در نتیجه محمدرضا رستمی

در نتیجه محمدرضا رستمی

کد ملی 2293910342
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینانسهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۰۵۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653476
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن هاشمی به ک م ۰۴۹۱۰۰۶۰۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامنالائمه (ع) به ش م ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریانکاشانی به ک م ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ و امیر خرمیشاد به ک م ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری پویا همگام به ش م ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ و رضا کامرانیجویمند به ک م ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری کیا مهستان به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت اعضای هیئتمدیره و محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ (خارج از اعضای هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفتهها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۴۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به موجب صورتجلسه‌های هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ و ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محل شرکت به کاشان خ شهید بهشتی نبش ک ابراهیم خلیل پ ۳ ط ۲ کدپستی ۸۷۱۵۱۳۵۹۳۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۸۶۴۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964305
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود حجاریان کاشانی به ک. م ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش. م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و محمدرضا سروش به ک. م ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به ش. م ۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲ و محمدرضا رستمی به ک. م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به ش. م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و فریدون ثقفیان به ک. م ۱۲۸۰۸۱۹۴۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و جبرائیل اکبری مهربانی به ک. م ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریان کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جبرائیل اکبری مهربانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۸۲۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992263
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند و جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992266
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به سمت اعضای هیات مدیره و پریسا یوسفی اصل به کدملی ۴۹۳۹۹۷۷۹۳۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به ک م ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و علیرضا سیری به ک م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و احمد نبی زاده به ک م ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به ترتیب به نمایندگی از شرکتهای داد و ستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و گروه صنعتی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و حامد صدری به ک م ۶۱۵۹۷۳۵۴۷۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992268
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996893
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۷۰۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093905
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید: محمدرضا رامبد به کدملی۰۰۵۲۰۸۴۰۹۴ به جای محمدرضا امینی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و احمد جاویدی قریچه به کدملی۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶ به جای اصغر جعفرزاده به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به کدملی۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رامبد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی میرزا زاده نافع کدملی۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۶۴۴۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فیاض بخش به کد ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بعنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید ابوالحسن فیروزآبادی به کد ملی ۴۷۲۳۶۵۶۰۲۲ بعنوان نماینده موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بعنوان نماینده شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای عزیز دولتخواه دولت سرا به کد ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نجات امینی به کد ملی ۳۹۹۰۷۲۰۲۸۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها (باستثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره) با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات هیئت مدیره با عنایت به مفاد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه شرکت و همچنین سایر اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۸۴۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود گشته به شماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره سعید خدامرادی بشماره ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی ۰۰۵۴۱۶۷۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ آقای محمدرضا رستمی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی سهمانی اصل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید خدادمرادی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای مسعود گشته بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسین سلیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۸۴۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464636
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی پرنیان بریرانی به کد ملی ۰۴۵۲۷۲۸۵۶۸ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۸۴۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509197
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی حسن عابدی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی قلی خانی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۷۴۳۳۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۵۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۷۹۰۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت اعتبارآفرین ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بنمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بنمایندگی آقای حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری به کدملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۰۹۵۹۸۶۴۴۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴، آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸، آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بعنوان اعضا هیئت مدیره و خانم عرفانه مومنی نسب به کد ملی ۰۰۶۳۲۵۳۹۸۴ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۶۷۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۰۶۳۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا سروش با کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره؛ آقای سعید موحدی با کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ آقای امیر خرمی شاد با کد ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای محمدرضا رستمی با کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۰۶۱۸۹۷۷۲۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637527
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۴۶۴۳۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۲/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بنمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بنمایندگی آقای حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن روحی به کدملی ۰۰۶۱۴۹۱۶۴۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۷۴۷۲۱۳۴۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660703
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپورزرندی به کد ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی یار صالحی به کد ملی ۰۰۳۵۰۰۰۹۲۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمجتبی فهیم هاشمی به کد ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمی به کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی اکبر امین تفرشی به کد ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن قالیباف اصل بشماره ملی ۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ (خارج از اعضا هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآوراز قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غایب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۰۶۴۰۶۳۹۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۳۳۵۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی احمدزاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره و آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری کامی به شماره ملی ۵۶۸۹۹۹۰۴۱۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی، مکاتباتی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۸۴۳۴۳۴۰۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766822
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۱ و نامه شماره ۱۷۹۶۲۶/۱۲۱مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بجای آقای حسین پناهیان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بجای آقای حسن غلامی بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن عابدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۱۶۵۵۶۸۲۲۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983485
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بنمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ احسان مرادی به کدملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ میر فیض فلاح به کدملی ۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و میر فیض فلاح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احسان مرادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و مدیرمالی محمدرضا ابرقوئی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042832
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز بورس شماره ۱۰۴۴۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود بهمنی دارنده ک. م ۴۸۹۸۸۲۹۰۲۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶، آقای محمدرضا رستمی دارنده ک. م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰، آقای سعیدخدامرادی دارنده ک. م ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵، آقای علی عسکری ک. م ۵۲۱۹۴۶۲۰۶۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ لذا آقای محمود بهمنی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان دارنده ک. م ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱به سمت مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعین و حدود اختیارات مشارالیه در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و قراردادهای هزینه اداری و تشکیلاتی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال، قراردادهای مشاوره و خدمات مالی، تفاهم نامه‌ها، مکاتبات اداری، قراردادهای پرسنل شرکت و کلیه پرداخت‌های مربوط به بازارگردانی، خرید و تسویه معاملات اوراق مشارکت در شبکه بانکی، بورس و فرابورس با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۰۶۲۵۶۷۹۷۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082497
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی کد ملی ۵۷۰۹۸۳۹۲۷۲ به نمایندگی از طرف موسسه همیاری کوثر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ناصر شاهباز کد ملی۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ بسمت عضو هیات مدیره آقای علی خدابخش کد ملی ۴۵۷۹۹۷۷۹۴۷ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای عبداله رفعت کد ملی ۴۸۱۹۶۷۱۳۹۱ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا رستمی کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب هریک از آنها با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۲۸۶۰۱۳۴۳۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579903
آگهی تغییرات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رستمی به شماره ملی۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به سمت مدیرعامل صندوق برای مدت باقیمانده تصدی تعیین گردید. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهد آور مالی صندوق (چک، سفته و موارد مشابه) با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر صندوق و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۰۵۲۸۹۳۶۰۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899599
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان مانی اوستا درتاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۵۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۷۰۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: ارزش آفرینان مانی اوستا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی های سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری و مشارکت در دارائیهای فیزیکی، پروژه های تولیدی و ساختمانی با هدف کسب انتفاع، تاسیس و یا مشارکت در سایر شرکت ها (موسسات تولیدی خدماتی و بازرگانی)، ارائه مشاوره و بازاریابی در زمینه ارئه خدمات مدیریت دارائی ها برای شرکت ها، انجام خدمات بازایابی در زمینه جذب منابع برای شرکت های سرمایه گذاری و یا شرکت ها و موسسات مشابه، انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی از قبیل خرید، فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز از مبادی رسمی کشور، مشارکت در سهام شرکت های سرمایه پذیر . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پاسداران ـ خیابان پاسداران ـ خیابان بهستان هشتم ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ کدپستی ۱۹۴۵۹۹۴۳۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۵۹۶۵۲۳ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان با کد ۱۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای جواد داوری آشتیانی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۸۳۹۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید اقبالی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۵۶۸۴۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امیررضا قلی پوربشیری به شماره ملی ۱۳۷۷۳۵۹۸۰۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اســناد تعهد آور واوراق بهادار ازقبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی وقراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای هادی برخورداری به شماره ملی ۰۰۸۰۵۵۳۴۸۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای احسان فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۸۲۸۵۲۹۲۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۰۷۶۹۷۶۰۱۲۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک