عبدالجواد اسلامی

عبدالجواد اسلامی

کد ملی 2451424486
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671536
آگهی تصمیمات شرکت نورد گرم سمنان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۵۲۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۳۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. عبدالجواد اسلامی به کدملی ۴۹۱۰۴۰۷۷۰۷ بسمت بازرس اصلی و امید افشار به کدملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۶۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683901
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری ارتباطات همگرا رایانهسهامی خاص به شماره ثبت۱۷۰۹۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۴۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ بتصویب رسید. عبدالجواد اسلامی به کدملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس اصلی و فاطمه بهرامی به کدملی ۰۰۶۲۶۴۵۹۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد پهلوان فرج به کدملی ۰۰۴۶۲۸۰۰۰۶ و امید مقدم به کدملی ۰۰۷۰۶۵۹۲۹۱ و پریسا فرجی دنگاه به کدملی ۰۰۵۸۲۸۴۵۲۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ محمد پهلوان فرج به سمت رئیس هیئت مدیره، پریسا فرجی دنگاه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، امید مقدم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه قراردادهای رسمی و اسناد بهادار اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۶۱۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690407
آگهی تصمیمات شرکت سی بن سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۲۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. عبدالجواد اسلامی به کد ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ بسمت بازرس اصلی و فاطمه رمضان زاده خشت مسجدی به کد ملی ۰۰۶۵۶۷۴۱۹۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی مستاجران گورتانی به کد ملی ۱۲۸۴۷۲۲۹۴۰ و فرشته مستاجران به کد ملی ۰۰۴۰۸۷۰۳۱۶ و فراز مستاجران گورتانی به کد ملی ۱۲۹۰۷۷۴۶۱۷ و آرش مستاجران گورتانی به کد ملی ۱۲۸۵۱۰۶۳۴۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ مهدی مستاجران گورتانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرشته مستاجران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۲۳۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986226
آگهی تصمیمات شرکت باند و گاز و پنبه کاوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۲۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالجواد اسلامی به کد ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۳۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011144
آگهی تغییرات شرکت پرشین کالا آوران پاسارگارد سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۴۴۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۸۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۳۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042683
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پارس کنسولت سهامی خاص بشماره ثبت ۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۶۲۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ و آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۹۲۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132775
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی هینزا شیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۴۴۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شماره ثبت ۲۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالجواد اسلامی به کدملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۶۸۳۲۴۸ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133467
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آتک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۰۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالجواد اسلامی کد ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۲۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180319
آگهی تغییرات شرکت ارتباط سگال نگار رایانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۳۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر شماره شناسه ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالجواد اسلامی به کد ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ بسمت بازرس علی البدل. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر تعیین و انتخاب گردیدند: خانم اکرم پهلوان فرج به کد ملی ۰۰۵۴۵۴۸۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم حاجی علی الله به کد ملی ۰۴۵۲۵۸۹۸۶۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۴۲۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187916
آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۴۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالجواد اسلامی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. پ۱۷۰۹۱۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618035
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۶۶۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618142
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چدن سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۶۵۴۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631571
آگهی تغییرات شرکت تیس سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۵۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت پ۹۳۰۷۰۲۹۹۹۶۹۹۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410890
آگهی تغییرات شرکت سنگین کاران جی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۸۶۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای عبدالجواد اسلامی با شماره ملی۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. اصغر شیخیان سرپرست اداره ثبت شرکتهای اصفهان ش۹۳۱۱۰۷۷۱۴۹۰۹۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740122
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی منگان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۳۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و عبدالجواد اسلامی به کدملی۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی عباسپور به کدملی۳۰۷۰۹۲۳۹۲۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره , شهناز اصطهبانی به کدملی۳۰۷۰۹۶۰۷۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801985
آگهی تصمیمات شرکت نساجی وابل ریس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۳۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. عبدالجواد اسلامی به کدملی۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس اصلی و اصغر خلیلیان به کدملی۱۲۸۵۲۹۵۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی اریسیان به کدملی۱۲۸۵۳۲۱۳۵۹ و مریم توکلیان به کدملی۴۳۲۰۶۰۳۸۷۷ و لیلا اریسیان به کدملی۰۰۵۴۶۴۲۸۷۶ محمدعلی اریسیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مریم توکلیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806924
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی تجهیزات فرآیند منگان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۰۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۶۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالجواد اسلامی به کدملی۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10647447
آگهی تغییرات شرکت پارس کیهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدحسین توکلی به شماره ملی ۴۳۲۰۶۰۶۱۷۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید ۴. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضایی ساروی به شماره ملی ۲۰۹۱۸۵۸۰۹۹ و آقای مسعود دبیرسپهری به شماره ملی ۰۰۴۹۷۰۲۹۱۲ و آقای عباس صحی دانش به شماره ملی ۱۳۷۸۸۹۱۱۷۱ و آقای محمدحسین کمانی به شماره ملی ۲۰۰۰۹۱۴۹۳۴ و آقای محمد حلوائی به شماره ملی ۶۶۱۹۷۹۲۵۴۵ تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی رضایی ساروی به شماره ملی ۲۰۹۱۸۵۸۰۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود دبیرسپهری به شماره ملی ۰۰۴۹۷۰۲۹۱۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صحی دانش به شماره ملی ۱۳۷۸۸۹۱۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین کمانی به شماره ملی ۲۰۰۰۹۱۴۹۳۴به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حلوائی به شماره ملی ۶۶۱۹۷۹۲۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حلوائی به شماره ملی ۶۶۱۹۷۹۲۵۴۵ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت و اسناد و مراسلات عادی با امضای هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10733278
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی زانکو خاور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۰۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۴۸۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عبدالجواد اسلامی به کد ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ بسمت بازرس اصلی و مرتضی انصاری به کد ملی ۲۲۷۹۲۹۳۶۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085665
آگهی تغییرات شرکت فارس ریزان مواد سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۶۳۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۰۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088062
آگهی تصمیمات شرکت مرکز پژوهش متالوژی رازی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۹۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. عبدالجواد اسلامی به کدملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ بسمت بازرس اصلی و اصغر پاینده به کدملی ۰۰۳۷۶۳۶۱۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا رضاپور به کدملی ۱۰۶۳۷۵۹۱۹۶ به نمایندگی از شرکت قطعات فولادی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۲۰۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر ورهرام به کدملی ۰۰۴۷۳۹۶۵۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پرویز دوامی به کدملی ۰۰۴۳۴۸۷۷۲۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و رسول کفایی‎پوریان‎نژاد به کدملی ۰۰۳۸۹۳۷۵۷۳ به نمانیدگی از شرکت فولاد ریزان به شناسه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۰۰۲۲ و پرهام رضاپور به کدملی ۰۰۶۴۶۷۷۴۳۵ به نمایندگی شرکت تهران سمانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۹۳۴ به سمت اعضای هیات‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140803
آگهی تصمیمات شرکت مسینان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۷۰۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. عبدللجواد اسلامی به کدملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ به سمت بازرس اصلی و شهناز کریمی به کدملی ۰۰۷۰۷۳۰۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس نصیری به کدملی ۴۵۶۹۲۱۱۶۵۸ شرکت صنایع الکتریک ایران ساینا به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۲۳۲ صدرا نصیری به کدملی ۰۰۶۳۴۹۶۲۶۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ عباس نصیری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع الکتریک ایران ساینا به نمایندگی مرتضی محمدپور به کدملی ۴۱۳۰۸۷۸۳۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر منصوری به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها مالی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708169
آگهی تغییراتحسابرسی اهمیت نگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۷۶۵۲/۹۴ مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالجواد اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۴۴۸۶ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازکاهش سرمایه: حسین صاحب الزمانی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۰۵۶۵۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا هزاره به شماره ملی ۳۶۲۰۸۸۶۴۹۰ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۲۲۲۶۰۰۲۱۱۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک