محمد بهمن پور

محمد بهمن پور

کد ملی 2279616149
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1512086
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۳۴۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم مصلی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۶۲۹۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹، آقای محمد بهمن پور بشماره ملی ۰۳۲۱۲۳۲۸۶۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۵۵۶۸، آقای عباس علی آبادی بشماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۳، آقای سید علی بنی هاشمی بشماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴، آقای امیر مسعود امینی بشماره ملی ۰۰۴۸۰۵۱۴۰۳ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا توسعه یک بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۶۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680245
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا ش م ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی آقای عباس علی آبادی ک م ۱۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید برق گناوه مپنا ش م ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ به نمایندگی آقای خلیل بهبهانی ک م ۲۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تولید برق غرب کارون مپنا ک م ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱ به نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی ک م ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تولید آب و برق قشم مپنا ش م ۱۴۰۰۰۱۳۶۹۴ به نمایندگی آقای محسن میرزایی ک م ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تولید برق توس مپنا ش م ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به نمایندگی آقای عزیزاله حاجی ولیئی ک م ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد بانکی و اوراق بهدار و اسناد قانونی و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره رسمیت دارد. پ۹۳۰۸۰۶۲۲۸۹۱۶۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766824
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سنندج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸بعنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه مپنا (سهامی عام). به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ آقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ آقای وحید خدیوی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۳۱۲۲۴ بعنوان مدیرعامل وعضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی عام) به شماسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ آقای مهندس سید محمد رضا شریفی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲ آقای مهندس شاهپور مظفری گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۹۹۴۹۳ بعنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت آب و برق قشم مپنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش۹۳۱۰۱۶۷۱۸۵۶۵۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273327
آگهی تصمیمات شرکت نیر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۶/۹۱ سید علی بنی هاشمی به ک م۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به جای محسن میرزائی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به ش م۱۰۱۰۲۰۲۲۹۷۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653476
آگهی تصمیمات در شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۰ محمود جنتیان به ش ملی ۱۲۸۵۳۷۳۵۶۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد بهمن پور به ش ملی ۰۳۲۱۲۳۲۸۶۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس علی آبادی به ش ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴ و سید علی بنی هاشمی به ش ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنامکو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۵۱۲ و بیژن اسفندیاری به ش ملی ۲۲۹۳۲۰۴۴۴۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035304
آگهی تغییرات شرکت تولید برق گناوه مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ بنمایندگی شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید علی بنی هاشمی کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ بنمایندگی شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای شاهپور مظفری گودرزی کدملی ۴۱۳۱۸۹۹۴۹۳ بنمایندگی شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ۹۳۱۱۲۶۱۹۲۴۹۲۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854510
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا درتاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی عام گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به شماره ثبت -به شناسه ملی -ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد : موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی احداث ، مدیریت و اجرای طرح های نیروگاهی و صنعتی اعم از گازی ، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری ازآن جهت تولید برق، خرید، فروش و صدور برق. انجام پروژه های تولید وانتقال برق از مرحله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما. طراحی ، احداث و مهندسی ، ساخت قطعات و تجهیزات ، تعمیر و نگهداری و اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت .تامین منابع مالی ، مشارکت و سرمایه گذاری های مستقیم در تولید انرژی و پروژه های صنعتی با استفاده از شیوه هایی نظیر ساخت ، تملک ،بهره برداری (B.O.O) و ساخت ، بهره برداری ، واگذاری (B.O.T) و روشهای مشابه در داخل و خارج از کشور. شرکت می تواند در موضوع و حدود فعالیتهای خود از طرق زیر اقدام نماید. فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای قانونی صورت خواهد پذیرفت. مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های: طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی و تجاری و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی هماهنگی بین مشاوران ، سازندگان و اجرا کنندگان طرح آموزش خدمات پس از فروش ، شامل. بهره برداری ، تامین قطعات یدکی ، تعمیرات موردی و سرویسهای ادواری ، ارتقا ونوسازی نیروگاهی و مجتمع های صنعتی تامین منابع مالی از منابع داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در زمینه موضوع شرکت مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج از کشور ب – موضوعات فرعی همکاری و یا مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان به منظور برنامه ریزی، راه اندازی ، مدیریت و تمرکز نیروگاههای تولید نیروی برق در داخل کشور تاسیس شرکت و احداث کارخانجات ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه تولید برق، احداث خطوط انتقال و خرید و فروش برق تاسیس ، تصدی ، نظارت ، اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت د رخواست و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی درزمینه موضوع شرکت و ارائه تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه واردات و یا صادرات وسایل و ابزارو ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح های نیروگاهی و صدور خدمات مهندسی سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد نبش کوچه کجور پلاک ۲۳۱ کد پستی ۱۹۱۸۹۵۳۶۵۱ سرمایه شرکت: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۱/۴۲۲ مورخ ۱۳/۸/۹۴نزد بانک سینا شعبه میدان مادر کد ۴۲۲ پرداخت گردیده است. اشخاص حقوقی زیر به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین شده اند شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و با نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰وبا نمایندگی آقای اسداله دلگشایی به شماره ملی۱۲۱۹۲۴۰۵۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ و با نمایندگی آقای محسن میرزائی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق سنندج مپناسهامی سهامی عامبه شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷و با نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی با شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت تولید برق پرند مپنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۱۴۸۵۲و با نمایندگی آقای خلیل بهبهانی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به عنوان عضوونایب رئیس هیات مدیره آقای محسن میرزائی به کد ملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود با دو امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با دو امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . امضای اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد . بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی . شهریار دیلم صالحی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . به موجب نامه شماره ۴۴۳۰/۱۲۲مورخ ۲۶/۱۱/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164394
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق، مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ سرمایه صندوق: ۵میلیارد ریال مشتمل بر ۵۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری بانام هرواحد به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ریال موسسین: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۴۹۹۰۰۰ شزکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۳۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ تعدادواحدهای سرمایه گذاری ۱۰۰۰ ارکان صندوق::مدیر صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ ـ متعهدپذیره نویس به نمایندگی علی سنگینیان کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ ـ بازارگردان به نمایندگی علی سنگینیان از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ ـ ناظر فنی به نمایندگی فردین پیرایش کدملی ۰۹۳۲۰۸۰۰۷۳از شرکت مهندسی مسینان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۴۵۳ ـ متولی به نمایندگی حسن طاعتی کدملی ۱۲۶۳۴۲۰۶۲۱از شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ ـ حسابرس به نمایندگی سیروس شمس کدملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ اعضای هیات مدیره صندوق بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:شرکت گروه مپنا به نمایندگی خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۶۸بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید برق عسلویه مپنا به نمایندگی سیدعلی بنی هاشمی کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹بسمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸بسمت عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق توس مپنا به نمایندگی مسعود بحرانی کدملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق سنندج به نمایندگی عزیز اله حاجی ولئی کدملی ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند صاحبان امضای مجاز صندوق براساس اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری به شرح ذیل میباشد: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد بود) با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه یکی از سایراعضای هیات مدیره صندوق با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقدو نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ومهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳و خانم فیروزه سالار الدینی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱و بامهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم فیروزه سالارالدینی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱و مهر صندوق معتبر میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید بموجب مجوز شماره ۱۳۴۲۵/۱۲۲مورخ ۸/۸/۹۵سازمان بورس واوراق بهادار پ۹۵۰۹۰۹۳۹۱۸۸۰۶۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275145
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اساسنامه آقای بیژن آژنگ به عنوان مدیرعامل تا سقف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و برای مبالغ بالای این سقف به همراه امضای آقای سیدعلی بنی هاشمی به عنوان رئیس هیئت مدیره یا حسین قماشی به عنوان عضو هیئت مدیره دارای حق امضا برای کلیه قراردادها عقود اسلامی بروات اوراق و اسناد تعهدآور می‌باشند.. آقای سیدعلی بنی هاشمی با کدملی۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی (مپنا) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین قماشی با کدملی ۱۲۳۹۵۰۲۲۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷ و آقای سایمون چارلز وورث با کدملی ۵۱۸۴۶۶۸۹۶ به نمایندگی از شرکت ساب وابکو شاوران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۴۸۱۱ عضو هیئت مدیره و آقای توماس فسر با کد فراگیر CFGFZJKHFبسمت عضو هیئت مدیره و آقای گیوم ددیه ماری بوهرز با کد فراگیر۰۷۸۹۴ac۰۸ از طرف شرکت فوله ترانسپورت فرانسه با شناسه ملی ۳۰۰۳۰۵۸۷۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای بیژن آژنگ با کدملی ۲۶۴۸۹۶۴۵۰۹ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ تعیین گردیدند. ش۹۵۱۱۰۵۵۱۷۸۴۴۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372899
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی بنی هاشمی با کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین قماشی با کدملی ۱۲۳۹۵۰۲۲۰۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای عباس علی آبادی با کدملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا ۱۰۱۰۰۵۷۵۵۶۸به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا روشنی مقدم با کدملی ۰۶۸۱۶۹۰۳۸۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا ۱۰۱۰۲۱۰۹۶۸۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس پور بصیر با کدملی ۰۰۳۶۴۸۳۴۱۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ۱۰۱۰۰۲۵۲۲۸۴به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و قابل توکیل به غیر معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۶۷۲۰۵۵۴۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570348
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۹۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا جواهری به شماره ملی ۰۰۵۵۱۰۸۲۶۱ بجای عباس پوربصیر بنمایندگی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷ و ابوالفضل بهجت پناه به شماره ملی ۰۳۸۱۹۵۴۸۵۴ بجای عباس علی آبادی به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. درنتیجه سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: سیدعلی بنی هاشمی باکدملی۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان رییس هیات مدیره ابوالفضل بهجت پناه باکدملی ۰۳۸۱۹۵۴۸۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره ابوالفضل عسگری باکدملی۰۴۵۱۲۱۳۷۰۱ بعنوان عضو هیات مدیره رضا جواهری باکدملی ۰۰۵۵۱۰۸۲۶۱به عنوان عضو هیات مدیره مرتضی ملا نژاد باکدملی۰۰۴۵۹۱۸۶۰۰ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره کلیه قراردادهای و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۱۳۵۸۲۰۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607871
آگهی تغییرات شرکت مشاوره مدیریت مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۸۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا (سهامی عام) به نمایندگی اقای سیدعلی بنی هاشمی با شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ شرکت مهندسی وساخت بویلر و تجهیزات مپنا (سهامی خاص) به نمایندگی اقای نیما اقتدار باشماره ملی ۰۰۷۰۶۰۲۳۴۴ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک (سهامی خاص) به نمایندگی اقای محمد حسین میر هادی تفرشی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۲۵۰۵۸ شرکت موننکو ایران (سهامی خاص) به نمایندگی اقای علیرضا یزدی زاده با شماره ملی ۰۴۹۱۲۶۹۴۶۳ شرکت توسعه نفت و گاز مپنا (سهامی خاص) به نمایندگی اقای هومن نصر اللهی شیراز با شماره ملی ۰۵۷۰۹۸۴۱۷ و سمت اعضا بشرح ذیل تعیین گردید: اقای سیدعلی بنی هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره اقای محمد حسین میر هادی تفرشی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اقای هومن نصر اللهی شیراز به عنوان عضو هیات مدیره اقای علیرضا یزدی زاده به عنوان عضو هیات مدیره اقای نیما اقتدار به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته برات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۶۰۶۲۲۲۹۴۶۷۸۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632934
آگهی تغییرات شرکت ناوگان ریل الوند نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۸۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) آقای سیدعلی بنی هاشمی ک م ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ بنمایندگی از شرکت گروه مپنا ش م ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹به سمت رئیس هیئت مدیره) آقای عبدالرضا نادری افوشته ک م ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ بنمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان ش م ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی لطفی ک م ۰۹۴۲۲۱۸۳۴۵ بنمایندگی از شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز ش م ۱۰۱۰۳۵۴۷۳۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی اسلامی اصفهانی ک م ۰۰۳۳۳۶۷۱۴۰ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا ش م ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا رزازی ک م ۰۰۴۱۶۸۴۱۰۹ بنمایندگی از شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضاء اصفهان ش م ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به سمت عضو آقای ابراهیم پاشنا ک م ۰۰۴۵۵۳۴۶۱۶بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قرارداد‌ها و چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۰۵۶۲۸۴۶۷۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669306
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی‌های تجدید پذیر مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۹۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل بهبهانی به کد ملی۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره سیدعلی بنی هاشمی به کد ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اکبر ادیب فر به کد ملی۰۰۶۱۳۱۹۸۱۳ به نمایندگی از شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور مالی و بانکی شرکت از قبیل چک‌ها بروات و سفته‌ها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۷۲۹۸۵۵۵۸۳۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675467
آگهی تغییرات شرکت تولید برق غرب کارون مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸به نمایندگی شرکت گروه مپنا ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به نمایندگی شرکت تولید برق گناوه مپنا ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا غفاری به شماره ملی ۲۰۰۲۳۸۸۷۹۲به نمایندگی از طرف شرکت تولید برق توس مپنا ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۲۵۳۵۸۰۰۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993778
آگهی تغییرات شرکت توسعه ناوگان ریلی مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۲۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به جای رضا جواهری به نمایندگی شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به جای شاهپور مظفری گودرزی به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۰۲۴۳۸۵۶۴۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371356
آگهی تغییرات شرکت تولید برق پره سر مپنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶
آگهی تغییرات شرکت تولید برق پره سر مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای خلیل بهبهانی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ نماینده شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اقای سید علی بنی هاشمی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ نماینده شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و اقای مجتبی تاجیک قلعه به شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۰۵۳۱ نماینده شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک