محمدهادی رهبری

آقای محمدهادی رهبری

کد ملی 2294996445
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1167718
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۰۶۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ محمدهادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهران دفتری بشلی به شماره ملی ۲۱۶۱۵۵۸۵۰۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شازند (اراک) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن جهان دفاعی به شماره ملی ۲۵۹۲۹۸۳۷۳۲ به نمایندگی از شرکت پترو فرهنگ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد بیرمی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۳۷۵۶ به نمایندگی از شرکت ساب فرتیلایزر و محسن ضیایی به شماره ملی ۱۲۱۹۶۳۸۳۹۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات بامضای مدیرعامل و یکی از آقایان محمدهادی رهبری یا محمد بیرمی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی بامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. آدرس شرکت تهران سعاد آباد م کاج خ علی اکبر پ ۲۰ واحد ۲۰۲ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۳۲۹۹ انتقال یافت. پ۱۶۹۵۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240702
آگهی تغییرات شرکت بهین انرژی سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۳۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به نمایندگی آقای محمدرضا رهبری با کد ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ بسمت رییس هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به نمایندگی آقای تورج تازه بهار با کد ملی: ۰۹۳۷۴۷۸۵۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیا کیانی با کد ملی: ۰۰۷۱۴۳۷۳۰۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۳۹ طبقه ششم واحد جنوب شرقی کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند و چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل، با امضای رییس و نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۳۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468439
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هادی رهبری کد ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ بنمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره احمد پیامی کد ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت نهاد انرژی نیکان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام اکبری ساربانقلی کد ملی ۰۰۵۴۶۳۶۹۰۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای صدراله سردشتی کد ملی ۰۰۳۹۸۸۷۲۴۳ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۳۰۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522792
آگهی تغییرات شرکت پترو خرم پردیس فن آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: محمدهادی رهبری با کد ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد به سمت رئیس هیئت مدیره بابک بانکیان تبریزی با کد ملی ۰۰۶۴۶۱۹۰۵۲ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام اکبری ساربانقلی با کد ملی ۰۰۵۴۶۳۶۹۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تعیین وهمچنین آقای محسن ضیایی با کد ملی ۱۲۱۹۶۳۸۳۹۰ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۴۲۲۷۸۱۴۳۹۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603852
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری به کد ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای مدارک و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور جاری شرکت با مدیرعامل می‌باشد. پ۹۳۰۶۱۲۹۳۶۳۴۸۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627846
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدهادی رهبری کد ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای احمد پیامی کد ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش ش کلی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی مورعی کتک لاهیجانی کد ملی ۴۸۹۹۵۶۱۲۰۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر ش ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای بابک بانکیان تبریزی کد ملی ۰۰۶۴۶۱۹۰۵۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند پ۹۳۰۶۳۱۷۹۳۶۸۵۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805505
آگهی تغییراتراهبری ومدیریت پایدار کوشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۵۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال تعیین گردید. آقای ایرج مسروری به ک. م ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ آقای احمدرهگذر به ک. م ۱۲۸۴۵۲۶۲۵۹ آقای محمدهادی رهبری به ک. م ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ آقای کیوان مسروری به ک. م ۲۵۷۱۶۳۶۷۲۳ و آقای سیدعبدالکریم خلیلی نژاد به ک. م ۱۸۱۸۶۳۳۴۲۶ پ۹۵۰۲۲۹۱۹۳۶۴۳۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005463
آگهی تغییرات شرکت ساخت و بهره برداری اسکله حرا قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۳۳۸۸
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۳۰/۰۵/۹۵ که در تاریخ ۰۳/۰۶/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم راد و افزون به شماره ملی ۰۰۴۱۶۳۴۷۳۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، به استناد تفویض اختیار شماره ۸۴۶/۱۰۰/۹۴ مورخ ۰۷/۰۵/۹۴ سازمان منطقه آزاد قشم، شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم لیلا زین افزا کهنه سری به شماره ملی ۲۵۹۳۴۹۲۰۷۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای فریدون وارث به شماره ملی ۰۰۴۳۸۷۵۱۰۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۵۸۵۹۵۵۷۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101119
آگهی تغییرات شرکت روماک انرژی سر آمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و تورج تازه بهار به شماره ملی ۰۹۳۷۴۷۸۵۷۱ به نمایندگی از پلی اتیلن گستران البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره و مرتضی مورعی کتک لاهیجانی بشماره ملی ۴۸۹۹۵۶۱۲۰۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۸۰۹۶۱۴۸۹۷۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353368
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:۱ - شرکتهای پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مرشد زاده به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۰۷۴۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندواب به شماره ملی۱۵۵۱۸۴۷۸۸۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۳۵۲۶۳۰۱۹۰۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643358
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پتروشیمی فجر کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۹۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ الف تعیین سمت مدیران: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شماره ثبت ۳۱۹۸۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶به سمت رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان به شماره ثبت ۲۱۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۰۹۴۷۷به سمت نایب رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای حسین بهرامپور به شماره ملی ۳۰۵۱۰۷۲۱۹۲ شرکت سروش انرژی پایدار به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان به شماره ثبت ۱۸۳۵ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای ابراهیم نقوی به شمارملی ۳۱۳۱۴۰۱۴۵۱ شرکت روماک انرژی سرآمد به شماره ثبت ۴۲۲۱۲۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای محمد عباسی به شمارملی ۳۱۹۹۸۵۵۱۲۱ آقای محمد عباسی به شمارملی ۳۱۹۹۸۵۵۱۲۱ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۵۴۵۰۸۳۴۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703094
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی رهبری با شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر وکیلی پیهانی با شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد علی کیائی با شماره ملی ۰۰۴۷۹۵۲۵۳۹ به نمایدگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدریاض خلیلی با شماره ملی ۴۷۲۳۵۲۷۳۱۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۷۳۸۲۲۲۹۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968450
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۶۰۶۱ - شماره ثبت ۱۸۹۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ تحت شماره ۸۵۱۶ به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات ذیل اتخاذ گردید: مدیران شرکت و صاحبان امضاء مجاز: شرکت روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به کد ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۹۵۸ با نمایندگی آقای رضا عباد زاده سمنانی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۸۶۸۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ با نمایندگی آقای مسعود حجت به کد ملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای سید احمد حسینی به کد ملی ۲۱۴۲۷۶۸۴۸۲ به سمت مد یرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها وعقوداسلامی واسناد بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش۹۷۰۱۱۹۶۰۱۸۷۸۸۵۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192715
آگهی تغییرات شرکت پردیس فن آوران البرز زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هادی رهبری با شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. مرتضی مورعی کتک لاهیجانی با شماره ملی ۴۸۹۹۵۶۱۲۰۲ به نمایندگی از شرکت قشم مولد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مجیدوزوائی با شماره ملی ۰۴۵۰۹۵۹۸۴۸ به نمایندگی از شرکت سروش انرژی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۷۰۶۰۷۹۰۰۵۰۶۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244870
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۱۵۰ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲ برابرصورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۹۷ شرکت مزبوربه واصله مورخ۱۰/۰۷/۹۷ که درتاریخ۱۱/۰۷/۹۷ ازلحاظ واریزهزینه‌های ثبتی وامضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره، یاران انرژی نهاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس صدقی به شماره ملی ۰۶۰۲۷۵۹۰۸۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد تقی (شهاب) بابایان به شماره ملی ۲۱۲۱۲۹۳۲۱۳ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۴۵۰۹۶۰۲۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375880
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی رهبری با شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ایمان نوربخش با شماره ملی ۴۷۲۱۷۹۰۵۷۰ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای عبدالرحمن مناوی با شماره ملی ۱۸۹۹۶۹۰۳۶۰ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت عضو هیأت مدیره آقای مسعود حجت با شماره ملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت عضو هیأت مدیره. آقای امیرعباس شکوریان با شماره ملی ۰۰۵۷۳۹۲۹۴۳ به نمایندگی از شرکت مهندس، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی رامپکو به سمت عضو هیأت مدیره. آقای صدراله سردشتی با شماره ملی ۰۰۳۹۸۸۷۲۴۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیر عامل تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک