سیاوش قاسمی

سیاوش قاسمی

کد ملی 2372711067
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1189916
آگهی تغییرات شرکت مهندسی شهر سازه مهتاب (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۰۲۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ فرهاد آرامش نیا بشماره ملی ۴۲۳۱۰۶۹۶۳۸ و نجمه اسدی بشماره ملی ۴۲۶۹۶۲۹۵۲۵ و محسن عمرانی بشماره ملی ۳۳۵۹۸۱۱۳۹۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مهین راستیانی منش بشماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ بسمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی بشماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: نجمه اسدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهاد آرامش نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عمرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء فرهاد آرامش نیا (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۶۵۴۱۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660728
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی تاج نمای ایل سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ بابا جوهری به شماره ملی ۱۸۶۰۸۰۹۴۳۱ و آرش افتخاری به شماره ملی ۲۱۶۱۸۷۶۱۶۳ و مهدی رجبی به شماره ملی ۲۱۶۱۶۸۴۹۷۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۷۲۰۷۲۸۱۹۷۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سارینا نگین فارس درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۴۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز ، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان دادگستری بین شهدای ۴ و ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۴۹۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۶/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای عظیم قاسمی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم اقدس رسولی مقدم به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۱۳۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۱۱۵۷۲۵۴۱۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730747
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق اختر دنا درتاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۰۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان،آب،تاسیسات،و تجهیزات نفت و گاز، برق و صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار ارم ـ بین شهدای ۴ و ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/۲۱۲۳ مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری و شرکت با امضای رامین قره بیگی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۱۱۷۲۲۹۹۴۳۹۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760397
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بنای قلعه گلاب آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ عزیزاله رضائی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۱۳۴۸ و اعظم گلستانی ماچک پشتی به شماره ملی ۲۰۹۳۷۶۲۵۹۵ و محمد دارائی به شماره ملی ۵۸۴۹۷۱۷۰۲۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۲۰۴۲۱۰۴۲۸۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805097
آگهی تغییرات شرکت هیوا خدمات ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۷۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ آتش کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۰۴۷۴۲۴۵ و سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ و زینب کرمی کالوس به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۴۵۸۷به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ آذر پروین به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۱۳۴۸ به سمت بازرس اصلی و شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858780
آگهی تغییرات شرکت یاقوت درخش آرشام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۹۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ریحان خوبانی به شماره ملی۴۲۶۹۳۴۶۹۰۶ و سعید ملائی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۲۳۷۰۴ و مهین افراشته به شماره ملی ۴۲۵۰۴۷۰۹۲۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۷۵۵۶۵۴۴۸۴۲ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860237
آگهی تغییرات شرکت صنعت بنای چهار فصل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ الهام هاشمی شرف آباد سفلی به شماره ملی ۴۲۲۰۴۴۵۵۶۰ و محمد رضا علیزاده تالار پشتی به شماره ملی ۲۱۶۱۸۲۸۶۶۵ و مهدی وفائی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۵۳۵۰۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۳۲۹۷۶۶۶۷۷۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054874
آگهی تغییرات شرکت ویلا سازان برادران برازش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۶۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ کلثوم بابائی چنارستان سفلی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۵۸۷۱۷ و فرزاد شاهرخ زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۱۵۱۸۸۴ و اکبر عباسی به شماره ملی ۵۳۹۹۷۶۸۰۶۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ سمت بازرس اصلی و شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۷۱۳۶۲۵۵۰۶۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181702
آگهی تغییرات شرکت قهرمان نمای برنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۲۰۵۹۰۶۴۳۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222892
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پولاد جهان جیران درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۸۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه وترابری، ساختمان و ابنیه، آب ، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز ، برق و نیرو ، کشاورزی و زهکشی و ارتباطات و صنعت و معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان شهدای ۳ پلاک ۷۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۷۸۱ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشدکه مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی ۱۰۰/۳۴۶۲ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردید اولین مدیران: آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای هدایت قاسمی به شماره ملی ۲۲۹۴۶۹۸۳۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صنم قاسمی به شماره ملی ۱۲۰۹۰۹۶۷۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی باامضا آقای سیاوش قاسمی (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروین جمالی به شماره ملی ۱۲۰۹۷۷۹۵۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضاییان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تا ۰۳/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۸۴۱۶۸۰۱۳۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249358
آگهی تغییرات شرکت بشار صنعت سیرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۰۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱مریم نوشادی به شماره ملی ۴۲۶۰۱۲۲۸۷۸ و ارش آقا زاده به شماره ملی ۰۰۶۳۷۲۸۰۲۸ و امیر رضائی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۶۳۱۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۰۲۰۹۳۸۸۱۳۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277362
آگهی تغییرات شرکت راه یاب یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسی شرافتی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۴۴۷۷۱ و صدیقه افشون به شماره ملی ۱۸۶۰۵۳۰۰۱۱ و شهاب الدین شرافتی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۴۴۲۴۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ شهرزاد فروزان به شماره ملی ۱۸۶۱۰۹۶۰۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۰۶۴۰۵۲۴۰۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384750
آگهی تغییرات شرکت تحکیم عمران جمشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۰۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۱۲۴۱۹۶۶۰۱۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387626
آگهی تغییرات شرکت حسین بهنمای جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۶۴۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ زهرا گندم کار به شماره ملی ۴۲۵۱۱۵۶۴۱۲ و سیدعبدالحمید موسوی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۰۲۴۵۸ و سیدمحمدتقی میرحسینی رودبارکی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۴۵۴۰۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ حمیده عباسی اصل به شماره ملی ۴۲۵۰۶۶۰۵۸۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۱۲۷۴۱۴۱۳۵۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570959
آگهی تغییرات شرکت چیت گستر فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ علی مراد کریمی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۴۳۷۱۶ و محمد مهدی مردانی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۱۴۳۱ و سیامک نان گیر به شماره ملی ۱۳۸۱۸۰۸۱۹۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند - ۲ سیاوش قاسمی شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و مهین راستانی منش با شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۳۰۶۳۰۵۰۲۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603186
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نادین خدمات دنیز درتاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۵۲۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه - تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، امور آشپز خانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه - خدمات عمومی شامل تنظیمات نامه رسانی، تامین نیروی انسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و موارد مشابه- نگهداری و خدمات فضای سبزشامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه- امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنریچاپ و موارد مشابه امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمانی و موارد مشابه – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح-ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج- مصلی- خیابان مصلی- خیابان ولیعصر- پلاک ۰- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۸۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۴۹/۲۷۷۵ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای غلامرضا محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۳۵۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه درست به شماره ملی ۴۲۲۰۰۷۳۱۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سیده عطیه حسینی زاده (رئیس هیات مدیره ) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم صالحی به شماره ملی ۲۳۸۰۰۲۳۱۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۲۰۸۸۶۵۸۸۷۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607756
آگهی تغییرات شرکت پاداش سازه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱الیاس پاداش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۸۷۳۷۱ و داود پاداش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۷۷۳۰ و رسول پاداش به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۲۲۳۶ و نواب رستمی یاسوج به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۳۸۵۹ و سمانه رستمی یاسوج به شماره ملی ۴۲۳۱۶۶۸۲۷۲ و رضا پاداش به شماره ملی ۴۲۲۰۰۴۲۰۷۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ خلیل مسعودنیا به شماره ملی ۴۲۳۰۰۰۹۷۸۱ به سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۲۲۷۵۶۶۲۶۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848364
آگهی تغییرات شرکت سورنا برج جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۴۵۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ و میثم حیدری علی آبادی به شماره ملی ۲۶۵۹۸۹۱۷۴۵ و محمد رضا نوری به شماره ملی ۴۳۲۳۴۸۸۰۱۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۱۰۸۳۸۹۳۲۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903083
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازان روستایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱بانو اعظم موسوی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۶۶۲۴۹۵ و احد نیک پناه به شماره ملی ۱۳۷۸۲۰۵۷۳۱ و حسان صفری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۴۶۴۳۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۰۸۹۴۵۶۰۶۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976694
آگهی تغییرات شرکت بیرلیک قشقایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۴۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ و حسین صالحی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۰۲۶۵۹ و جعفر خراسانی به شماره ملی ۴۳۹۰۲۷۵۵۶۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۱۲۲۱۲۹۸۴۰۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029973
آگهی تغییرات شرکت زیتون عمارت هونام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمد گلابی به شماره ملی ۱۸۶۱۵۹۶۳۹۱ و عادل معصومی به شماره ملی ۱۸۵۰۱۸۱۴۵۴ و ولی الله سلیمانی صفرپور به شماره ملی ۰۹۴۶۱۳۷۹۹۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۲۵۵۰۸۹۳۵۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082807
آگهی تغییرات شرکت مینو برج تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۶۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و رضا آزادی به شماره ملی ۲۳۹۱۷۲۸۳۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت و خاطره آزادی به شماره ملی ۲۳۷۲۳۷۵۶۸۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء خاطره آزادی (عضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبراست. ش۹۷۰۳۲۹۸۶۳۸۶۳۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101808
آگهی تغییرات شرکت شکیل بنای کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۵۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسین مرادی به شماره ملی ۱۸۶۱۵۷۱۴۰۲ و عباس یعقوبی به شماره ملی ۴۳۲۲۲۲۲۱۰۲ و غلامرضا معصومی به شماره ملی ۵۸۰۹۶۹۸۰۹۳به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و روح انگیز جعفریان به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۵۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۴۱۱۴۳۳۸۴۴۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223517
آگهی تغییرات شرکت پارس مختصات البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۲۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۲ آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به عنوان بازرس اصلی خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ آقای جواد چگینی به شماره ملی ۴۳۲۳۷۲۱۹۲۷ و آقای قاسم شیرزاد به شماره ملی ۰۴۹۱۵۳۵۹۵۳ و احمد اکبری سی سخت به شماره ملی ۴۲۳۰۹۷۶۶۷۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۷۰۶۲۷۶۸۱۴۴۴۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380191
آگهی تغییرات شرکت قاسم صنعت مارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۴۵۸۰
آگهی تصمیمات شرکت قاسم صنعت مارون سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۴۵۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ قاسم جاک نژاد به شماره ملی ۱۹۱۱۹۴۸۹۲۱ و امید عینی به شماره ملی ۱۳۸۲۶۳۹۶۳۵ و جواد حسینی به شماره ملی ۴۳۲۴۳۳۷۴۹۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و کامبیز نکویی به شماره ملی ۴۲۳۱۰۸۲۶۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک