمدرضا رستمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بجای آقای حسن عابدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بجای آقای علیرضا سیری بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بجای آقای حجت اله انصاری بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بجای آقای احمد نبی زاده بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۲۸۴۴۶۵۳۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۴۸۹۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا یوسفی اصل به کدملی ۴۹۳۹۹۷۷۹۳۵ (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۲۵۶۳۷۴۱۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686753
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۴۸۸۵ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بجای آقای محمدرضا رستمی به ک. م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد مرادی به کد ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بجای آقای حسن عابدی به ک. م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بجای آقای حجت اله انصاری به ک. م ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن روحی به کد ملی ۰۰۶۱۴۹۱۶۴۰ خارج از اعضا ء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۱۱۶۳۰۸۷۹۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766822
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۱ و نامه شماره ۱۷۹۶۲۶/۱۲۱مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بجای آقای حسین پناهیان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بجای آقای حسن غلامی بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن عابدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۱۶۵۵۶۸۲۲۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416747
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کد ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وهانی بابازاده شیروان به کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و مهدی بیگلری کامی به کد ملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و جعفر کمری به کد ملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۱۱۷۵۱۵۵۹۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10994564
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۳۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی علیرضا سیری به کدملی۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حجت اله انصاری به کدملی۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی ساسان اله قلی به کدملی۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مجتبی کامل نیا به کدملی۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ حجت اله انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی کامل نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697956
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی آقای بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی به نمایندگی آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به نمایندگی آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عادل بهزادی به شماره ملی ۵۱۵۹۸۷۸۹۳۹ خارج از اعضاء بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۴۱۲۱۷۶۰۸۶۸۸۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740252
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن، بسمت رئیس هیأت مدیره و، آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید مظفریان به کدملی ۰۰۷۳۴۶۸۹۴۰ بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس قانونی شرکت به: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید خلیل زاده، پلاک ۵۴ با کدپستی ۱۹۶۹۷۱۳۴۵۱ تغییر یافت پ۹۵۰۱۲۳۹۴۳۵۷۶۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304512
آگهی تغییرات شرکت بافکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمانی بهمنبه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۲۳۶۲۰۳۹۰۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050529
آگهی تغییرات شرکت نوآوران نسل برخط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۳۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مینا رنجبرفرد به کدملی ۰۵۳۳۰۱۰۴۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و فائزه احمدزاده سبزوار به کدملی ۰۰۷۳۱۸۵۱۶۷ و بهمن حاجی پور به کد ملی ۲۰۰۲۰۶۶۸۶۸ به عنوان اعضای هیات مدیره و علی جمالی نیشابور به کدملی ۰۰۱۰۱۶۵۴۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رییس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۳۰۶۶۲۳۴۵۱۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100516
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان افق اندیش هوشمند درتاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۹۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۷۸۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ایجاد، توسعه، خرید و فروش پلت فرم ها و بسترهای ارائه و توزیع برنامه های کاربردی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات.ایجاد و توسعه برنامه های کاربردی و فراهم آوردن پلت فرم های مورد نیاز برای ایجاد درآمد در بستر فوق الذکر و ارائه خدمات در این زمینه شامل طراحی، راه اندازی، آگهی خرید و فروش انواع کالاها و خدمات مجاز، انواع املاک و مستغلات در بستر مجازی و مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات.طراحی و توسعه بازارهای مجازی (غیر هرمی و غیر شبکه ای) ارائه انواع کالاها و خدمات مجاز فی مابین افراد و کسب و کارهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فروشگاه برنامه های کاربردی.افتتاح حسابهای بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی برای شرکت.طراحی، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی و پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات در زمینه سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، سیستم های مکانیزه انبار و توزیع کالا.ارائه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی مجاز (غیر هرمی و غیر شبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها. شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایده های دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات، شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت.ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت.شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.انجام فعالیتهای مجاز تجاری، بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز.واردات و صادرات انواع کالا و خدمات مجاز.اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. ارایه خدمات مشاوره در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در معاملات انواع کالا و خدمات و ایجاد و تأسیس انواع شرکتها در زمینه فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مرزداران ـ خیابان نارون ـ خیابان البرز ۱ ـ پلاک ۵۲ ـ ساختمان دانش ۵۲ ـ طبقه چهارم ـ واحد جنوبی کدپستی ۱۴۶۳۸۶۳۷۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴/۴۵۷۴ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک بانک مسکن شعبه بلوار مرزداران با کد ۴۵۷۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد مرادی به شماره ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهدیه انصاری به شماره ملی ۳۰۸۰۰۴۶۵۲۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضای آقای حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ (رئیس هیات مدیره) و آقای محمد مرادی به شماره ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ (نائب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی شرکت به منظور سهولت با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای احمد شکری به شماره ملی ۰۵۵۹۰۲۸۹۷۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد اقا جانی به شماره ملی ۰۵۵۹۲۵۴۷۱۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۱۰۹۸۹۱۵۵۸۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324050
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز سازمان بورس بشماره ۴۰۵۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین بوستانی به شماره ملی ۲۲۹۵۳۷۵۷۹۷ به نمایندگی از شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمد وطن پور به شماره ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به عنوان عضو غیر هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امض اء دونفر از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود. سایرنامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۷، ۴ و ۱ (بشرح ذیل) با رعایت آئین نامه‌های مصوب در ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد ۱) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی بند ۴) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بند ۷) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات بند ۱۰) مبادرت به تقاضا و اقدام برای هرگونه علامت تجارتی و اختراع بند ۱۱) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها بند ۱۳) اقامه هرگونه دعاوی و دفاع از هرگونه دعاوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند ط رف و استرداد سند تعیین داور با و یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با، یا بدون حق و توکیل و و کیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. بند ۱۴) تعیین میزان استهلاک‌ها. پ۹۷۰۸۳۰۱۸۰۳۱۹۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک