محمد تعلق

محمد تعلق

کد ملی 2297318383
8
شرکت‌ها
8
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 852394
آگهی تغییرات شرکت نوآور تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ حسن بهزادی به کدملی ۰۴۵۰۹۷۶۶۴۵ به جای کیومرث اولیائی به نمایندگی از شرکت ارج زاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۳۶۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد تعلق به کدملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ به جای علیرضا رحمانی به نمایندگی از شرکت ارج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۰۷۲۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100800
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۰۶۴ به نمایندگی پرویز معتمد به کدملی ۳۸۷۴۱۵۹۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی رضا بختیاری کشکجانی به کدملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آلوم راد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی ۱۲۸۵۳۷۳۵۶۱ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰ به نمایندگی سید مرتضی حسینی به کدملی ۶۵۹۹۸۲۸۵۹۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی ۰۰۵۰۵۸۲۹۹۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و محمد تعلق به کدملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۸۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165621
آگهی تغییرات شرکت فن آوران سولار پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ و هیات مدیره مورخه ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد تعلق کد ملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود نامداری کد ملی ۱۸۱۹۳۹۲۳۵۱ بسمت نایب رئیس و آقای احسان هنرور کد ملی ۲۲۹۸۰۲۳۳۴۴ بسمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. سایر نامه‌های اداری و قراردادها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ۳ محمدرضا توتونچی کد ملی ۲۲۹۷۵۶۱۸۸۱ و پریناز خانوردی کد ملی ۰۰۷۹۵۰۳۲۳۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۹۹۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262205
آگهی تغییرات شرکت البرز پارت جهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۹۸ و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۱۳۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۲ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: ۱ آقایان محمد تعلق کد ملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود نامداری کد ملی ۱۸۱۹۳۲۹۹۱۷ به نمایندگی از شرکت فن آوران سولار پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۳۵۸ (ثبت تهران) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود نامداری کد ملی ۱۸۱۹۳۹۲۳۵۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ آقایان احسان هنرور کد ملی ۲۲۹۸۰۲۳۳۴۴ و محمدرضا توتونچی کد ملی ۲۲۹۷۵۶۱۸۸۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۸۰۱۴۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۱۸۳۳۸ رئیس ثبت اسناد و املاک سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283373
آگهی تاسیس شرکت بهروز بتن ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۹/۹۲ تحت شماره ۳۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۵۱۵۹۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۹/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: ۱ـ موضوع شرکت: خدمات فنی و مهندسی و تولید انواع قطعات و فرآورده های بتنی تولید ماشین آلات مربوطه واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز ایجاد نمایندگی در هر نقطه از داخل و خارج، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی با عاریت قوانین و مقررات جاری کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان فارس ـ شهر شیراز کمربندی روستای گچی کوچه ۱۱۰ ـ کدپستی ۷۱۳۴۷۵۶۳۸۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۱/۳۹۷۵۰ مورخ ۲۷/۸/۹۲ نزد بانک ملت شعبه حیدرزاده شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ ـ آقای محمد تعلق به شماره ملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ ۵ ـ آقای انوشیروان صداقت به شماره ملی ۲۲۹۷۵۲۶۴۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ ۵ ـ آقای مسعود نامداری به شماره ملی ۱۸۱۹۳۹۲۳۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ ۵ ـ آقای هادی نصیرا به شماره ملی ۲۲۹۷۵۲۴۱۹۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارت مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ ۸ ـ آقای احسان هنرور به شماره ملی ۲۲۹۸۰۲۳۳۴۴ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ ۸ ـ آقای محمدرضا توتونچی به شماره ملی ۲۲۹۷۵۶۱۸۸۱ به عنوان بازرس علی البدل. ش۱۷۵۶۱۹۹ ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543039
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی پارسین نور سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۲۹۸۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تعلق به کد ملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ به نمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد قاسمی به کد ملی ۰۰۵۳۰۱۳۳۴۴ به نمایندگی از شرکت آلومراد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۴۱۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152051
آگهی تغییرات شرکت نیلو پاک مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۷۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود نامداری به شماره ملی ۱۸۱۹۳۹۲۳۵۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا توتونچی به شماره ملی ۲۲۹۷۵۶۱۸۸۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید قاسم میرافضل به شماره ملی ۰۰۵۲۷۳۹۲۵۲ و آقای محمد بیات به شماره ملی ۲۲۹۸۱۴۸۸۰۵ و آقای محمد تعلق به شماره ملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ تا تاریخ ۳۰/۶/۹۲. در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098413
آگهی تغییرات شرکت شاخص نماد شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۵۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای انوشیروان صداقت به کد ملی ۲۲۹۷۵۲۶۴۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آقای محمد تعلق به کد ملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم گلناز صداقت به کد ملی ۲۲۹۱۶۲۸۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردیدحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای انوشیروان صداقت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۸۴۴۸۲۶۸۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک