علی گشتاسب

علی گشتاسب

کد ملی 2391508093
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 578582
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان جعفریهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۷۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۶۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۳۶۷۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004103
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شماره ثبت ۲۴۹۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ و آقای علی گشتاسب به شماره ملی۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی۰۸۳۹۶۴۶۸۳۶ تا تاریخ۲۵/۰۷/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی گشتاسب به شماره ملی۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی۰۸۳۹۶۴۶۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی۰۸۳۹۶۴۶۸۳۶ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۰۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386878
آگهی تغییرات شرکت فرامید تجارت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۱۵۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۹۸۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. آقای علی گشتاسب با کد ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای هومن فاضلی متین بشماره ملی ۰۰۵۵۲۰۰۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۰۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405950
آگهی تغییرات شرکت اردسفید اکبری سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۰۱۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی گشتاسب به کد ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ بسمت بازرس اصلی دریا قنبری به کد ملی ۳۳۷۹۹۶۵۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۰۴۸۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405973
آگهی تغییرات شرکت پاشا فام آذر سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۶۰۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۷۸۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ تصویب شد. آقای علی گشتاسب به کد ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین آزاد به کد ملی ۰۰۷۹۵۵۲۰۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۴۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669854
آگهی تغییرات شرکت پالار کرانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۶۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی گشتاسب بشماره ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کورش محمدی به شماره ملی ۳۳۰۸۸۹۳۰۵۳ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیات مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/۹۴ تعیین گردیدند. ۲ آقای محمدرضا تاجدینی بشماره ملی ۳۵۰۰۷۴۲۴۱۶ و آقای مهدی تاجدینی بشماره ملی ۰۰۷۲۸۸۴۳۶۳ و آقای کامبیز فروزان بشماره ملی ۳۵۰۰۷۵۷۶۱۸ و خانم مونا امیدواری بشماره ملی ۲۲۹۷۶۶۸۲۸۷ ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۰۳۵۵۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605727
آگهی تصمیمات شرکت احیای جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۷۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۳۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه مالی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کد ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743288
آگهی تصمیمات شرکت درفام سرام سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۸۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به ش ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828219
آگهی تصمیمات شرکت ارم بیشهسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۴۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134568
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی والا انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سلیمان شکارچی به کدملی ۲۹۲۹۳۰۰۶۸۱ و حسین صراف به کدملی ۰۰۴۳۶۳۳۴۹۸ و محمدرضا حیدرپوررودکلی به کدملی ۲۵۹۵۵۵۱۱۵۹ و مهران مربوط صادق به کدملی ۰۰۴۵۴۱۸۱۳۶. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146269
آگهی تغییرات شرکت ردا سلامت پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۴۲۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۲۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378714
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۶۴۳۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۰۹۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۱ ایرج پورعلی به ک م ۱۹۷۰۳۹۷۱۶۰ و محمدحسین لهبی به ک م ۲۲۹۵۳۸۸۶۵۱ و آرش پردال به ک م ۴۲۶۸۸۴۱۹۴۶ و مصطفی پردال به ک م ۴۲۶۹۰۸۷۱۷۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۳۹۰/۱۵۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۳ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده می‌باشد. علی شهروئی به ک م ۴۲۶۹۵۰۲۷۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی نحوی به ک م ۲۲۷۹۶۸۲۱۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیمان شهروئی به ک م ۴۲۶۹۵۴۶۸۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به ش م ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به ک م ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421555
آگهی تصمیمات شرکت هانتر پارت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۴۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کد ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468297
آگهی تغییرات شرکت یاس سپید وش سهامی خاص بشماره ثبت۳۰۷۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای علی گشتاسب به شماره ملی۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۴/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرعباس ولی به شماره ملی۰۰۶۱۲۳۲۵۵۶ و خانم هانی نیکو به شماره ملی۰۰۶۲۰۹۳۲۶۶ و خانم فروغ آهن دوست به شماره ملی۱۴۵۳۷۳۶۴۸۱ تا تاریخ۱۱/۴/۱۳۹۲. در تاریخ۵/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10752002
آگهی تصمیمات شرکت عمران و صنعتی پویش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۱۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۶۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و علی گشتاسب به کدملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977960
آگهی تغییرات ارقام نگر آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۵۸۱۴/۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت رهبری به کدملی ۲۵۹۰۳۹۲۴۸۶ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در ردیف شرکای مؤسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه از مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال به مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: آقای حجت رهبری به کدملی ۲۵۹۰۳۹۲۴۸۶ دارنده مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علیرضا زند بابا رئیسی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ دارنده مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن زرعی به کدملی ۱۰۶۲۶۲۴۷۳۴ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مصطفی احمدی وسطی کلائی به کدملی ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ دارنده مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال خانم مهناز خشنود نیا به کدملی ۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد تقی رضائی به کدملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای قاسم شیخانی به کدملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ دارنده مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سید محمد طباطبایی به کدملی ۱۶۳۹۷۰۲۴۳۱ دارنده مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ دارنده مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حسن معلومات به کدملی ۰۷۳۲۱۵۶۴۳۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمود رضا ناظری به کدملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ دارنده مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس اسماعیلی کدملی ۱۱۴۱۶۴۴۹۴۰ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای عباس حیدری کبریتی کدملی ۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای ابوالفضل میرزایی کدملی ۱۰۹۲۰۲۸۶۱۷ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدحسین ملکیان کدملی ۱۱۹۹۴۰۳۹۵۴ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علی گشتاسب به شماره ملی ۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۱۲۶۵۰۹۳۱۸۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک