محمدعلی پسران

محمدعلی پسران

کد ملی 2295054613
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570710
آگهی تصمیمات شرکت نقش هدی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۳۲۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۷۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی پسران به کدملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۰۰۷۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944937
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت دامداری مهرآذر سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۴۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی پسران به کدملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۷۰۹۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105525
آگهی تغییرات شرکت صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری فارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۸۳۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۸۱۴۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز بعنوان بازرس اصلی آقای محمد علی پسران کد ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۴/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۶۷۹۵۳۸۰۷ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424779
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فسفر ایران سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۵۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۱۹۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره خانم مریم سعیدیان بسمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۴۳۰۰۲۲۶۹، آقای محسن سعیدیان بسمت نایب رئیس و مدیر عامل با کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۷۴۴ و خانم ریحانه سعیدیان بسمت عضو هیئت مدیره با کد ملی ۰۰۸۲۱۳۵۲۰۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد علی پسران با کد ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۱۲۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441443
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ شرکت تولیدی بهداشتی پامچال سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۸ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۳۵۱۳ تغییرات زیر در شرکت مزبور ایجاد گردید. موسسه آرین حساب شیراز بعنوان بازرس مستقل و بازرس قانونی و حسابرسی مالیاتی و آقای محمد علی پسران بشماره ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. در تاریخ ۶/۲/۹۳ ذیل دفاتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۷۹۰۶۸ رئیس اداره ثبت و املاک صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448760
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کامران اعظمی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۳۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۲۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۳۳۰ به سمت بازرس اصلی و محمد علی پسران به کد ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۳۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535934
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مبنا نیرو محرکه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۲۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرین شیراز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی پسران با کد ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۴۳۰۸۱۸۴۴۶۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626418
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهداشتی جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۷۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و حسابرس مالیاتی و آقای محمد علی پسران با کدملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۶۳۰۱۳۶۳۶۱۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749847
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی عمرانی مجدان راه نوین (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۹۹۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۹۲۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی پسران به کدملی۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران جنت آباد جنوبی پایین‌تر از لاله ساختمان بانک سپه ط سوم واحد۱۵ کدپستی:۱۴۷۴۶۸۵۵۴۵ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۲/۸۹ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9805512
آگهی تغییرات شرکت مهرگان تاکسی الوند سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۰۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرین حساب شیراز به عنوان بازرس اصلی , آقای محمدعلی پسران به شماره ملی۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۸/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا حشمتی به شماره ملی۰۰۵۴۶۶۷۵۳۴ و خانم سولماز گودرزیان به شماره ملی۰۰۷۱۵۲۱۶۴۱ و آقای حمیدرضا کریمی به شماره ملی۰۰۴۳۳۰۲۹۳۹ تا تاریخ۲۲/۸/۹۲. ۳ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: حمل و نقل عمومی مسافر در محدوده و حریم قانونی شهر تهران با خودروی سواری و ون یا خودروهای تا ۱۵ نفر ظرفیت. در تاریخ۳۰/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845171
آگهی تغییرات شرکت آبی برج نقش با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۲۱۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۲/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال منقسم به بیست و یک هزار سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد بیست و یک هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رسول ناظری ارسی به شماره ملی۰۰۵۵۸۹۹۹۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک مشهدی فراهانی به شماره ملی۰۰۷۳۲۳۰۲۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سراوانی به شماره ملی۳۶۷۰۱۳۷۷۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سراوانی به شماره ملی۳۶۷۰۱۳۷۷۶۹ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی پسران به شماره ملی۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۱/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935301
آگهی تغییرات شرکت کاج نما چوب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی پسران به شماره ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161252
آگهی تصمیمات شرکت مظفر صنعت صبا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۵۵۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۹۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدعلی پسران به کدملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ به نمایندگی از موسسه آرین حساب شیراز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰ بسمت بازرس اصلی و لیلا شهیدی به کدملی ۴۳۲۳۵۰۷۲۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171828
آگهی تغییرات شرکت سرو هیدرولیک پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی پسران به شماره ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10194847
آگهی تغییرات شرکت اکسیر سازان توانا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۴۷۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی پسران به شماره ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962892
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری اتکال سعید سهامی خاص ثبت شده به شماره۳۰۰۹۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۰۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به ش م ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی پسران به ک م ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم سعیدیان به ک م ۰۰۴۳۰۰۲۲۶۹ و ریحانه سعیدیان به ک م ۰۰۸۲۹۳۵۳۰۷ و زهرا سعیدیان به ک م ۰۰۱۲۹۴۹۶۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705407
آگهی تغییرات شرکت فن آوران ماشین الات تک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۷۶۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به شماره ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰ به عنوان بازرس اصلی و محمد علی پسران به شماره ملی ۲۲۹۵۰۵۴۶۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۱۹۸۲۲۵۶۰۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک