سیدداود علوی

سیدداود علوی

کد ملی 2471102328
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 914057
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدداود علوی به شماره ملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125419
آگهی تغییرات شرکت پویندگان سلامت میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۲۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مصطفی تبریزی دانا بشماره ملی ۴۴۱۰۱۸۷۵۲۱ و سیده مریم تبریزی دانا بشماره ملی ۴۴۱۰۱۲۳۵۱۳ و کریم تبیانی بشماره ملی ۴۲۸۴۶۱۶۰۳۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس اصلی و سید داود علوی بشماره ملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۹۶۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134855
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی آتی فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۵۱۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازس اصلی و سیدداود علوی به کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۵۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218539
آگهی تغییرات شرکت داروسازی بهوزان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش کشتکار به شماره ملی ۲۴۷۰۵۹۴۳۵۹ و فرید ثاقبی به شماره ملی ۰۵۳۲۲۶۴۲۰۷ و بهمن پاکباز به شماره ملی ۳۲۵۵۵۷۰۳۴۴ و مسعود تقی پور به شماره ملی ۴۵۷۹۳۹۹۲۰۱ و نوید میرقاسمی به شماره ملی ۲۱۲۱۵۱۵۱۷۸ بسمت اعضاء اصلی و سید محمد شریعت پناهی به شماره ملی ۰۰۳۸۷۵۹۷۲۱ و حوروش فره وشی به شماره ملی ۰۰۳۱۰۷۱۰۰۷ بسمت اعضاء علی البدل. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۶۵۶۲ بسمت بازرس اصلی و سید داود علوی به شماره ملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت بهوزان تعیین گردید. پ۱۷۲۳۲۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297933
آگهی تغییرات شرکت بهان دارو فایز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۶۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۶۰۰۹۷۹۶ مورخ ۷/۷/۹۲ تاریخ مجمع ۲۶/۵/۹۲ صحیح میباشد و نیز نام موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدداوود علوی به شماره ملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۱۷۶۰۲۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464355
آگهی تغییرات شرکت پارس استیل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۷۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال علاقه بند بشماره ملی ۴۴۳۱۳۹۲۷۷۷ و آقای محمد حسین مومنین بشماره ملی ۴۴۳۱۲۳۰۸۱۵ و آقای اکبر علاقه بند بشماره ملی ۴۴۳۱۳۲۱۷۷۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید داود علوی بشماره ملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. پ۱۸۲۹۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580367
آگهی تغییرات شرکت سپیدار سیستم آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داوود منوچهر علوی به شماره ملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۹۸۴۶۸۲۹۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626254
آگهی تغییرات شرکت کاپاسیتورپارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید داود علوی با کد ملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۳۰۱۱۸۸۷۱۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670720
آگهی تغییرات شرکت پروفیل یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی پارس به شناسه ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای سید داوود منوچهر علوی کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۷۹۹۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811107
آگهی تصمیمات شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس اصلی و داود علوی به کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کرمعلی احمدی به کدملی ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴ منوچهر شریفی به کدملی ۱۷۵۰۲۷۶۸۴۴ محمد بخشعلی به کدملی ۰۰۴۵۲۹۴۸۹۵ ساسان مشایخ به کدملی ۱۸۱۶۸۳۹۱۴۰ محمدحسین وکیلی مقدم به کدملی ۳۹۳۲۴۷۲۲۶۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۰ کرمعلی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر شریفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین وکیلی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و پرداخت کلیه قراردادهای مالی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872551
آگهی تصمیمات شرکت سویران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۲۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۹۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس اصلی و داوود علوی به کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید هاشم تبریزی‎دانا به کدملی ۴۴۱۰۱۲۳۵۲۱ محمدرضا نیسیان به کدملی ۱۸۱۵۳۳۸۷۸۴ طوبی صانعی به کدملی ۰۳۸۴۱۳۶۷۵۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ سید هاشم تبریزی‎دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا نیسیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901744
آگهی تصمیمات شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۹۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود منوچهر علوی به کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ به نمایندگی شهریار رحیمی به کدملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۲ به نمایندگی مهدی انصاریان به کدملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ و موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲ و شرکت مهندسی امور مشتریان همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲ و شرکت مهندسی امور مشتریان همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۵۱۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ شهریار رحیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی انصاریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی امیری به کدملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ (خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169935
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و ساخت توربو سیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۰۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۴۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید داود علوی به شماره ملی۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۰۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303372
آگهی تصمیمات شرکت جان کرین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518756
آگهی تصمیمات موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شماره ثبت۱۶۱۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۴/۹۰ واصل گردیدند: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کد ملی۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036653
آگهی تصمیمات شرکت عمران بعثت خاتم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و سیدداود علوی به کدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815779
آگهی تغییراتحسابرسی پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ ومجوز۱۱۶۷۱۱/۹۴مورخ ۲۵/۷/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستنادگواهی حصر وراثت شماره ۹۳/۵۵/۷۲۵مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره ۱۰۰۹۷۸ مورخ ۹/۱۲/۹۳ مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مرحوم سید داود علوی باکدملی ۲۴۷۱۱۰۲۳۲۸به شرح ذیل به وراث ایشان منتقل و براساس انتقال قهری در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفتند. در نتیجه اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به شرح زیر می‌باشد: - آقای فرهمند امیری جوبنی باکدملی۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷دارای ۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای محمد مهدی جمشیدی فر باکدملی۲۱۲۱۷۸۹۰۱۴ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای علیرضا صفایی باکدملی ۴۵۶۹۳۲۸۶۹۵ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای ابراهیم دائمی دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم خدیجه حقیقی باکدملی۴۱۷۱۹۷۱۸۹۶ دارای ۷۵۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم ماه طلعت مصلی نژاد باکدملی۲۴۷۰۱۳۸۷۰۱ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه – آقای سید سهیل علوی باکدملی ۰۰۷۹۲۲۵۹۵۰ دارای ۲۸۳۳۳ ریال سهم الشرکه - خانم مریم السادات علوی باکدملی ۰۰۶۷۴۰۸۳۷۰ دارای ۱۴۱۶۷ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۳۰۴۳۶۱۶۸۱۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک