حمیدرضا مهربان

آقای حمیدرضا مهربان

کد ملی 2295358231
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551621
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۵۸۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076064
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۷۰۶ با نمایندگی آقای محمدرضا قنبرزاده تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078827
آگهی تصمیمات شرکت تجارت فراتین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۴۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا مهربان به کدملی۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت بازرس اصلی و سعید ترکاشوند به کدملی۵۸۴۹۸۱۱۵۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی بهزادی به کدملی۳۹۷۹۱۷۳۴۶۱ و فرزاد بهزادی به کدملی۰۰۵۸۳۱۷۵۹۷ و فراز بهزادی به کدملی۰۰۶۸۲۰۰۲۴۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره۲۲/۴/۹۱ مصطفی بهزادی بسمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد بهزادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فراز بهزادی بسمت سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات طرح دعاوی و غیره با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۶۰۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171073
آگهی تغییرات شرکت خیام استیل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۰۶۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247930
آگهی تغییرات شرکت ماشین صنعت اوتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. حمیدرضا مهربان با کد ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی با کد ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442105
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد کاسپین شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۷۳۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. آقای مهدی رستمی‎صفا با کدملی: ۰۴۵۱۲۵۵۸۶۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای امیرحسین رستمی‎صفا با کدملی: ۰۴۵۰۵۹۳۹۰۸ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و خانم زهرا باغبان‎شمیرانی با کدملی: ۰۰۴۱۱۰۷۳۳۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای حمیدرضا مهربان با کدملی: ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت‎مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یا نایب رئیس هیئت‎مدیره به تنهائی با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق عضو دیگر هیئت‎مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. پ۱۸۲۰۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان سازه مهر کویر در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۱۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۴۳۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: مشاوره،طراحی،پیمانکاری کلیه عملیات سازه های فلزی ـ خرید وفروش محصولات فلزی ـ ساخت تجهیزات و دستگاه های فلزی ـ طراحی و اجراء سازه نگهبان ـ بهسازی و تقویت خاک و مقاوم سازی سازه ها ـ مجموعه خدمات اجرایی در حفاری تونل ـ مشاوره،طراحی،معماری،پیمانکاری کلیه عملیات عمرانی و ساختمانی ـ انجام و عرضه خدمات مشاوره و ساخت توام(طرح وساخت) و همچنین نظارت بر حسن اجراء خدمات ـ انجام کلیه خدمات تاسیسات و تجهیزات شامل اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی کارخانجات ـ اجرای پروژه های تاسیساتی صنعتی،برقی،شهری وساختمانی ـ اجرای خطوط لوله کشی نفت،گاز،آب (بین شهری ودرون شهری) ـ طراحی و ساخت انواع جرثقیل های صنعتی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ـ شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و غیر دولتی در داخل وخارج از کشور و همچنین کلیه خدماتی که به نوعی با موضوع شرکت ارتباط دارد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت شرکت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: سمنان میدان ارگ خیابان شیخ فضل الله نوری ۶ بن بست قطبویی پلاک ۵۸ واحد ۲ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و میباشد که کل آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴/۳۹۶/۱۲ مورخ ۴/۴/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ولی عصرسمنان پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: امیر مهربان به شماره ملی ۲۲۹۷۶۷۳۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایمان مهربان به شماره ملی ۰۰۸۰۰۲۷۳۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر مهربان به شماره ملی ۴۵۶۹۶۴۳۴۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با دو امضا هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید طحانان به شماره ملی ۰۰۵۶۲۰۸۲۷۸ به عنوان بازرس اصلی و پوریا رستمی به شماره ملی ۴۵۶۹۹۳۲۵۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار صاحب قلم جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۶۲۳۲۷۸۶۳۶۳۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639218
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر آشتیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. آقایان حمیدرضا مهربان با کد ملی شماره ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ و ابراهیم عبدی دارای کد ملی شماره ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۰۹۸۲۳۳۵۱۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674743
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیم و پودر جوش صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۳۴۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان وصورت دارائی و بدهی و عملکرد سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۱۰/۹۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا با کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به نمایندگی آقای حسین مهرزاد با کدملی ۰۵۵۸۷۳۶۹۱۲ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به نمایندگی آقای حمیدرضا طریقت با کدملی ۰۰۵۴۶۹۸۳۸۳ آقای حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۰۴۲۰۱۶۷۴۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693495
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانیزه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۳ تصویب گردید اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد رستمی صفا با کدملی: ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ آقای سیدمحمد ابوطالبی با کدملی: ۰۰۳۸۹۳۷۵۸۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵به نمایندگی آقای منصور چناری با کدملی ۱۸۱۹۳۶۴۳۶۴ حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال آینده انتخاب و قبولی خود را اعلام نمودند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۶۲۶۹۵۴۲۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710346
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نور دو لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال ۱۳۹۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی وحمیدرضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۲۴۱۱۴۴۳۶۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732334
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خیام استیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴ - شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ - شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمیدرضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۱۱۸۵۰۷۴۷۴۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742205
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی استاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا مهربان با کدملی شماره ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۴۵۴۱۳۱۵۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819846
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۴۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا مهربان با کدملی شماره ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۰۶۳۱۱۷۴۰۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12866551
آگهی تغییرات شرکت دنیای کالای سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۰۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. خانم شراره فروغی با کدملی ۰۰۵۱۱۸۳۰۱۳ آقای امیرحسین اشتیاقی با کدملی ۱۲۹۰۵۰۱۴۳۲ آقای فراز بهزادی با کدملی ۰۰۶۸۲۰۰۲۴۲ آقای حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم سارا هژبری فرد با کدملی ۰۰۶۳۱۴۸۰۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۳۱۴۹۹۸۲۲۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912695
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فلزی و ماشین آلات صنعتی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۶۷۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۵۰۴۲۶۵۳۳۵۳۲۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13278951
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، امیر حسین رستمی صفا به شماره ملی ۰۴۵۵۹۳۹۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی رستمی صفا به شماره ملی ۰۴۵۱۲۵۵۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و حق طرح دعاوی و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا هر یک از اعضاءهیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق عادی و نامه‌ها و مکاتبات اداری و اوراق و اسناد عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۵۱۱۰۷۹۶۳۴۰۸۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796491
آگهی تغییرات شرکت نورد و پروفیل ساوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۵۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت گروه صنعتی صفا به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ شرکت سرمایه گذاری صفا به شماره ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. / ش۹۶۱۰۱۲۳۸۵۷۲۱۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852579
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا مهربان به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۱۴۲۳۰۸۲۰۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858355
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۲۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس، صورتهای مالی، صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورت دارائی و بدهی شرکت، منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ را که به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی شماره ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ فرزند علی اصغر، با شناسنامه شماره ۹۷۳، بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک