عباس اسرار حقیقی

عباس اسرار حقیقی

کد ملی 2296394582
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 674282
آگهی تصمیمات شرکت گروه قطعات خودرو عظام سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵۰۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۵۵۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757937
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی عام) بشماره ثبت۶۸۸۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم زاده فلاح به کدملی۲۷۵۳۳۲۵۹۸۷، حسن شاداب به کدملی۰۰۳۱۶۷۹۴۱۲، عبدالحمید جلالی به کدملی۴۵۹۰۹۵۵۶۲۸، روبت بدلیاس آواکم پور به کدملی۱۳۷۸۵۹۶۱۰۲، مرتضی رضویلر به کدملی۱۳۷۷۶۹۳۴۷۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۹۱ فرخ هاشم زاده فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۵۷۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149218
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ و سعید خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ و منصوره خلیلی عراقی کدملی ۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ و محمدحسن استحقاری کدملی ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ و شرکت آبکوه سامان به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خسرو کاردگر کدملی ۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ و فرهنگ مهربانی کدملی ۰۰۳۹۹۹۰۷۶۱ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۱۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150474
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایران آی. ای. سی. سی سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۲۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران ش م ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی ک م ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۰۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158542
آگهی تغییرات شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۴۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172165
آگهی تغییرات شرکت خوش گوار تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا توتونچیان به شماره ملی ۰۰۳۹۷۸۹۹۲۶ به نمایندگی از شرکت راوند مشهد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۳۰۰۱ آقای سید علی اکبر آرامی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۱۹۱۵۲ به نمایندگی از شرکت خوشگوار مشهد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۵۰۳۰۰ آقای مهدی صیادیان به شماره ملی ۱۷۵۹۱۰۴۵۵ به نمایندگی از شرکت خوشگوار تبریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۹۷۸. پ۱۷۰۱۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224428
آگهی تغییرات شرکت مارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۷۵۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249101
آگهی تغییرات شرکت لبن دشت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۰۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۲ و تنفس مربوطه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای محمدعلی باهری به شماره ملی ۴۶۰۹۸۵۸۷۹۷ و خانم منور بیت الهی به شماره ملی ۰۰۴۶۴۴۲۴۲۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۳۶۳۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358105
آگهی تغییرات شرکت محصولات پروتئینی خانواده آبی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۹۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباس اسرارحقیقی با کدملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۸۴۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361647
آگهی تغییرات شرکت تهویه نیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بیداران با ش م ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرارحقیقی با ش م ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۸۱۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425813
آگهی تغییرات شرکت محصولات پروتئینی خانواده دریای آبی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۴۵۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۲۵۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباس اسرارحقیقی با کدملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۳۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535117
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص بكا پخش چوپان در تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۴۵۷۷۳۳ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۵۰۱۰۸ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت بکا پخش چوپان در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۷۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۰۱۰۸ و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ خرید، بسته بندی، توزیع، پخش و فروش انواع کالاهای مجاز درداخل و خارج کشور ـ حق العمل کاری انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز ـ اخذ نمایندگی انحصاری کالاهای مجاز داخلی و خارجی ـ مشارکت در سهام شرکت های دیگر، بانکها و موسسات اقتصادی و خرید سهام آنها و مبادرت به هرگونه معاملات مجاز و بازرگانی مربوط به موضوع شرکت ـ نمایشگاه، فروشگاه، شعبه و مراکز توزیع و نظیر آنها در داخل و خارج از کشور جهت عرضه، توزیع و فروش انواع کالا بصورت عمده و خرده فروشی و همچنین انجام فعالیتهای فروش در راستای موضوع شرکت ـ تصدی هرگونه عملیات مالی و بازرگانی در جهت تحقق اهداف شرکت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه صیاد شیرازی ـ نرسیده به پل میدان هروی ـ خ عوض توحیدی شرقی ـ پلاک ۱۲۹ طبقه سوم سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱مورخ ۲۱/۱/۹۳ نزد بانک سپه شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. منور بیت الهی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م ۰۰۴۶۴۴۲۴۲۱ مدت ۲. خشایار باهری به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م ۰۴۵۳۲۸۳۴۵۴ مدت ۳. محمدعلی باهری به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۴۶۰۹۸۵۸۷۹۷ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاءی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هئیت مدیره با یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ۹۳۰۴۲۹۳۶۷۳۹۴۵۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548627
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳و نامه شماره ۱۲۰۸۳/۱۱ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به شماره ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۵۱۱۵۷۵۷۱۸۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574778
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۴/۹۳ در شرکت صنایع روشنایی آرم سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۸۶۰۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بیداران (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۳۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی به کد ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۵۹۵۳۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613997
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۹۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات بیداران با کد شناسه ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی به شماره ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۲۸۴۶۳۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626028
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پیستون ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان انباشته به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ و عباس اسرار حقیقی به کدملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به ترتیب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. علی پارسی به کدملی ۰۰۵۵۰۲۲۵۶۱، غلامرضا امیرجمشیدی به کدملی ۰۴۲۰۹۵۰۶۲۱ و سیدمهدی حسینی مدنی به کدملی ۰۴۵۲۸۸۱۶۶۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت قانونی انتخاب شدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۱۸۵۰۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669781
آگهی تغییرات شرکت کاشی کاشان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت به تصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی بیداران به شماره ثبتی ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای عباس اسرار حقیقی فرزند ابراهیم با کدملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۹۶۰۰۸۷۱۱۱۳۶۰۸۶۲۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146737
آگهی تصمیمات شرکت تهران پلی کپی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۱۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله سعیدی به کدملی۰۵۳۳۷۳۸۱۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پیام سعیدی به کدملی۰۰۵۵۰۰۸۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پویا سعیدی به کدملی۰۰۶۷۳۱۰۰۲۸ و شهربانو حیدری به کدملی۰۰۵۴۰۸۲۳۳۱ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168827
آگهی تصمیمات شرکت پیشرو تهویه نیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۰۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502468
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژی سبز سهامی عام به شماره ثبت۲۳۰۸۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کد ملی۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن خلیلی عراقی به کد ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ و محمدحسن استحقاری به کد ملی۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ و منصوره خلیلی عراقی به کد ملی۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به نمایندگی پیمان خلیلی عراقی به کد ملی۰۴۵۲۱۹۴۳۲۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۴/۹۰ محسن خلیلی عراقی به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید خلیلی عراقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسن استحقاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512326
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کد ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی انرژی سبز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹ به نمایندگی فرهاد امینی به کد ملی ۰۳۹۵۸۶۸۶۳ و شرکت بوتان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به نمایندگی محمدعلی خلوتی به کد ملی ۰۰۴۱۰۷۴۱۸۱ و شرکت لیزینگ شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۸۰۱ به نمایندگی حسن کلهر به کد ملی ۰۰۴۹۳۲۴۱۳۶ و محمدحسن استحقاری به کد ملی ۳۲۵۶۰۹۹۶۶۱ و نعیم صفری لنگرودی به کد ملی ۲۷۰۹۱۹۷۰۱۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۰ محمدحسن استحقاری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی خلوتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعیم صفری لنگرودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911760
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۱۹۶۳۴۳/۹۶ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سلیمان یگانه خوشحال به شماره ملی ۰۰۶۹۲۱۳۲۹۱ با دریافت مبلغ کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از مؤسسه خارج گردیدو در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۷۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح زیر می‌باشد: عباس اسرار حقیقی به کد ملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ دارای ۱۸۹۰۰۰۰ ریال حسین فرج اللهی به کد ملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ دارای ۱۶۸۰۰۰۰ ریال کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء دو نفر از شرکاء به همراه مهر مؤسسه معتبر است و نیز مکاتبات و قراردادها با امضاء یکی از شرکاء همراه با مهر مؤسسه معتبر است. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ۹۶۱۲۱۳۶۶۷۹۰۹۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک