محمدحسین فرداد

آقای محمدحسین فرداد

کد ملی 2298262217
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642189
آگهی تصمیمات شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۰۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به نمایندگی احمد وادی دار به کدملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ بنمایندگی محمود پاینده به کدملی ۰۰۴۴۱۳۷۰۸۷ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰ بنمایندگی محمدحسین فرداد به کدملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ بسمت اعضای اصلی و محمدحسین خاکی به کدملی ۰۰۴۲۰۲۴۳۹۰ بسمت عضو علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ احمد وادی دار به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود پاینده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین خاکی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بندهای ۱۸ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷ ۶ ۴ ۱ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۴۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969507
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشند: آقای محمدحسین فرداد بشماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی و شرکت داتوم سهامی خاص با نمایندگی آقای ذبیح اله خزائی تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین فرداد بشماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داتوم سهامی خاص با نمایندگی آقای ذبیح اله خزائی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس حیدری تکیه بشماره ملی ۰۰۶۴۳۸۹۲۳۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۰۳۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072751
آگهی تغییرات شرکت فراز پنداران آریا موج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۰۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۰۱/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین فرداد به شماره ملی۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ و آقای علیرضا قیامتیون به شماره ملی۲۷۲۱۵۹۶۵۶۱ و آقای حمزه نعیمی به شماره ملی۰۴۵۳۲۸۰۰۱۳ تا تاریخ۲۰/۰۱/۱۳۹۴ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین فرداد به شماره ملی۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا قیامتیون به شماره ملی۲۷۲۱۵۹۶۵۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه نعیمی به شماره ملی۰۴۵۳۲۸۰۰۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ناظمیان به شماره ملی۴۵۷۹۲۹۸۸۰۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۰/۰۱/۱۳۹۴ ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۵۰۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164531
آگهی تغییرات شرکت پرشین افزار ماندگار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید عباس موسوی سنگسرکی به کدملی۲۰۹۲۹۷۲۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به ش م۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی آقای محمدحسین فرداد به ک م۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ و شرکت دانش پژوهان فن آور کاران به ش م۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶ به نمایندگی آقای محمدایمان افضلیان به ک م۱۷۵۵۶۰۵۸۸۷ و شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به ش م۱۰۸۶۱۵۰۰۰۰ به نمایندگی آقای سید امیرحسین مدنی به ک م۰۰۶۹۶۷۰۰۵۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱/۹۲ آقای محمدحسین فرداد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدایمان افضلیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رحمانی جو به کدملی۰۰۴۳۰۱۴۱۰۰ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. پ۱۶۹۷۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265323
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین فرداد به شماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی ۱۰۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۸۵۵۰ با نمایندگی آقای مسعود آراسته ابراهیم پور کدملی ۰۰۶۸۲۷۳۴۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی گرگین بشماره ملی ۰۰۶۷۰۱۹۳۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۴۵۲۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299487
آگهی تغییرات شرکت دانش پژوهان فن آورکاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین فرداد به شماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید پیراسته به شماره ملی ۰۰۶۰۵۸۰۰۵۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدایمان افضلیان به شماره ملی ۱۷۵۵۶۰۵۵۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۲۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351586
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد فرتاک آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردیدند. آقای محمدحسین فرداد با کد ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی بختیاری با کد ملی ۰۰۷۱۱۶۳۶۳۸ به نمایندگی از شرکت پاسارگاد آریان قشم سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۶۹۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای سید عباس حیدری تکیه با کد ملی ۰۰۶۴۳۸۹۲۳۵ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۷۵۸۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497803
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسکاره طهرانی کدملی ۰۰۶۷۴۶۳۹۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جلالیان کدملی ۰۰۸۲۲۳۴۸۷۶ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ بجای آقای محمد حسین فرداد کدملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و حسام مقصودلو کدملی ۲۰۳۱۶۵۵۳۱۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوران فرامد به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن یوسف پور کدملی ۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶ به نمایندگی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک (مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره) به همراه (رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره) متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۴۱۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726120
آگهی تغییرات شرکت بصیر پردازش قشم سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۱۵۰
برابر صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده، عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۹/۷/۹۳ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است. ۱ آقایان محمد رضا رزوان بشماره ملی ۰۰۶۴۰۸۸۲۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد حسین فرداد بشماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد صادق مکارم بشماره ملی ۰۳۸۳۷۶۲۲۱۹ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مهدی کشاورز امیری بشماره ملی ۰۰۶۵۱۵۴۴۸۷ و محمد مهدی صبوریان بشماره ملی ۰۰۷۴۷۹۸۷۴۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک و سفته، برات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ دفتر شرکت در تهران به نشانی: خیابان شریعتی، کوچه شکر آبی، پلاک ۱۲، واحد ۳، کدپستی ۱۵۶۷۷۱۶۱۳۴ تعیین گردید. ۴ آقایان حمید مهینی و حجت شیخ عطار بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ موضوع فعالیت شرکت در ماده ۳ اساسنامه به «تحقیق و توسعه، انتقال دانش، تولید و فروش کالا و خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (آی تی) و همچنین انجام کلیه عملیات مرتبط مطابق مجوز فعالیت اقتصادی شماره ۸۵/۳۸۸ مورخ ۳/۱۲/۸۵ سازمان منطقه آزاد قشم که به تایید مدیریت جذب سرمایه گذاری رسیده است تغییر و اصلاح یافت.» ش۱۸۹۳۰۹۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10621195
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۱۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۸۵۵۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۰ شرکت مزبور: ۱ آقایان محمدحسین فرداد به شماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، وحید رحیمیان به شماره ملی ۲۱۲۱۷۳۷۵۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مسعود آراسته ابراهیم پور به شماره ملی ۰۰۶۸۲۷۳۴۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، علی ضیاء بشرحق به شماره ملی ۰۰۷۳۴۹۹۹۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10758961
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ به نمایندگی مصطفی بهشتی روی به ک م ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به نمایندگی ذبیح اله خزائی به ک م ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ و احمد وادیدار به ک م ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و مهدی کشاورزامیری به ک م ۰۰۶۵۱۵۴۴۸۷ و محمدحسین فرداد به ک م ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ احمد وادیدار به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله خزایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهاب جوانمردی به ک م ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686153
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهد کاوشگران بسپار آریا درتاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۴۰۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۳۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از شعبه داخلی و خارجی بانک ها و موسسات مالی ـ انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی مجاز ـ برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ خرید کارخانه ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی ـ تاسیس شرکت، مشارکت با سایر شرکتها اعم از ایرانی یا خارجی از طریق تاسیس شرکت جدید یا خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ارایه خدمات به نهادها و ارگان ها شامل تأمین نیروی انسانی. خرید و فروش، صادرات و واردات اقلام مجاز بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ خرید و فروش کالاهای مجاز ـ تجارت الکترونیک حسب مورد پس از دریافت مجوزهای لازم ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ـ تولید و توزیع تجهیزات مجاز پزشکی، آزمایشگاهی، بهداشتی ـ تولید و توزیع مواد شیمیایی ـ ایجاد شعب در سراسر کشور ـ پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دوم، خیابان همت یکم، پلاک ۱۱۹۱ کد پستی ۳۷۳۸۱۱۶۵۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۶.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۶.۰۰۰.۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۹۰/ص۹۴/۲۱۴مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت مهد تجارت گستران عطار به شماره ثبت۴۴۰۳۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۹۴۲۱ به نمایندگی حسین میرزایی بشماره ملی ۰۳۲۰۶۹۱۳۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد حسین فرداد بشماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره یاسر پاک روان بشماره ملی ۲۹۹۲۶۹۶۶۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی ضرقانیان به شماره ملی ۰۰۵۸۸۹۹۶۷۷ به عنوان بازرس اصلی. محمد سلیمانی یزدی به شماره ملی ۰۳۸۶۳۴۶۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۴۱۲۱۱۳۱۱۸۵۰۲۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین انرژی برق ایرانیان تابان درتاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۷۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۷۳۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:اجرای کلیه پروژههای نیروگاهی، انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی های نو، انرژی خورشیدی، بادی، بیوماس، زمین گرمایی، بیوگازی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اعم از داخلی و بین المللی اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و واردات تکنولوژی، صنایع مادر و انتقال دانش فنی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و نیز اعتباری داخلی و خارجی سرمایه گذاری و مشارکت، بهره برداری، طراحی، نظارت، مشاوره، نصب و اجرا، ساخت و تولید، تعمیر و نگهداری، تامین تجهیزات و ملزومات، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیضلاح بنا به ضرورت می باشد مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران - خیابان الوند - خیابان راشل کوری - پلاک ۶ - طبقه ۱ کدپستی ۱۵۱۴۹۳۵۶۶۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۵۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۵۲۵۰۰۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۳۴/۹۵/۱۰۹۹ مورخ ۱۹/۰۲/۹۵ نزد بانک حکمت ایرانیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:شرکت گروه تجارت حکمت صدرا ۱۰۳۲۰۸۸۹۱۳۹ با نمایندگی آقای بشیر صادقی ۰۰۵۲۴۱۸۲۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت حامی کشت ایرانیان ۱۴۰۰۳۷۰۵۲۵۶ با نمایندگی آقای عطاءاله ناصر نخعی ۰۴۹۱۲۸۳۸۴۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهد تجارت گستران عطار ۱۰۳۲۰۸۷۹۴۲۱ با نمایندگی آقای مهدی کشاورز امیری ۰۰۶۵۱۵۴۴۸۷ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گروه اقتصاد حکمت ایرانیان ۱۰۳۲۰۸۹۹۹۶۵ با نمایندگی آقای مجتبی عرب کرمانی ۰۰۵۷۹۴۹۸۲۴ به سمت عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پیما عمران نیرو ۱۴۰۰۵۰۸۶۱۵۲ با نمایندگی آقای مهدی نادر پور ۲۲۹۵۴۱۲۲۶۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد حسین فرداد به کد ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت مدیر عامل (خارج از سهامداران) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ریاست هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حسین رادفر به شماره ملی ۲۲۴۹۵۰۵۴۲۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۲۶۵۶۸۹۰۸۵۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13039930
آگهی تغییرات شرکت پرنیان درمان آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۴۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان پوریا پناهی کدملی ۰۰۶۱۴۸۱۰۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر قشقایی کدملی ۰۰۵۷۲۳۵۱۳۹ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمد حسین فرداد کدملی۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی کشاورزامیری کدملی۰۰۶۵۱۵۴۴۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مینا تاج بخش کدملی۰۳۸۴۵۷۷۱۷۲ بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اواراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها وعقوداسلامی باامضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ونامه‌ها و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و درصورت عدم حضور مدیرعامل باامضای رییس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معبتر می‌باشد. پ۹۵۰۷۰۵۸۸۰۱۵۹۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082345
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری شمیم شریف شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: حسین میرزایی به شماره ملی ۰۳۲۰۶۹۱۳۱۴ (خارج از شرکا) به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهد تجارت گستران عطار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۹۴۲۱ با نمایندگی آقای محمد حسین فرداد به شماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا فیض نسب به شمارملی ۰۳۸۵۹۰۶۰۰۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امیر حسام آقایی قهی به شمارملی ۰۰۸۱۵۱۱۸۴۱ به سمت مدیر عضو هیئت مدیره سعید عربلو به شمارملی ۰۰۸۱۱۹۳۵۹۹ (خارج از شرکا) به سمت مدیر عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۸۸۴۰۵۲۳۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330250
آگهی تغییرات شرکت مهد تجارت گستران عطار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۹۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سهراب پور به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۸۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین میرزایی به شماره ملی ۰۳۲۰۶۹۱۳۱۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی کشاورز امیری به شمار ه ملی ۰۰۶۵۱۵۴۴۸۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا رزوان به شماره ملی ۰۰۶۴۰۸۸۲۷۸به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین فرداد به شماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۹۸۷۵۵۹۹۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005305
آگهی تغییرات شرکت طرح و اندیشه پترو آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۵۰۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید اسکروچی و آقای مسعود ریاضی و آقای مهدی اسکروچی و خانم الهام شریف پور و خانم شرافت هاشمی همگی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم الهه دست پاک با شماره ملی ۲۲۹۵۹۴۳۷۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین فرداد با شماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکس ال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت نصویب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۲۰۹۲۸۱۵۷۷۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک