ابوالقاسم بیکوردی

آقای ابوالقاسم بیکوردی

کد ملی 0024000000
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1539134
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی کوشش به شماره ثبت ۱۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۴۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ ونامه شماره ۷۵۴۶۸/۹۳ مورخ ۱۰/۳/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهاشم پورمند به شماره ملی ۳۲۵۰۷۶۷۴۲۵ با پرداخت مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح زیر می‌باشد: آقای امجد استیفائی کد ملی ۳۷۳۱۸۱۰۶۴۶ دارای ۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فریبرز محمد خداجو کد ملی ۳۸۷۳۲۲۰۹۱۱ دارای۲۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای سید محمد مهدی یوسف زاده کد ملی ۰۴۹ ۰۷۴۴۸۰۱ دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمدهاشم پورمند کد ملی ۳۲۵۰۷۶۷۴۲۵ دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۵۰۱۶۹۴۶۶۳۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542052
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ شرکت دریا وحدت (با مسئولیت محدود) و مدارک مربوطه ضمیمه نامه شماره ۱۶۶۹ص ۱۴ در تاریخ ۳/۲/۹۱ معاونت دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ۱۹/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می‌باشد: ۱ آقای قاسم موحدی با پرداخت ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق سهم الشرکه ۵۰٪ خود را از یک میلیون ریال به بیست و پنج میلیون ریال افزایش داد. ۲ مصطفی موحدی با پرداخت ۹۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه ۲۰٪ خود را از چهارصد هزار ریال به ده میلیون ریال افزایش داد. ۳ محمد موحدی و مرتضی موحدی هر یک بتنهایی با پرداخت ۷۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه ۱۵٪ خود را از سیصد هزار ریال به هفت میلیون ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از دو میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۴ مدت خدمت مدیرعامل از دو سال به نامحدود انتصاب و ماده ۱۴ اساسنامه اصلاح شد. ۵ مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به سربندر بلوار آیت الله خامنه‌ای به پشت کارواش آبشار مقابل منازل اداره غله منتقل و ماده سه اساسنامه اصلاح گردید. مراتب در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ شماره ثبت ۲۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۴۱۱۲ بثبت رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742458
آگهی تغییرات شرکت حامیان شهر باران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۸۱۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای علی اصغر نصیر شمس آبادی به کد ملی ۰۰۳۳۰۲۲۷۰۴ با پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. همچنین آقای محمد صادق لطیفی به کد ملی ۲۵۹۴۴۸۳۴۱۹ با پرداخت ۲۴۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت , میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. همچنین خانم ماهرخ تحویلداری با پرداخت ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت , میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۸۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان بشرح ذیل می‌باشد: ساشا رفیعی کد ملی ۲۵۸۱۶۲۶۶۸۶ دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و روشان رفیعی کد ملی ۲۵۸۱۲۸۱۲۷۸ دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و ماهرخ تحویلداری کد ملی ۵۱۷۹۶۷۶۳۰۴ دارای ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حسین تحویلداری کد ملی ۲۵۹۴۵۴۷۰۷۷ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و محمد صادق لطیفی کد ملی ۲۵۹۴۴۸۳۴۱۹ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و علی اصغر نصیر شمس آبادی کد ملی ۰۰۳۳۰۲۲۷۰۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۱۲۴۹۱۸۵۱۲۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872859
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پارس کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۱۴۶۶
به استناد سند صلح شماره ۴۷۰۸۲ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۷۵ آران و بیدگل، آقای علی توفیقی ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود را به آقای محسن روحانی بیدگلی فرزند جواد، شماره شناسنامه ۴۸۱ و کدملی ۶۱۹۹۷۱۸۳۰۵ منتقل و از شرکت خارج شد و آقای محمد توفیقی ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به آقای محسن روحانی بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه ۴۸۱ و ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به اقای حمیدرضا مظفری بیدگلی فرزند علی منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر حق وسمتی در شرکت ندارند. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می‌باشد: محسن روحانی بیدگلی کدملی ۶۱۹۹۷۱۸۳۰۵ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و حمیدرضا مظفری بیدگلی کدملی ۱۲۵۰۱۰۱۳۲۸ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. ش۹۵۰۴۰۳۸۴۹۸۶۹۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061988
آگهی تغییرات شرکت وسعت برق شمال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۴۳۱۸
آگهی تغییرات شرکت وسعت برق شمال با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۴۳۱۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مقرر شد که ربابه عمرانی ۲۲۷۹۳۳۳۰۵۸که دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه می‌باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ۴۳۴۹ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵و شناسه سند ۱۳۹۵۲۲۳۵۲۰۷۲۰۰۰۰۰۳ صادره از دفتراسناد رسمی ۳۸۴حوزه ثبتی رامسر۰۰۰/۰۰۰/۲۳ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای مهدی لطفی اول ۲۲۷۰۰۶۲۳۹۶ و ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه باقیمانده خود را به آقای مهرداد کاظمیان فرزند مسعود متولد۲۷/۰۶/۱۳۶۷ شماره شناسنامه ۲۶۷۳ و کد ملی ۲۲۲۹۹۲۹۸۲۸ آدرس: رامسر خیابان عباس مفرد ۴۶۹۱۹۸۸۱۱۱ و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه باقیمانده خود را به قاسم درزی ۲۲۲۹۹۴۷۲۵۷ فرزند طاهر شماره شناسنامه ۱۴۱ متولد: ۲۷/۰۱/۱۳۶۷ منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء با رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت قرار گرفت. نام شرکاء و میزان میزان سهم الشرکه پس از نقل وانتقال به این شرح می‌باشد: مهدی لطفی اول ۲۲۷۰۰۶۲۳۹۶ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۹ ریال سهم الشرکه مهرداد کاظمیان۲۲۲۹۹۲۹۸۲۸ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه قاسم درزی ۲۲۲۹۹۴۷۲۵۷ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412277
آگهی تغییرات شرکت صنایع پرند تاو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۰۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * مرکز اصلی شرکت در خوانسار به - چهارباغ - کوچه مطهری - بلوار معلم - پلاک ۳۲ - طبقه همکف - کدپستی ۸۷۹۱۶۵۶۱۱۵ انتقال یافت و ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. * آقای وحید جواهری فرزند سعید به شماره ملی ۱۲۲۰۰۱۰۵۵۳ با پرداخت مبلغ نود میلیون ریال و آقای سعید جواهری فرزند علی به شماره ملی ۱۲۲۹۲۳۳۲۶۱ پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بدین شرح میباشد: خانم فرزانه جهانگیری و خانم سمیه جهانگیری و آقای رضا جهانگیری و آقای فرزین جهانگیری هر کدام دارنده ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، خانم زهرا توکلی دارنده ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، مرتضی جهانگیری دارنده ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، وحید جواهری و سعید جواهری هر کدام دارنده ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۲۱۳۶۷۰۷۸۳۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429979
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین راد مرد به شماره ملی ۰۵۵۹۰۰۹۲۳۲ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای رامین راد مرد به شماره ملی ۰۵۵۹۰۰۹۲۳۲ دارنده مبلغ ۹۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال و خانم احترام هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۵۱۰۷۷۲ دارنده مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. پ۹۶۰۲۲۵۱۰۱۵۵۱۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559216
آگهی تغییرات آموزشی طراحان برتر فنون پایدار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۲۷۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - الف) نقل و انتقال سهم الشرکه (اصلاح ماده اساسنامه): آقای ابوالقاسم منصوری که دارنده مبلغ۲۷۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد کلیه سهم الشرکه خود را به آقای محمدباقر نجار به شماره ملی۰۳۲۳۱۳۶۳۰۳ واگذار نمود. و از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. خانم گیتا منصوری که دارنده مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ سهم الشرکه خود را طی صلح رسمی تحت شماره ۱۵۶۳۶ مورخه ۹۶/۴/۱۵ دفترخانه شماره ۱۲۰ حوزه ثبتی کرج به آقای محمدباقر نجار به شماره ملی۰۳۲۳۱۳۶۳۰۳ واگذار نمود. خانم پارمیس اسماعیلی نیا که دارنده مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ سهم الشرکه خود را طی صلح رسمی تحت شماره ۱۵۶۳۶ مورخه ۹۶/۴/۱۵ دفترخانه شماره ۱۲۰ حوزه ثبتی کرج به آقای محمدباقر نجار به شماره ملی۰۳۲۳۱۳۶۳۰۳ واگذار نمود. و از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. خانم رباب رهبر که دارنده مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه خود را طی صلح رسمی تحت شماره ۱۵۶۳۶ مورخه ۹۶/۴/۱۵ دفترخانه شماره ۱۲۰ حوزه ثبتی کرج به آقای محمدباقر نجار به شماره ملی۰۳۲۳۱۳۶۳۰۳ واگذار نمود. و از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای سعید اسماعیلی نیا که دارنده مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه خود را به مبلغ به آقای محمدباقر نجار به شماره شناسنامه ۲ تاریخ تولد ۱۳۴۹/۰۴/۱۴ صادره از اشتهارد نام پدر جاهنشاه شماره ملی۰۳۲۳۱۳۶۳۰۳ به آدرس البرز - شهر فردیس - پیک - بلوار آزادگان (ملارد) - بن بست (چراغسازی ملارد) - پلاک ۱۸۵۵ - طبقه همکف واگذار نمود. و از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. خانم آناهیتا اسماعیلی نیا که دارنده مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ سهم الشرکه مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را طی صلح رسمی تحت شماره ۱۵۶۳۶ مورخه ۹۶/۴/۱۵ دفترخانه شماره ۱۲۰ حوزه ثبتی کرج به آقای محمدباقر نجار به شماره ملی۰۳۲۳۱۳۶۳۰۳ واگذار نمود. و از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حقی در شرکت ندارد. و سرمایه آقای محمدباقر نجار از ۲۷۰۰۰۰۰۰ به ۱۲۷۵۰۰۰۰۰ افزایش یافت وماده مربوط در اساسنامه به اصلاح گردید. ب) اصلاح ماده اساسنامه (در خصوص کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره) - تعداد اعضای هیئت مدیره از ۷ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده‌های مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست جدید سهامداران به شرح ذیل می‌باشد خانم کبری واحد به شماره ملی ۴۸۹۸۹۹۴۵۳۹ دارای مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدباقر نجار به شماره ملی ۰۳۲۳۱۳۶۳۰۳ دارای مبلغ ۱۲۷۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای علیرضا نجار به شماره ملی ۰۳۱۳۳۲۳۶۰۷ دارای مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه نجار به شماره ملی ۰۳۱۱۷۷۷۴۱۴ دارای مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۶۰۵۲۳۲۷۵۱۷۷۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583578
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۴۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک گل پریان با دریافت مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارند. آقای ادوین کریکوریان هفتوانی با دریافت مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارند. آقای کسری جعفرشقاقی با دریافت مبلغ ۶۸۴۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارند. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می‌باشد. مهدی معین شماره ملی ۵۸۰۹۵۶۹۲۸۵ دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سعید مقدسی شماره ملی ۱۲۲۹۲۴۱۰۵۱ دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سیدمحمدحسن موسوی شماره ملی ۶۴۸۹۸۲۰۵۵۲ دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳نفر کاهش پیدا کرد و ماده قانونی مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۶۰۷۴۶۰۵۱۵۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604040
آگهی تغییرات امید شروع دوباره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۱۶۰۶/۹۶۸/۹۱۷مورخ ۳۰/۵/۹۶سازمان بهزیستی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا تقی پور به شماره ملی ۰۰۷۳۷۳۶۶۷۹ باپرداخت ۲۴۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از ۲۵۰۰۰۰۰۰ریال به ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای محمد رضا تقی پور به شماره ملی ۰۰۷۳۷۳۶۶۷۹دارای مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا ارزاقی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۱۲۸۹۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه تبصره ۱ ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص دارندگان حق امضا به شرح ذیل اصلاح میشود. تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۳ فصل و ۳۶ ماده و ۲۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۶۰۶۲۱۸۸۳۴۶۰۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623098
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارم بتن میلان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۴۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ محمد فیروزی به شماره ملی ۰۵۳۲۳۴۵۱۱۸ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ ۳۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد: فرشید فروزان به شماره ملی دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد فیروزی به شماره ملی دارای ۷۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی رضا میرزائی به شماره ملی دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. - ۲ به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: انجام فعالیتهای بهره برداری و نگهداری فنی از (تاسیسات آب شرب و شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه‌های فاضلاب) - انجام کلیه کارهای خدماتی و اجرای و نگهداری فضای سبز، پارکها و ادارات وشهرداریها و خدمات مربوط به درخت کاری وباغ بانی وجدول بندی و آذین بندی میادین و شهرها و رنگ آمیزی جداول و خیابان‌ها وامور آشپزخانه ورستوران، تهیه و توزیع و طبخ غذا - انجام خدمات عمومی ازقبیل نظافت وتنظیفات منازل وارگانهای دولتی وخصوصی، ایاب وذهاب پرسنلی، امورآبدارخانه، نگهداری از اماکن عمومی وخصوصی، انجام کلیه امور تاسیساتی از قبیل تعمیرات ونگهداری تاسیسات و تجهیزات صنعتی وساختمانی وامورپیمانکاری مربوط به شبکه‌های گازرسانی - تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب، برق، گاز وفاضلاب) حفاظت کاتودی، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال نفت وگاز، تجهیزات صنعتی، پایپینگ، سندبلاست، سازه‌های هیدرولیکی - انبارداری. پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش۹۶۰۷۰۱۲۱۷۹۱۰۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705589
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ویستا طراح پاسارگاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۶۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طهماس یوسف وند شماره ملی ۴۱۸۹۹۶۱۷۶۰ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای سبحان یوسف وند شماره ملی ۴۱۸۰۱۲۴۵۴۸ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: آقایان بهنام بیات ش م ۳۹۳۴۳۵۷۳۳۴ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه بابک سلگی ش م ۳۹۶۲۰۸۲۴۶۸دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شهرام بیات ش م ۳۹۳۲۲۴۷۹۱۴ دارای ۲۶۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه مصطفی چگینی علی آبادی ش م ۳۹۳۵۱۴۵۵۳۸ دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سبحان یوسف وند دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و طهماس یوسف وند ش م دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۲۰۷۴۶۵۰۵۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837108
آگهی تغییرات شرکت سبز اندیشان شهر پاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۶۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عبدلی به کدملی ۰۰۶۸۰۹۱۷۶۱ با دریافت ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسین شمسی زاده با دریافت مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود از صندق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۹۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده (۴) اساسنامه شرکت اصلاح گردید. اسامی و سهم الشرکه شرکاء پس ازکاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای عباس غلامی ک. م۰۷۵۹۷۸۷۶۴۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین شمسی زاده ک. م ۱۶۳۹۵۵۸۴۸۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن اصغر زاده دارنده ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۱۰۴۵۰۷۷۵۴۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887439
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی میعاد ر اه شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۹۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۷۳۸۲ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی ماه رخسار شماره ملی۰۹۲۰۷۳۶۶۸۸ با دریافت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند. خانم معصومه جوانمرد سیار شمراه ملی۰۹۴۰۵۹۳۱۱۴ با دریافت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید.. در نتیجه ماده چهار اساسنامه شرکت از مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. درنتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: خانم نجمه شیرقاضی دلویی دارای۹۶۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. آقای جواد شیرقاضی دلویی دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۶۱۲۰۲۶۹۴۷۶۱۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902296
آگهی تغییرات شرکت مرداس گشت پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۹۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۰۵۰۸ , ۱۲۶ , ۹۶۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین میرزائی توستانی به کدملی ۰۰۶۱۹۹۹۱۰۵ با دریافت مبلغ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت (کلیه سهم الشرکه خود) از ردیف شرکاء خارج گردید. هژیر شگرف نخعی به کدملی ۰۰۷۵۱۳۸۸۱۶ با دریافت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت (کلیه سهم الشرکه خود) از ردیف شرکاء خارج گردید. سهیلا میرزائی توستانی به کدملی ۰۰۳۶۷۹۷۸۷۱ با دریافت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت (کلیه سهم الشرکه خود) از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. آقای علی قدوسیان، کدملی ۰۸۶۰۰۶۶۳۶۳ دارنده ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضاکوهینی تفرشی، کدملی ۰۰۵۶۷۲۴۶۰۸ دارنده ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سهیل منظوری فرد، کدملی ۰۰۶۳۳۱۵۱۷۱۵ دارنده ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۰۸۳۵۵۶۸۲۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961989
آگهی تغییرات شرکت زیست رهاورد کارا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۱۶۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حامد ک. م ۴۴۲۰۱۱۲۳۳۶ دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داددر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: - آقای پیام غیاثی دارنده مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ک. م۱۲۹۰۶۹۶۶۶۷ - آقای پویا غیاثی دارنده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ک. م۱۲۹۰۶۹۶۶۷۵ - آقای مهران غیاثی دارنده مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ک. م۱۸۶۰۸۰۰۲۳۸ - آقای حمید حامد دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ک. م۴۴۲۰۱۱۲۳۳۶ پ۹۷۰۱۱۸۶۰۳۲۸۷۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096874
آگهی تغییرات ارقام پژوهان دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۰۲۴۲۴/۹۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن آمون شماره ملی ۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵ با دریافت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق مؤسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه مؤسسه از مبلغ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل تغییر می‌یابد آقای پرویز آزادپیما دارنده مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای اسماعیل شیخ بابائی دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای حسین میلانی دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۷۰۴۰۶۶۲۶۵۹۱۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک