شهرام طاهری

شهرام طاهری

کد ملی 2451769890
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566012
آگهی تصمیمات شرکت آروین آرمان گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۳۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۰۶۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان آیین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کد ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۴۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893550
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین پوشش جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام طاهری به شماره ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۳۰۵۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911963
آگهی تصمیمات شرکت انرژی و پروتئین شایان سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۷۱۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر می‌باشد و ماده ۳۱ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آرمان اندیشان امیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری با کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. و ماده ۴۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود پوستی زاده با کدملی ۰۰۴۳۳۷۲۵۶۲ جواد صابری با کدملی ۰۰۳۶۲۹۴۷۴۸ محمدعلی عظیمی با کدملی ۰۳۸۳۴۶۸۷۳۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ محمود پوستی زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد صابری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به تهران خ آزادی نبش اسکندری شمالی پ ۱۵۳ ط ۷ واحد ۳ کدپستی ۱۴۱۹۹۳۴۹۳۷ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۳۳۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038274
آگهی تغییرات شرکت کادر سازه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۰۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۲۶/۱۲/۹۱ که در تاریخ۲۶/۱/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه آرمان اندیشان امین بشماره ثبت۲۷۰۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری بشماره ملی۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۶۳۸۱۸۵ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066007
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین همکار صنایع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۴۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کد ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۱۵۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142019
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ماد کیمیا فرآیند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش ثبت۲۷۰۲۴ و ش م۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ بنمایندگی شهرام طاهری به ک م۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بسمت بازرس اصلی و زهرا ابراهیم آبادی به ک م۰۰۶۴۶۸۶۰۳۵ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی برای سال منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۷۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177693
آگهی تغییرات شرکت کیسه بافی کرکس سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۴۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۸۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید علیزاده حیدری به شماره ملی ۱۲۳۹۳۵۸۹۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رسول علیزاده حیدری به کدملی ۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حبیب اله حیدری طرقی به ۱۲۸۶۴۷۲۸۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بهادار با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۴۶۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177753
آگهی تغییرات شرکت کیسه سپهر بافت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۱۳۷۹۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۰۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۴۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224016
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مهر آرازان شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۲۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۸۶۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: ارسطو مقدس جعفری به شماره ملی ۰۰۵۴۱۰۹۷۴۴ عضو اصلی و ارژنگ مقدس جعفری به شماره ملی ۰۰۵۴۱۰۹۷۵۲ و سعید فلاح به کد ملی ۰۷۹۳۱۵۶۰۶۸ و بهاالدین کریمی به کد ملی ۵۸۰۹۶۸۲۸۵۵ موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ و شهرام طاهری به کد ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند. پ ۱۷۲۴۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264130
آگهی تغییرات شرکت کمیسان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین به ش. م ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به ک. م ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. الف آقای محمد عرب به کدملی ۰۰۳۵۰۸۶۸۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ب آقای حسن عرب به کدملی ۰۰۷۰۵۳۸۴۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ج آقای محمدحسین عرب به کدملی ۰۴۵۳۷۴۵۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره. د آقای حسن صدرآرا به کدملی ۰۰۶۴۹۹۳۲۶۴ به سمت مدیرعامل. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب آن مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۷۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389464
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیشان امین حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۷۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام طاهری به کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سرمایه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج شد و سرمایه موسسه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال کاهش یافت. اسامی شرکا به شرح ذیل میباشد: آقای عبدالکریم مقدم دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال با کدملی ۱۸۱۸۹۶۱۵۷۱ آقای احمد ابری مهربان دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال با کدملی ۰۴۹۲۸۰۴۹۱۵ پ۱۷۹۵۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563520
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی پایش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شماره ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۱۹۶۴۷۲۸۹۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586629
آگهی تغییرات شرکت کادر سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۳۵۳۹ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ تهران به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۶۰۳۶۸۴۱۵۹۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393356
آگهی تغییرات شرکت وایون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس شماره ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام طاهری به شماره ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۰۲۸۳۵۰۸۰۲۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249265
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی نیک اندیشان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۴۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۱۰۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله پیشدار به کدملی ۴۳۲۱۹۸۳۹۱۶ محمد زارع تفت به کدملی ۴۴۵۹۶۷۵۴۳۹ سعید محمودخانی به کدملی ۰۰۶۳۰۴۵۰۵۲ ضمنا موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۴۸۰۷۱۰ بسمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۰ سعید محمودخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی زارع تفت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اسداله پیشدار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494211
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی توان شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851123
آگهی تصمیمات شرکت فرآیندهای گیاهی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۶۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۱۹۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱ بسمت بازرس اصلی و شعرام طاهری به کد ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020099
آگهی تصمیمات شرکت تحکیم مبنا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۲۷۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۴۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان اندیشان امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۰۷۱۰ به سمت بازرس اصلی و شهرام طاهری به ش ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649632
آگهی تغییراتحسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۳۸۱۶/۹۴ مورخ ۷/۱۰/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید سلیمی به کدملی ۳۹۷۹۲۱۰۷۹۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای میرشجاع حسینی شیوائی به کدملی ۵۱۷۹۸۱۱۸۲۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای شهرام طاهری به کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند پ۹۴۱۱۱۹۷۴۱۶۵۴۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415742
آگهی تغییرات شرکت قارچ سفید تک خال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۳۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شماره ملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا خراسانی به شماره ملی ۰۴۹۰۵۴۰۳۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۶۰۲۱۶۳۴۹۳۳۰۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491082
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی غذایی برادران فتحی میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی بشماره ثبت ۳۳۵۳۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ به نمایندگی آقای شهرام طاهری کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مرتضی افسری کدملی ۲۸۷۲۳۲۰۴۲۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۱۰۱۷۹۷۰۸۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539701
آگهی تغییرات شرکت آریا دیزل پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روبن اله وردییان قره داغی با کدملی ۰۰۳۸۶۳۲۱۷۹ و خانم سلین اللهوردیان قره داغی با کدملی ۴۷۲۳۲۶۸۶۹۳ و خانم آلکسیا الهوردیان قره داغی با کدملی ۴۷۱۰۳۲۵۲۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آرتین پرگاس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۵۳۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ به نمایندگی آقای شهرام طاهری به کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای حسین صفری به شماره شناسنامه ۶ و شماره ملی ۱۲۱۹۸۲۲۵۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ شامل تراز نامه و صورت سود و زیان مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۵۱۰۸۹۵۷۹۸۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556760
آگهی تغییرات شرکت آرد بهنان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۳۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲. آقایان فتاح کرمی کدملی ۵۰۸۹۵۰۷۴۷۳ و حمید معتمدی قزوینی کدملی ۴۳۲۱۹۷۰۶۴۴ و محمدرضا بهشتیان کدملی ۴۳۲۲۱۰۶۰۵۶ و احمدخلخالی کدملی ۴۳۲۲۰۰۱۴۶۷ و رضاخلخالی کدملی ۴۳۲۰۶۶۶۵۷۷ و ابراهیم خلخالی کدملی ۴۳۲۱۹۷۹۱۹۶ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳. موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ با نمایندگی آقای شهرام طاهری کدملی ۲۴۵۱۷۶۹۸۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسن باریکبینان کدملی ۴۳۲۳۱۷۱۴۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۲۳۸۸۷۹۴۴۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک