امیرنعمت اشرفی

امیرنعمت اشرفی

کد ملی 2279813701
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563328
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوهسهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی ۵۳۰۹۸۰۴۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۶۴۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601326
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت دنیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۷۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم رویا شریفی نیا به شماره ملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۸/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمحسن رضازاده به شماره ملی ۲۲۹۷۴۵۶۷۶۱ و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی ۵۴۶۹۸۹۸۷۰۹ و آقای اصغر گزین به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۲۸۸۷ تا تاریخ ۱۰/۸/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدمحسن رضازاده به شماره ملی ۲۲۹۷۴۵۶۷۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی ۵۴۶۹۸۹۸۷۰۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر گزین به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۲۸۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر گزین به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۲۸۸۷ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۷۰۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668408
آگهی تغییرات شرکت آینده نگار خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۷۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۰۳۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم رویا شریفنیا به شماره ملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین فخارتازهیزدی بشماره ملی ۲۴۳۰۰۹۶۶۸۴ و آقای صمد پرهیزی به شماره ملی ۲۴۳۱۲۴۴۱۹۹ و آقای علی علیزادهکاشانی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۵۸۵۶۱ تا تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین فخارتازهیزدی بشماره ملی ۲۴۳۰۰۹۶۶۸۴ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای صمد پرهیزی به شماره ملی ۲۴۳۱۲۴۴۱۹۹ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای علی علیزادهکاشانی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۵۸۵۶۱ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای عبدالعظیم جوکار به شماره ملی ۵۴۶۹۸۹۸۷۰۹ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۹۰۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710857
آگهی تصمیمات شرکت سهلک سازه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۴۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۴۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به ک م ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به سمت بازرس اصلی و رویا شریفنیا به ک م ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر سرلک به ک م ۰۴۵۱۹۱۲۴۲۱ و سعید سرلک به ک م ۰۴۵۱۹۲۱۹۴۱ و روحاله سرلک به ک م ۰۵۵۹۵۰۷۱۶۱ و حسن رفتاری به ک م ۰۰۴۱۰۸۶۹۲۹ و فرهاد سهیلسیار به ک م ۰۰۴۰۵۵۸۳۴۷ ک امیر سرلک به سمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و سعید سرلک به سمت نایب رئیس هیئتمدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۸۳۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717042
آگهی تصمیمات شرکت کیان عرشیاسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۹۵۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۰۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سهیلا علی راد به کدملی ۰۰۷۳۳۹۷۵۲۰ و سیدمحمدرضا علوی به کدملی ۰۰۷۲۵۳۵۸۷۳ و حسین احدی به کدملی ۱۵۳۱۴۰۵۶۴۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۱ سهیلا علی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین احدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا قنبری کندوچی به کدملی ۰۰۸۰۹۴۶۷۴۷ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۹۹۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890832
آگهی تغییرات شرکت ارشیا آبتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم رویا شریف نیا به شماره ملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدرضا علوی و آقای حسین احدی و خانم سهیلا علی راد به شماره ملی ۰۰۷۳۳۹۷۵۲۰ تا تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۲۶۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568573
آگهی تغییرات شرکت گچساران تجهیز (سهامی خاص) شماره ثبت ۷۱۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۱۷۶۲
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۱/۰۴/۹۳ که در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و در تاریخ ۲۴/۴/۹۳ واصل گردید، تغییراتی در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ مهران بابادی سلطانی فرزند علی به کد ملی ۴۲۶۹۴۴۹۵۷۸، پیام نیکزاد فرزند ایرج به کد ملی ۰۰۵۲۳۳۳۷۸۷، کامران بابادی سلطانی فرزند علی به کد ملی ۴۲۶۹۴۶۶۲۴۳، علی بابادی سلطانی فرزند مراد بشماره شناسنامه ۳۳۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت امیر نعمت اشرفی فرزند محمد حسین به کد ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز فرزند مصطفی به کد ملی ۱۸۱۶۴۰۲۸۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای مهران بابادی سلطانی بسمت (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و کامران بابادی سلطانی بسمت (رئیس هیئت مدیره) و پیام نیکزاد بسمت (نائب رئیس هیئت مدیره) علی بابادی سلطانی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات باامضا مهران بابادی سلطانی و در غیاب ایشان باامضا کامران بابادی سلطانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۳۰۹۳۹۰۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9605004
آگهی تغییرات شرکت آفتاب صبح امیدسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۶۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۶۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم رویا شریف نیا به شماره ملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر نعمت اشرفی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679750
آگهی تصمیمات شرکت کاسپین کیمیا کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۶۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرفی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سهیلا علی راد به کدملی ۰۰۷۳۳۹۷۵۲۰ و سید محمدرضا علوی به کدملی ۰۰۷۲۵۳۵۸۷۳ و حسین احدی به کدملی ۱۵۳۱۴۰۵۶۴۹. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751198
آگهی تصمیمات شرکت عمران مکانیک سهند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۸۷۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: امیرنعمت اشرفی به کد ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کد ملی ۱۸۱۶۴۰۲۸۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی ستاری دیباذر به کد ملی ۱۶۰۱۳۲۵۴۷۹ و قربان ستاری دیباذر به کد ملی ۱۶۰۳۲۵۴۸۷ و محمد ستاری دیبازر به کد ملی ۱۳۷۰۸۰۴۳۷۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ قربان ستاری دیباذر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260747
آگهی تغییرات شرکت فرزانگان اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۸۷۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم رویا شریف نیا به شماره ملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای امیر نعمت اشرفی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337710
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی پلور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۸۹ به تصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به سمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کدملی ۱۸۱۶۴۰۲۸۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345530
آگهی تغییرات شرکت اریکه فولاد سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۵۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیر نعمت اشرفی به شماره ملی۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به عنوان بازرس اصلی، اقای پیمان خائیز به شماره ملی۱۸۱۶۴۰۲۸۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384948
آگهی تصمیمات شرکت استیل پارس کیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی ۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ بسمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سهیلا علی راد به کدملی ۰۰۷۳۳۹۷۵۲۰ و سید محمدرضا علوی به کدملی ۰۰۷۲۵۳۵۸۷۳ و حسین احدی به کدملی ۱۵۳۱۴۰۵۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575655
آگهی تغییرات شرکت گیتی فولاد نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرنعمت اشرفی به شماره ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان خائیز به شماره ملی ۱۸۱۶۴۰۲۸۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597826
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آب معدنی مازندران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۶۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۹۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: امیر نعمت اشرفی به کدملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به کدملی ۱۸۱۶۴۰۲۸۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801111
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی خوارزمی جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۴۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. رویا شریف نیا به کدملی۱۷۵۵۷۲۷۰۷۰ به سمت بازرس اصلی و امیرنعمت اشرفی به کدملی۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10907221
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لوله و پروفیل کرمان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۸۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. امیرنعمت اشرفی به ش ملی ۲۲۷۹۸۱۳۷۰۱ بسمت بازرس اصلی و پیمان خائیز به ش ملی ۱۸۱۶۴۰۲۸۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک