علی بی تعب

علی بی تعب

کد ملی 2291106627
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 991000
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کارا فن پویان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۴۶۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۶۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به شماره شناسنامه۱۱۰۸۲۸ تاریخ تولد۲۸/۶/۶۲ فرزند حمید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملی۰۰۶۳۶۶۲۹۸۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۹ ریال افزایش داد. آقای صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به شماره شناسنامه ۳۳۰۷ تاریخ تولد۸/۱۰/۳۹ فرزند حسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی رعنائی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی ساخت در زمینه اجرای سیستمهای مکانیکی انجام طرح‌های مطالعاتی پژوهشی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی خرید و فروش پخش شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بانکی ارزی و ریالی ایجاد شعب در داخل و خارج عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه خدمات مجاز مطابق با قانون تجارت که در راستای موضوع فعالیت شرکت می‌باشد تهیه و تولید محصولات شیمیایی و قطعات و تجهیزات مکانیکی راه اندازی خط تولید کارخانجات تولیدی. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرآرا نرسیده به اداره گذرنامه نبش کوچه ابوذر پلاک۷۴ ط سوم کدپستی۱۴۴۳۸۵۳۴۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۴ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۴ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار و پانصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد هشتصد و بیست و چهار سهم بانام، تعداد ششصد و هفتاد و شش سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملی۰۰۶۳۶۶۲۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی رعنائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۲۹۸۱ به سمت مدیرعامل ۴ ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۴ آقای علی کاظمی پورپاپکیاده به شماره ملی۰۳۲۳۱۸۰۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ فریدوند به شماره ملی۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۳۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015341
آگهی تاسیس شرکت گسترش تجارت فناوری کاویان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۶۷۴۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۰۱۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ـ انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی اعم از صنعتی تولید توزیع بازرگانی واردات و صادرات ساختمانی کشاورزی مشاورهای و مدیریتی در داخل و خارج از کشور ـ ۲ـ خرید و فروش توزیع واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۳ـ توسعه راه اندازی مدیریت و اجرا و مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه های تولید کشاورزی فناورانه و صنعتی در حوزه های مختلف در داخل و خارج از کشور ۴ـ اخذ هرگونه نمایندگی مجاز شرکتها موسسات ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی ۵ ـ انجام امور پیمانکاری مبادرت به هرگونه مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی ـ ۷ـ مشارکت در انواع شرکتها مجاز تولیدی توزیعی بازرگانی فنی و مهندسی خدماتی و کشاورزی مشاورهای و مدیریتی در تمامی زمینه ها بخصوص در زمینه فناورانه ها در صنایع نوین ۸ ـ خرید و فروش صادرات و واردات محصولات و خدمات بخصوص مواد آلی و معدنی تجهیزات و منسوجات و مصنوعات و فرآوردهای فناورانه صنعتی ۹ ـ تهیه تولید بسته بندی پخش و فروش کلیه کالاهای مجاز از قبیل کلیه فرآوردهای غذایی کلیه محصولات پلاستیکی و کلیه مصنوعات فلزی ۱۰ ـ اخذ موافقت های اصولی مجوزها استانداردها و سایر مصنوعات لازم جهت انجام امور اقتصادی فوق الذکر ۱۱ ـ افتتاح انواع حساب های بانکی در داخل و خارج از کشور و گشایش اعتبار نزد بانکها داخلی و خارجی برای شرکت ـ ۱۲ ـ اخذ وام تسهیلات مالی و اعتبار و ضمانت نامه های قانونی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور به صورت ارزی و ریالی ۱۳ ـ تشکیل شرکت سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی مجاز در مناطق ویژه و آزاد تجاری داخل و خارج از کشور ۱۴ ـ بازرگانی تجهیزات مواد منسوجات و مصنوعات در حوزه های مختلف ۱۵ ـ تامین منابع فنی مورد نیاز از اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت حسن انجام کار ۱۶ ـ اخذ نمایندگی از اشخاص مختلف داخلی و خارجی ۱۷ ـ اعطای هرگونه نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تاسیس هرگونه شعب ۱۸ ـ حضور در نمایشگاهها و همایش ها مناقصه های دولتی و غیر دولتی و مزایده های دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج از کشور و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت فناوری و بازار مواد اولیه به منظور اجرای موضوعات فعالیت شرکت ۱۹ ـ انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی و آزمایشگاهی به منظور توسعه محصولات فناورانه و یا نو آورانه و یا دانش بنیان ۲۰ ـ توسعه انتقال تجاری سازی دانش فنی انواع محصولات و خدمات مجاز بازرگانی ۲۱ ـ ثبت سفارش ترخیص کالا از گمرکات داخلی حق العملکاری در موضوع فعالیت شرکت ۲۲ ـ حق العمکاری در زمینه امور اقتصادی و تجاری. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرآرا ـ بالاتر از اداره گذرنامه ـ نبش ابوذر ـ پلاک ۷۴ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۴۴۳۸۵۳۴۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۳۹/۱۱۲۹ مورخ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک مسکن شعبه نمونه توحید تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای مهدی رعنائی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ آقای محمد لطفی فرزقی به شماره ملی۰۹۳۳۸۱۲۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای حامد رشیدیان به شماره ملی ۰۰۸۳۵۸۴۳۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ آقای محمد لطفی فرزقی به شماره ملی۰۹۳۳۸۱۲۴۶۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سعید شجاعی به شماره ملی۱۱۹۹۳۳۶۲۸۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای شاهرخ فریدوند به شماره ملی۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۲۷۴۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069963
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای صابر میرزائی به شماره ملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی اکرمی فر به شماره ملی۵۲۲۸۰۰۹۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رعنائی به شماره ملی۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره). ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا یکی امضای ثابت آقای مهدی رعنائی (مدیرعامل) و دیگری امضای متغیر آقای صابر میرزائی با کدملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ (رئیس هیئت مدیره) یا اقای ابراهیم حاج ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) با کدملی۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ یا آقای علی بی تعب (عضو هیئت مدیره) باکدملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ مجتمعا با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۳۱۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220731
آگهی تغییرات شرکت دانشگاهی شوکا فنی موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۱۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کارن ابری نیا کدملی ۰۰۳۹۹۹۱۷۴۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل معصومی کدملی ۰۳۸۵۳۸۷۵۲۰ به نمایندگی از شرکت دانشکده مهندسی مکانیک به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و امیرحسین ابری نیا کدملی ۰۰۱۳۰۱۱۳۵۹ و شرکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نمایندگی علی بی تعب کدملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ و عباس ابری نیا کدملی ۴۷۱۰۰۳۲۷۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۲۵۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270211
آگهی تغییرات شرکت سیمرغ دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نمایندگی آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شیوا شریفیان به شماره ملی۱۲۸۵۹۰۴۴۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ایمان ایمانی به شماره ملی۱۲۸۹۲۵۲۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آیت اله ممیز به شماره ملی۱۲۸۸۸۹۲۶۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آیت اله ممیز به شماره ملی۱۲۸۸۸۹۲۶۳۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای علی بی تعب (رئیس هیئت مدیره) و آقای آیت اله ممیز (مدیرعامل) مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۹۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383024
آگهی تغییرات موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران غیرتجاری به شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ به نمایندگی آقای امیرعلی سیف الدین اصل به کد ملی ۱۶۰۰۴۹۲۱۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت کوثر فرایند ایلیا به شماره ثبت ۳۶۶۴۲۱ به نمایندگی آقای علی بی تعب به کد ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور هم افزایی مهر ایرانیان به شماره ثبت ۳۷۷۸۳۹ به نمایندگی آقای آیت الله ممیز به کد ملی ۱۲۸۸۸۹۲۶۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شماره ثبت ۲۴۰۶۸۸ به نمایندگی آقای محمد نصیر به کد ملی ۰۰۶۲۸۴۸۴۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت کالای دانشگاه تهران به شماره ثبت ۳۶۶۳۶۵ به نمایندگی آقای مهدی رعنایی به کد ملی ۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت رهروان سپهر اندیشه به شماره ثبت ۱۹۸۹۲۶ به نمایندگی آقای محمدمهدی جعفری همدانی به کد ملی ۰۰۵۴۲۸۲۱۰۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای شاهرخ فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۸/۲/۹۴ انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با دو امضاء یکی امضاء ثابت مدیرعامل و دیگری امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره مجتمعا با مهر موسسه معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. پ۱۷۹۴۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423136
آگهی تغییرات شرکت دانشگاهی توسعه بازار صنایع خلاق برهان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۰۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۵۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی مرادی خلفلو بشماره ملی ۰۰۵۴۴۷۴۸۴۴ و سید مهدی میری بشماره ملی ۵۷۱۹۴۱۰۳۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت مدیریت توسعه برهان مبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵ به نمایندگی امین کلاهدوزان بشماره ملی ۱۲۸۷۳۷۴۳۳۶ موسسه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بشناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ به نمایندگی علی بی تعب بشماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷، موسسه تحلیل گران فناور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۵۷۶ به نمایندگی قاسم بولو بشماره ملی ۵۰۲۹۲۱۱۰۰۴ پ۱۸۱۱۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535594
آگهی تغییرات شرکت مشاوران کسب و کار فناوری آگاه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۷۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبتی ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷ با نمایندگی آقای سعید شجاعی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۳۶۲۸۹ به سمت عضو هیات مدیره موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران به شماره ثبتی ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱ با نمایندگی آقای شاهرخ فریدوند به شماره ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ایمان رضائی فر به شماره ملی ۰۰۸۰۷۷۲۲۰۱ (خارج ازاعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا، یکی امضای ثابت آقای ایمان رضائی فر (مدیرعامل) و دیگر امضای متغیر آقای علی بی تعب (رئیس هیات مدیره) یا آقای سعیدشجاعی (عضو هیات مدیره) یا آقای شاهرخ فریدوند (نائب رئیس هیات مدیره) مجتمعا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۳۰۱۵۶۳۲۴۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704597
آگهی تغییراتسامان سرمایه نانو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت مدیرعامل و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و صابر میرزایی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل آقای علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ یا آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۹۹۷۳۵۲۶۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953270
آگهی تغییرات شرکت مشاوران کسب و کار و فناوری امین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۲۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید اسدی به شماره ملی ۰۳۸۶۳۳۰۴۵۱ به نمایندگی از صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید شجاعی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۳۶۲۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۷۷۲۹۵۸۹۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021450
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهیافت نوین دارویی تریتا درتاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۲۲۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در انجام طرح های مطالعاتی بنیادین، کاربردی و توسعه ای، همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و صنعتی داخلی و خارجی و بین المللی در حوزه های مختلف دارویی با تاکید بر مکمل ها، گیاهان دارویی، داروهای سنتی و سایر فرآورده های خوراکی، دارویی و درمانی.ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی انجام شده. ترویج و انتشار یافته ها و دستاوردها در حوزه عمومی. برگزاری همایش علمی و ارائه دستاوردهای مطالعاتی در قالب کارگاه آموزشی. تحقیقات و توسعه، تولید و مشارکت در زمینه توسعه محصولات کشاورزی، غذایی، افزودنی ها، مکمل های غذایی، سایر محصولات غذایی، داروهای گیاهی، داروهای سنتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی آن ها و انواع فرآورده های خوراکی، دارویی و درمانی.کلیه امور کشاورزی منجمله کاشت، داشت و برداشت و پرورش محصولات باغی و زراعی، گیاهان دارویی تهیه، خرید و فروش محصولات کشاورزی، اسانس، مواد موثره و دارویی طبیعی و کلیه ملزومات مرتبط. تولید، فراوری گیاهان دارویی تولید، خرید و فروش و توزیع کلیه مکمل ها، لوازم بهداشتی و آرایشی، خوراکی و دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ یا اعطای نمایندگی و لیسانس، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت و کنسرسیوم، شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور.گشایش دفاتر نمایندگی و بازرگانی، فروش و خدمات پس از فروش، ثبت سفارش، صادرات و واردات، انواع مواد و تجهیزات مورد نیاز.اخذ انواع خدمات از نهادهای مجاز مالی شامل: ضمانت نامه و تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی از تعاونی ها، موسسات مالی و کلیه نهادهای داراری مجوز در داخل یا خارج کشور یا از طریق خطوط مالی و اعتباری بین المللی. موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان خیابان حبیب اله نبش سروش یکم پلاک ۱۹۵ نیم طبقه اول واحد ۱ کدپستی ۱۴۵۵۹۱۳۱۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۲۰۰۰ ریالی که تعداد ۹۹۹۹۷ سهم بانام و ۳ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۲۸/۹۵/۱۵۳مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دانشگاه صنعتی شریف پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه سامان سرمایه نانو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵با نمایندگی آقای علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی احمدیان عطاری به شماره ملی۰۰۶۸۲۹۷۷۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم حمیده میرآخوری به شمارملی ۰۰۱۳۳۷۶۹۳۴ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: /آقای سید محمودرضا زواره طباطبایی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۴۲۶۱۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای علیرضا باغبانباشی فیض آثار به شماره ملی ۰۹۳۷۹۳۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۲۴۷۸۲۳۲۶۳۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان نانو فناور دیبا درتاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۲۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۲۰۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در شرکت ها، طرح ها و اجرای پروژه های اقتصادی مجاز خصوصاً حوزه های فناورانه و نوآورانه ـ کمک به ترویج و فرهنگ سازی در حوزه تعاون، قرض الحسنه و کار آفرین اجتماعی ـ مشارکت در تأسیس شرکت ها و مؤسسات جدید تابعه (داخلی و خارجی) یا مشارکت در شرکت ها و مؤسسات موجود (داخلی و خارجی) خصوصاٌ در حوزه های فناورانه و نوآورانه ـ ایجاد، توسعه، مشارکت و مدیریت کسب و کارها به خصوص در حوزه های فناوری محور و ایجاد زیرساخت لازم برای ایجاد پروژه ها و طرح های مرتبط با موضوع فعالیت ـ اقدام به هر گونه معامله اعم از خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مجاز و انعقاد قرارداد هایی که مجاز باشد. ـ مشاوره و تهیه گزارش های توجیهی، طرحهای کسب و کار، امکان سنجی طرح ها و پروژه ها، گزارش رصد و ارزیابی علم و فناوری و نوآوری، گزارش ها و ارزیابی طرح، پروژه، شرکت، فناوری، دانش فنی، محصولات و خدمات و مشاوره سرمایه گذاری در تمامی زمینه ها به خصوص در حوزه های دانش بنیان و فناوری محور ـ انجام خدمات مشاوره ای و اجرا در زمینه ادغام، ترکیب، سازماندهی مجدد و مهندسی ساختارها و فرایندهای کسب و کار ـ مشاوره و اجرا و راه اندازی، توسعه، مدیریت طرح ها و پروژه های اقتصادی مجاز ـ ارائه خدمات مشاوره صنعتی، تولیدی، بازرگانی، کشاورزی، خدمات ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و گردهمایی ها مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت ـ اخذ و اعطای هر گونه تایید مرتبط با فعالیت های شرکت و نمایندگی های مجاز ـ افتتاح حساب نزد بانک ها و مؤسسات مالی مجاز و اخذ وام و تسهیلات و ضمانت نامه های ریالی و ارزی قانونی از کلیه شرکت ها و نهادهای مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور از جمله بانک ها، مؤسسات مالی، تعاونی ها، صندوق ها و سایر مؤسسات و شرکت های دارای مجوزهای لازم ـ انجام کلیه امور قانونی که موجب تسهیل و تجهیز منابع لازم اعم از فناوری و بازار و مواد اولیه به منظور اجرای موضوعات فعالیت شرکت گردد. ـ اجرای پروژه فنی و مهندسی. ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران ـ انجام پروژه های پیمانکاری ـ ارایه کلیه فعالیت تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ـ گشایش اعتبارات و LC برای شرکتها نزد بانک ها ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکت معتبر داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات پیمان های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان ستارخان خیابان حبیب اله نبش سروش یکم پلاک ۱۹۵ واحد ۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۰/۹۵,۱۵۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصادنوین شعبه دانشگاه صنعتی شریف پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ و به نمایندگی از موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی ۰۰۷۰۴۲۳۷۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا باغبانباشی فیض آثار به شماره ملی ۰۹۳۷۹۳۷۳۳۹ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید محمود رضا زواره طباطبایی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۴۲۶۱۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم حمیده میرآخوری به شماره ملی ۰۰۱۳۳۷۶۹۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۷۱۱۳۸۷۶۱۴۴۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320120
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری پالایش پرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۹۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهر تهران - دریان نو - خیابان شهید مسعود سروش (یکم) - خیابان شهیددکترمحمدعلی حبیب اله - پلاک ۱۹۵ - ساختمان امین - طبقه زیر زمین - کدپستی ۱۴۵۵۹۱۳۱۱۱ تغییر یافت. شرکت سیمرغ دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۲۰۵ به نمایندگی مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی ۰۰۷۰۴۲۳۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷ به نمایندگی مهدی رعنائی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با دو امضاء، یکی امضای ثابت آقای مهدی ساسانی قمصری (مدیرعامل) به شماره ملی ۰۰۷۰۴۲۳۷۳۳ به همراه امضاء آقای علی بی تعب (رئیس هیئت مدیره) به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۳۹۵۵۴۴۸۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486445
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ و مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی۰۰۷۰۴۲۳۷۳۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدصادق خیاطیان یزدی به شماره ملی۴۴۳۲۳۵۹۴۷۱ به نمایندگی از مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به شناسه ملی۱۴۰۰۲۸۲۱۲۹۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید شجاعی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۳۶۲۸۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) آقایان علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ و هادی عباسی اصل به شماره ملی ۰۰۶۱۰۵۲۷۵۲ و مهدی رعنائی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها وعقود با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۰۴۲۳۶۹۲۸۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646870
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رهیافت نو فاران دارو درتاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۵۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۱۵۷۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تحقیق و توسعه در زمینه دستیابی به دانش فنی تولید داروهای آهسته رهش مبتنی بر فناوری میکروسفر سرمایه گذاری در کلیه امور صنعتی و بازرگانی و خدماتی ـ تاسیس و راه اندازی و تجهیز کارخانجات ـ تحقیق و توسعه ـ تولید ـ بسته بندی ـ واردات ـ صادرات ـ مشاوره و توزیع کلیه اقلام ـ محصولات تجهیزات و ماشین آلات مواد و داروهای شیمیایی و طبیعی و پزشکی و مواد مصرفی و خدمات آزمایشگاهی دارویی و پزشکی ـ مدیریت خدمات تولیدی و توزیعی در زمینه دارویی ـ پزشکی و آزمایشگاهی ـ مطالعه و توسعه تولید و مشارکت در تولید در زمینه محصولات دارویی ـ غذایی ـ افزودنی ها ـ مکمل های غذایی ـ مکمل های دارویی ـ سیستم های دارورسانی ـ داروهای نوین ـ داروهای گیاهی ـ داروهای سنتی ـ صنایع تبدیلی و تکمیلی آنها و انواع فراورده های خوراکی ـ دارویی و درمانی ـ تاسیس و راه اندازی و تجهیز کارخانجات صنعتی ـ بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ـ مشاوره و توزیع و ماشین آلات و مواد و داروهای شیمیایی و طبیعی و پزشکی و مواد مصرفی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ـ برگزاری و شرکت درنمایشگاه ـ همایش و سمینارهای آموزشی کاربردی و تخصصی ـ دارویی ـ بهداشتی و پزشکی و مشارکت در تاسیس شرکت های موضوع فعالیت و شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصه های دولتی و غیر دولتی در امور دارویی ـ پزشکی ـ آزمایشگاهی و انجام کلیه معاملات بازرگانی اعم از خرید ـ فروش ـ اجاره و استجاره ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت در تولید و توزیع و اخذ مجوزهای موضوع فعالیت ـ اخذ و اعطای نمایندگی به افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ افتتاح حساب های بانکی ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در انجام موضوع فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم بنابر ضرورت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ دریان نو ـ خیابان شهید مسعود سروش (یکم) ـ خیابان شهیددکترمحمدعلی حبیب اله ـ پلاک ۱۹۵ ـ ساختمان امین ـ طبقه دوم ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۴۵۵۹۱۳۱۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۴۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰ سهم آن بی نام عادی تعداد ۹۵۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۲۸۳ مورخ ۶/۶/۹۶ از بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای سید محمد صادق مرتضوی اشکذری به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۲۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت سامان سرمایه نانو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵با نمایندگی آقای محسن کریمی به شماره ملی ۰۹۴۱۶۰۷۰۲۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت رحمان گستران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۲۴۰با نمایندگی آقای علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی ۰۰۷۰۴۲۳۷۳۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد هادی جانه به شماره ملی ۰۰۷۸۲۳۰۸۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۶۸۰۳۱۸۰۱۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895519
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوریهای پیشرفته مواد نانو ساختار نماد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن عسکری پیکانی به شماره ملی ۱۲۹۲۴۶۵۴۹۲ با پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. غلامرضا صفرنژاد بروجنی به شماره ملی ۱۸۱۷۴۱۵۲۹۸ با پرداخت ۴۹۵۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۴۹۰۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۱۰۱۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی رعنائی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سیدامیر غفاری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۴۹۶۱ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. امیررضا فرنیا به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۲۲۳۱ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. غلامرضا صفرنژادبروجنی به شماره ملی ۱۸۱۷۴۱۵۲۹۸ دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. محسن عسکری پیکانی به شماره ملی ۱۲۹۲۴۶۵۴۹۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ دارای ۹۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۶۱۲۰۶۱۶۴۹۰۷۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962242
آگهی تغییرات شرکت تامین نانو ساختار آویژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۸۰۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره میثم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۷۸۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ و شماره ثبت ۲۹۶۳۶ به نمایندگی آقای مهدی ساسانی قمصری به شماره ملی ۰۰۷۰۴۲۳۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره. فرشاد مطبوع به شماره ملی ۲۲۸۰۵۰۳۲۲۰ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای علی بی تعب (ریس هیئت مدیره) به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ و آقای فرشاد مطبوع (مدیرعامل) به شماره ملی ۲۲۸۰۵۰۳۲۲۰ مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۸۴۲۲۶۰۴۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035340
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارتباطات محیا تماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۹۶۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ آقای مهدی رعنائی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای احسان علی بخشی به شماره ملی۰۶۲۱۲۵۴۲۷۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء درکلیه امور شرکت ازقبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، وعقود اسلامی و اسناد تعهد آور مالی بادو امضاء یک امضاء ثابت احسان علی بخشی (مدیرعامل وعضو) ودیگر امضاء متغیر آقای علی بی تعب (رئیس هیئت مدیره) وآقای مهدی رعنائی (نایب رئیس هیئت مدیره) مشترکا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۹۹۱۸۳۵۳۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک