محمدرضا منتظری

آقای محمدرضا منتظری

کد ملی 2299787143
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 923938
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ محمدرضا منتظری با کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسفندیار برومند با کدملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶ بنمایندگی از طرف شرکت بهپاک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۴۰۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055730
آگهی تغییرات شرکت آزادراه امیرکبیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۹۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۲ محمدرضا منتظری به ک م ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان پی ریز به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدحسین مصطفوی به ک م ۵۸۸۹۴۴۹۳۹۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عین اله عربی مقدم به ک م ۴۹۸۹۲۶۰۶۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طبق صورتجسله به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۴۶۵۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177845
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۲۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کرمعلی احمدی جزمه کدملی ۵۰۸۰۱۹۵۹۲۴ به نمایندگی از شرکت بهپاک شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا منتظری کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از شرکت بهپخش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین پهلوان کدملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدباقر عالی کدملی ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا حاصلی خانکهدانی کدملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۰۴۸۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443802
آگهی تغییرات موسسه انجمن بتن شماره ثبت ۱۲۷۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز وزارت کشور به شماره ۱۰۱۱۲ مورخ ۳/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هرمز فامیلی به کد ملی ۴۵۶۹۰۸۰۰۶۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمد شکرچی زاده به کد ملی ۱۲۸۰۲۸۹۶۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و موسی کلهری به کد ملی ۰۰۶۷۲۸۴۲۰۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شاهین ظهوری به کد ملی ۰۰۵۴۵۴۴۳۲۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مهدی چینی به کد ملی ۲۰۹۲۱۱۱۶۳۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و رحیم واعظی به کد ملی ۲۸۰۰۲۹۲۸۴۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا نمد مالیان اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۷۷۱۴۶۹۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمدرضا منتظری به کد ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و علی صدر ممتازی کد ملی ۲۷۲۲۴۱۸۴۰۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و شهریار طاووسی تفرشی کد ملی ۰۰۴۰۱۸۰۱۱۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و سید اکبر هاشمی به کد ملی ۰۵۶۹۶۸۷۶۶۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. محسن تدین به کد ملی ۰۰۴۳۳۲۲۸۰۸ به سمت بازرس اصلی مهرداد اشتری به کد ملی ۰۰۵۱۶۱۶۱۹۱ به سمت بازرس اصلی نیما امینیان به کد ملی ۰۰۶۴۱۵۹۰۴۳ به سمت بازرس اصلی جاوید خطیبی طالقانی به کد ملی ۵۰۸۹۸۴۷۵۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۳۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663173
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا منتظری با کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و علیرضا شهبازی با کدملی ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کردستان سهامی عام بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ضمنا در ترکیب و سمت اعضا سایر اعضای هیات مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. و امضای قراردادها تا سقف ۵/۱ میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون امور مالی (آقای اکبر حمزه) و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۷۲۳۶۳۴۱۴۵۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731657
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بشماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ محسن محسنی‎شکیب به کدملی ۰۰۴۲۶۵۴۸۹۰ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ بسمت رئیس هیات مدیره و حبیب‎اله بوربورحسین‎بیگی به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا منتظری به کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و حسام طهماسیان به کدملی ۲۱۴۱۸۲۸۱۱۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و سید عبدالحمید ثمره‎هاشمی‎شجره به کدملی ۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و حسن زیاری به کدملی ۴۵۶۸۸۶۶۱۶۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ و حمیدرضا رفیعی‎کشتلی به کدملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان اعضای هیات‎مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه مکاتبات و مراسلات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند بشرح پیوست صورتجلسه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9852002
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل بین المللی بادسار بامسئولیت محدود ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۸۹ حسین لطفی به ش ملی ۲۱۲۱۲۶۱۴۰۰ و غلامحسین عسگری به ش ملی ۰۰۴۲۵۵۷۵۵۰ و محمدرضا منتظری به ش ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۵۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925219
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا منتظری به ک م۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از سیمان فارس و خوزستان به ش م۱۰۵۳۰۲۷۹۲۱۳ محمدحسن رضائی عراقی به ک م۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به ش م۱۰۵۳۰۲۲۰۸۸ سید مهدی واصلی به ک م۰۷۹۳۲۱۵۵۳۶ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس به ش م۱۰۸۳۱۰۵۱۶۵۵ مهدی کریمی به ک م۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش م۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ مرتضی لطفی به ک م۰۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به ش م۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن رضائی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی لطفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و محمدجعفر باجلان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و محمد باجلان همراه با مهر شرکت معتبر است و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال) برای محمدجعفر باجلان مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697767
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۰ محسن محسنی شکیب به کدملی ۰۰۴۲۶۵۴۸۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله بوربورحسین بیگی به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا منتظری به کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره به کدملی ۲۲۹۲۰۲۸۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و حسام طهماسیان به کدملی ۲۱۴۱۸۲۸۱۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به کدملی ۱۲۳۹۸۵۸۶۴۲ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادها و هر گونه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت بدون رعایت سقف مبلغ معتبر خواهدبود و همچنین چکها تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با امضای سید حسین سید شفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ (مدیر امور مجامع و مالکیت سهام) به اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین هیئت مدیره حدود اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651693
آگهی تغییرات شرکت بهسازان توسعه سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۰۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا سیفی به شماره ملی ۱۰۶۳۳۴۵۶۷۷ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا منتظری به شماره ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جواد آقاکثیری به شماره ملی ۰۹۳۸۶۵۳۰۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان به عنوان عضو هیئت مدیره و ابراهیم خلیل عصمت لو به شماره ملی ۲۷۵۰۶۷۲۵۳۸ را به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) شرکت برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجارتی و همچنین افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی به نام این شرکت در بانک‌ها و موسسات داخل و خارج کشور و اخذ و پرداخت وجوه با امضای آقای ابراهیم خلیل عصمت لو مدیرعامل به اتفاق یک عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده مذکور با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد در چارچوب آئین نامه‌های مصوب به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۴۱۱۲۰۶۱۰۱۴۲۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729716
آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا منتظری شماره ملی۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجهیز معادن امداد به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۰۴۳۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مالک رحمتی به شماره ملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۴۵۰۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد کاظم زاده هوجقان به شماره ملی۱۵۸۲۴۹۹۵۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۴۵۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یک تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود بشرح مندرج در بندهای (۱)، (۴)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) ذیل ماده ۴۲ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ۹۵۰۱۱۷۱۶۹۸۳۷۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801993
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۵۲۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالعلی زاده به ک. م ۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به ش. م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای رمضانعلی پورمجیب به ک. م ۲۵۹۴۸۳۰۵۶۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به ک. م ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، آقای محمدرضا منتظری به ک. م ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به ش. م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای محمدرضا خاک کار به ک. م ۴۱۳۲۱۶۳۱۱۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به ش. م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ابوالفضل صومعلو به ک. م ۱۴۶۰۸۰۹۰۴۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ش. م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان عضوهیات مدیره انتخاب گردیدند. قسمتی از اختیارات هیات مدیره در ماده ۴۸ اساسنامه بند‌های ۱ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و همچنین تهیه و تنظیم حساب و عملکرد شش ماهه و یکساله و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره به آقای رمضانعلی پور مجیب به عنوان مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل به اتفاق رئیس هیات مدیره شرکت و در غیاب مدیر عامل به امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۲۸۲۵۸۱۱۰۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933071
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۸۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۰۴۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی کوهی ش ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز ش ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۲۲۶ و عبداله شیر محمد پورگرجانی ش ملی ۱۴۷۳۶۷۴۳۹۴ به نمایندگی از شرکت عمران گستر بصیر ش ملی ۱۰۳۲۰۵۰۸۱۸۵ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند آقای محمد کاظمی خالدی با شماره ملی ۱۲۳۹۷۳۸۷۸۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مجید برزمهری با شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۵۱۳۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی کوهی با شماره ملی۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای عبداله شیر محمد پور گرجانی با شماره ملی ۱۴۷۳۶۷۴۳۹۴بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد رضا منتظری با شماره ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. اعضای هیئت مدیره اختیارات خود بشرح مفاد بندهای ۱ - ۴ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳و۱۵ذیل ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیر عامل شرکت تفویض نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قرارداد‌های شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۰۵۱۲۱۹۴۶۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12961811
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان گیلان سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تاتاریخ ۱۷/۵/۹۶ به سمت‌های ذیل تعیین گردیدند. به موجب حکم شماره ۷۵۵/۱/۱/۹۵مورخ ۲۰/۰۲ , ۱۳۵ آقای سید مجتبی حسینی مقدم با شماره ملی ۶۳۰۹۲۱۶۷۹۱ به نمایندگی از شرکت پریفاب (سهامی خاص) وبه موجب حکم شماره ۱۱۹۷/۱/۱/۹۵مورخ ۲۳/۲/۹۵ آقای اسداله ابراهیمی سور چائی به شماره ملی ۲۶۹۰۲۶۴۰۱۳به نمایندگی ازشرکت سیمان تهران (سهامی عام) بعنوان نمایندگان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. که در نتیجه آقای محمد رضا منتظری به شماره ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ بعنوان رئیس هئیت مدیره و آقای احمد پاک ایمان به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۸۶۶۵ بعنوان نائب رئیس هئیت مدیره و آقای محسن رستمی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۷۴۸۴۵ بعنوان عضو هئیت مدیره وبه موجب حکم شماره ۱۱۹۷/۱/۱/۹۵مورخ ۲۳/۲/۹۵ آقای اسداله ابراهیمی سور چائی به شماره ملی ۲۶۹۰۲۶۴۰۱۳به نمایندگی ازشرکت سیمان تهران (سهامی عام) به عنوان عضو هئیت مدیره وبه موجب حکم شماره ۷۵۵/۱/۱/۹۵مورخ ۲۰/۰۲ , ۱۳۵ آقای سید مجتبی حسینی مقدم با شماره ملی ۶۳۰۹۲۱۶۷۹۱ به نمایندگی از شرکت پریفاب (سهامی خاص) بعنوان مدیر عامل و عضو هئیت مدیره تعیین گردیدند.۳ - حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیر عامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ - حدود اختیارات و شرح وظایف مدیر عامل: که موردتصویب هیئت مدیره قرار گرفت به شرح ذیل می‌باشد. - انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین ممکتی منحصرادر اختیار هیئت مدیره می‌باشد) - عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمانی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره، رده اول سازمانی به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد. - تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. - پرداخت بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. - انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار ا بانکهاو شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره - پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری قانونی. - نمایندگی شرکت در مراجع قضائی و طرح دعوی سایر اشخاص جهت احقاق حقوقی قانونی شرکت ودفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره، ارجاع به داوری و صلح و مصالحه و سازش در اختیارهیئت مدیره می‌باشد. - خرید داخلی هر نوع مواد و کلای مورد نیاز، قطعات مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیر منقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هئیت مدیره و رعایت مفاد آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره الزامی می‌باشد. - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کلیه کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شد ازطرف هیئت مدیره، حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره پرداخت خواهد شد. - فروش محصولات شرکت بر اساس مجوز هیئت مدیره - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدید نظرآراء صادره یا اجرای آنها با رعایت مفاد بند‌های ۷ و۸ فوق - تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره - تهیه وتنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره - حفظ اموال وتنظیم فهرست دارائیهای شرکت - تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید وفروش واطلاعات پرسنلی از قبیل تعداد کارکنان، تعداد شیفت، ساعات اضافه کاری و. با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل وبودجه مصوب هیئت مدیره، به همراه علل افزایش وکاهش در هر مورد ودلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. - تهیه و ارائه گزارش مسائل ومشکلات وموارد مهم مبتلا به شرکت. - تهیه وتنظیم صورت گردش وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. - تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت وتشکیل جلسات هیئت مدیره. - دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره. - مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره و توجه و رعایت مقررات اساسنامه - بطور کلی مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۱۲۹۹۵۳۳۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیاهکل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519399
آگهی تغییرات انجمن خیرین راه و ترابری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۸۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۸۳۲۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق افشار به کد ملی ۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضا منتظری به کد ملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره عبداله نوروزی به کد ملی ۰۰۳۰۱۱۶۵۱۱ بعنوان خزانه دار محمد رضا برزگربفروئی به کد ملی ۰۰۴۴۸۷۲۸۱۱ بعنوان مدیرعامل انجمن انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۴۲۷۹۶۸۷۸۹۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687088
آگهی تغییرات خیریه پیروان امام صادق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۸۵ = ۸۳۷۳ /۱۳۰۲ /۵۳ /۱۴ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس آریایی پور ۰۰۴۲۱۴۸۲۳۵رئیس هیات مدیره و آقای محمد رضا منتظری ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی محمد خمسه ئی ۵۳۸۸۷۵۵۰۷۱ عضو هیات مدیره و آقای محمد قاسم پورتقی۲۲۷۹۵۸۶۶۱۴ منشی عضو هیات مدیره و آقای ناصر پورمیرزا ۰۰۳۴۷۴۰۲۱۱ خزانه دار عضو هیات مدیره و آقای محسن اخوان ۰۰۵۰۸۶۰۹۸۴ مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال و آقای ناصر مجیبیان عضو علی البدل و آقای محمد صادق بهرامی عضو البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۰۹۸۹۰۸۶۴۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274195
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صالح نقی پور ویجویه ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب۱۰۶۶۰۰۷۳۸۵۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای علی مدرس هاشمی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید جمیل هاشمی ۱۳۷۷۳۵۰۵۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا منتظری ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد نور صالحی ۱۲۸۵۵۵۳۵۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن ۱۰۱۰۲۰۲۷۲۸۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای احسان عراقی زاده ۱۲۸۵۹۴۷۵۵۱ (خارج از سهامداران و اعضاء) به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۵/۳/۹۹ انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت طبق مصوبه هیأت مدیره ۲۵ / ۱۱ /۹۰ می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۷۰۷۳۰۲۵۸۴۲۷۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک