علی عسکر الهیار نژاد

علی عسکر الهیار نژاد

کد ملی 2291567780
9
شرکت‌ها
9
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1404539
آگهی تغییرات موسسه خدمات تامین اقلام مصرفی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت ۱۲۴۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۰۷۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی تقی زاده با کد ملی ۲۷۵۴۵۵۲۸۱۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، عسکر الهیار نژاد با کد ملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، محمد دالوند با کد ملی ۴۰۷۱۹۴۲۲۰۷ بسمت عضو و مدیرعامل موسسه، آقای بابک قجاوند با کد ملی ۰۰۴۰۱۷۹۸۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره، سید احمد جعفری گله با کد ملی ۲۰۶۲۰۵۹۸۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیر عامل و معاون مالی آقای سید عبدالرضا یاری با کد ملی ۴۱۹۹۰۶۵۹۱۱ متفقا و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۵۰۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393323
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی آقای علی عسکر اله یارنژاد با کدملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۹۸۸۰۱۶۱۴۶۹ به نمایندگی آقای عبدالرضا نادری افوشته با کدملی ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فارسیسان آسیا سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی آقای ناصر بختیاری با کدملی ۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هتل‌های فارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴ به نمایندگی آقای احمد زمانی گندمانی با کدملی ۶۲۹۹۳۹۷۳۸۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ به نمایندگی آقای غلامرضا رزازی با کدملی ۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۲ ۲۲ ۲۵ ماده ۱۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. پ۹۳۱۰۲۸۲۱۴۶۹۶۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688557
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۰۴۸ با نمایندگی علی عسکر الهیار نژاد به شماره ملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ و شرکت فارسیسان آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ با نمایندگی آقای عبدالرضا نادری افوشته به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ با نمایندگی احمدرضا صبری به شماره ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ و شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ با نمایندگی عبداله عامری به شماره ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ با نمایندگی علی خطیبی شریفیه به شماره ملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۲۳۵۴۵۶۷۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885569
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی عسکر الهیار نژاد به شماره ملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ به نمایندگی از گروه توسعه ترابر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره ۲ آقای مرتضی مقدمی به شماره ملی ۴۲۸۳۷۹۲۷۱۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۳ آقای سعید محصب به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۹۲۶۳ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره ۴ آقای محسن یاوری به شماره ملی ۰۰۵۷۹۷۹۴۰۵ به نمایندگی از شرکت نورالرضا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای محمد جعفر فردحسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۸۸۱۰۱ به نمایندگی از شرکت خط صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. امضاء کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء هر یک از سایر اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۴۱۰۴۹۸۳۰۹۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013054
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای نجم خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۱۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توان سرمایه پویا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۱۶۷ با نمایندگی آقای علی عسکر اله یار نژاد به کدملی۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. و شرکت صنعت نصر معدن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۶۰۸ با نمایندگی آقای سیاوش صفوی با کد ملی ۰۰۵۶۳۷۲۰۲۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. و شرکت ناجی پاس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ با نمایندگی آقای علی پورحسینی با کد ملی۲۷۰۹۵۷۹۹۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره. و شرکت توان تامین شفق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۸۹۹ با نمایندگی محمدرضا احمدپور با کد ملی ۲۹۹۱۳۷۹۷۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره. و شرکت ناجی پوشش زاهدان به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۶۴۲۵ با نمایندگی آقای مجید اسفندیار با کد ملی ۶۵۹۹۹۴۸۱۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره. انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قرارداد‌ها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به نشانی «تهران، خیابان فداییان اسلام جنوب، پایین‌تر از پل بزرگراه آزادگان، نبش خیابان مختاری، فروشگاه نجم خاورمیانه به کدپستی ۱۸۴۵۸۱۳۱۳۳ تغییر یافت پ۹۵۰۶۲۰۲۴۵۹۱۲۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100087
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۵۴۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعت نصر معدن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۶۰۸ با نمایندگی آقای علی عسکراله یارنژاد با کد ملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ شرکت توان سرمایه پویا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۱۶۷ با نمایندگی آقای مهدی قدوسی با کد ملی ۱۲۹۰۲۶۶۹۱۳ شرکت ناجی پاس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا سلمانی مجاوری با کد ملی ۲۱۶۱۹۶۸۸۰۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۹۱۷۰۷۷۴۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114601
آگهی تغییرات شرکت فار سیسان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عسکر اله یار نژاد با کد ملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای سعید ایزدیان به شماره ملی ۱۸۴۱۰۶۱۶۵۴ به نمایندگی از شرت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد فروغی به کد ملی ۱۸۱۸۳۶۲۰۹۰ به نمایندگی از شرکت خط صبا به عنوان عضو هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ماده ۴ اساسنامه نشانی شرکت در واحد ثبتی به تهران - شهرک قدس - بلوار دادمان - تقاطع هرمزان - برج طوبی - طبقه هفتم واحد ۱و۷ کد پستی ۱۴۶۶۷۹۳۶۱۱ تغییر یافت وماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید پ۹۵۰۸۱۷۵۷۷۷۳۹۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249477
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عسکر اله یارنژاد به شماره ملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ارسلان شعبان زاده خسادی به شماره ملی ۲۶۹۰۷۲۲۵۳۴ به نمایندگی از شرکت سامانه‌های هوشمند راه ابریشم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس گلستانه به شماره ملی ۱۲۶۰۸۲۹۱۶۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید نصیری به شماره ملی ۴۸۴۹۴۹۷۵۷۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۲۰۷۳۵۱۵۰۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566988
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن باقرپور امامی با شماره ملی ۳۸۷۳۲۷۰۸۵۴ به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون ناجا به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی عسگر اله یارنژاد با شماره ملی ۲۲۹۱۵۶۷۷۸۰ به نمایندگی ازشرکت گروه هتلها و مجتمع‌های تفریحی پردیس به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی فرخی پور با شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۱۵۶۹ بنمایندگی از شرکت ناجی پاس به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۸۳۴۸۶۱۴۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک