مهران فرجی

آقای مهران فرجی

کد ملی 2259705073
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 618258
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ایستا تکاپو پیسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهنود حساب به ش ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ش ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد کریم زاده فرد به کدملی ۰۰۳۱۷۶۸۵۱۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رضا حمیدی به کدملی ۰۰۴۱۱۲۳۸۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ژیلا ضیایی پوررودسری به کدملی ۰۰۴۶۴۳۱۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۰۴۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679794
آگهی تغییرات شرکت پروفیل چوبی الوان شرق سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۶۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنود حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران فرجی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۸/۵/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۹۰۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729334
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ساختمان ایستاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی بهنود حساب به ش م ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ک م ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۲۸۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944909
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سازانه بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه بهنود حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۳ بسمت بازرس اصلی و مهران فرجی با کدملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۳۱۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059122
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنود حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران فرجی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۸۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160649
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور سینام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۰۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۹۷۳۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614192
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران یادگار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۵/۸/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ و آقای مهران فرجی به کدملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۴۶۹۷۸۹۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682324
آگهی تغییرات شرکت آفتاب درخشان دریاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۰۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی توسعه بندری و دریایی افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۹۱۸ و آقای جلال الدین حیدری به کد ملی ۴۵۰۰۶۹۷۸۷۱ و آقای احسان مارینی به کد ملی۱۸۶۱۲۵۹۴۴۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مهران فرجی به کد ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۰۷۱۲۴۵۳۴۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683226
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی کیمیاگر قائم بامسئولیت محدود شماره ثبت ۱۶۹۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۰۰۲۱ کدپستی ۴۷۶۱۸۶۴۹۶۵
باستناد سند صلح شماره ۶۸۴۵ و ۶۸۴۴ مورخ ۹/۵/۱۳۹۳ دفترخانه ۲۰۲ قائمشهر و صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ و عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ شرکت مذکور تغییرات بشرح ذیل حاصل شد: ۱ آقای قنبرعلی بخشیان کلاریجانی که دارای ۱۵٪ سهم الشرکه در شرکت مذکور بوده با واگذاری ۶٪ سهم الشرکه به آقای مهران فرجی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۳۹۶ صادره از سوادکوه متولد ۱۳۵۷ کد ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ و با واگذاری ۲٪ از سهم الشرکه به آقای ولی اله فرجی فرزند محمدرضا به ش ش ۶۷ صادره از سوادکوه متولد ۱۳۵۲ کدملی ۲۲۵۹۶۸۷۲۲۹ و با واگذاری ۲٪ از سهم الشرکه به آقای نبی اله فرجی فرزند محمدرضا به ش ش ۲ صادره از سوادکوه متولد ۱۳۵۳ بشماره ملی ۵۷۷۹۹۴۴۸۴۹ و باواگذاری ۵٪ از سهم الشرکه خویش به آقای مجید فرجی فرزند محمدرضا به ش ش ۸ صادره از سوادکوه متولد ۱۳۶۴ به کد ملی ۲۲۵۹۹۸۰۳۹۲ از شرکت مذکور خارج شد. ۲ آقای محمدرضا فرجی که دارای ۱۵٪ سهم الشرکه در شرکت مذکور بوده با واگذاری ۵٪ از سهم الشرکه خویش به آقای شعبانعلی مشهدی کریکلایی حاجیعلی به ش ش ۳ صادره از سوادکوه متولد ۱۳۳۸ کد ملی ۲۲۵۹۸۷۹۲۳۳ میزان سهم الشرکه خویش را به ۱۰٪ سهم الشرکه کاهش داد. لذا با نقل و انتقال فوق در سرمایه و تعداد شرکاء شرکت تغییری حاصل نشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: ۱ ولی اله فرجی دارای ۲۲٪ سهم الشرکه ۲ نبی اله فرجی دارای ۲۲٪ سهم الشرکه ۳ مهران فرجی دارای ۲۱٪ سهم الشرکه ۴ محمدرضا فرجی دارای ۱۰٪ سهم الشرکه ۵ شعبان علی مشهدی کریکلایی دارای ۲۰٪ سهم الشرکه ۶ مجید فرجی دارای ۵٪ سهم الشرکه ۲ آقای ولی اله فرجی بشماره ملی ۲۲۵۹۶۸۷۲۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهران فرجی بشماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای نبی اله فرجی بشماره ملی ۵۷۷۹۹۴۴۸۴۹ عضو هیئت مدیره، آقای مجید فرجی بشماره ملی ۲۲۵۹۹۸۰۳۹۲ عضو هیئت مدیره، آقای حافظ مومنی کلاریجانی بشماره ملی ۲۲۵۹۹۱۶۱۵۵ خارج از شرکت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال تعیین شدند. ۳ کلیه اسناد، اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته برات و سایر قراردادها با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و نبی اله فرجی و مهر شرکت معتبر میباشد. سایر نامه‌های عادی و اداری بامضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره یا نبی اله فرجی هریک بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. ۴ آقایان قنبرعلی بخشیان کلاریجانی بشماره ملی ۲۲۵۹۱۶۰۹۷۲ و شعبان علی مشهدی کریکلایی بشماره ملی ۲۲۵۹۸۷۹۲۳۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۸۸۵۹۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611723
آگهی تغییرات شرکت پرتو تدبیر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۰۷۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنود حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای مهران فرجی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295420
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های بهداشتی پنبه و کاغذ نم چین سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۷۷۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۲۱۲۹۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ش ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امید شاهپوری مقدم به ش ملی ۰۰۵۶۵۰۷۵۷۷ و صفورا حدادی به ش ملی ۰۴۵۲۳۷۸۷۸۸ و هادی شیخ الاسلامی به ش ملی ۰۰۴۴۴۵۴۵۹۷ و وحید هاشمی صحنه به ش ملی ۳۲۵۱۷۹۱۸۸۵ و پروین خوش نژادالماسی به ش ملی ۰۰۷۲۶۳۰۵۵۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۷/۹۰ امید شاهپوری مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید هاشمی صحنه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی شیخ الاسلامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686372
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر آذرین ماندگار درتاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۲۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۷۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها ی داخلی و خارجی. اخذ واعطاء نمایندگی داخلی وخارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ترخیص کالا از گمرکات کشور. ایجاد شعب در سراسر کشور. فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی. تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت.شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. برگزاری و شرکت سمینارها و همایش ها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، نبش وحدتی ساختمان نگین B، طبقه ۴ کدپستی ۱۴۶۱۷۳۳۱۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۴۴مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه اریکه ایرانیان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سعید رحیمیان به شماره ملی ۴۵۶۹۲۷۳۹۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش رحیمیان به شماره ملی ۰۰۱۴۰۰۵۵۱۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهران فرجی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای نصراله ستوده انواری به شماره ملی ۴۵۶۹۱۵۶۸۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۴۱۲۱۱۱۸۳۶۷۳۴۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره انرژی ویژن درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۶۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و انتقال و فروش انرژی برق از نیرو گاهها ی فسیلی و تجدید پذیر و خرید و فروش سایر حامل های انرزی به اشخاص حقیقی و حقوقی.خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه.خرید و فروش عمده و خرده برق از داخل و خارج از کشور.انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق، سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق.سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و خرید و فروش انرژی برق.راه اندازی مدیریت خرید و احداث انواع نیروگاه تولید برق و مقیاس کوچک مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرزی توسعه فناوری انتقال دانش فنی مشارکت در طرح های بهینه سازی نیروگاه ها برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری تعمیر و نگهداری توسعه و بهینه سازی تاسیات)سرمایه گذاری احداث و مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر ار قبیل برق آبی بادی خورشیدی اخذ وام تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی.تهیه و تامین ابزار و ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. فعالیت در زمینه انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به تولید و انتقال نیرو اعم از نیرو گاهها، شبکه های برق، تاسیسات برق، پست های توزیع و فوق توزیع، خدمات الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل ابزار دقیقی، خدمات سیستم های سولار، بهینه سازی مصرف انرژی.خدمات طراحی و اجرای سیستم های لایتینگ، خدمات تبدیل و ذخیره انرژی های.اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی و زیر بنایی نیرو گاه های تولید برق، گازی، آبی، بادی. سرمایه گذاری در بخش های کلی و جزئی پروژه های برقی، آبی و گازی انجام خدمات طراحی، اجرا و نظارت در امور ساختمان سازی، شهرسازی، سازه تاسیسات برقی و مکانیکی، نقشه برداری، راه سازی و مشاوره و انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان ها و پیمان مدیریت در کلیه کارهای ابنیه..کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه محصولات فولادی. اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و یا خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط با فعالیت شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه نمایشگاهها ی تخصصی و عمومی در داخل و یا خارج از کشور. (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بالاتر از میدان ونک برج نگار طبقه ۲۲ واحد ۱۰ کدپستی: ۱۹۶۹۸۳۳۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۰/۴۱۲مورخ ۲۵/۳/۹۵ نزد بانک سینا شعبه بلوار آفریقا کد ۴۱۲ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم زهرا بقائی به کدملی ۰۰۷۹۷۲۱۱۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سیدمحمد توکلی اصفهانی به کدملی ۱۲۸۸۱۴۷۸۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی نوروزی به کدملی ۵۶۵۹۳۷۹۸۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی. مهران فرجی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۴۰۶۵۶۳۹۵۹۹۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269771
آگهی تغییرات شرکت همگرایان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۱۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ و با نمایندگی آقای مهران فرجی به کد ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ و آقای بابک کریمی به کد ملی ۱۲۸۱۰۰۳۴۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پس از گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۱۰۳۱۶۷۵۴۷۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572745
آگهی تغییرات بهنود حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۳۲۹۶/۹۶ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نظام الدین وفا با کدملی ۲۵۹۴۱۲۶۱۴۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: محمود واحدی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۷۳۴۵۹ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۴۰۱۹۹۶۳ دارای ۵۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهران فرجی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ دارای ۵۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه رضا صالحی به شماره ملی ۵۶۵۸۹۸۶۹۰۷ دارای ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۵۳۱۲۵۰۱۹۰۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052756
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فتاح پیرویان به شماره ملی ۲۲۹۵۱۷۶۵۵۷ و آقای محمدمهدی پیرویان به شماره ملی ۲۲۹۱۴۳۸۰۰۱ و آقای منصور صالح پور به شماره ملی ۲۳۷۱۷۵۹۰۰۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ و شماره ثبت ۲۰۰۶۱با نمایندگی آقای مهران فرجی به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۵۰۷۳ به سمت بازرس اصلی و خانم نسرین ناظمی به شماره ملی ۲۲۹۵۴۵۹۹۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۰۷۵۱۳۵۳۱۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک