محمدامین کشتکاران

محمدامین کشتکاران

کد ملی 2296973493
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 751035
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزکاران معادن پارسیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۷۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۹۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۶/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۷/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدامین کشتکاران به کدملی۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهرنوش اسدپور به کدملی۰۰۶۲۴۲۴۵۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، نغمه عسگری به کدملی۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۷۱۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990718
آگهی تاسیس شرکت زمین گستران شیراز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۴۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستباف ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد ـ پلاک ۴۱۰ واحد ۸ ـ کدپستی ۱۹۶۹۷۷۵۴۹۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۱۹۱۵۰۴۴ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی ۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی ۰۰۸۰۰۹۷۱۴۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۱۵۷۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994588
آگهی تاسیس شرکت توسعه معادن یاسوج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ تحت شماره ۴۳۵۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۸۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهران ـ قیطریه ـ کوی محودیان پلاک ۲ واحد ۱۸ـ کدپستی ۱۹۳۸۹۳۴۴۶۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۸۷۳۰۴ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشت کاران بشماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی ۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی ۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته بروات ـ قراردادهاـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی ۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۷۴۷۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063814
آگهی تاسیس شرکت نگین تجارت دماوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۱۲/۹۱ تحت شماره۴۳۶۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۷۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ سرمایه گذاری در کارخانجات و زمینهای کشاورزی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان مولوی ـ کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستی۱۱۶۶۹۳۳۶۴۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۱۲۴۸۹ مورخ۲۲/۱۲/۹۱ نزد بانک ایران زمین شعبه فرشته پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای محمدامین کشتکاران همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۵۰۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063818
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت سلطانیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ تحت شماره۴۳۶۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۱۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خرید و فروش فرش دستبافت و کامپیوتر ـ بهره برداری و استخراج از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار قیطریه ـ کوی محمودیان پلاک ۲ واحد۱۰ ـ کدپستی۱۹۳۸۹۳۴۴۶۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۴۶۰ـ۴۴۱۰ مورخ۳/۱۲/۹۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۵۰۳۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063825
آگهی تاسیس شرکت گسترش فن آوری آماج سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۱۲/۹۱ تحت شماره۴۳۵۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۶۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش لوازم و تجهیزات کامپیوتر ـ زارعت و باغداری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران دربند ـ باغ شاطر ـ کوی ثمری پلاک ۳۴ ـ کدپستی۱۹۳۱۶۴۵۷۸۹. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۱۸۲۸۱۶۰۸ مورخ۱۲/۱۲/۹۱ نزد بانک سامان شعبه قیطریه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدامین کشت کاران به شماره ملی۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء آقای حسین اسدپور همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی۰۰۸۰۰۹۷۱۴۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۵۰۳۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069846
آگهی تاسیس شرکت راه و عمران ندا سازه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره ۴۳۹۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۳۸۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۲۰ـ کدپستی ۱۹۳۸۹۳۴۴۶۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۲۱۰۱۳۶ مورخ ۲۶/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نیون شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی ۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه بشماره ملی ۰۰۶۸۴۲۴۵۵۸ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۵۳۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069848
آگهی تاسیس شرکت سد و عمران رها گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۳/۹۲ تحت شماره ۴۳۹۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۳۸۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و برزگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۲۰ـ کدپستی ۱۹۳۸۹۳۴۴۶۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۲۱۰۱۳۴ مورخ ۲۶/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران بشماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم نغمه عسگری بشماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی ۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی ۰۰۶۸۴۲۴۵۵۸ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۵۳۲۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069859
آگهی تاسیس شرکت ایده گستر عاصف سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۳/۹۲ تحت شماره ۴۳۹۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۳۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش فرش دستباف ـ آهن آلات، میل گرد، لوازم و قطعات کامپیوتر، سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس پلاک ۱۴ واحد ۱۰ـ کدپستی ۱۹۷۳۷۷۳۳۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۲۱۰۱۰۰ مورخ ۱۸/۲/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر بشماره ملی ۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی ۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور بشماره ملی ۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم رویا ثاقب به شماره ملی ۰۰۵۲۳۴۶۰۴۸ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۵۳۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082793
آگهی تاسیس شرکت ایده سازان رازک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۱۱۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۸۵۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک ۱۳۴۳ طبقه ۴ واحد ۱۳ ـ کدپستی ۱۹۴۸۶۵۳۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۲۱۰۱۷۰ مورخ۹/۳/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی ۰۰۸۰۰۹۷۱۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۵۹۹۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082796
آگهی تاسیس شرکت بتن آزمایان ره آورد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۱۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۸۵۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک ۱۳۴۳ طبقه ۴ واحد ۱۰ ـ کدپستی ۱۹۴۸۶۵۳۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم ۰۰۰/۱ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۲۱۰۱۷۱ مورخ۹/۳/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی ۰۰۸۰۰۹۷۱۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی۰۰۸۰۰۹۷۱۴۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۵۹۹۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082797
آگهی تاسیس شرکت عمران سازه غانم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۹۳۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۹۳۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ قیطریه ـ کوی افشین محمودیان ـ پلاک ۲ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۹۳۸۹۳۴۴۶۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۲۱۰۱۳۵ مورخ۲۶/۲/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی ۰۰۸۰۰۹۷۱۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی۰۰۸۰۰۹۷۱۴۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی۰۰۶۸۴۲۴۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۵۹۹۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105964
آگهی تاسیس شرکت توسعه عمران نیاسر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۱۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۱۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ساختمان سهیل پلاک ۱۳۴۳ طبقه ۴ واحد۱۳ ـ کدپستی ۱۹۴۸۶۵۳۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۲۱۰۱۸۱ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم نگار عسگری به شماره ملی ۰۰۸۰۰۹۷۱۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی ۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا روشن نظر به شماره ملی ۳۷۳۰۱۷۱۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۶۹۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105965
آگهی تاسیس شرکت پایه گستر صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۱۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز در صورت نیاز ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مولوی کوی انصاری پلاک ۲ ـ کدپستی ۱۱۶۶۹۳۳۶۴۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۲۱۰۱۷۷ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم نغمه عسگری به شماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم مهرنوش اسدپورنرجه به شماره ملی ۰۰۶۸۴۲۴۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای حسین اسدپور به شماره ملی ۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۶۹۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190532
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت شاخه نبات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۶۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ حسین اسدپور به شماره ملی ۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی ۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ و اسدا … محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی ۲۷۰۸۹۵۴۸۳۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۰۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200698
آگهی تغییرات شرکت الماس سروستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ و خانم اکرم حسینیان پارسا به شماره ملی۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای مصطفی صالحی به شماره ملی۰۸۰۹۲۰۷۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین اسدپور به شماره ملی۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۸۷۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274124
آگهی تغییرات شرکت ساخت و ساز سینا پروران میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدامین کشتکاران به شماره ملی۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ و اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی۲۷۰۸۹۵۴۸۳۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سیده لیلا طباطبائی فر به شماره ملی۰۰۶۵۷۰۶۱۵۳ و پریسا طباطبایی فر به شماره ملی۰۰۶۵۰۸۹۹۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۹۶۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343105
آگهی تغییرات شرکت سد و عمران رایکا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نغمه عسگری بشماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین کشتکاران بشماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نورالدین عبدی بشماره ملی ۴۱۹۹۱۷۰۰۲۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۷۱۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412340
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار پرسته سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۴۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نغمه عسگری به شماره ملی۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدامین کشتکاران به شماره ملی۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نورالدین عبدی به شماره ملی۴۱۹۹۱۷۰۰۲۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۰۷۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539677
آگهی تغییرات شرکت سینا پی گستر مهرگان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۹۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدامین کشتکاران به ش ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ و خانم بهاره برادران به ش ملی ۰۰۸۱۲۷۵۸۱۱ و خانم زهرا خراسانی به ش ملی ۰۴۹۰۵۴۰۳۴۱ به عنوان اعضای جدید وارد شرکت گردیدند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محمد امین کشتکاران به ش ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ (سهامدار) و خانم بهاره برادران به ش ملی ۰۰۸۱۲۷۵۸۱۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا خراسانی به ش ملی ۰۴۹۰۵۴۰۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای امیر حسین کشتکاران به ش ملی ۲۲۹۷۵۶۸۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل و خانم مهین اسکروچی به ش ملی ۲۲۹۵۸۲۹۸۳۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۲۹۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580161
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس سازه شاهرود در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۹۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۷۹۹۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، سرمایه گذاری در گاوداری ها و مرغداری ها و گلخانه ها پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، انجام هرگونه امور پیمانکاری ساختمان و ابنیه اعم از طراحی، نظارت، اجرا و محاسبه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهار ـ واحد سیزده کدپستی ۱۹۴۸۶۵۳۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۲۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۸۷ مورخ ۱۸/۵/۹۳ نزد بانک انصار شعبه قلهک پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:نغمه عسگری شماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه مقیمی شماره ملی ۴۵۹۱۳۷۱۸۹۱ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مهدیه مقیمی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به عنوان بازرس اصلی.خانم میهن اسکروچی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۲۹۸۳۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فرهنگ آشتی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۵۲۹۶۳۲۵۳۱۴۳۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636370
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس تجارت ویونا در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۷۰۰۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ سرمایه گذاری در معادن و کارخانجات تولیدی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری آنها ـ شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۳ کدپستی ۱۹۴۸۶۵۳۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۷۹۱۲۲/۹۳/۶۰ مورخ ۱۱/۶/۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه قلهک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمدامین کشتکاران شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره نغمه عسگری شماره ملی ۰۰۶۸۲۵۴۱۷۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدیه مقیمی به شماره ملی ۴۵۹۱۳۷۱۸۹۱ به عنوان بازرس اصلی. اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی ۲۷۰۸۹۵۴۸۳۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۷۰۶۵۵۷۷۴۸۸۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636379
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازه میناب در تاریخ ۰۶/۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۷۰۲۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل مشاوره طراحی و ساخت و اجرای سیستم های برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز، فنی و آزمایشگاهی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز لازم. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شریعتی ـ بالاتر از ظفر ـ ساختمان سهیل ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۳ کدپستی ۱۹۴۸۶۵۳۳۴۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۲/۶/۹۳ نزد بانک ملت شعبه بیمارستان ایرانمهر پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: اسدالله محمدی شلمانی مقدم به شماره ملی ۲۷۰۸۹۵۴۸۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه مقیمی به شماره ملی ۴۵۹۱۳۷۱۸۹۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: میهن اسکروچی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۲۹۸۳۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدامین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۶۲۵۶۷۴۲۷۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357295
آگهی تصمیمات شرکت زمین گستران تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ماده ۳۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. محسن محسنی به ش ملی ۰۰۶۹۲۲۳۰۷۶ به سمت بازرس اصلی و حسین اسدپور به ش ملی ۰۰۶۸۵۰۸۵۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدامین کشتکاران به ک م ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ و اکرم حسینیان پارسا به ک م ۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار میرداماد نرسیده به آفریقا ساختمان ۴۱۰ واحد ۸ کدپستی ۱۹۶۹۷۷۵۴۹۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ محمدامین کشتکاران به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم حسینیان پارسا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993983
آگهی تغییرات شرکت نواوران صنعت اتصال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۶۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد امین کشتکاران بشماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳و آقای امیرحسین عبادی بشماره ملی ۱۹۴۰۴۸۹۳۶۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۰۸۳۵۶۹۰۷۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297549
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادین سازه گلشهر درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۷۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۹۴۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات اجرای ساختمان پیمانکاری ساختمانهای بتنی و فلزی شرکت در مناقصات داخلی و خارجی احداث و خرید و فروش واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و واردات وصادرات و تولید مصالح ساختمانی پس از اخذ مجوزهای لازم.ایجاد و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان آیت الله کاشانی بلوار اباذر خیابان محب علی ساختمان ملیکا پلاک ۱۴ طبقه همکف واحد ۳ کدپستی ۱۴۷۱۷۸۵۴۹۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۰۲۲۵۳۳۴ مورخ ۱۸/۹/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه بازار آهن پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم نسرین بصیری پسیان به شماره ملی ۵۰۶۰۰۳۱۹۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم رویا بصیری پسیان به شماره ملی ۵۰۶۹۹۱۴۳۵۹ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد امین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت بازرس علی البدل آقای محمد اصغری به شماره ملی ۵۰۶۹۸۶۴۰۳۳ به سمت بازرس اصلی بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۱۸۶۳۰۴۴۲۱۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575765
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه نگار ابریشم در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۰۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۲۴۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اخذنمایندگی ازشرکت های داخلی و خارجی. شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی وخصوصی و بین المللی. سرمایه گذاری و خرید فروش سهام شرکت ها و کارخانجات. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ آصف ـ خیابان شهید اعجازی (آصف) ـ کوچه سوداچی ـ پلاک ۱۲ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۷۷۵۵۴۵۰ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره ۱۶۲/۸۵۸/۹۶ مورخ ۲/۵/۹۶ بانک سامان شعبه آصف پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای مهرداد اقتداری نائینی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۸۹۲۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرشاد اقتداری نائینی به شماره ملی ۱۲۷۰۷۵۷۳۱۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم توران پناهی نائینی به شماره ملی ۰۴۵۰۹۵۷۶۰۸ به سمت بازرس اصلی آقای محمد امین کشتکاران به شماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۱۲۷۷۴۷۲۱۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239899
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سوهانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نازنین بابالوئی به شماره ملی۰۴۵۳۵۱۴۹۹۵ به عنوان مدیر عامل و رییس هیئت مدیره و خانم مریم یزدانی فیجانی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۶۰۶۵۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. خانم اکرم حسینیان پارسا بشماره ملی ۰۰۴۸۰۹۸۸۳۳ و آقای محمد امین کشتکاران بشماره ملی ۲۲۹۶۹۷۳۴۹۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۷۰۹۴۲۷۹۶۶۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک