عظیم قاسمی

عظیم قاسمی

کد ملی 2360235915
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1106515
آگهی تغییرات شرکت افروز بام سعید سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۷۸۸۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۴/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۶/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت. ۲ عادل شرفی بشماره ملی ۱۹۸۸۸۶۳۷۹۱ و سید حمید مدنیان فرد بشماره ملی ۲۳۰۰۳۹۸۷۷۱ و سید عبدالمهدی تقوی بشماره ملی ۵۹۹۹۹۰۹۳۴۱ و کتایون قره قانی بشماره ملی ۳۳۹۲۸۱۱۳۰۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ علی قاسمی بشماره ملی ۲۳۷۲۷۰۶۹۰۱ بسمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی بشماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ مدیران و دارندگان حق امضا: سید عبدالمهدی تقوی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عادل شرفی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حمید مدنیان فرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کتایون قره قانی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و نامه‌های عادی باامضا عادل شرفی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۷۴۳۴۶۲۲ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سارینا نگین فارس درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۴۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز ، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان دادگستری بین شهدای ۴ و ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۴۹۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۶/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهین راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۷۸۱۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای عظیم قاسمی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۰۳۲۰۷۸۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم اقدس رسولی مقدم به شماره ملی ۴۲۲۰۳۷۱۳۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۱۱۵۷۲۵۴۱۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718621
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تلاش گران زیبا نما درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۴۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ کیلومتر هفت جاده سی سخت ـ روستای مزدک ـ کدپستی ۷۵۹۱۱۷۶۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/۲۱۲۳ مورخ ۲۷/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی علیزاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۵۱۶۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علیزاده به شماره ملی ۴۲۲۰۳۴۳۶۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی علیزاده (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۲۲۰۲۵۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۴۱۰۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۰۹۱۱۵۰۰۸۳۱۱۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730747
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق اختر دنا درتاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۰۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان،آب،تاسیسات،و تجهیزات نفت و گاز، برق و صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار ارم ـ بین شهدای ۴ و ۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/۲۱۲۳ مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رامین قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۱۰۱۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و شکوفه قره بیگی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۸۵۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری و شرکت با امضای رامین قره بیگی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۱۱۷۲۲۹۹۴۳۹۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305924
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن عمران آرمین در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۴۰۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ساختمان آب و تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، کشاورزی، برق، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ دولت آباد ـ کوچه ((دانا پور)) ـ کوچه مولوی پنجم ـ پلاک ۲۱ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۸۵۴۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم زینب ستوده غظنفر خانی به شماره ملی ۴۲۲۰۱۳۰۰۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۱۷۴۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ستوده غظنفرخانی به شماره ملی ۴۲۲۰۵۴۳۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاطمه رحمانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزین قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۵۰۲۱۸۲ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تا ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۱۱۲۴۹۰۹۶۳۳۵۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321543
آگهی تغییرات شرکت شبنم نمای خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سوسن اسفندیاری بیات به شماره ملی ۲۲۸۰۰۳۱۶۷۱ و مصطفی مهدی زاده به شماره ملی ۰۰۷۶۴۳۵۴۹۰ و مهدی منصوری به شماره ملی ۱۸۶۱۲۵۸۱۷۸ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و فاطمه رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۱۷۴۴۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۲۰۳۲۴۴۴۷۹۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت برج پانیذ درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۶۸۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات – آب و برق- نفت و گاز – صنعت و معدن – کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد- شهر یاسوج -راهنمایی -کوچه((حسینی موردراز )) خیابان باهنر ۶ [ شهید عبداله میثمی] -پلاک ۴- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۵۴۴۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای یدالله جانی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۰۰۹۵۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یاسر پیرو به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۱۹۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن امین خواه به شماره ملی ۴۲۳۱۳۱۸۸۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اسناد عادی و نامه ها و مکاتبات با امضاء آقای یاسر پیرو(رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و خانم شرافت سیاوش اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۴۹۳۲۴۲ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تا ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۲۱۰۵۰۸۱۸۴۸۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475578
آگهی تغییرات شرکت چویل تندیس بشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۰۵۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: فرشید طهمورپور به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۱۴۰۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و عظیم قاسمی شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه مدنی پور به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۸۶۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۳۲۸۲۶۳۸۳۰۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493273
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص متعادل نیرو دهدشت درتاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۶۱۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهر یاسوج ـ دولت اباد ـ خیابان ورزش ـ کوچه مولوی یک ـ پلاک ۱۶ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۸۳۸۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ نزدبانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای کامران آبروشن به شماره ملی ۴۲۴۰۰۰۰۳۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای منصور آبروشن به شماره ملی ۴۲۵۰۰۸۵۹۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سحر آبروشن به شماره ملی ۴۲۴۰۱۴۱۷۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء کامران آبروشن (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک نیک اقبال سی سخت به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۰۸۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۱۱۷۲۹۱۴۱۹۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چینه گستر کوروش درتاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۵۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۵۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. -۱ موضوع:امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، نفت و گاز، برق، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج ـ دولت اباد- کوچه((دانا پور))- کوچه مولوی پنجم- پلاک ۱۷- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۶۸۵۴۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۸۲/۲۱۲۳ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران:آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه علی پور به شماره ملی ۳۴۹۰۲۷۰۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهراء علی پور به شماره ملی ۳۴۹۰۳۲۹۵۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی(مدیرعامل و عضو هیات مدیره)و مهر شرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۱۷۴۴۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای آرمین رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۰۹۹۸۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۶۹۷۶۱۰۷۱۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668939
آگهی تغییرات شرکت کیان رعد بهداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بهنام جوکار به شماره ملی ۴۲۳۱۹۹۹۵۴۶ و سیدمصطفی طباطبائی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۷۸۱۳۳ و امین خدارحم پور به شماره ملی ۲۷۵۰۵۲۳۷۶۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سمیه قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۱۲۷۲۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۲۹۹۳۲۹۹۱۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891782
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس بنای خاوران درتاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۹۳۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ، ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت وگاز ، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ ارم ـ بلوار ارم ـ خیابان ارم۷[شهید آیت اله مرتضوی] ـ پلاک ۱۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی:سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات شعبه آزادی بشماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ پرداخت گردیده و مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای عیسی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۵۲۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباداله قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۰۸۲۱۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی ( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا کشاورز به شماره ملی ۴۲۶۰۲۸۲۹۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مسلم زارع مداب به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۴۱۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۵۱۲۳۷۳۴۱۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909654
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آپامه فلات آپادانا درتاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۸۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آپامه فلات آپادانا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز ،صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ تل زالی ـ میدان انقلاب ـ بلوار شهید قرنی ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۷۴۵۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۵۸ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم گل افشان قاسمی به شماره ملی ۱۲۰۹۰۹۶۶۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۸۳۳۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء گل افشان قاسمی( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اسکندر رحمانی به شماره ملی ۲۲۹۴۵۲۵۸۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زرجهان رحمانی به شماره ملی ۵۴۷۹۶۶۹۸۶۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۲۲۴۳۸۷۴۴۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهاب سازه دنیز درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۴۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:شهاب سازه دنیز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز ،صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-ارم-خیابان ((۱۰ متری))-خیابان ارم۷[شهید آیت اله مرتضوی]-پلاک ۲۲-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۷۵۶۹۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۰۵۸۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۹۲۵۱۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان آقای اسکندر رحمانی به شماره ملی ۲۲۹۴۵۲۵۸۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زرجهان رحمانی به شماره ملی ۵۴۷۹۶۶۹۸۶۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۴۲۹۶۹۵۲۷۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13925639
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شبنم ساحل دنیز درتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۳۸۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: شبنم ساحل دنیز شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز ،صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شاهد ـ بلوار شهید مطهری ـ خیابان شاهد۲۱ [ شهیدنصرالله فلسفیان ] ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۳۴۴۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۲۲۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۱۶۶۷۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آصف قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۵۲۰۱۰۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (نایب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای آرمین رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۰۹۹۸۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۱۷۴۴۱۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۷۵۹۷۲۱۷۶۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980960
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده چل چشمه دنا درتاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۵۱۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، آب، تاسیسات وتجهیزات، نفت و گاز، برق، کشاورزی و صنعت و معدن بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ نجف اباد ـ کوچه ((کوهی)) ـ خیابان امیر کبیر پنجم ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۳۴۶۹۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ ـ ۵ ـ ۱۳۹۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد ۷۷۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای دیاکو کریمی به شماره ملی ۳۷۶۲۱۱۸۹۰۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا عسکری خواه به شماره ملی ۴۲۵۱۰۸۶۲۶۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مسعود رازقی به شماره ملی ۶۰۰۹۵۵۹۳۴۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء مسعود رازقی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی ۱۲۰۰۱۷۴۴۱۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۷۱۹۲۴۵۹۶۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029973
آگهی تغییرات شرکت زیتون عمارت هونام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمد گلابی به شماره ملی ۱۸۶۱۵۹۶۳۹۱ و عادل معصومی به شماره ملی ۱۸۵۰۱۸۱۴۵۴ و ولی الله سلیمانی صفرپور به شماره ملی ۰۹۴۶۱۳۷۹۹۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۱۱۰۶۷ به سمت بازرس اصلی و عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۲۵۵۰۸۹۳۵۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امید بتن هخامنش در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۰۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۷۹۴۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری شامل: راه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، نفت و گاز، کاوش های زمینی، صنعت و معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شرف آباد ـ خیابان (۱۴ متری) ـ کوچه ((پروین کریم زاده)) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۴۴۷۸۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۸ ـ ۱۸۸ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای عاطفه قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۱۶۶۷۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عیسی قاسمی به شماره ملی ۲۳۷۲۷۰۵۲۴۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء عظیم قاسمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره هاشمی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۵۹۴۱۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مریم نجاتی به شماره ملی ۴۲۶۰۰۰۶۴۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۲۲۸۷۰۱۸۶۲۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214589
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس دژ راشین درتاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۵۴۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، آب، تاسیسات و تجهیزات، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و زهکشی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله میدان شهدای نیروی انتظامی ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۴۸۴۱۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵/۹۷ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۱۰۵۸۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نیما جهان بین به شماره ملی ۴۲۲۰۶۵۶۸۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء عظیم قاسمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید دلپاک به شماره ملی ۴۲۲۰۵۵۱۱۸۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی فداکار به شماره ملی ۴۲۲۰۶۶۶۴۷۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۲۱۱۶۲۴۷۱۵۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371640
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سینا گستر دنیز درتاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۸۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۲۴۹۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری شامل راه و ساختمان، اب، تاسیسات و تجهیزات نفت وگاز، برق و کشاورزی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، بخش مرکزی، شهر بندرعباس، شهرک آسمان، خیابان پرواز، کوچه پرواز ۲۲، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی ۷۹۱۵۹۷۹۱۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۰۷۰۹ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سپه شعبه بندرعباس با کد ۳۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا احمدی قراچه به شماره ملی ۱۲۰۰۱۶۸۰۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مهناز پیرالو به شماره ملی ۲۳۶۰۱۹۳۹۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عظیم قاسمی به شماره ملی ۲۳۶۰۲۳۵۹۱۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء پریسا احمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه نظری به شماره ملی ۱۲۰۹۹۵۰۹۲۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم علم خاتون جاویدی به شماره ملی ۲۳۷۱۰۹۲۵۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ۱۹ دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۱۰۰۱۲۸۰۵۸۶۸۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک