علی قاسمی

علی قاسمی

کد ملی 2372706901
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1106515
آگهی تغییرات شرکت افروز بام سعید سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۷۸۸۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۴/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۶/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت. ۲ عادل شرفی بشماره ملی ۱۹۸۸۸۶۳۷۹۱ و سید حمید مدنیان فرد بشماره ملی ۲۳۰۰۳۹۸۷۷۱ و سید عبدالمهدی تقوی بشماره ملی ۵۹۹۹۹۰۹۳۴۱ و کتایون قره قانی بشماره ملی ۳۳۹۲۸۱۱۳۰۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ علی قاسمی بشماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی بشماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضا: سید عبدالمهدی تقوی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عادل شرفی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حمید مدنیان فرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کتایون قره قانی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه‌های عادی باامضا عادل شرفی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۷۴۳۴۶۲۲ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127012
آگهی تغییرات شرکت سیال گستر سپیدار سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۷۱ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۹۷۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۴/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسی جازئی بشماره ملی ۴۲۶۹۱۸۰۰۵۶ جعفر خراسانی بشماره ملی ۴۳۹۰۲۷۵۵۶۹ پدرام کاکانژادیان بشماره ملی ۱۸۱۷۴۸۴۱۰۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علی قاسمی بشماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس اصلی تهمینه نیکروز بشماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضا: جعفر خراسانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسی جازئی بسمت رئیس هیئت مدیره پدرام کاکانژادیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات نامه‌های عادی با امضا موسی جازئی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۲۷۲۷۸۵۱۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157166
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران آریا فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۵۵۱۰۰۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۵/۲/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ۱۰ /۶/۹۲به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳نفر به ۴ نفر افزایش یافت. ۲ الهام نظری نصراباد کد ملی ۴۲۳۱۶۶۷۱۹۵ و سید محمد هاشمی کد ملی ۱۲۸۴۹۳۹۲۷۸ و احمد ترابی باغکمه کد ملی ۱۸۱۸۴۸۶۲۲۹ و رجبعلی ترابی باغکمه کد ملی ۱۱۱۱۵۶۹۰۰۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ تهمینه نیکروز کد ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ بسمت بازرس اصلی و علی قاسمی کد ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: احمد ترابی باغکمه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رجبعلی ترابی باغکمه بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد هاشمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و الهام نظری نصراباد بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی با امضاء الهام نظری نصراباد (عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۳۱۷۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252563
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه امید گچساران (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۰۷۸ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۹۱۰۶
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۵/۸/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۶/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ حسین آذربو بشماره ملی ۴۲۶۹۵۸۳۷۰۳ و حجت اله بیاتی علی اباد بشماره ملی ۲۳۹۱۲۳۰۰۸۷ و محمد جبل عاملیان بشماره ملی ۱۲۹۶۲۴۰۸۹۲۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علی قاسمی بشماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس اصلی و کیانوش کمایی بشماره ملی ۴۲۶۹۶۶۵۴۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: محمد جبل عاملیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین آذربو بسمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله بیاتی علی اباد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی باامضاء حسین آذربو (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۸۵۳۲ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306022
آگهی تغییرات شرکت توان عمران بویر سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۷۲۵۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضاء هیئت مدیره از۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت. ۲ زبیده کریمی نژاد چشمه گل کد ملی ۴۲۳۰۱۳۴۹۱۶ و زهرا بی نیاز کد ملی ۲۳۷۲۰۶۰۹۲۹ و توحید ایران نژاد مغانجوقی کد ملی ۲۸۵۱۳۹۶۰۰۵ و سید محمد علی محمدپور کد ملی ۴۲۲۰۰۵۳۶۲۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ زینب کریمی چشمه گل کد ملی ۴۲۳۰۲۴۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و علی قاسمی کد ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: توحید ایران نژاد مغانجوقی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و زبیده کریمی نژاد چشمه گل بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا بی نیاز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد علی محمدپور بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی با امضاء زبیده کریمی نژاد چشمه گل (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۲۳۱۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564682
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی سیال سازه فجر سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۱۵۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ روح اله ایلانی بشماره ملی ۲۳۷۱۲۷۳۰۵۸ و اکبر ایلانی بشماره ملی ۲۳۷۱۰۹۵۸۴۲ و سعید علی پور بشماره ملی ۲۲۹۶۳۶۵۹۲۲بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲ علیرضا بهرام پور بشماره ملی ۲۴۱۰۹۵۸۱۶۸ بسمت بازرس اصلی و علی قاسمی بشماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۰۹۹۸۲۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683714
آگهی تغییرات شرکت ابنیه وتاسیسات هجرت سازه یاسوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۹۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سید احمد پناهنده به شماره ملی ۴۲۵۰۹۳۹۵۵۳ و قنبر حسین پور به شماره ملی ۴۲۳۱۲۶۸۴۹۴ و سپیده خان بابائی سورانه به شماره ملی ۰۳۸۶۰۰۶۵۷۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ۲ تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۳۰۸۱۰۹۸۲۴۵۹۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672456
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان ریگ داغ لنده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۱۵۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: کامین ضرغامی به شماره ملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت رئیس هیات مدیره اناهیتا ضرغامی به شماره ملی ۵۵۰۰۰۳۱۶۶۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء کامین ضرغامی (مدیرعامل و عضو) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۴۱۲۰۳۲۶۶۷۹۳۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858780
آگهی تغییرات شرکت یاقوت درخش آرشام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۹۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ریحان خوبانی به شماره ملی۴۲۶۹۳۴۶۹۰۶ و سعید ملائی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۲۳۷۰۴ و مهین افراشته به شماره ملی ۴۲۵۰۴۷۰۹۲۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۷۵۵۶۵۴۴۸۴۲ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885625
آگهی تغییرات شرکت اطلس بویر امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۷۵۹۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آرش بخشی به شماره ملی ۴۲۴۰۳۰۶۳۴۵ و فرخ افروز پور به شماره ملی ۴۲۵۱۰۹۸۶۱۷ و بهمن مقدم به شماره ملی ۴۴۱۱۰۲۷۰۶۲ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ ماریا نشاطی به شماره ملی ۱۵۰۲۲۵۱۷۸۷ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۴۱۰۳۰۴۷۴۴۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956984
آگهی تغییرات شرکت سایه سازه یسنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۴۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم اسما کرمی فرزند اردشیر به شماره ملی ۴۸۵۹۸۶۴۹۶۴ و شماره شناسنامه ۳۶۳ صادره از پلدختر با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و هیچگونه سهم و مسیولیتی در شرکت ندارد ۲ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت. نام شرکاء میزان سهم الشرکه رضوان حیدری حسین اباد به شماره ملی ۴۲۳۲۰۳۲۲۶۶ چهارصد و پنجاه هزارریال سهم الشرکه مصطفی راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۰۸۷۱ پنجاه هزارریال سهم الشرکه علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ پانصد هزارریال سهم الشرکه ش۹۵۰۵۱۹۸۳۵۷۰۴۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075642
آگهی تغییرات شرکت نوید کار جنوب ارجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۷۲۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ امراله کریمی خشاب به شماره ملی ۴۲۵۰۲۷۷۰۴۶ و نادر آرگیو به شماره ملی ۲۲۹۴۸۴۲۵۸۸ و محبوبه کریمی خشاب به شماره ملی ۴۲۵۱۲۴۳۷۶۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و امین پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۰۰۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۷۲۵۵۶۰۶۳۴۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127576
آگهی تغییرات شرکت زرین طلوع ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۸۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۶/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ محمدپور اسکندری به شماره ملی ۲۳۷۱۰۶۹۸۰۹ و مهدی فتحی حاجیدهی به شماره ملی ۲۶۵۹۹۵۷۵۶۸ و شهربانو نجفی به شماره ملی ۲۳۷۲۰۸۷۰۵۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و تهمینه نیکروز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۶۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۸۲۴۹۵۴۳۲۳۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269366
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میعاد سازه قشقایی درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۸۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان، نفت و گاز برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مدیریت بن بست هاشمی کدپستی ۷۵۹۱۶۵۳۵۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم ماه رخ ایمانی به شماره ملی ۲۲۹۴۷۲۱۱۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره و خانم زینب حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۱۴۱۵۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۰/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای علی قاسمی (نایب رئیس هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نازیلا پروین به شماره ملی ۲۳۶۰۳۹۷۵۱۶ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر پروین به شماره ملی ۲۳۷۱۲۵۴۹۸۳ به سمت بازرس علی البدل از ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ تا ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۰۳۹۴۴۷۵۸۹۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384750
آگهی تغییرات شرکت تحکیم عمران جمشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۰۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۱۲۴۱۹۶۶۰۱۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385666
آگهی تغییرات شرکت مهر پور ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۲۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ شیروان محمدی به شماره ملی ۲۳۹۰۲۱۰۶۵۱ و مجید محمدی به شماره ملی ۲۳۹۲۰۰۰۷۱۹ و علی محمدی به شماره ملی ۲۳۹۱۷۳۲۱۹۸ و ناصر کشوری به شماره ملی ۲۳۹۱۶۲۷۱۳۰ و نعمت اله زمانی پور به شماره ملی ۰۶۵۲۸۶۳۱۴۰ و شهریار محمدی به شماره ملی ۲۳۹۰۲۱۰۶۵۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ شهین غلامی به شماره ملی ۲۳۹۰۰۸۵۶۸۷ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۱۲۶۶۳۷۵۹۵۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سما سازان هخامنش درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۱۷۳۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات -آب و برق- نفت و گاز- صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج-ترمینال-بلوار شهید رجائی-خیابان ابن سینا-پلاک ۰-ساختمان ۳-طبقه اول-واحد ۷- کدپستی ۷۵۹۱۹۶۷۷۵۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۱/۰۶/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران:آقای سیاوش ایمانی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۰۳۹۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای آرش ایمانی به شماره ملی ۲۳۶۰۰۴۴۸۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء علی قاسمی(نایب رئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای هجیر پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۶۷۰۵۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احسان پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۷۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۱۷۷۰۵۵۸۹۵۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678772
آگهی تغییرات شرکت ساورز بنای بویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ عباس حسن نژاد به شماره ملی ۰۸۳۹۸۸۲۲۶۲ و زهره نژاد پور اسمعیلی به شماره ملی ۲۲۹۱۴۶۹۱۴۵و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای روح الله گواروئی به شماره ملی ۳۰۳۱۳۶۴۶۷۸ به سمت بازرس اصلی و حسین فاریابی به شماره ملی ۳۰۲۰۱۰۶۵۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۸۰۳۸۵۴۴۸۰۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692463
آگهی تغییرات شرکت نیل گستر دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مجید بوعذار به شماره ملی ۱۹۸۸۸۴۳۰۶۵ و عبدالرضا سیلاوی به شماره ملی ۱۸۲۷۹۳۳۱۴۳ و احمد سیلاوی به شماره ملی ۱۹۸۸۵۰۱۳۸۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و حمید قاسمی به شماره ملی ۵۶۴۹۴۲۳۵۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۸۱۳۱۰۹۹۸۹۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705243
آگهی تغییرات شرکت برق ستاره آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: محسن رئیسی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۲۸۰۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت رئیس هیات مدیره و عظیم نعمتی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۹۷۲۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء علی قاسمی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۸۲۰۸۹۶۳۱۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825504
آگهی تغییرات شرکت سما سازان ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۵۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آمنه زابلی سی سخت به شماره ملی ۴۲۳۰۹۷۳۴۹۷ و قربانعلی الفونه به شماره ملی ۴۲۳۰۴۱۸۲۵۶ و زهراکوثری به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۴۸۱۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و مرتضی تقوی به شماره ملی ۲۳۰۱۰۸۵۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۰۳۰۷۸۱۵۸۹۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837636
آگهی تغییرات شرکت آفتاب برج هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ ساره نعمتی بیرون به شماره ملی ۰۰۶۰۷۳۹۹۰۸ و ولی الله افشار طوینانی به شماره ملی ۳۴۳۱۷۳۴۴۴۷ و سعید همتی دالینی به شماره ملی ۲۲۸۰۰۶۱۱۶۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سهیلا افشاری اردکانی به شماره ملی ۲۵۴۰۰۱۱۲۲۵ سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۱۱۰۴۶۰۴۳۶۲۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864725
آگهی تغییرات شرکت ساورز بتن پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۷۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سعید رحیمی به شماره ملی ۰۴۵۱۷۳۳۱۸۵ و مرضیه زارع به شماره ملی ۲۲۸۱۱۹۲۸۵۷ و علی رضا رامشینی به شماره ملی ۵۷۳۹۹۵۰۹۸۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و احسان پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۷۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۱۸۹۴۴۶۶۳۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903083
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازان روستایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۷۰۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱بانو اعظم موسوی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۶۶۲۴۹۵ و احد نیک پناه به شماره ملی ۱۳۷۸۲۰۵۷۳۱ و حسان صفری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۴۶۴۳۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۰۸۹۴۵۶۰۶۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976694
آگهی تغییرات شرکت بیرلیک قشقایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۴۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ و حسین صالحی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۰۲۶۵۹ و جعفر خراسانی به شماره ملی ۴۳۹۰۲۷۵۵۶۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۱۲۲۱۲۹۸۴۰۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987070
آگهی تغییرات شرکت هدیش خدمات نارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۸۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فریبا پروار به شماره ملی ۴۲۳۱۸۲۰۳۳۳و حمیده پروار به شماره ملی ۴۲۳۱۰۳۲۹۲۰ و سیده اعظم عرفانی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۱۴۴۴۷۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ علی خالدی نژاد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۲۴۱۲۶ به سمت بازرس اصلی و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۱۲۹۲۱۶۹۹۲۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094401
آگهی تغییرات شرکت دنیز راه ابریشم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۵۹۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا رحمانی زرنق به شماره ملی ۱۳۷۰۸۰۰۳۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ماریا نشاطی به شماره ملی ۱۵۰۲۲۵۱۷۸۷ به سمت رئیس هیات مدیره و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء ماریا نشاطی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۷۰۴۰۵۵۶۵۸۷۶۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183446
آگهی تغییرات شرکت پارسا نسل گچساران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ مهدی احمد پور عظیمی به شماره ملی ۵۰۹۹۹۱۰۳۱۹ و کیمیا آذرآیین به شماره ملی ۴۲۲۰۵۴۶۵۵۳ و ابوالفضل برزگر لیائی به شماره ملی ۵۰۹۹۹۷۳۱۰۸ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلی و امین پروین به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۰۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۶۰۳۸۲۳۳۶۹۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359560
آگهی تغییرات شرکت امین سازه کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مقصود عین اللهی فخر آباد به شماره ملی ۱۶۷۱۰۷۷۶۷۹و سعید حمدی به شماره ملی ۵۳۹۹۹۲۵۲۱۴ و رویا جبرائیلی به شماره ملی ۰۰۶۵۷۳۸۶۷۵ و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ اصغر صالحی خاتون آبادی به شماره ملی ۰۰۱۴۸۶۸۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و داود بدرلو به شماره ملی ۴۳۶۰۰۱۰۴۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۹۲۴۷۱۸۶۲۶۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374968
آگهی تغییرات شرکت الماس راه سورن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: علیرضا ولی خانی به شماره ملی ۰۰۷۵۴۳۶۲۸۰به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ابراهیم هاشمی فسائی به شماره ملی ۲۵۲۰۰۷۷۸۸۳به سمت رئیس هیات مدیره و علی شوندی به شماره ملی ۰۳۸۶۲۴۸۱۲۵به سمت نائب رئیس هیات مدیره و علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء ابراهیم هاشمی فسائی (رئیس هیأت مدیره) و علی شوندی (نائب رئیس هیأت مدیره) مشترکآ و مهر شرکت معتبر است ش۹۷۱۰۰۳۴۶۵۹۰۰۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک